تأثیر فعالیت‌بدنی منتخب بر هماهنگی چشم و دست دانش‌آموزان نارسانویس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه رفتار حرکتی، بخش یادگیری و کنترل حرکتی، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد یادگیری و کنترل حرکتی، دانشگاه تهران

10.22098/jld.2018.615

چکیده

دانش‌آموزان نارسانویس دانش‌آموزانی هستندکه علیرغم هوش طبیعی بسیار بد می نویسند. برخی از محققان عقیده دارند که بدنویسی این کودکان عمدتا به دلیل عدم هماهنگی حرکتی آنان است. هماهنگی طرح‌یابی بدن و اندامها در ارتباط با اشیاء و رخدادهای محیطی است و از آنجا که یکی از مشکلات عمده در نوشتن، هماهنگی چشم و دست است، در تحقیق حاضر تاثیر یک دوره فعالیت‌بدنی منتخب بر هماهنگی چشم و دست کودکان نارسانویس بررسی شد. پژوهش حاضر روی 20 دانش‌آموز پسر با دامنه سنی12 تا 13سال از شهرستان میناب هرمزگان انجام شد. دانش‌آموزان از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه آزمایش به مدت 12جلسه (45 دقیقه) تمرینات ورزشی با توپ و راکت را اجرا کردند. از مجموعه آزمون لینکلن _اوزرتسکی در دو نوبت پیش‌آزمون - پس‌آزمون استفاده شد. داده­ها با آزمون تی مستقل و من ویتنی و آزمون تی همبسته و ویلکاکسون بررسی شد. نتایج نشان داد که برنامه منتخب فعالیت‌بدنی موجب پیشرفت درهماهنگی چشم -دست شد (05/0≥P). همچنین گروه آزمایش از هماهنگی بهتری نسبت به گروه کنترل برخوردار شد (05/0≥P). از این رو توصیه می‌شود از ضربات ساده توپ و راکت در تمامی مدارس، خصوصاً مدارسی که دانش‌آموز نارسانویس دارند استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Selected Physical Activity on Eye-hand Coordination of Students with Dysgraphia

نویسندگان [English]

  • Sh Tahmasebi Boroujeni 1
  • M shadmehri 2
  • F Pishdar 2
1 Corresponding Author: Associate Professor, Motor Behavior, Learning and control, University of Tehran
2 MA student, Motor Learning and control, University of Tehran
چکیده [English]

Students with dysgraphia are those who write very badly, despite their natural intelligence. Some scientists believe that students' dysgraphia is mostly caused by their lack of motor coordination. Coordination is the access plan of body and its organs in relation to environmental events and objects, and one of the most important problems of dysgraphia is the lack of coordination between eyes and hands. The present study investigated the effect of a period of selected physical activity on eye-hand coordination of students with dysgraphia. This study was carried out on 20 males, 12-13 year-old students in Minab city, Hormozgan province. The students were selected through available sampling and they were randomly divided into two groups. The treatment group performed the exercises with balls and rackets.  Lincoln-Oseretsky (Osertsky-1950) test was used in the pretest and posttest. The data analyzed using independent t-test, Mann-Whitney test, paired t-test and Wilcoxon test. The results indicated that the selected program of physical activity improved the eye-hand coordination (P≤0.05) and the treatment group had better coordination in comparison to control group (P≤0.05). Therefore, it recommended that simple kicks of balls and rackets used in all schools, especially those who have students with dysgraphia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dysgraphia
  • eye-hand coordination
  • physical activity
آقایی بلیانی، محمدعلی.(1377). تأثیر فعالیت بدنی منتخب برتوانایی های ادراکی_حرکتی دانش‌آموزان پایه اول دبستان پسرانه شهید بهشتی منطقه 6 آموزش و پرورش. (پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه تهران.
احدی، حسن وکاکاوند، علیرضا.(1388).اختلال‌های‌یادگیری.چاپ چهارم، تهران، انتشارات ارسباران. 21-6.
اخوان تفتی، مهناز و اسدی بیدشکی، سارا. (1391). مقایسه وتحلیل‌خطاهای‌نوشتاری در دانش‌آموزان پسر عادی و نارسانویس دوره ی ابتدایی. مجله ناتوانی های یادگیری.1(3)، 28-6
امینی، محمدمهدی.(1385). تاثیردو نوع برنامه منتخب بر هماهنگی چشم و دست دانش‌آموزان پسر پایه اول ابتدایی. (پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی). دانشگاه تهران.
امینی، محمدمهدی؛ جابری‌مقدم، علی اکبر؛ فرخی، احمد و افشاری، جواد. (1388). تأثیردونوع برنامه تمرینی منتخب بر هماهنگی چشم و دست دانش‌آموزان پسر پایة اول ابتدایی. همایش نقش ورزش در سلامت کودکان. دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
احمدزاده، زهرا؛ عبدی‌مقدم، سعید و فرخی، احمد. (1393). تأثیر بازی‌های رایانه‌ای‌ وبومی_محلی برهماهنگی چشم و دست کودکان 7 تا 10ساله. مجله رفتارحرکتی، (15)، 72-61.
باقرزاده،‌ فضل‌الله؛ شیخ، محمود؛ شهبازی، مهدی و طهماسبی‌بروجنی، شهزاد.(1386). یادگیری‌وکنترل حرکتی. تهران، بامداد کتاب، 121-110.
تبریزی، مصطفی. (1376). درمان اختلالات دیکته‌نویسی. تهران،کتابکده فراروان، 37-31.
خسروجاوید،‌ مهناز و قوامی لاهیج، سارانا. (1391). بررسی عوامل ‌مؤثر بر مهارت های‌خوانانویسی‌ دانش‌آموزان دوره‌ی ابتداییازدیدگاه معلمان. مجله ی ناتوانی‌های یادگیری، 1(43)،45-29.
درتاج، فریبرز و عاصی، سهیلا. (1391). بررسی میزان تأثیر برنامة منتخب حرکتی بر توانمندی ادراکی_حرکتی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دیرآموز پایه دوم. مجله ی روانشناسی مدرسه ، 1(4)،56-39.
رستمی، حمیدرضا؛ جوادی پور، شیدا ؛ قنبری، سحر؛ ماندنی، بتول و عزیزی مال‌امیری، رضا. (1390). تاثیر بازیهای حسی _حرکتی در محیط مجازی بر هماهنگی چشم و دست کودکان مبتلا به فلج مغزی همی پلژی. دو ماهنامه علمی_ پژوهشی دانشگاه شاهد، 19(95)، 54-45.
رضایی،اکبر و سیف‌نراقی، مریم. (1385). مقایسه ویژگی‌های روان‌شناختی دانش‌آموزان نارسانویس و عادی. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی.6(19)، 514-497.
رهیده، نیکتا و جلیلوند، محمد. (1394). تأثیردونوع برنامه‌حرکتی منتخب بر هماهنگی چشم و دست کودکان دختر پیش‌دبستانی. اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش.
سیف‌نراقی، مریم و نادری، عزت الله.( 1389). نارسایی‌های ویژه یادگیری. چاپ اول، تهران، انتشارات ارسباران.
فریار، اکبر و رخشان، فریدون. (1363). ناتوانایی‌های یادگیری. چاپ اول ، تهران، انتشارات نوبهار.
قلیچ‌پور، بنیامین؛ شهبازی، مهدی و باقرزاده، فضل الله. (1392). تأثیر طرح ملی طناورز بر هماهنگی چشم- دست دانش‌آموزان پسرمقطع چهارم ابتدایی. نشریة رشدویادگیری‌حرکتی_ ورزشی،5 (4)، 45-32.
کاکاوند، علیرضا. (1389). ناتوانی‌های یادگیری. چاپ سوم، کرج، انتشارات سرافراز.
لرنر، ژانت.(2000). ناتوانی‌های یادگیری: نظریه‌ها، تشخیص وراهبردهای تدریس. ترجمه عصمت دانش. تهران، نشر دانشگاه شهید بهشتی.
عباسی، سمیه و هادیان، محمدرضا. (1390). بررسی تاثیر فعالیت های هماهنگی چشم ودست برمیزان مهارت دست دانش‌آموزان سندرم داون آموزش‌پذیر7تا 10 ساله. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران. 21(83)، 58-54.
منصورنژاد،زهرا؛کجباف،محمدباقر ومولوی،حسین.(1391). تأثیرآموزش چند حسی فرنالد بر نارسانویس واملادردانش‌آموزان پایه دوم دوره ابتدایی. یافته‌های نو درروان‌شناسی، 7(24)، 111-99.
وکسلر، دیوید. مقیاس تجدیدنظرشده هوشی وکسلربرای کودکان. انطباق وهنجاریابی سیما شهیم.(1387). شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.
هارو، چ،آنیتا.(1368). طبقه‌بندی هدف‌های رفتاری در حیطه روانی _حرکتی. ترجمه علیرضا کیامنش. (1368). تهران: انتشارات وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی.
هادیان، محمدرضا؛ عبدالوهاب، مهدی؛ مرتضوی، سعیده؛ باقری، حسین؛ جلیلی، محمود و فقیه‌زاده، سقراط (1386). بررسی تأثیر فعالیتهای هماهنگی چشم و دست برمیزان مهارت دست دانش‌آموزان عقب ماندة ذهنی آموزش‌پذیر(10-7 سال). فصلنامه توانبخشی نوین دانشکده توانبخشی_دانشکده علوم پزشکی تهران، 1(2و3)، 62-45.
Fletcher, J. M; Lyon, G. R؛ Fuchs, L. S; & Barnes, M. A. (2006). Learning disabilities: From identification to intervention. Guilford Press.
Lorch, M. P. & Barrière, I. (2003). The history of written language disorders: Reexamining Pitres’ case (1884) of pure agraphia. Brain and language. 85(2), 271-279.
Abbasi, S. & Hadian, M.R. (2011). Investigating the effect of eye-hand coordination activities on hand skill of students with down syndrome aged 7-10. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences.21(83), 54-58. (Persian).
Ahadi, H. & Kakavand, A. (2009). Learning disorders. Fourth edition. Tehran. Arasbaran publication, 6-21. (Persian).
 Ahmadzade, Z; Abdimoghadam, S;  & Farokhi, A. (2014). The effect of local videogames on eye-hand coordination of 7-10 year-old students. Motor Behavior Journal, (15), 61-72. (Persian).
Akhavantafti, M. & Asadibidmeshki, S. (2012). Comparing and analyzing handwritings in elementary normal and dysgraphia male students. Learning Disabilities Journal, 1(6), 3-28. (Persian).
Amini, M.M .(2006). The effect of two selected programs on eye-hand coordination of the elementary first grade male students. MA thesis in Physical Education. Tehran University. unpublished.10-18. (Persian).
Amini, M.M;  Jaberimoghadam, A.K;  Farokhi, A;  & Afshari, J. (2009). The effect of two selected programs on eye-hand coordination of the elementary first grade male students. Sport conference on childrens' health. Mashhad University of Medical sciences. (Persian).
Bagherzade, F; Shahbazi, M; & Tahmasebi Boroujeni, Sh. (2007). Learning and Motor Control. Tehran. Bamdad ketab publication, 110-121. (Persian).
Belyani, M.H. (1998). The effect of physical activity on cognitive abilities. Shahid Behshti first grade elementary school students move boys  region 6 education.6-20. (Persian).
Dortaj, F. & Asi, S. (2012). Investigating the extent of the effect of a selected motor program on cognitive-motor ability and academic achievement of second grade slow-learning students. Journal of School Psychology, 1(4),39-56. (Persian).
Faryar, A. & rakhshan, F. (1984). Learning disabilities. First edition. Tehran. Nobahar publication, 151. (Persian).
Fletcher, J. M; Lyon, G. R؛ Fuchs, L. S; & Barnes, M. A. (2006). Learning disabilities: From identification to intervention. Guilford Press.
Ghalichpoor, B; Shahbazi, M; &  Bagherzade, F. (2013). The effect of Tanavarz national program on eye-hand coordination of grade fourth male students. Growth and motor-sports learning, 5(4). (Persian).
Hadian, M.R; Abdolvahab, M; Morteza, S; Bagheri, H; Jalili, M; & Faghihzade, S. (2007).  Investigating the effect of eye-hand coordination activities on hand skill of mentally retarded students, aged 7-10. Modern Rehabilitation Journal-Rehabilitation Faculty. Tehran. Faculty of Medical Sciences, 1(2 &3). (Persian).
Harooch, A. (1989). Classifying behavioral objectives in motor-psychological scope. Translated by Kiamanesh, A. (1989). Second edition. Tehran. Ministry of Education publication, research and planning organization , 53-62. (Persian).
Kadkhodaei,‌ M. (2013). What is dysgraphia? learning disabilities weblog. Ld. hafez. blogfa. com. (Persian).
 Kakavand, A. (2010). Learning disabilities. Third edition. Karaj. Sarafraz publication.56. (Persian).
Khosro‌javid, M. & Ghavani‌Lahij, S. (2012). Factors affecting legible writing skills of elementary school student from The Teachers' perspective. Journal of Learning Disabilities, 1(43).29-45. (Persian).
Lerner, J. (2000). Learning disabilities: theories, determination and teaching guidelines. translated by Danesh, A.  Tehran, ShahidBeheshti University publication. (Persian).
Lorch, M. P. & Barrière, I. (2003). The history of written language disorders: Reexamining Pitres’ case (1884) of pure agraphia. Brain and language, 85(2), 271-279.
Mansoornezhad, Z; Kajbaf, M.B; & Molavi, H. (2012). The effect of Fernald multisensory on dysgraphia and dictation of elementary second grade students. Modern findings in psychology, 7(24), 99-111. (Persian).
Rahide, N. & Jalilvand, M. (2015). The effect of two selected programs on eye-hand coordination on pre-school female students. First national conference of modern achievements of physical education and sport. (Persian).
Rezaei, A. & Seyfnaraghi, M. (2006). Comparing the psychological characteristics of dysgraphia students. A research in the area of exceptional students, 6(19),497-514. (Persian). 
Rostami, H. R; Javadipoor, Sh; Ghanbari, S; Mandani, B; & Azizimalamiri, R. (2011). The effect of sensor motor games in virtual environments on eye-hand coordination of students with Cerebral Palsy. Shahed University scientific-research monthly,19(95), 45-54. (Persian).
Seyfnaraghi, M.& Naderi, A. (2010). Learning specific disorders. First edition, Tehran. Arasbaran publication,36-37. (Persian).
Tabrizi, M. (1997). Treating Dictation Disorders. Tehran. Fararavan publication,31-37. (Persian).
Wechsler, D. (2008). Revised intelligence scale for children. Adaptation and standardization by Shamim. S. Fifth edition. Shiraz: Shiraz University Publication, 12. (Persian).
Zandi, B. (1998). Investigating spelling problems in the view of modern linguistics' findings. (research report). Tehran. Office of educational planning. (Persian).