ساخت و اعتباریابی آزمون اختلال زبان نوشتاری برای پایه تحصیلی سوم ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه سمنان

2 استادیار روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه سمنان

3 دانشیار روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه سمنان

10.22098/jld.2019.759

چکیده

سنجش میزان توانایی زبان نوشتاری و نیز تشخیص اختلال در این حوزه از جنبه­های همچون پژوهش بر زبان نوشتاری، تشخیص درست و به موقع اختلال در این زمینه، اهمیت دارد. هدف این پژوهش ساخت و اعتباریابی آزمون اختلال زبان نوشتاری برای پایه تحصیلی سوم ابتدایی بود. طرح پژوهش توصیفی بود. جامعه آماری تمامی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شهرستان سمنان در سال تحصیلی 95-1396 بود. نمونه پژوهش 202 دانش آموز دختر و پسر بود که به صورت نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب شدند. برای اجرای پژوهش آزمون طراحی شد، عامل­های این آزمون با توجه به آموزش­ها و محتوای کتبِ مربوطه در پایه یکم ابتدایی تعیین شد. نوع سوال­ها با توجه به تنوع تکالیف آموزشی در نظر گرفته شد. تعداد سوال­ها به نسبت فراوانی هر تکلیف در محتوای­های آموزشی تعیین شد. در دو نوبت طرح اجرای مقدماتی (پایلوت) انجام شد. داده ها با نرم افزار SPSS و به روش تحلیل عاملی اکتشافی تحلیل شد. نتایج نشان داد که ابزار طراحی شده نهایی از پنج عامل علامت‌گذاری، واژگان، نگارش، درک مطلب و املاء اشباع شده است. میزان پایایی بر حسب آلفای کرانباخ برای عامل علامت‌گذاری 777/0، واژگان 826/0، نگارش ، درک مطلب ، املاء 892/0 و برای کل ابزار 905/0 است. میزان پایایی بازآزمایی 942/0 و میزان همبستگی آن با نمرات ترمی املاء دانش آموزان 724/0 و در سطح (01/0P<) معنادار بود. همچنین این ابزار به طور معناداری بین دو گروه دانش آموزان دارای اختلال زبان نوشتاری و دانش آموزان سالم به طور معناداری تمایز گذاشت (01/0P<). با توجه به نتایج به دست آمده می­توان گفت که ابزار ساخته شده برای پایه سوم دارای خصوصیات روان­سنجی مناسب جهت کاربرد برای سنجش توانایی زبان نوشتاری، تشخیص اختلال در زبان نوشتاری، بررسی رابطه این زبان نوشتاری و اختلال در این زمینه با متغیرهای دیگر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preparation and validation of the written language disorder test for the third elementary school

نویسندگان [English]

  • SH Moradi 1
  • A Rezaie 2
  • S Talepasand 3
1 Ph.D student in Psychology, Semnan University
2 Assistant Professor of Educational Psychology, Semnan University
3 Associate Professor of Educational Psychology, Semnan University
چکیده [English]

It is important to measure the ability in the written language as well as the diagnosis of disorders in this area from aspects such as research into written language, correct recognition of timely impairments in this field. The purpose of this study was to develop and validate the written language disorder test for the third elementary school. The research was descriptive. The statistical population was third elementary school in Semnan in 2017. The sample was 202 students who were selected though cluster sampling. To execute the research, a test was designed the factors of which were determined according to the training and content of the relevant books in the second elementary school. The type of questions was considered according to the variety of educational assignments. The number of questions was determined by the frequency of each assignment in educational content. In two stages, the pilot phase was implemented. Data were analyzed through SPSS software using exploratory factor analysis. The results showed that the final designed tool saturated with five factors, namely punctuation, vocabulary, spelling, creation and comprehension. The reliability of the Cronbach alpha for punctuation was 0.783, for vocabulary 0.742, for spelling 0.914, for creation 0.502, for comprehension 0.589 and for the total tool 0.903. The reliability of the retest was 0.942 and its correlation with the semantic spelling scores of the students was 0.724, and was significant at (P<0.01) level. This tool significantly differed between two groups of students with written language disorder and healthy students (P<0.01). According to the obtained results, it can be concluded that the constructed instrument has the proper psychometric properties for application to assess the ability of the written language, to detect the disorder in the written language, to investigate the relation between the written language and the disorder in this field with other variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Written language disorder
  • learning disorder
  • third elementary school
سمائی، سید محمد. (1396). کاربرد نشانه ها در خط فارسی. مجله ی علوم اطلاع رسانی، 19 (2)، 12-8.
شهیم، سیما. (1371). کاربرد مقیاس هوش وکسلر کودکان (WISC-R) در ایران. مجله پژوهش­های روان­شناختی، 1، 28 - 40.
بیگدلی، ایمان الله؛ نجفی، محمود و عبدل حسین زاده، عباس. (1392). اثر بخشی کاربرد یاد یارها در آموزش املاء به کودکان دارای اختلال یادگیری املاء. مجله­یناتوانی­هاییادگیری، 3 (2)، 6-20.
کریمی،‌ بهروز. (1392). ساخت و بررسی پایایی و روایی آزمون تشخیصی املاء برای دانش­آموزان پایه سوم دبستان. روان­شناسی افراد استثنایی، 3 (12)، 126-107.
مدرسی، بهنوش. (1382). بررسی وضعیت موجود آموزش مهارت نوشتن به زبان فارسی در مقطع سوم ابتدایی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
مرادی، شهاب. (1396). بررسی ابزارهای تشخیص اختلال زبان نوشتاری و روش­های تشخیص این اختلال در ایران. مجله مطالعات ناتوانی، 7، 1-10.
Bigdeli, I., Najafi, M. & Abdul Hosseinzadeh, A. (2013). The Effectiveness of the Use of Notes on Dictation Training for Children with Dysfunctional Learning Disorder. Journal of Learning Disabilities, 3 (2), 6-20. (Persian).
Cassar, M & Treiman, R. (2014). Developmental variations in spelling, comparing typical and poor spellers. Inc. a stone, E. R. sillman, B.
Clark, H. H. & Clark, E. V. (1970). Psychology and language. Oxford university press.
Greg, H., Marilyn, C., & Judith S. (2012). Spelling Instruction through Etymology–A Method of Developing Spelling Lists for Older Students1. Australian Journal of Educational & Developmental Psychology, 12, 60-70.
Gupta, SK & Venkatesan, S. (2014). Efficacy of Training Program on Executive Functions in Children with Learning Disability. Journal of Behaviour and Social Sciences, 2 (2), 283-291.
Karimi, B. (2013). Making and Verifying the Reliability and Validity of Dictation Test for Students in the Third Basic Elementary School. Psychology of Exceptional Persons, 3 (12), 126-107. (Persian).
Kohnen, S., Nickels, L., & Castles, A. (2009). Assessing spelling skills and strategies: A critique of available resources. Australian Journal of Learning Difficulties, 14, 113-150.
Learning Disabilities Association of Minnesota. (2005). Dysgraphia Defined. NetNews: an online newsletter dews letter devoted to adult liter, 5, No.3.
Lerner, J. W. (1997). Learning Disabilities: Theories, diagnosis, and teaching strategies (7 th ed). Boston, MA. Houghton Mifflin.
Moradi, Sh. (2015). The study of tools for the diagnosis of written language disorder and methods for diagnosis of this disorder in Iran. Journal of Disability Studies, 7, 1-10. (Persian).
McCarthy, J, H., Hogan, T, P. & Catts, H, W. (2012). Is Weak Oral Language Associated with Poor Spelling in School-Age Children with Specific Language Impairment, Dyslexia or Both? Clinical Linguistics & Phonetics, 26 (9), 791-805.
Pinto, G., Bigozzi, L., Tarchi, C., Gamannossi, B, A & Canneti, L. (2015). Cross-Lag Analysis of Longitudinal Associations between Primary School Students' Writing and Reading Skills. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 28 (8), 1233-1255.
Samaei, S. (2016). Application of signs in Persian language. Journal of Information Science, 19 (2), 12-8. (Persian).
Shahim, S. (2000). Application of the Wechsler Intelligence Scale (WISC-R) in Iran. Journal of Psychological Research, 1, 28-40. (Persian).
Snell, M. E. & Brown, F. (2006). Instruction of students with severe disabilities (6th Ed.). Upper Saddle River. 2006; NJ: Merrill.
Stephen C. L, Donald H, & Louisa M. (2013). The Test of Written Spelling (TWS-5). CurLib Test Lang Arts Spell TWS-5 Pro-Ed
Wanzek, J., Vaughn, S., Wexler, J., Swanson, E. A., Edmonds, M. & Kim, A. (2006). A synthesis of spelling and reading interventions and their effects on the spelling outcomes of students with LD. Journal of Learning Disabilities, 39, 528-543.