بررسی اثربخشی مداخله ی ترمیمی مبتنی بر روش داویس بر بهبود نارساخوانی دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه سمنان

2 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه سمنان

3 دانشیار روان‌شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

4 کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه سمنان

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی مداخله­ی ترمیمی مبتنی بر روش داویس بر بهبود نارساخوانی بود. روش پژوهش آزمایشی از نوع پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه‌ی آماری پسران مدارس راهنمایی شهر سمنان بودند که در سال 1395-1394 مشغول تحصیل بودند. با استفاده از روش خوشه­ای تصادفی تعداد 300 دانش­آموز انتخاب و مورد غربال­گری قرار گرفتند. در نهایت 24 دانش­آموز مبتلا به نارساخوانی با توجه به ملاک­های ورود انتخاب و به تصادف به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش 19 جلسه­ی 90 دقیقه­ای تحت آموزش قرار گرفتند. نتایج تحلیل کواریانس حکایت از اثربخشی مداخله­ی ترمیمی مبتنی بر روش داویس بر بهبود نارساخوانی داشت. با توجه به نتایج این پژوهش می­توان گفت مداخله­ی ترمیمی داویس می­تواند در بهبود نارساخوانی مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of remedial treatment on the basis of davis’s method on improving of dyslexia

نویسندگان [English]

  • M.A Mohammadyfar 1
  • G Mahdinejad Gorji 2
  • H Jenaabadi 3
  • A Zarei Matekolaee 4
1 Corresponding Author: Assistant professor of Psychology, Semnan University.(
2 . Ph.D. Student of Educational Psychology, Semnan University
3 Associate Professor of Educational Sciences Department, Sistan & Balochestan University
4 MA in Clinical Psychology, Semnan University
چکیده [English]

 The aim of the present study was to examine the effectiveness of remedial treatment on the basis of Davis’s method on improving dyslexia. The research method was experimental including a pretest, a posttest and a control group. The research population included all guidance school male students in 2015-2016 academic years. Through clustering random sampling, 300 male students were selected. Finally, 24 students determined as dyslexic by entrance criterion were selected and randomly divided into an experimental and a control group. The experimental group participated 19 training sessions provided by Davis’s method. The result of covariance analysis showed that remedial treatment of Davis’s method was effective on improving dyslexia. Based on the results of the study, it can be claimed that remedial treatment of Davis’s method is effective for treatment of dyslexia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dyslexia
  • Davis
  • learning disorder
  • remedial treatment