اثربخشی تقویت حافظه‌ی فعال با استفاده از رایانه بر عملکرد خواندن و درک مطلب دانش‌آموزان نارساخوان

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، مرکز آموزشی مشکلات ویژه‌ی یادگیری 2 تهران

2 دانشیار گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبایی تهران

3 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

4 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف، تعیین اثربخشی تقویت حافظه‌ی فعال با استفاده از رایانه  بر عملکرد خواندن و درک مطلب دانش‌آموزان نارساخوان مقطع ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 94- 1393 اجرا شد. در این پژوهش از روش نیمه­آزمایشی و از طرح پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه‌ی آماری این پژوهش را30 دانش‌آموز از 48 دانش‌آموز نارساخوانی که به مراکز دولتی مشکلات یادگیری شهر تهران مراجعه کرده بودند، تشکیل می­دادند. این دانش‌آموزان به صورت تصادفی در دوگروه کنترل و آزمایش (هرگروه 15 نفر) گمارده شدند. ابزارهای  پژوهش شامل آزمون نارساخوانی (نما) کرمی‌نوری و مرادی و نیز مقیاس هوشی تهران-استنفورد-بینه کامکاری بود. از هر دو گروه پیش­آزمون و پس آزمون به عمل آمد. در فرآیند اجرا، گروه آزمایش 12 جلسه 20 دقیقه‌ای تمرین‌های تقویت حافظه‌ی فعال با رایانه دریافت کردند. در حالی که گروه کنترل هیچ مداخله‌ای را دریافت نکردند. برای تجزیه و تحلیل آماری داده­ها نیز از روش تحلیل آماری کوواریانس استفاده شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که تقویت حافظه‌ی فعال با استفاده از تمرین‌های رایانه ای، عملکرد خواندن و درک مطلب دانش‌آموزان نارساخوان را بهبود می­بخشد (001/0P<). به این ترتیب که پس از بهبود حافظه فعال، خواندن دانش‌آموزان  نارساخوان  بهبود می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of working memory strategies training by using of computerized on improvement of reading performance and comprehension reading in students with dyslexia

نویسندگان [English]

  • S Moazami Goodarzi 1
  • N Farokhi 2
  • K Goodarzi 3
  • M Nazari 4
1 Corresponding Author: MA in General Psychology, learning disability educational center 2
2 Associate Professor of Deliberation ,University of Allame Tabatabai
3 Assistant Professor Department of Psychology, Islamic Azad University, Borujerd Branch
4 M.A Student of Psychology, Islamic Azad University of Tabriz Branch
چکیده [English]

The study is aimed in amplification of working memory by using computer in comprehension the reading function of dyslexic students in the elementary school in the Tehran at academic yaers 2014-2015. in this research the half trial method and pre-test, post- test plot is in used in control group. For this purpose we chose 30 students by chance out of 48 dyslexic students who went to learning disability governmental centers of Tehran and were divided by chance in two groups of control and trial (15 students in each). Research in struments of the dyslexia test of Kormi Noori and Moradi and also Tehran-Stanford-Bine kamkari intelligence scale is used.In the performance process, the experiment group received reinforocement working memory for 12 session of 20 minutes while the control group received no intervention. Multivariate analysis of (ANCOVA) was used to analyze the data ststistically.The results of multivariate analysis of (ANCOVA) showed that analyzed amplifying the working memory using computer exercises of reading function and comprehension of dyslexic students (P<0/001). That leads aim use of amplification of working memory by using computer in recovering the reading function of dyslexic students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • working memory
  • reading function
  • learning disability
  • dyslexia
ارجمند نیا، علی­اکبر و شکوهی یکتا، محسن (1391). بهبود حافظه‌ی فعال. تهران: تیمورزاده .
راقبیان، رویا؛ اخوان تفتی، مهناز و حجازی، الهه (1391). بررسی اثربخشی برنامه‌ی طراحی شده براساس رویکردهای پرسش از نویسنده و درک خواندن سه وجهی بر افزایش درک خواندن دانش‌آموزان. مجله‌ی روان شناسی مدرسه، 1(2)، 58-39.
کامکاری، کامبیز(1390). هوش آزمای تهران- استنفورد- بینه. تهران: مدارس کارآمد.
کرمی‌نوری، رضا و مرادی، علیرضا (1387). آزمون خواندن و نارساخوانی. تهران: جهاد دانشگاهی. دانشگاه تربیت معلم .
کریمی، سمیه و عسکری، سعید(1392). اثربخشی آموزش راهبردهای حافظه­ی فعال ­ بر بهبود عملکرد خواندن دانش‌آموزان  نارساخوان. فصلنامه‌ی ناتوانی­های یادگیری، 3(1)، 79-90.
گنجی، مهدی (1392). روان شناسی کودکان استثنایی بر اساس DSM-5. تهران: ساوالان.
لطفی، صلاح‌الدین (1391). اثربخشی برنامه‌ی تمرین رایانه‌ای شناختی بر عملکرد حافظه‌ی فعال دیداری- فضایی دانش‌آموزان با مشکل‌های خواندن.دانشگاه تهران.
 ورتس، مارگارتجی؛ کالاتا، ریچارد و تامکینز، جیمز (2007). زمینه آموزش کودکان استثنایی.ترجمه­ی مجتبی امیری مجد(1392). تهران: شهرآشوب .
هالاهان، دانیل؛ پی، لوید، جان؛ کافمن، جیمز؛ ویس، مارگارت و مارتینز، الیزابت (2005). اختلال‌های یادگیری: مبانی، ویژگی­ها وتدریس مؤثر. ترجمه­ی حمید علیزاده (1391). تهران: ارسباران.
Alloway,T. P. (2009). Working memory,but not IQ, predicts subsequent learning in childrenwith learning difficult. European. Journal  of psychological  Assessment, 25,92-9. 
American psychiatric association. (2013). Diagnotic and statistical manual of mental disorders (5thed.). Arlington, VA: American psychiatric publishing.
Arjmandnia, A, A., & Shokoohi yekta, M. (2012).Improving working memory:supporting students learning. Tehran:Teymor zade. (Persian).                                                         
Baddeley, A. D. (1992). Working memory. Science, 25, 556-559.
Carpenter, R, Just, L. (2010). Mathematicsinstruction in resource rooms: Instruction Quarterly.  time and Teacher competence. Learning Disabilities,8,95-100.  
Ganji, M. (2013). Psychology of exceptional children on Dsm. IV. Savalan publication. Tehran. Iran. (Persian).
Hallahan, D. P., Lloyd, J. W., Kauffman, J. M., Weiss, M. P., & Martinez, E. A. (2005). Learning disabilities Foundations, characteristics, and effective teaching. Boston: Allyn& Bacon.  
Kamkari, K.(2011). Tehran-stanford-binet intelligence test.Tehran: karamad school. (Persian).
Karimi, S. & Askari, S. (2013). The effectiveness of working memory strategies training on improvement of  reading performance in students with dyslexia. Journal of Learning Disabilities.3(1),79-90. (Persian).
Kormi-Nouri, R. & Moradi, A. R. (2009). Reading and Dyslexia Test. Jahad Daneshgahi Press. Tarbiat  Moallem University. (Persian).   
Lotfi, S. (2012). The effectiveness of computerized cognitive training on the performance of visual-spatial. (Persian).
Nevo, E., & Breznitz, Z.(2011). Assessment of working memory components at 6 years  of  age as  predictors  of reading achi evements. Journal of Experimental Child Psychology,   109, 73-90.
Papalia, D. E. (2013). An investigation  of  memory  function in dyslexic children. British journal of   Psychology.71 (4), 487-503.
Pumferey , P.(2003). Specific Learning disabilities (Dislexia). challenge  and  responses .ROULEDGE. London and Newyork
Raghebian, R., Akhavan Tafti, M. & Hejazi, E. (2012). An examination of the effectiveness of a program based on combining questioning the author and triarchic reading comprehension approaches in improving the students’ reading comprehension. Journal of school psychology, 1(2), 39-58. (Persian)
Sachese–lee,C.,& Sowanson, H. L.(2008). Mathematical problem solving disabilities. Journal of Exceptional childrens,79(3), 294-321.