ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه دوم مقیاس‌های سنجش هوش رینولدز در دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی های یادگیری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران

2 استاد گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه علامه طباطبائی

3 استادیار روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

10.22098/jld.2019.758

چکیده

هدف این پژوهش بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه دوم مقیاس‌های سنجش هوش رینولدز در دانش­آموزا پیش­دبستانی شهرستان اسلامشهر با ناتوانی یادگیری بود. این پژوهش از نوع طرح‌های روش‌شناختی و توسعه‌ای است. نسخه‌ی دوم مقیاس سنجش هوش رینولدز دارای 8 خرده آزمون (4 خرده آزمون اصلی و 4 خرده آزمون غیر اصلی) است که 5 شاخص هوشبهر و 8 نمره تراز ارائه می‌کند. پس از ترجمه و تطبیق­های لازم و همچنین اجرا در فاز مقدماتی (30 نفر)، تحلیل‌ها در سطح سؤال انجام و سؤالات مرتب شدند. سپس نسخه‌ی آزمایشی (100 نفر) و نسخه‌ی نهایی (150 نفر) با روش نمونه‌گیری هدفمند روی دانش­آموزان با ناتوانی یادگیری اجرا گردید. تحلیل‌های روان­سنجی در حیطه‌ی اعتبار (تجانس درونی، دونیمه کردن، ضریب ثبات) و روایی ملاک انجام شد. یافته‌ها نشان می‌دهد این ابزار در دانش­آموزان پیش­دبستان شهرستان اسلامشهر با ناتوانی یادگیری، از مطلوبیت روان‌سنجی برخوردار است و با توجه به اجرای سریع آن، می‌توان از آن به‌عنوان ابزاری قدرتمند و مطمئن برای اهداف غربالگری، شناسایی و پژوهشی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of Second Edition of Reynolds Intelligence Measures in Students with learning disabilities

نویسندگان [English]

  • F Kioumarsi 1
  • P Sharifidaramdi 2
  • K Kamkari 3
1 Ph.D. Student of Exceptional Children's Psychology and Education, Islamic Azad University, Science and Research Branch
3 Assistant Professor in Psychology and Exceptional Children Education, Islamic Azad University, Islamshahr Branch
چکیده [English]

The purpose of the current study is to investigate the psychometric properties of second edition of Reynolds Intelligence Measures in pre-school students with learning disabilities in Islamshahr city. This research is a methodological and developmental project. The second version of the Reynolds Intelligence Measurement Scale has eight sub-tests (4 main subtest and 4 subsidiary subtests) that presents 5 IQ indicators and 8 levels of scoring. After translating and doing necessary adaption and also performing the piloting phase (n=30), the analysis was done at the level of the question and the questions were sorted out. Then the trial version (n=100) and a final version (n=150) were conducted through purposeful sampling on students with learning disabilities. Psychometric analyzes were performed in the field of validity (internal consistency, split-half, Coefficient of stability) and criterion validity. The findings show that this tool has a psychometric desirability in pre-school students in Islamshahr city with learning disabilities and, given its rapid implementation, it can be used as a powerful and reliable tool for screening, identification and research purposes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reliability
  • Validity
  • learning disability
  • Exceptional Measurement
  • Second Edition of Reynolds Intelligence Measurement Scale
ابوالقاسمی، عباس و جوانمیری، لیلا. (1391). نقش مطلوبیت اجتماعی با سلامت روانی و خودکارآمدی در پیش­بینی پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان دختر. مجله ی روان شناسی مدرسه، 1(2)، 6-20.
احدی،  حسن و کاکاوند، علیرضا. (1391). اختلال­های یادگیری (از نظریه تا عمل). تهران: نشر ارسباران.
افروز، غلامعلی وکامکاری، کامبیز. (1390). تاریخچه، رویکردها و نظریه­های هوش وخلاقیت، انتشارات دانشگاه تهران.
به­پژوه، احمد و پرند، اکرم. (1380). هنجاریابی آزمون هوش ویلیامز برای کودکان با نارسایی بینایی. مجله­ی روان­شناسی، 5(3)، 216-230.
خلعتبری، جواد ؛ احدی، حسن؛ هومن، حیدرعلی؛ پاشاشریفی، حسن؛ میرزایی، بهشته و عبدالهی، مسعود. (1376). هنجاریابی آزمون فردی پرتئوس. خلاصه­ی مقالات اولین کنگره انجمن روان­شناسی ایران.
دلاور، علی. (1395). روش تحقیق در روان­شناسی و علوم تربیتی. تهران: نشر ویرایش.
رحیمیان برگر، اسحق و حبیبی، مجتبی. (1391). حساسیت، ویژگی و نقطه برش مقیاس تجدیدنظر شده هوشی وکسلر کودکان در تشخیص اختلال­های یادگیری. مجله روان­پزشکی و روان­شناسی بالینی ایران، 18(3)، 195-201.
زارعی، طهورث. (1373). هنجاریابی آزمون هوش وکسلر کودکان (تجدید نظرشده 1974) (WISC-R) بر روی دانش‌آموزان ده ساله شهر تهران. پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.
شکرزاده، شهره،؛ افروز، غلامعلی؛ کامکاری، کامبیز و دوایی، مهدی. (1393). استاندارسازی نسخه­ی سوم آزمون توانایی شناختی وودک-جانسون برای کودکان دبستانی با مشکلات یادگیری. نشریه توانمندسازی کودکان استثنایی، 5(1)،1-25.
عابدی، محمدرضا؛ صادقی، احمد و ربیعی، محمد. (1392). هنجاریابی آزمون هوشی وکسلر کودکان (نسخه چهار) در استان چهار محال و بختیاری. شخصیت و تفاوت­های فردی، 2(3)، 138-158.
غلامی­توران پشتی، مرضیه؛ دلاور، علی؛ پاشا­شریفی، حسن؛ شریفی، نسترن. (1396). عنوان  ساخت و هنجاریابی آزمون تشخیص توانایی شناختی کودکان. فصل­نامه روان­سنجی، 6(22)،7-18.
کامکاری، کامبیز و افروز، غلامعلی. (1388). اصول روانسنجی و هوش آزمایی (آزمون هوشی تهران- استنفورد- بینه). تهران: انتشاران دانشگاه تهران.
کامکاری، کامبیز و شکرزاده، شهره. (1396). ارزیابی ناتوانی یادگیری. تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.
کامکاری، کامبیز. (1386). استانداردسازی نسخه پنجم مقیاس­های هوشی استانفورد- بینه خردسال. رساله­ی دکترا، دانشگاه تهران.
میرزایی علی­آبادی، ناصر. (1373). هنجاریابی فرم تجدیدنظر شده مقیاس هوش وکسلر برای کودکان (WISC-R) درباره دانش‌آموزان هفت ساله شهر تهران. پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.
نریمانی، محمد؛ قاسمی­نژاد، محمدعلی و رستم­اوغلی، زهرا. (1393). روان­شناسی کودکان استثنایی: مطابق با آخرین تغییرات DSM-5. انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی.
هاشمی، سیدعلی؛ کامکاری، کامبیز و شکرزاده، شهره. (1397). ویژگی­های روان­سنجی نسخه دوم مقیاس­های سنجش هوش رینولدز در دانش آموزان سمپاد. فصل­نامه­ی پژوهش­های کاربردی روان­شناختی، 9(1)، 137-148.
هومن، حیدر­علی. (1391). شناخت روش علمی در علوم رفتاری. تهران: انتشارات سمت.
Abedi, M. R., Sadeghi, A., & Rabiei, M. (2013), Standardization of the Wechsler children's IQ test (Fourth Edition) in Chaharmahal and Bakhtiari Province. Quarterly Personality and Individual Differences, 2(3), 138-158. (Persian)
Abolghasemi, A., & Javanmirry, L. (2012). The role of social desirability, mental health and self-efficacy in predicting academic achievement of female students. Journal of School Psychology, 1(2), 6-20 (Persian)
Afrooz, G. A., & Kamkari, K. The psychological foundations of intelligence and creativity: History, theories and approaches. Tehran: Tehran University Press. (Persian)
Ahadi. H., & Kakavand, A. R. (2011). Learning disabilities (from theory to practice). Tehran: Arasbaran Publishers. (Persian)
Beaujean, A. A., Mc Glaughlin, S. M., & Margulies, A. S. (2009). Factorial validity of the reynolds intellectual assessment scales for referred students. Psychology in the Schools, 46 (10), 932-950.
Beh Pajoh,Ahmad, Parand, Akram (2001), Standardization of Williams intelligence test for children with visual impairment. Journal of Psychology, 5(3), 216-230. (Persian)
Delavar, A. (2015). Educational and psychological research method. Tehran: Virayesh Pub. (Persian)
Georgas, J., Van de Vijver, F. J. R, Weiss, L. G., & Saklofske, D. H. (2003). 19 - A cross-cultural analysis of the WISC-III. Cultural and Children’s Intelligence: Cross-Cultural Analysis of the WISC-III Practical Resources for the Mental Health Professional, 277-313.
Gholami Touran Dorshti, M., Delavar, A., Pasha Sharifi, H., & Sharifi, N. (2017). Construct and normalization of cognitive ability test for children. Journal of Psychometrics, Islamic Azad University, Roudhen Branch, 6(22), 7-18. (Persian)
Groth-Marnat, G., & Wright, A. J. (2016). Psychological assessment, sixth edition, Wiley Published.
Hashemi, S. A., Kamkari, K., & Shokrzadeh, SH. (2018). The psychometric properties of reynolds intellectual assessment scales, second edition in student’s Sampad. Applied Psychological Research Quarterly, 9(1), 137-148. (Persian)
Hooman, H. A. (2011). Research methodology in behavioral sciences. Tehran: Samt Press. (Persian)
Kamkari, K., & Afrooz, G.A. (2009). Psychometric and intelligence testing principles (Tehran-Stanford Intelligence Test - Special Needs Pediatric Examination), Tehran: Tehran University Press. (Persian)
Kamkari, K., & Shokrzadeh, Sh. (2017), Evaluation of learning disability. Tehran: Islamic Azad University Science and Research Branch. (Persian)
Kamkari. K (2007). Standardization of the fifth edition of Stanford-Binet Scales, Ph.D., University of Tehran. (Persian)
 Karch, S. K., Loe., S. A., Jones. H., & Farrally, A.(2009).Convergent validity of the Reynolds intellectual assessment scales (RIAS) using the woodcock- Johnson tests of cognitive ability, third edition (WJ-III) with university students. Journal of Psychoeducational Assessment, 27(5), 355-365.
Khalatbari, J., Ahadi, H., Hooman, H. A., Pashasharifi, H., Mirzaee, B., & Abdollahi, M.(1997). Standardization of Pereto's individual experiment. Summary of articles of the first congress of the Iranian psychological association. (Persian)
Mirzayee Ali-Abadi, N.(1994). Standardization of the Revised Wechsler intelligence scale for children about Tehran's 7-year-old Sstudents, Master's Degree, Tehran, Allameh University. (Persian)
Oliver, W. E., & Rachel, V. P. (2007). Referred students’ performance on the Reynolds intellectual assessment scales and the Wechsler Intelligence scale for children- fourth edition, Journal of Psychoeducational Assessment, 25(4), 334-340.
Rahimian Booger, I., & Habibi, M. (2012). Sensitivity, specificity and cutoff point of  the Wechsler intelligence scale for children-revised in diagnosis of  learning disorders. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 18(3), 195-201.
Reyenolds, C. R., & Kamphaus, R. W. (2005). Introduction to the Reynolds intellectual assessment scales and the Reynolds intellectual screening Test. In D. P. Flanagan & P. L. Harrison (Eds), Contemproary Intellectual Assessment: Theories, Tests, and Issues (2nd ed., pp. 461-483), New York, NY: Guilford Press.
Reynolds, C. R., & Kamphaus, R. W., (2015). Reynolds intellectual assessment scales, second edition. Lutz, FL: Psychological Assessment Resources.
Shokrzadeh, S., Afrooz, G. A., Kamkari, K., & Davayi , M. (2013).  Standardized tests of cognitive ability Woodcok – Johnson III (un) For children with learning disability. Empowering Exceptional Children, 5(4),1-25. (Persian)
Suen, H., & Greenspan, S. (2008). Linguistic sensitivity does not require one to use grossly deficient norms: Why U. S. Norms should be used with the Mexican WAIS-III id capital cases, Psychology in Intellectual and Developmental Disabilities, Official Publication of Division 33, American Psychological Association Retrieved from http://www.apa.org/divisions/div33.
Turner,S. M., DeMers, S. T., Fox, H., & Roid, G. (2001). APA's guidelines for test user qualifications: An executive summery.  American Psychologist, 56(12),1099-1113.
Zarei, T. (1994). Standardization of the revised Wechsler intelligence scale for children on ten-year-old Sstudents in Tehran, Master's Degree, Allameh University. (Persian)
Narimani, M., Gaseminahad, M. A., & Rostamoghli, Z. (2013). Psychology of exceptional children: In accordance with the last changes of DSM-5. University of Mohaghegh Ardabili Pub.