مقایسه‌ی یادگیری عاطفی و انگیزش معطوف به خطا در دانش‌آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 کارشناس ارشد روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

4 استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه‌ی  یادگیری عاطفی و انگیزش معطوف به خطا در دانش‌آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری، انجام گرفت. روش این پژوهش، علی- مقایسه­ای بود. جامعه‌ی آماری این پژوهش را کلیه‌ی دانش‌آموزان دوره ابتدایی مبتلا به ناتوانی یادگیری شهر اردبیل، در سال 1393 تشکیل دادند. تعداد 30 نفر از این جامعه به روش نمونه­گیری تصادفی ساده و  تعداد 30 نفر نیز از بین دانش‌آموزان عادی به روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ایT به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­ها از پرسش­نامه­های یادگیری عاطفی و انگیزش معطوف به خطا استفاده شد. داده­­های جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون‌های تحلیل واریانس چند متغیره و t مستقل تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که تفاوت آماری معنی­داری بین میانگین نمره‌های دو گروه در  مؤلفه­های عاطفه نسبت به محتوا، عاطفه نسبت به کلاس­، یادگیری معطوف به خطا، نگرانی معطوف به خطا و مخفی­کردن خطا وجود دارد. نتیجه‌ی آزمون t نیز نشان داد که دو گروه در یادگیری عاطفی نیز تفاوت معنی­داری با هم دارند (001/0P<). این نتایج مبین وجود نارسایی‌هایی در یادگیری عاطفی و هم چنین انگیزش برای تصحیح خطاها در کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comperision of affective learning and error- orientated motivation between students with and without learning disabilities

نویسندگان [English]

  • S Bashrpoor 1
  • H Noori 2
  • A Atadokht 3
  • M Narimani 4
1 Corresponding Author: Associate Professor of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
2 M.A. in Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
3 Assistant Professor of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
4 Professor of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

The current research was conducted in order to affective learning and error-orientated motivation in students with and without learning disabilities. The method of this study was causal-comparative. The statistical population of this study was composed of all elementary school students with learning disabilities in Ardabil in 1393. Thirty persons from this society selected by simple random sampling method and 30 persons from normal student selected by multistage clustering random sampling method as the sample. Data were collected using questioners of affective learning and error-orientated motivation. The gatherd data were analyzed by Multivariates analyze variance and independent t tests. Multivariate analysis of variance indicated that there are significant differences between the two groups of students in affect toward content, affect toward classes with these contents, error-oriented learning, error-oriented worry, and Error-Oriented Covering. The results of t test also showed that these two groups have meaningful differences with each other in affective learning (P<0/001). These results indicate that there are abnormalities in affective learning and the motivation to correct errors in children with learning disabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • affectivelearning
  • error- orientated motivation error- orientated motivation
  • learning disabilities