بررسی نقش هوش هیجانی و تفکرات مثبت مادران در میزان اضطراب اجتماعی نوجوانان دختر مبتلا به اختلال یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین

10.22098/jld.2018.685

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش هوش هیجانی و تفکرات مثبت مادران در میزان اضطراب اجتماعی نوجوانان دختر مبتلا به اختلال یادگیری انجام شده است. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران که در سال تحصیلی 95-96 مشغول به تحصیل بودند که به شکل نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای و از بین مدارس دخترانه مقطع متوسطه و مراکز درمانی انتخاب شدند و در نهایت نمونه‌ای به حجم 400 نفر به صورت تصادفی انتخاب و پرسش­نامه‌های مشکلات یادگیری کلورادو، هوش هیجانی شوت، مثبت‌اندیشی و اضطراب اجتماعی نوجوانان اجرا شد. نتایج نشان داد بین نمره تفکر مثبت با نمره کل هوش هیجانی و زیرمقیاس ارزیابی هیجانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین اضطراب اجتماعی با نمره کل هوش هیجانی و تفکر مثبت رابطه منفی معناداری به دست آمد. همچنین هوش هیجانی و تفکر مثبت  توان پیش بینی معناداری برای اضطراب اجتماعی داشته­اند. نتایج بیان می­کند که با افزایش هوش هیجانی و تفکرات مثبت مادران، اضطراب نوجوانان دختر مبتلا به اختلال یادگیری کاهش پیدا می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Emotional Intelligence and Mothers' Positive Thoughts on Social Anxiety in Adolescent Girls with Learning Disability

نویسندگان [English]

  • H Keshavarz Afshar 1
  • N Ghazinejad 2
  • N Sanaei 3
1 Corresponding Author: Assistant Professor of Educational Psychology and Counseling, University of Tehran.
2 M.A student of Familu Counseling, University of Tehran
3 M.A of Psychology, Islamic Azad University of Varamin Branch
چکیده [English]

The present study was performed to investigate the role of emotional intelligence and positive mothers' thoughts on social anxiety in adolescent girls with learning disability. This study was a descriptive correlational study. The statistical population of this study was all female high school students in Tehran who studied in the academic year of 1395-96. They selected random sampling from among high school girls in high schools and clinics in Tehran. Finally A sample of 400 people was selected and CLDQ, Shoot Emotional Intelligence Questionnaire, Positive Thinking and Social Anxiety Questionnaire for adolescents were used. The results showed a positive and significant relationship between positive thinking score with total score of emotional intelligence and subscale of emotional evaluation. Also, there was a significant negative relationship between social anxiety with total score of emotional intelligence and positive thinking. Also, emotional intelligence and positive thinking have a significant predictive power for social anxiety. The results indicated that high levels of emotional intelligence and mothers' positive thoughts increases social anxiety in adolescent girls with learning disability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phono-Graphix
  • Dyslexic
  • Learning disorders
  • Elementary school student
  • Reading performance
انجمن روانپزشکی آمریکا (2013) .راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات‌روانی (ویراست پنجم). سیدمحمدی، یحیی(1393)،تهران، نشر روان.
بلبلی، لطفعلی؛ حبیبی، یعقوب و رجبی، علی (1392). تأثیر افزایش ساعات ورزش بر تصویر بدنی، توده بدنی و اضطراب اجتماعی. مجله ی روان شناسی مدرسه،2(2)، 29-43.
پیرزادی، حجت و شریفی اردانی، احمد(1395). نظریه دلبستگی و مشکلات هیجانی- اجتماعی در دانش‌آموزان با مشکلات ویژه یادگیری: تبیین نظری و کاربردهای بالینی. تعلیم و تربیت استثنایی، (138)47-56.
شیخ الاسلامی، علی؛ درتاج، فریبرز و اسکندر، زهیر. (1394). اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن بر اضطراب اجتماعی دانش آموزان. مجله ی روان شناسی مدرسه، 4(4)، 94-110.
حبیبی، یاسر؛ قبادزاده، سجاد؛ محمدی، عیسی و مهدی زاده، امیر. (1397). نقش فشار اجتماعی و هوش هیجانی در پیش‌بینی رفتارهای اعتیادآور به تلفن همراه در دانش آموزان مقطع متوسطه. مجله ی روان شناسی مدرسه، 7(1)، 121-137
حاجلو، نادر و رضایی‌شریف، علی(1390). بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش­نامه مشکلات یادگیری کلورادو. مجله ی ناتوانی های یادگیری، 1(1)24-43.
کاکاوند، علیرضا؛ نیک اختر، شقایق و سرداری‌پور، مهران. (1396). پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس حمایت اجتماعی ادراک شده، احساس تنهایی و هراس اجتماعی. مجله ی روان شناسی مدرسه، 6(1)، 81-98.
کار احمدی، مژگان؛ طبائیان، سیده راضیه و افخمی عقداد، محمد (1386)، مقایسه الگو های تعامل والدین در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی /کمبود توجه با گروه کنترل، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید صدوقی یزد، 1 (15)، 44-48.
کرمی، جهانگیر؛ حیدری‌شرف، پریسا؛ شفیعی، بهناز .(1394). رابطه راهبردهای تنظیم هیجان و هوش هیجانی با هراس اجتماعی در دانش‌آموزان آسیب­دیده بینایی و آسیب­دیده شنوایی. مجله تعلیم و تربیت استثنایی، 15(1)، 5-15.
گورمن جین چنگ (2001). اختلالات هیجانی و ناتوانی‌های یادگیری در کلاس‌های ابتدایی. ترجمه، محمد نریمانی و ناصر نورانی دگرماندرق، (1382)، اردبیل: نیک آموز.
عطادخت، اکبر. (1395). نقش کمال گرایی و هوش هیجانی در پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی. مجله ی روان شناسی مدرسه، 5(1)، 65-80..
Atadokht, A. (2016). The effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on social anxiety of students. Journal of School Psychology, 5(1), 65-80. (Persian).
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition. Arlington, VA, American Psychiatric Association.
Al-Yagon, M. (2015). Fathers and mothers of children with learning disabilities: Links between emotional and coping resources. Learning disability quarterly, 38(2), 112-128.
Bolboli, L., Habibi, Y. & Rajabi, A. (2013). The effect of exercise on body image, bodymass and social anxiety in students. Journal of school psychology, 2(2), 29-43 (Persian).
Browin, B., & Stein, D. J. (2004). Social Anxiety disorder. New York: Marcel Dekker Inc.
Burt, S. A., Krueger, R. F., McGue, M., & Iacono, W. (2003). Parent-child conflict and the comorbidity among childhood externalizing disorders. Archives of general psychiatry, 60(5), 505-513.
Ciarrochi J, Chan A.Y.C, Bajgar J. (2008). Measuring emotional intelligence in adolescents. Personality and Individual Differences, 31(7), 1105-19.
Elias, M. J. (2004). The connection between social-emotional learning and learning disabilities: Implications for intervention. Learning Disability Quarterly, 27(1), 53-63.
Freilich, R., Shechtman, Z. (2010). The contribution of art therapy to the social, emotional and academic Adjustment of children with learning disabilities. The Arts in Psychotherapy, 7(3), 97–105.
Gorman, J. C. (2001). Emotional disorders and learning disabilities in the elementary classroom: Interactions and interventions. Corwin Press (Persian).
Habibi, Y., Ghobadi, S., Mohammadi, E. & Mahdizadeh, A. (2018). Role of Social Pressure and Emotional Intelligent in Prediction Addicting Behaviors to Cell Phones in Students. Journal of School Psychology, 7(1), 121-137.(Persian).
Hajloo, N., & Rezaei sharif, A. (2012). Psychometric properties of Colorado Learning Difficulties Questionnaire (CLDQ). Journal of Learning Disabilities, 1(1)24-43.(Persian).
Johnstone, J., Rooney, R. M., Hassan, S., & Kane, R. T. (2014). Prevention of depression and anxiety symptoms in adolescents: 42 and 54 months follow-up of the Aussie Optimism Program-Positive Thinking Skills. Frontiers in psychology, 5, 364.
Kakavand, A., Nikakhtar, S. & Sardaripour, M. (2017). Prediction of internet addiction, based on perceived social support, loneliness and social phobia. Journal of School Psychology, 6(1), 81-98. (Persian).
Karami J, Heidarisharaf P, Shafeei B. Relationship between Emotion Regulation Strategies and Emotional Intelligence with Social Phobia in the Blind and deaf Students. Exceptional Education. 2015; 1 (129) :5-14 (Persian).
Karahmadi M, Tabaiean R, Afkhami -Aghda M. Parental Interaction Patterns in Children with Adhd and Controls a Comparative Study. JSSU. 2007; 15 (1) :35-43 (Persian).
Kennedy, S. C., Kim, J. S., Tripodi, S. J., Brown, S. M., & Gowdy, G. (2016). Does Parent–Child Interaction Therapy reduce future physical abuse? A meta-analysis. Research on social work practice, 26(2), 147-156.
Li, H., & Morris, R. J. (2007). Assessing fears and related anxieties in children and adolescents with learning disabilities or mild mental retardation. Research in developmental disabilities28(5), 445-457.
Liu, M., & Ren, S. (2018). Moderating Effect of Emotional Intelligence on the Relationship between Rumination and Anxiety. Current Psychology37(1), 272-279.
Maag, J. W., & Reid, R. (2006). Depression among students with learning disabilities: Assessing the risk. Journal of learning disabilities, 39(1), 3-10.
Mayer J, Salovey P, Caruso D.(2008). Emotional intelligence: New ability of eclectic traits. American Psychologist 2008; 63: 503–17.
Parker, J.D., Taylor, R.N., Eastabrook, J.M., Schell, S.L., & Wood, L.M. (2008), ProblemGambli ng in Adolescence: Relationships with Internet Misuse, Gaming Abuse And Emotional Intelligence, Personality and Individual Differences, 45(10), 174-180.
Pirzadi H, sharifi-ardani A. Attachment Theory and Socioemotional Problems in Students with Learning Disorder: Theoretical Explanation and Clinical Applications. Exceptional Education. 2016; 1 (138) :47-56 (Persian).
Popil, I. (2011). Promotion of critical thinking by using case studies as teaching method. Nurse education today, 31(2), 204-207.
Robbins, B. D. (2008). What is the good life? Positive psychology and the renaissance of humanistic psychology. The humanistic psychologist, 36(2), 96.
Sheikholeslami, A., Dortaj, F. & Eskandar, Z. (2016). The effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on social anxiety of students. Journal of School Psychology, 4(4), 94-110. (Persian).
Tabaiean, R., & Afkhami-Aghda, M. (2007). Parental Interaction Patterns in Children with Adhd and Controls a Comparative Study. SSU_Journals, 15(1), 35-43. (Persian).
Taylor, S. E., Kemeny, M. E., Reed, G. M., Bower, J. E., & Gruenewald, T. L. (2000). Psychological resources, positive illusions, and health. American psychologist, 55(1), 99.
Thaler, N. S., Kazemi, E., & Wood, J. J. (2010). Measuring anxiety in youth with learning disabilities: Reliability and validity of the Multidimensional Anxiety Scale for Children (MASC). Child Psychiatry & Human Development, 41(5), 501-514.