بررسی اثربخشی خودنظارتی توجه بر عملکرد دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص در مقیاس عملکرد پیوسته(CPT)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار روان‌شناسی، دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی خودنظارتی توجه بر عملکرد دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص، در مقیاس عملکرد پیوسته(CPT)بود. برای وصول به این هدف، از بین جامعه‌ی آماری که شامل کلیه دانش‌آموزانمبتلا به اختلال یادگیری مدرسه اختلالات یادگیری ویژه‌ی شهرستان بیله سواردرسالتحصیلی 94-1393 می‌باشد. 32 دانش‌آموز پایه چهارم، پنجم و ششم ابتدایی مبتلا به اختلال یادگیری خاص به صورت نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل پرسشنامه‌ی محقق ساخته، آزمون هوشی ریون و آزمون عملکرد پیوسته(CPT) بودند. ضمن آنکه روش تحقیق پژوهش حاضر یک مطالعه‌ی آزمایشی با کارآزمایی بالینی است که با طرح پیش‌آزمون و پس آزمون با گروه کنترل انجام شد، داده‌های گردآوری شده با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری(MANCOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین دو گروه دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاصو گروه کنترل در مؤلفه‌های مقیاس عملکرد پیوسته تفاوت معنی داری وجود دارد؛ به این معنی که مؤلفه‌های مقیاس عملکرد پیوسته در گروه آزمایش بعد از آموزش خودنظارتی توجه، بهبود یافته است. بنابریافته‌هایاینمطالعه می‌توان نتیجه گیری نمود آموزش خودنظارتی توجه،سبب افزایشنگهداری توجه دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیریمی‌شودو می‌توانازآنبهعنوانیکروشمداخله‌ایمؤثرسودجست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of self-monitoring attention on performance of students with specific learning disorder in continuous operation Scale (CPT)

نویسنده [English]

  • E Soleymani
Corresponding author: Assistant Professor of Psychology, Urmia University
چکیده [English]

The main objective of this study was to investigate the effect of self-monitoring attention on performance of students with specific learning difficulties in Continuous Operation Scale (CPT). The target population included all fourth, fifth and sixth grade students with specific learning disabilities in schools of Bilesavar in the academic years of 2012-2013 from which 32 students with math learning disability were selected using simple random sampling. Tools used in this study included: Researcher-made questionnaire, Raven's IQ test and continuous performance test. The research was a pilot study with clinical trial including a pre-test and a post-test done with a control group. Data were analyzed by multivariate analysis of variance (MACNOVA). Results showed that there were significant differences between two groups of students with specific learning disorders and the control group in the components of continuous operation scale. This means that, after self-monitoring training, continuous operation scale components in the experimental group improved. According to the findings of this study, it can be concluded that self-monitoring training increases attention maintenance of students with learning difficulties and it can be applied as an effective intervention method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self- monitoring attention
  • continuous operation scale (CPT)
  • learning disorder
اسماعیلی، محمد و هومن، حیدرعلی (1381). انطباق و هنجاریابی آزمون ریاضیات ایرانی کی­مت. مجله پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 4(6)، 333-323.
امیریانی، فرشته؛ طاهایی، علی اکبر و کمالی، محمد (1390). بررسی مقایسه‌ای توجه شنیداری در دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری و عادی 9-7 ساله. شنوایی شناسی، 20(1)، 63-55.
سید عباس‌زاده، میرمحمد؛ گنجی، مسعود و شیرزاده، علی(1382). بررسی رابطه‌ی هوش با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه سوم راهنمایی تحصیلی مدارس استعدادهای درخشان شهرستان اردبیل. پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل.
عابدی، احمد؛ ملک پور، مختار؛ مولوی، حسین؛ عریضی سامانی، حمیدرضا و امیری، شهرام (1387). مقایسه‌ی ویژگی‌های عصب روان شناختی کودکان خردسال با ناتوانی‌های یادگیری عصب روان شناختی/ تحولی و عادی پیش از دبستان. فصلنامةپژوهشدرحیطةکودکاناستثنایی،8 (1)، 18-1.
هادیان فرد، حبیب؛ نجاریان، بهمن؛ شکرکن، حسین و مهرابی زاده هنرمند، مهناز (1379). تهیه و ساخت فرم فارسی آزمون عملکرد پیوسته. مجله روان‌شناسی، 4(4)، 404-388.
Abedi, A., Malekpour, M., Molavi, H., Areizi Samani, H. R., & Amiri, Sh. (2007). Comparison of psychological characteristics of children with learning disabilities nerve psychological / developmental and regular pre-school. Quarterly research in the field of exceptional children, 8 (1), 1-18. )Persian(.
Amiriyani, F., Tahaee, A. A & Kamali, M. (2011). Comparison of auditory attention of students with learning difficulties and normally 9-7 years. Audiology, 20 (1) 55-63. )Persian(.
Blick, D. W., & Test, D. W. (1987). Effects of self-recording on high-school students’ on-task behavior. Learning Disability Quarterly, 10, 203-213.
Broden, M., Hall, R. V., & Mitts, B. (1971). The effect of self-recording on classroom behavior of two eighth-grade students. Journal of Applied Behavior Analysis, 4, 191-199.
Cohen, L., Manion, L. and Morrison, K. (2007) Research Methods in Education (6th Edition). London: Routledge Falmer.
DuPaul, G. J., McGoey, K. E., Eckert, T. L., & VanBrakle, J. (2001). Preschool children with attention-deficit/ hyperactivity disorder: Impairments in behavioral, social, and school functioning. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 40(5), 508-515.
Garsia, V. L., Pereira, L. D., Fukuda, Y. (2007). Selective attention: psi performance in children with learning disabilities. Brazil Journal Otorrinolaringol, 73(3), 404-11.
Glynn, E. L., Thomas, J. D., & Shee, S. M. (1973). Behavioral self-control of on-task behavior in an elementary classroom. Journal of Applied Behavior Analysis, 7, 105-113.
Hadianfard, H., Najarian, B., Shokrkon, H., & Mehrabizade, M. (2003). Preparation Persian form of continuous performance test. Journal of Psychology, 4 (4), 404-388. )Persian(.
Hallahan, D. P ,& Hudson, K.G.(2002).Teaching tutorial 2: self- monitoring of attention. Virginia: University of Virginia. Curry school of education
Hallahan, D. P., Lloyd, J. W., Kosiewicz, M. M., Kauffman, J. M., & Graves, A. W. (1979). Self-monitoring of attention as treatment for a learning disabled boys’ off-task behavior. Learning Disability Quarterly, 2, 24-32.
Hallahan, D. P., Marshall, K. J., & Lloyd, J. W. (1981). Self-recording during group instruction: Effects on attention to task. Learning Disability Quarterly, 4, 407-413.
Hallahan, D.P., Kauffman, J.M., Lioyd, J.W.(1985). Introduction to learning disabilities. 2002 division for learning disability.
Hartman, J. & Hunfalvay, T. (2002). Effect of attentional focus of learning the basic cust for fly fishing. Journal of Motor Behavior, 95-123.
Holifield , C. Goodman , J. Hazelkorn ,M & Heflin , L.J(2010).Using self- monitoring to increase attending to task and academic accuracy in children with autism. Focus on autism and other developmental disabilities. 25(4) 230- 238
Ismaili, M., & Homan, A. (2002). Adaptation and standardization Iranian- Matt mathematics test. Research in the area of gifted children, 4 (6), 323-332. )Persian(.
Joseph,L.M ,& Eveleigh, E. L(2011).A review of the effects of self- monitoring on reading performance of students with disabilities.The journal of special education, 45(1)43-53
Karande, S., Mahajan, V, & Kulkarni, M. (2009). Recollections of learning disabled adolescents of their schooling experiences: a qualitative study. Indian J Med Sci, 63, 382-391.
Landerl, K., & Willburger, E. (2010). Temporal processing, attention, and learning disorders. Learning and Individual Differences, 20, 393–401.
Maag, J. W., Reid, R., & DiGangi, S. A. (1993). Differential effects of self-monitoring attention, accuracy, and productivity. Journal of Applied Behavior Analysis, 26, 329-344.
Mason, D. J., Humphreys, G. W. & Kent, L. S. (2003). Exploring Selective Attention in ADHD: Visual Search Through Space and Time. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 4 (2), 1-20.
Mihandoost, Z. (2011). The Survey of Correlate Causes of Learning Disabilities Prevalence among Elementary Students. Asian Social Science, 7(7).
Mogasale, V. V., Patil, V. D., Patil, N. M., & Mogasale, V. (2011). Prevalence of Specific Learning Disabilities Among Primary School Children in a South Indian City. Indian Journal of Pediatrics, 1-6.
Psychiatric Society of America. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM-5.
Rafferty, L. A, Raimondi, Sh. L. (2009).Self-monitoring of attention versus self-monitoring of performance: Examining the differential effects among students with emotional disturbance engaged in independent math practice.Journal of behavioral education. 18(4), 279-299.
Rafferty , L. A. (2012). Self- monitoring during whole group reading instruction: effects among students with emotional and behavioral disabilities during summer school intervention sessions.Emotional and behavioural difficulties, I first Article, 1-17
Rooney, K. J., Hallahan, D. P., & Lloyd, J. W. (1984). Self-recording of attention by learning disabled students in the regular classroom. Journal of Learning Disabilities, 17, 360-364.
Sayed Abbas-Zadeh, M. M., Ganji, M & Shirzadeh, A. (2012). Relationship between intelligence and academic achievement grade school students gifted in Ardebil city. MS Thesis, Management and Planning Organization. )Persian(.
Seidman, L. J. (2006). Neuropsychological functioning Archive of SID in people with ADHD across the lifespan. Clinical Psychology Review, 26, 466–485.
Shimabukuro, S. M., Prater, M. A., Jenkins, A., & Edelen-Smith, P. (1999). The effects of self-monitoring of academic performance on students with learning disabilities and ADD/ADHD. Education and Treatment of Children, 22, 397- 414.
Simonsen, B., Ashley S. McSuga, Lindsay M. Fallon  & Sugai, G. (2013). The Effects of Self-Monitoring on Teachers' Use of Specific Praise. Journal of Positive Behavior Interventions. 15(1) 5–15.
Sterr, A. M. (2004). Attention performance in young adults with learning disabilities. Learning and Individual Differences, 14, 125–133.
Swanson, H. L., & Jerman, O. (2006). Math disabilities: A selective meta-analysis of the literature. Review of Educational Research, 76(2), 249-274.
Webber, J., Scheuermann, B., McCall, C., & Coleman, M. (1993). Research on self-monitoring as a behavior management technique in special education classrooms: A descriptive review. Remedial and Special Education, 14, 38-56.
Wolf, L. H., & Horon, E.T., & Goddard, Y. L. (2002). Effect of self-monitoring onstudents with learning disabilities. Human Sciences. 8(2), 263- 279.