مقایسه ی برنامه‌ریزی، توجه انتخابی و انعطاف پذیری شناختی در دانش‌آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص (نارسایی خواندن)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی روان شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

2 دانشجوی کارشناسی ارشد کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

3 کارشناس کاردرمانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

4 دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، دانشگاه شهید بهشتی تهران

5 مربی گروه کاردرمانی، مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی و عضلانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

10.22098/jld.2018.617

چکیده

نارسایی­های کارکرد اجرایی کودکان با اختلال یادگیری خاص می­تواند دریچه­ای جدیدی را جهت درمان و علت شناسی در این کودکان باز کند. تخریب کارکرد اجرایی یکی از چندین فنوتیپ­های شناختی بالقوه در اختلال یادگیری خاص است. بنابراین هدف این مطالعه مقایسه کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص و دانش‌آموزان عادی است. در این پژوهش مقطعی 29 دانش‌آموز مبتلا به اختلال یادگیری خاص (نارسایی خواندن) و 30 دانش‌آموز عادی با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس براساس معیار روانپزشکی با تشخیص روانپزشک و روانشناس انتخاب شدند. سپس آزمون­های برج لندن، استروپ رنگ واژه و آزمون طبقه­بندی کارت­های ویسکانسین توسط کودکان مبتلا به اختلال یادگیری خاص تکمیل گردید. اطلاعات بدست آمده توسط نرم افزار 20SPSS آنالیز و روشهای آمار توصیفی و تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد تفاوت معناداری در انعطاف­پذیری شناختی (051/0=F)، برنامه­ریزی (051/0=F) و توجه انتخابی (051/0=F) از مولفه­های کارکردهای اجرایی بین کودکان داری اختلال یادگیری خاص (نارسایی خواندن) و کودکان عادی وجود دارد. نتایج این مطالعه حاکی از وجود نقص در کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به اختلال یادگیری خاص (نارسایی خواندن) است. بنابراین پیشنهاد می­شود مداخلات درمانی نوین جهت ترمیم کارکردهای اجرایی در کودکان مبتلا به اختلال یادگیری خاص (نارسایی خواندن) طراحی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison among children with specific learning disorder (SLD) and typically children on measures of planning, selective attention and cognitive flexibility

نویسندگان [English]

  • E Amani 1
  • E Fadaei 2
  • M Tavakoli 3
  • E Shiri 4
  • V Shiri 5
1 PhD student in Educational Psychology, Islamic Azad University of Ardabil Branch
2 M.A student. Department of Occupational Therapy, Isfahan University of Medical Sciences
3 B.Sc student. Department of Occupational Therapy, Isfahan University of Medical Sciences
4 Phd student clinical psychology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
5 Corresponding Author: Musculoskeletal Research Center, Isfahan University of Medical Sciences
چکیده [English]

Executive function deficits of children with specific learning disorder can new hatch way for treatment and etiology in these children. Destruction of executive function is one of several potential cognitive phenotypes in a specific learning disorder. Thus, the present paper aims to comparison of executive functions in students with specific learning disorder and typically students. In this cross-sectional study, 29 students with specific learning disabilities (reading deficits) and 30 normal students were selected using convenience sampling method based on psychiatric criteria with psychologist and psychiatrist's diagnosis. Then Tower of London, Stroop color word and Wisconsin card sorting tests were completed by student with specific learning disorder. The data was analyzed by spss20 software and descriptive statistics and multivariate analysis of variance was used. There is a significant difference between children with specific learning disorder and typically children in cognitive flexibility (F=0.051), planning (F=0.051) and selective attention (F=0.051) of executive functions. The results of this study indicate that there is a deficiency in the executive functions of children with specific learning disabilities (reading deficits). Therefore, it is recommended that new therapeutic interventions designed to restore the executive functions in children with specific learning disorder (reading deficits).

کلیدواژه‌ها [English]

  • specific learning disorder
  • Executive Function
  • academic Problems
عبیدزادگان، احمد، مرادی، علیرضا و فرنام (1387).مروری بر کارکرد اجرایی بیماران درمان شده با متادون.تازه های علوم اعصاب شناختی، 3، 81-75.
مشهدی، حسین و همکاران (1389). توانایی برنامه ریزی و سازماندهی در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه فزون کنشی. مطالعات تربیتی و روانشناختی، 11، 151-70.
قدیری فاطمه, جزایری علیرضا, عشایری حسن, قاضی طباطبایی سیدمحمود (1381). نقائص کارکردهای اجرایی در بیماران اسکیزو – وسواسی. تازه های علوم اعصاب شناختی.
قلمزن، شیما؛ مرادی، محمدرضا و عابدی، احمد. (1393). مقایسه‌ی نیم‌رخ کارکردهای اجرایی و توجه کودکان عادی وکودکان دچار ناتوانی‌های یادگیری. مجله ناتوانایی های یادگیری، 3(4)، 111-99.
قمری گیوی، حسین؛ نریمانی، محمد و محمودی، هیوا (1391). اثربخشی نرم افزار پیشبرد شناختی بر کارکردهای اجرایی، بازداری پاسخ و حافظه کاری کودکان دچار نارساخوانی و نقص توجه. مجله ی ناتوانی های یادگیری، 5(3)، 13-1.
قمری گیوی، حسین (1388). مقایسه ی کارکرد اجرایی در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه بیش فعالی، ناتوانی در یادگیری و کودکان بهنجار. مجله اصول بهداشت روانی، 11، 333-322.
کریمی علی آبادی تمجید، کاف سید موسی و فرهی حسین (1389) .مروری بر کارکردهای اجرایی در بیماران دو قطبی. تازه های علوم شناختی، 46،40-27.
گنجی، مهدی (1392). آسیب­شناسی روانی براساس DSM_5. نشر سالاوان.
نریمانی، محمد و سلیمانی، اسماعیل(1392). اثربخشی توان بخشی شناختی بر کارکردهای اجرایی (حافظه کاری و توجه) و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی. مجله‌ی ناتوانی های یادگیری، 2(3)، 115-91.   
میرمهدی سیدرضا، مریم سیف نراقی (1388). تاثیر آموزش مبتنی بر کارکرد اجرایی بر عملکرد ریاضی و خواندن کودکان مبتلا به اختلال یادگیری خاص. پژوهش در کودکان استثنایی، 9، 12-1.
سلطانی کوهبانی سکینه و همکاران (1392). بررسی تاثیر برنامه حافظه کاری بر کارکرد اجرایی کودکان با اختلال ریاضی.
Abidizadegan A, Moradi A, and F. R. (2008). Review of executive functions in patients treated with methadone (persian). Advance in cognition. 3: p. 75-81. (Persian).
Altemeier, L., Jones, J., Abbott, R. D., & Berninger, V. W. (2006). Executive functions in becoming writing readers and reading writers: Note taking and report writing in third and fifth graders. Developmental Neuropsychology, 29(1), 161–173.
Arrington, C. N., Kulesz, P. A., Francis, D. J., Fletcher, J. M., & Barnes, M. A. (2014). The contribution of attentional control and working memory to reading comprehension and decoding. Scientific Studies of Reading, 18, 325–346.
Bozikas, V.P., et al. (2006). Neuropsychological profile of cognitively impaired patients with schizophrenia. Comprehensive psychiatry. 47(2): p. 136-143.
Canadian Association Disability. (2012). Learning disabilities among Canadians aged 15 years and older. canadian association.
Cartwright, K. B. (2012). Insights from cognitive neuroscience: The importance of executive function for early reading development and education. Early Education & Development, 23(1), 24-36.
Christopher, M. E., Miyake, A., Keenan, J. M., Pennington, B. F., DeFries, J. C., Wadsworth, S. J., & Olson, R. K. (2012). Predicting word reading and comprehension with executive function and speed measures across development: A latent variable analysis. Journal of Experimental Psychology: General, 141, 470–488.
Colé, P., Duncan, L.G., & Blaye, A. (2014). Cognitive flexibility predicts early reading skills. Frontiers in Psychology, 5:565
Cortiella, C. and S.H. Horowitz. (2014). The state of learning disabilities: Facts, trends and emerging issues. New York: National Center for Learning Disabilities.
Cutting, L. E., Materek, A., Cole, C. A. S., Levine, T. M., & Mahone, E. M. (2009). Effects of fluency, oral language, and executive function on reading comprehension performance. Annals of Dyslexia, 59(1), 34–54.
Davis, A.S. and R.C. D'Amato. (2010). Handbook of pediatric neuropsychology: Springer Publishing Company.
Diamond A. (2013). Executive functions. Annu. Rev. Psychol. 64 135–168 10.1146/ annurev-psych-113011-143750.
D. Jake Follmer (2017): Executive Function and Reading Comprehension: A Meta-Analytic Review, Educational Psychologist, DOI: 10.1080/00461520.2017.1309295.
Engel de Abreu, P.M., et al. (2014) Executive functioning and reading achievement in school: a study of Brazilian children assessed by their teachers as “poor readers”. Frontiers in psychology, 2014. 5: p. 550.
Fairleigh, D. and W. Noame. (2010). Diagnostic utility of executive function assessment for adults with learning disorders in reading and mathematics. University AAT 3uv, 2010. 202: p. 138.
Fuhs, M. W., Farran, D. C., & Nesbitt, K. T. (2015). Prekindergarten children’s executive functioning skills and achievement gains: The utility of direct assessments and teacher ratings. Journal of Educational Psychology, 107(1), 207–221.
Fuhs, M., Nesbitt, K., Farran, D., & Dong, N. (2014). Longitudinal associations between executive functioning and academic skills across content areas. Developmental Psychology, 50, 1698–1709.
Garcia, V., Desgualdo, P. & Fukuda, Y. (2007).  Selective attention – psi performance in children with learning disabilities. Rev Bras Otorrinolaringol, 73(3):404-411.
Ghamari Givi, H., Narimani, M . & Mahmoodi, H. (2012). The effectiveness of cognition-promoting software on executive functions, response inhibition and working memory of childern with dyslexia and attention dificit/ hyperactivity disorders. Journal of Learning Disabilities, 1(2), 98-115. (Persian).
Ghamari, H. (2011). Comparison the effectiveness of computerized cognitive behavioral therapy versus clinical intervention in social phobia disorder. Consult culture And psychotherapy. 4(1). p. 91-110. (Persian).
Ghadiri F JA, Ashayeri H, and G.t. M. (2008) Executive function deficits in patients Schizo-obsession (persian). New Cognitive Science. 8(3): p. 11-24. (Persian).
Guajardo, N. R., & Cartwright, K. B. (2016). The contribution of theory of mind, counterfactual reasoning, and executive function to pre-readers’language comprehension and later reading awareness and comprehension in elementary school. Journal of Experimental Child Psychology, 144, 27–45.
Hill, E.L. (2004). Executive dysfunction in autism. Trends in cognitive sciences. 8(1): p. 26-32.
Locascio, G., Mahone, E. M., Eason, S. H., & Cutting, L. E. (2010). Executive dysfunction among children with reading comprehension deficits. Journal of Learning Disabilities, 43, 441–454.
Mashhadi M, et al. (1389) Tavanaei Barname Rizi Va Sazman Dehi Dar Koodakane Mobtala Be Ekhtelale Naresaei Tavajoh Fozoon Koneshi. Motaleat Tarbiati Va Ravanshenakhti. 11(1): p. 151-70. (Persian).
McLean JF, Hitch GJ. (1999). Working memory impairments in children with specific arithmetic learning difficulties. Journal of experimental child psychology. 74(3):240-60.
Meltzer, L. (2011). Executive function in education: From theory to practice. Guilford Press.
Miyake A, E.M., Witzki AH, Howerter A, Wager TD. (2000). The unity and diversity of executive functions and their contributions to complex frontal lobe tasks: A latent variable analysis. Cognitive psychology. 41(1): p. 100-9.
Mirmehdis SR , HA, Maryam Saif Naraghi. (1388). Effect of education of executive functions based on math and reading performance among school children with specific learning disabilities (persian). Research on exceptional children. 9:1-12. (Persian).
Moura, O., M.R. Simões, and M. Pereira. (2014). WISC‐III Cognitive Profiles in Children with Developmental Dyslexia: Specific Cognitive Disability and Diagnostic Utility. Dyslexia. 20(1): p. 19-37.
Narimani, M. & Soleymani, E. (2013). The effectiveness of cognitive rehabilitation on executive functions (working memory and attention) and academic achievement in students with math learning disorder. Journal of Learning Disabilities, 2(3), 91-115. (Persian). 
Nezamabadi F, Karami noori , and A. Hassan. (1381). Study of short-term and long-term memory in a variety of surface and deep dyslexia in school children in Tehran. Cognitive Science News: p. 4:17-24. (Persian).
Johnson, E.S., et al. (2010). Cognitive processing deficits and students with specific learning disabilities: A selective meta-analysis of the literature. Learning Disability Quarterly. 33(1): p. 3-18.
Karimi Ali Abadi , T.K. and H. Farahi. (2012). Review of executive functions in patients with bipolar disorder . J new Cognitive Science. 12(2): p. 29-39. (Persian).
Pressley, M. (2000). What should comprehension instruction be the instruction of? In M. Kamil, P. Mosenthal, P. D. Pearson, & R. Barr (Eds.), Handbook of reading research: Volume IIII (pp. 545–562). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Reiter, A., Tucha, O., & Lange, K. W. (2005). Executive functions in children with dyslexia. Dyslexia, 11, 116–131.
Sadock, B.J. and V.A. (2010). Sadock, Kaplan and Sadock's pocket handbook of clinical psychiatry: Lippincott Williams & Wilkins.
Semrud-Clikeman, M., J.G. Fine, and J. Bledsoe. (2014). Comparison among children with children with autism spectrum disorder, nonverbal learning disorder and typically developing children on measures of executive functioning. Journal of Autism and Developmental Disorders. 44(2): p. 331-342.
South, M., Ozonoff, S., & McMahon, W. M. (2007). The relationship between executive functioning, central coherence, and repetitive behaviors in the high-functioning autism spectrum. Autism, 2007. 11: p. 437-451.
Soltanikouhanani, S., et al. (2013). Effectiveness of working memory computer associated program on executive function in students with mathematic disorder. (Persian).
van der Sluis S., de Jong P. F, van der Leij A. (2007). Executive functioning in children, and its relations with reasoning, reading, and arithmetic. Intelligence 35 427–449.
Vellutino, F. R., Scanlon, D. M., & Lyon, G. R. (2000). Differentiating between difficult to remediate and readily remediated poor readers: More evidence against the IQ Achievement discrepancy definition of reading disability. Journal of Learning Disabilities, 33(3), 223–238.