اثربخشی آموزش تنظیم هیجانی بر پذیرش اجتماعی و همدلی دانش‌آموزان مبتلا به نارساخوانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه گیلان

2 استادیار روانشناسی، دانشگاه گیلان

3 دانشیار روانشناسی کودکان استثنایی، دانشگاه گیلان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر افزایش پذیرش اجتماعی و همدلی دانش‌آموزان مبتلا به نارساخوانی بود.روشپژوهش از نوع نیمه آزمایشی و از طرح پیش­آزمون و پس­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شاملدانش­آموزان نارساخوان پایه سوم تا پنجم ابتدایی شهر رشت در سال تحصیلی 94- 1393 بود. افراد نمونه در مرحله اول به شیوه نمونه­گیری در دسترس انتخاب و پس از تکمیل آزمون تشخیص نارساخوانی، آزمون هوشی وکسلر، پرسشنامه مقبولیت اجتماعی و مقیاس همدلی و کسب نمره لازم  برای ورود به پژوهش، با استفاده از نمونه­گیری تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل (15 دانش­آموز نفر برای هر گروه) گمارده شدند. گروه آزمایش طی 10 جلسه در معرض آموزش مبتنی بر تنظیم هیجان قرار گرفتند، اما گروه کنترل چنین مداخله­ای دریافت نکردند. داده­های گردآوری شده با استفاده از  تحلیل کوواریانس تک متغیری تجزیه و تحلیل شدند.نتایج نشان داد که بین میانگین نمرات پیش­آزمون و پس­آزمون پذیرش اجتماعی و همدلی در گروه آزمایش تفاوت معناداری وجود دارد. بنابراین  می­توان گفت آموزش تنظیم هیجان در سطح معناداری 01/0 موجب افزایش پذیرش اجتماعی و همدلی دانش­آموزان مبتلا به اختلال نارساخوانی شده است.  با توجه به اثربخشی آموزش مهارت‌های تنظیم هیجانی می‌توان جهت افزایش پذیرش اجتماعی و همدلی و در نتیجه بهبود روابط بین­فردی دانش­آموزان مبتلا به نارساخوانی از این شیوه آموزشی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficacy of emotion regulation training on social acceptance and empathy of students with dyslexia

نویسندگان [English]

  • S Khoshravesh 1
  • M Khosrojavid 2
  • A Hoseyn khanzade 3
1 Corresponding Author: M.A Students of General Psychology, University of Guilan
2 Assistant Professor in Psychology, University of Guilan
3 Associate Professor in Exception Children of Psychology, University of Guilan
چکیده [English]

The aim of current research was to investigate the effectiveness of emotion regulation based training on increasing of social acceptance and empathy of students with dyslexia. The research method is quasi- experimental and a pre-test and post-test design with control group was used. Statistical population consists of third to fifth grade students with dyslexia of Rasht City in the 2014-2015 academic years. Samples were selected at first by convenient sampling method and after completing Dyslexia Diagnostic Test, Intelligence Test, Social Acceptance Questionnaire and Empathy Scale and obtaining score for enter to research, it was placement using random sampling method in two experimental and control groups (15 students per group). The experimental group participated in 10 sessions of training based on emoting regulation and the control group didn’t receive such intervention. The gathered data were analyzed using ANCOVA. Results show that there are significant differences between the pre-test and post-test scores of social acceptance and empathy in the experimental group. Thus, it can be said that emotion regulation based training increased social acceptance and empathy of students with dyslexia at the significance level of 0.01. According to the effectiveness of emotion regulation based skills training, this educational method can be used In order to increase social acceptance and empathy and as a result improving the interpersonal relationship of students with dyslexia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotion regulation
  • Social Acceptance
  • Empathy
  • dyslexia
باعزت، فرشته (1387 .(تعیین عوامل اختلالهای هیجانی مؤثر بر نارساخوانی دانشآموزان مقطع ابتدایی. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 4 ،10-1 . بگیان کوله مرز، جواد؛ پژوه ی نیا، شیما و رضازاده، بابک (1392 .(اثربخشی آموزش گروهـی همـدلی بـر بهبود روابط بین شخـصی و خـودتنظیمی عـاطفی دانـشآمـوزان دارای نـشانههـای.ADHD مجلـهی .28-6 ،(2)2 ،مدرسه روانشناسی سلیمانی، اسماعیل، حبیبی، یعقوب (1393 .(ارتباط تنظیم هیجان و تا بـĤوری بـا بهزیـستی روانشـناختی در دانشآموزان. مجلهی روانشناسی مدرسه، 3) 4 ،(51-72 . سـموعی، راحلـه؛ بـاقرزاده،هـاجر؛ و سـبزهواری، مـریم (1384 .(سـنجش پایـانی پرسـش نامـهی مقبولیـت اجتماعی دانشآموزان دبستانی شهراصفهان. فصلنامه علوم رفتاری، 4 ، 12-6 . راقبیان، رویا؛ اخوان تفتی، مهناز و حجازی، الهه (1391 .(بررسی اثربخشی برنامه ی طراحی شـده براسـاس رویکردهای پرسش از نویسنده و درک خواندن سه وجهی برافزایش درک خواندن در دانشآمـوزان. مجله ی روانشناسی مدرسه، 1)2 ،(39-58عارفی، مژگان (1386 .(ارایه یک الگوی علی برای عملکرد اجتماعی براساس نظریه ذهن با میانجی گـری باورهای ماکیاولیستی و همدلی. رساله منتشرنشده دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه شیراز. غباریبناب، باقر؛ افروز، غلامعلـی؛ حـسن زاده، سـعید؛ بخـشی، جعفـر و پیـرزادی، حجـت (1391 .(تـأثیر آموزش راهبردهـای فراشـناختی فعـال تفکرمدارانـه و خودنظـارتی بـردرک مطلـب دانـشآمـوزان بـا مشکلات خواندن. مجله ناتوانیهای یادگیری، 1 ،97-77. کشمیری، معصومه (1388 .(مقایسه مهارت های اجتماعی دانشآمـوزان دارای نـاتوانی یـادگیری و عـادی. تعلیم و تربیت استثنائی، 95 ،31-23 . لطیفی، زهره؛ امیری، شهره؛ ملک پور، مختـار و مولـوی، حـسین (1388 .(اثربخـشی آمـوزش حـل مـسئله شناختی اجتماعی بربهبود روابط بینفردی تغییررفتارهـای اجتمـاعی و ادراک خودکارآمـدی دانـش- آموزان مبتلا به ناتوایی یادگیری. تازههای علوم شناختی، 3 ،84-70American psychiatric association. (2013). Diagnotic and statistical manual of mental disorders (5thed.). Arlington, VA: American psychiatric publishing. Arefi, M. (2008). Providing a casual model for social performance based on mind theory with the moderation role of Machiavellian beliefs. PHD dissertation. Shiraz University. Baezzat, F. (2009). Determining the effective emotional disorders factors on Dyslexia of elementary students. Research on Exceptional Children, 8(4), 404-412. Baghiyan, M. J., Pazhuhinia, Sh. & Rezazadeh, B. (2013). The effectiveness of empathy training program on improving relations between their personal and emotional adjustment of students with symptoms of ADHD. Journal of school psychology, 2(1), 6-28. (Persian) Bauminger, N. & Kimhi-Kind, I. (2008). Social information processing, security of attachment, and emotion regulation in children with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 41, 315–332. Bean, K. F. &Sidora-Arcoleo, K. (2012). The relationship between environment, efficacy K beliefs, and academic achievement of low-income African American children in special education. J Soc Work Disabil Rehabil, 11 (4), 268-86. Bradberry, T. & Greaves, J. (2009). Emotional intelligence. Translated by Ganji, M. Tehran: Savalane pub. Cooper, C. L.,Phillips, L. H.,Johnston, M.,Whyte, M. &MacLeod, M. J. (2015). The role . of emotion regulation on social participation following stroke. Br J Clin Psychol, 54 (2), 181-99. De Wied, M., Wied, C. G. D. & Boxtel, A. V. (2010). Empathy dysfunction i children and adolescents with disruptive behavior disordersEuropean. Journal of Pharmacology, 1(2), 97–103.Diefendorff, J. M., Richard, E. M. & Yang, J. (2008). Linking emotion regulation strategies to affective events and negative emotions at work. J Vocat Behav, 73 (20), 498–508. English, T., John, O., Srivastava, S. & Gross, J. (2012). Emotion Regulation and Peer-Rated Social Functioning: A Four-Year Longitudinal Study. J Res Pers, 46 (6), 780–784. Estell, D. B., Jones, M. H., Pearl, R. A., Van Acker, R., Farmer, T. W. & Rodkin, P. R. (2008). Peer groups, popularity, and social preference: Trajectories of social functioning among students with and without learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 41, 5–14. Fathollapour, L., babapour kheyrddin, J., Mahdavian, H. & Bafandeh Garamale, H. (2013). A comparison of neurofeedback and Fernald’s method effectiveness in Improving the Intelligence of Children with dyslexia (case study). Journal of Learning Disabilities, 2 (4), 177-185. Ghobari banab, B., Afroz, G. H., Hasanzadeh, S., Bakhshi, J. & Pirzadi, H. (2013). The impact of teaching active metacognitive thinking-oriented strategies and self monitoring on realing comprehension of students with the reading difficulties. Journal of Learning Disabilities, 1, 77-97. (Persian)Gratz, K. L. & Gunderson, J. G. (2006). Preliminary Data on an Acceptance-Based Emotion Regulation Group Intervention for Deliberate Self-Harm Among Women With Borderline Personality Disorder. Behavior Therapy, 37, 25–35. Gross, J. (2002). Emotion regulation: Affective, cognitive, and social consequences. Psychophysiology. 39, 281–291. Ikezawa, S.,Corbera, S. & Wexler, B. (2013). Emotion self-regulation and empathy depend upon longer stimulus exposure. Social Cognitive and Affective Neuroscience Advance Access published September, 29, 1-8. Jazaieri, H., Morrison, A., Goldin, P. & Gross, J. (2015). The Role of Emotion and Emotion Regulation in Social Anxiety Disorder. Curr Psychiatry, 7, 531. (Persian) Keshmiri, M. (2010). Comparison of social skills of students with and without learning disability. Journal of Exceptional Education, 95, 23- 31. (Persian) Latifi, Z., Amiri, S. H., Malekpour, M. & Molavi, H. (2009). The Effectiveness of Training Social-Cognitive-Problem-Solving on Improvement of Interpersonal Relationships, Change in Social Behavior and Self-Efficacy in Students with Learning Disabilities. Advances in Cognitive Science, 11 (3), 70- 84. (Persian) Loannis, A. & Efrosini, K. (2008). Nonverbal social interaction skills of children with learning disabilities. Research in developmental disabilities, 29, 1-10. Marnat, G. (2009). Handbook of Psychological Assessment. Translated by Pasha Sharifi, H, Nikkhoo, M. Tehran: Sokhan pub. Maughan, B. (2009). Persistence of literacy problems: spelling in adolescence and at midlife. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 50 (10), 893–901. Ohare, A. (2010). Dyslexia: What do pediatricians need to know?. Journal of Pediatrics and Child health, 20, 338-340.