مقایسه‌ی نارسایی‌های مرتبط با یادگیری خود راهبر در دانش‌آموزان مبتلا و غیرمبتلا به اختلالات یادگیری ویژه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی کارشناس ارشد روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

4 مربی روان شناسی، دانشگاه پیام نور

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نارسایی­های مرتبط با یادگیری خودراهبر در دانش­آموزان دارای اختلال های یادگیری ویژه انجام گرفت. روش این پژوهش، علی- مقایسه­ای بود. جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه دانش­آموزان دوره ابتدایی مبتلا به اختلال های یادگیری شهر اردبیل در سال 1393 تشکیل دادند. تعداد 30 نفر از این جامعه به روش نمونه­گیری تصادفی ساده و  تعداد 30 نفر نیز از بین دانش­آموزان عادی به روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای به‌عنوان نمونه انتخاب و در این مطالعه شرکت کردند. برای جمع­آوری داده­ها از مقیاس آمادگی برای یادگیری خودراهبر استفاده شد. داده­­های جمع­آوری شده با استفاده از آزمون­های تحلیل واریانس چند متغیره و t مستقل تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که تفاوت آماری معنی­داری بین میانگین نمره های دو گروه در مولفه­های خودمدریتی (39/22F=، 001/0P<)، علاقه به یادگیری (89/21F=، 001/0P<)، خودکنترلی (97/11F=، 001/0P<) وجود دارد. نتیجه آزمون t مستقل نیز نشان داد که دو گروه در نمره کلی یادگیری خودراهبر نیز تفاوت معنی­داری با هم دارند (59/4t=، 001/0P<). این نتایج وجود نارسایی­هایی در یادگیری خودراهبر کودکان مبتلا به ناتوانیهای یادگیری در مقایسه با کودکان عادی را نشان می­دهند. بنابراین آموزش اصول و راهبردهای یادگیری خودراهبر می­توان به تقویت مهارت­های یادگیری این کودکان و بهبود پیشرفت تحصیلی آنها کمک کرد.‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing deficits related to self directed learning in students with and without specific learning disorders

نویسندگان [English]

  • S Basharpoor 1
  • sh Amani 2
  • F Heidari 3
  • J Hajilo 4
1 Corresponding Author: Associate Professor of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
2 . M.A. In Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
3 M.A.In Psychology, Islamic Azad University Ardabil Branch.
4 Lecturer of Payame Noor University
چکیده [English]

The current research was conducted in order to compare deficits relared to self-directed learning in students with and without specific learning disorders. The method of this study was causal-comparative. The statistical population of this study was composed of all elementary school students with specific learning disorders in Ardabil city in 2014. Thirty persons from this population were selected by simple random sampling method and 30 persons from normal student were selected by multistage clustering random sampling method as the sample of the study. Data were collected using Self-directed learning readiness scale. The gathered data were analyzed by Multivariate analysis of variance and independent t tests. Multivariate analysis of variance indicated that there are significant differences between the two groups of students in Self-management (F=22/39; p<0/001), Desire for learning (F=21/89; p<0/001) and Self-control (F=11/97; p<0/001). The results of the t test also showed that these two groups have meaningful differences with each other in Self-directive learning (t=4/59; p<0/001). These results indicate the deficits in self-directed learning in children with learning disabilities compared to normal. Thus, training the principles and strategies of self-directed learning can be helpful to enforce learning skills and improve the educational acheivement of these children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-directed learning
  • specific learning disorders
  • learning skills
بانیچ، ام. تی. و کامپتون، آر.جی. (2011). علوم اعصاب شناختی: ویراست سوم. ترجمه سجاد بشرپور و علی عیسی­زادگان (1395). اردبیل: انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی.
بهراد، بهنام(1384). فراتحلیل شیوع ناتوانی‌های یادگیری در دانش‌آموزان ابتدائی ایران. پژوهش در حیطه کودکان استثنائی، 5(4 پیاپی 18)، 437-417.
دادستان، پریرخ(1389).اختلال­های زبان،روش تشخیص و بازپروری(روانشناسی مرضی تحولی 3).تهران: انتشارات سمت.
رحیمیان­بوگر، اسحق و صادقی، احمد(1385). شیوع اختلال خواندن در دانش‌آموزان دبستانی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 12(4)،396-340.
زاهد، عادل، رجبی، سعید وامیدی، مسعود (1391). مقایسه‌ی سازگاری اجتماعی، هیجانی، تحصیلی و یادگیری خود­تنظیمی در دانش‌آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. مجله­ی ناتوانی‌های یادگیری، 1(2)، 62-43.
نریمانی، محمد؛ رجبی، سوران؛ افروز، غلامعلی و صمدی خوشخو، حسن(1390).بررسی کارآمدی مرکز ناتوانی های یادگیری استان اردبیل در بهبود علایم اختلال یادگیری دانش‌آموزان. مجله ناتوانی‌های یادگیری،1(1)،128-109.
نریمانی، محمد و رجبی، سوران(1384). بررسی شیوع و علل اختلال‌های یادگیری در دانش‌آموزان دوره ابتدائی استان اردبیل. پژوهش در حیطه کودکان استثنائی،17(3)،252-231.
نریمانی، محمد؛ خشنودی نیای چماچائی، بهنام؛ زاهد، عادل و ابوالقاسمی، عباس (1395). مقایسه باورهای انگیزشی و یادگیری خود­تنظیمی در دانش‌آموزان پسر نارساخوان، نارسانویس و نارساحساب و عادی. مجله ی ناتوانی یادگیری، 5(4)،104-87.  
نریمانی، محمد؛ پرزور، پرویز و بشرپور، سجاد(1394). مقایسه ی حساسیت بین فردی و تعادل عاطفی در دانش آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص. مجله ی ناتوانی های یادگیری، 5(1)، 125-141.
Abdulrahman, Kh. A. (2007). Factors influencing academic achievement of medical students in the basic medical sciences ata conventional college of medicine. Unpublished Master´s Thesis,King Saud University.
Banich, M.T., & Compton, R. J. (2011).Cognitive Neuroscience: Third Edition. Translated by sajjadbasharpoor and aliissazadegan (2016). Ardabil: Publication of University of MohagheghArdabili.
Behrad, B. (2006).metaanalysis of Prevalence of learning disabilities in iran primary school children. Research on Exceptional Children, 18(4),417-436.
Bembeutty, H. (2008). Self-Regulation of Learning and Academic Delay of Gratification,
 Berger,J.Karabenick,S.(2010). Motivation and student’s use of learning strategies:Evidence of  unidirectional effects in mathematics classrooms. Learnig and instruction, 4, 1-13.
Chou, P. N., & Chen, W. F. (2008).Exploratory study of the relationship between self-directed learning and academic performance in a Web-Based Learning Environment. In K. McFerrin et al. (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2008 (pp. 278-284). Chesapeake, VA: AACE.
Compton, D. L., Fuchs, L. S., Fuchs, D., Lambert, W., &Hamlett, C. (2012).The cognitive and academic profiles of reading and mathematics learningdisabilities.Journal of Learning Disabilities, 45, 79–95.
Dadsetan, P. (2005). Language Disorders.Diagnogemethos and rehabituation.Tehran: SAMT publication.
Desoete, A., Roeyers, H., Buysse, A. 2001. Metacognition and mathematical problem solving in grade 3. Journal of Learning Disability, 34(5), 435-447.
Fisher, M., King, J., &Tague, G. (2001). Development of a self-directed learning readine
Gender and Ethnic Differences among college students.Journal of Advanced Academics, 18(4), 586-616.
Grinblat, N., &Rosenblum, S. (2016). Why are they late? Timing abilities and executive controlamong students with learning disabilities.Research in Developmental Disabilities, 59, 105–114
Kirk, S. A., Gallagher, J. J., Anastasiow, N. J & Coleman, M. R. (2006).Educating exceptional children. Boston: Houghton Mifflin.
Klassen, R. M., & Lynch, S. L. (2007).Self-efficacy from the perspective of adolescents with learning disabilities and their specialist teachers.Journal of Learning Disabilities, 40(5), 494-507.
Klassen, R.M. (2010). Confidence to Manage Learning: The Self-Efficacy for Self-Regulated Learning of Early Adolescents with Learning Disabilities. Learning Disability Quarterly, 33(1), 19-30.
Knowles, M.S. (1975). Self-Directed Learning: A Guide forLearners and Teachers. Association Press, New York, NY.
Lucangeli, D. Cornoldi, C. (1997). Mathematical and Metacognition: What is the nature of the Relationship? Mathematical Cognition, 3, 121-139.
Narimani, M., Porzoor, P. & Basharpour, S.(2015). Comparison of interpersonal sensitivity and emotional balance in students with and without specific learning disorder. Journal of Learning Disabilities, 5(1), 125-141. (Persian).
Narimani, M., Khoshnoodnia Chomachaei, B., Zahed, A. & Abolghasemi, A.(2015). A compare motivational beliefs and self- regulation learning strategies in boy students with dyslexia, dysgraphia, dyscalculia and normal. Journal of Learning Disabilities, 5(4), 87-104. (Persian).
Narimani, M.,  Rajabi, S., Afrooz, G. A. & Samadi Khoshkho, H. (2011). Effectiveness of learning disability centers in improving learning disorder symptoms of students in Ardabil. Journal of Learning Disabilities, 1(1), 109-128. (Persian).
NarimaniI, M., Rajabi, S. (2006).A study of the prevalence and causes of learning disorders among elementary students of Ardabil province.Research on Exceptional Children, 17(3), 231- 252.
Oddi, L. F. (1986). Development and validation of aninstrument to identify self-directed continuing learners.Adult Education Quarterly, 36(2), 47–107.
Plata, M.,Trusty, J. & Glasgow, D. (2005). Adolescents with learning disabilities:Are theyallowed to participate in activities? Journal of Educational Research, 98, 136-143.
RahimianBoogar, E., & Sadeghi, A. (2007). Prevalence of Reading Disorder in Primary School Students.Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 12 (4), 396-402.
Reid, D. K., & Valle, J.W. (2004). The discursive practice of LD: Implications for instruction and parent-school relations. Journal of Learning Disabilities, 37, 466–481.
 Roberson, D.N. (2005). Self-directed learning-past and present ERIC Document.
Rosenzweig, C., Krawec, J., Montague, M. (2011). Metacognitive strategy use of eighth-grade students with and without learning disabilities during mathematical problem solving: A think-aloud analysis. Journal of Learning Disabilities, 44, 508-20.
Ruban, L. M. (2000). Patterns of self-regulated learning and academic achievement among university students with and without learning disabilities.Doctoral Dissertation, University of Connecticut.Dissertation Abstracts International, 1296.
Safavi, M., Shooshtari, S., Mahmoodi, M., &Yarmohammadian, M. H. (2010).Self-directed Learning Readiness and Learning Styles among Nursing Students of Isfahan University of Medical Sciences.Iranian Journal of Medical Education, 10 (1), 27-36.
scale for nursing education. Nurse Education Today, 21, 516-525.
Schiff, R., Bauminger, N., & Toledo, I. (2009).Analogical problem solving in children with verbal and nonverbal learning disabilities.Journal of Learning Disabilities, 42, 3–13.
Seidman, L.J., Biederman, J., & Stephan, A. (2006).neuropsychological functioning in girls with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder with and without learning disabilities. Cognition, 102(3), 361-395.
Stewart, R. A. (2007). Evaluating the self-directed learning readiness of engineering undergraduates: A necessary precursor to projectbased learning.World Transactions on Engineering andTechnology Education, 1, 59-62.
Swanson, H. L., Rhine, B. (1985). Strategy transformations in learning disabled children's math performance: Clues to the development of expertise. Journal of Learning Disabilities, 18, 596-603.
Trainin, G., Swanson, H. L. 2005. Cognition, metacognition, and achievement of college students with learning disabilities. Journal Learning Disabilities Quarterly, 28, 261-273.
Truscott. J,. (2007). The affective of error correction on leaners ability to write accurately, Journal of second language writing, 16(4), 255-272.
Varvara, P., Varuzza, C., Sorrentino, A. C. P., Vicari, S., &Menghini, D. (2014). Executive functions in developmental dyslexia. Frontiers in Human Neuroscience, 8, 1–8.
World Health Organization.(2007). International classification of functioning, disability and health (ICF). Geneva, Switzerland: Author.
Zahed, A., Rajabi, S., &Omidi, M. (2012).A comparison of social, emotional and educational adjustment and self-regulated learning in students with and without learning disabilities.Journal of Learning Disabilities, 1(2), 43-62.
Zsiga, P. L,.& Webster, M. (2007). Why Should Secondary Educators Be Interested In Self-Directed Learning?.International Journal of Self-DirectedLearning, 4(2), 38-41.