اثربخشی نرم‌افزار ساند اسمارت بر کارکردهای اجرایی (توجه متمرکز، توانایی سازماندهی و برنامه‌ریزی و حافظه‌کاری شنیداری و دیداری) دانش‌آموزان مبتلا به نارساخوانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه مراغه

2 استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه فرهنگیان

10.22098/jld.2019.787

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی نرم افزار ساند اسمارت بر کارکردهای اجرایی دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی انجام شد. روش پژوهش، آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل  کلیه دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی مراجعه کننده به مرکز اختلالات یادگیری بودند که از بین آنها  نمونه ای به حجم 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند. از هر دو گروه پیش آزمون به عمل آمد و گروه آزمایش به مدت 20 جلسه با نرم افزار آموزشی ساند اسمارت، آموزش های مرتبط را دریافت کردند در حالیکه به گروه کنترل این آموزش ارائه نشد و در پایان برای هر دو گروه پس آزمون اجرا شد. ابزار استفاده شده در این پژوهش، آزمون عملکرد پیوسته، آزمون برج لندن  و آزمون حافظه کاری وکسلر بودند.  اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری، با استفاده از نسخه 24 نرم افزارآماری SPSS  تحلیل شد. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد که آموزش نرم افزار ساند اسمارت بر کارکردهای اجرایی توجه متمرکز و توانایی سازماندهی و برنامه ریزی اثر مثبت و معناداری داشت (01/0p<) ولی اثربخشی آن بر حافظه کاری شنیداری و دیداری معنادار نبود. با توجه به یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که برنامه ریزی جهت استفاده از نرم افزارهای آموزشی در بهبود کارکردهای اجرایی دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی دارای اهمیت ویژه ای می­باشد..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of Sand Smart software on executive functions (focused attention, the ability to organize and plan, and auditory and visual work memory) in students with dyslexia

نویسندگان [English]

  • A Afshari 1
  • R Rezaei 2
1 Assistant Professor in Psychology, University of Maragheh
2 Assistant Professor in Psychology, Farhangian University
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effectiveness of Sand Smart software on executive functions of students with dyslexia. The research method was experimental with pretest-posttest design and a control group. The statistical population of this study included all students with dyslexia referred to the center of learning disorder. Of these, a sample of 30 were selected by available sampling method and randomly divided into two groups (15 subjects in each). Both groups sat for a pre-test and the experimental group received syllabus training for 20 sessions with Sand Smart Training software, while the control group did not receive this training. At the end of the course, both groups sat for the post-test. The instruments used in this study were the Continuous Performance Test, London Tower Test and Wechsler Working Memory Test. Data were analyzed using multivariate covariance analysis using SPSS version 24 software. The results of multivariate analysis of covariance showed that software training had a positive and significant effect on the executive functions of focused attention and the ability to organize and plan (p <0.01), but its effectiveness on auditory and visual working memory was not significant. Regarding the findings of this research, it can be concluded that planning for using educational software to improve the performance of students with dyslexia is very important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sand smart software
  • Executive Functions Profile
  • dyslexia
احدی، حسن و کاکاوند، علیرضا (1388). اختلال های یادگیری؛ از نظریه تا عمل. تهران: انتشارات ارسباران.
انجمن روان پزشکی آمریکا (2013). ویراست پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی. ترجمه یحیی سید محمدی (1393). تهران: نشر روان.
آقابابایی، سارا؛ ملک­پور، مختار و عابدی، احمد (1391). اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر عملکرد تحصیلی کودکان با ناتوانی یادگیری املا. فصل­نامه تازه های علوم شناختی،14(2) 63-72.
آقایی ثابت، سیده سارا (1392). بهبود عملکرد خواندن از طریق مداخلات دیداری، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، دانشکده­ی روان­شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی.
باباپور خیرالدین، جلیل (1385). مقایسه­ی مهارت­های حرکتی دانش‌آموزان نارساخوان و عادی. مجله­ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 28(4) 7-10.
داوسون، پگ و کوئیر، ریچارد (2010). کارکردهای اجرایی در کودکان و نوجوانان، ترجمه علی اکبر ابراهیمی و همکاران (1393). اصفهان: نشر نوشته.
رضایی پور، یاشار (1390). تأثیر بازی­های رایانه­ای بر عملکرد شناختی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
زیدآبادی نژاد، فاطمه؛ ملک پور، مختار؛ فرامرزی، سالار؛ چوپان زاده، رویا و تقی پور، عباسعلی (1392). اثربخشی آموزش مهارت­های روانی- حرکتی بر کارکردهای اجرایی کودکان پیش دبستانی دارای اختلالات یادگیری غیرکلامی. فصل­نامه تازه های علوم شناختی، 15(3)، 32-39.
سادوک، ویرجینیا آلکوت و سادوک، بنجامین (2007). خلاصه روان­پزشکی. ترجمه فرزین رضاعی (1389). تهران: انتشارات ارجمند.
شریفی، طیبه و ربیعی، محمد (1391). کاربرد چهارمین ویرایش آزمون هوشی وکسلر کودکان در تشخیص اختلال زبان نوشتاری و ریاضی. مجله ناتوانی­های یادگیری، 2(2)، 59-75.
شکوهی یکتا، محسن؛ لطفی، صلاح الدین؛ رستمی، رضا؛ ارجمند نیا، علی اکبر؛ یگانه، نگین و شریفی، علی (1393). اثربخشی تمرین رایانه ای شناختی بر عملکرد حافظه فعال کودکان نارساخوان. مجله شنوایی سنجی، 23(3)، 46-56.
عابدی، احمد و ملک پور، مختار (1389). اثربخشی مداخلات زودهنگام آموزشی- روان شناختی بر بهبود کارکردهای اجرایی و توجه کودکان با ناتوانی­های یادگیری عصب- روان شناختی. رویکردهای نوین آموزشی، 5(1)، 67-88.
علیزاده، حمید (1383). اختلال نارسایی توجه و فزون جنبشی، ویژگی ها، ارزیابی و درمان. تهران: انتشارات رشد.
علیزاده، حمید (1385). رابطه کارکردهای اجرایی عصبی شناختی با اختلال‌های رشدی. مجله تازه­های علوم شناختی، 8 (4)، 57-70.
غیاثی گیشی، مهدی؛ مشهدی، علی و غنائی چمن آباد، علی. (1397). اثربخشی آموزش کنش‌های اجرایی و نوروفیدبک بر ارتقاء عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان. مجله ی روان شناسی مدرسه، 7(2), 177-195.
فدایی، عاطفه؛ بیگدلی، ایمان و میلادی، حسین (1392). ارزیابی عملکرد حافظه کاری و حافظه آینده نگر در افراد وابسته به کتامفتامین و ترک کرده. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 6(4)، 861-873.
قلتاش، عباس؛ اوجی نژاد، احمدرضا و تیموری، حمیده (1393). تاثیر روش آموزش مستقیم بر مهارت خواندن دانش آموزان با ناتوانی یادگیری خواندن در پایه دوم ابتدایی. فصل­نامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، سال 5(4)، 49-57.
قمری گیوی، حسین؛ نریمانی، محمد و ربیعی، ژاله (1388). مقایسه کارکردهای اجرایی در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی و اختلال یادگیری با کودکان عادی. مجله اصول بهداشت روانی، 11(44)، 322-333.
قمری گیوی، حسین؛ نریمانی، محمد و محمودی، هیوا (1391). اثربخشی نرم افزار پیشبرد شناختی بر کارکردهای اجرایی، بازداری پاسخ و حافظه کاری کودکان دچار نارساخوانی و نقص توجه- بیش فعالی. مجله ناتوانی­های یادگیری، 1(2)، 98-115.
کاظمی، سلطانعلی و سیف، افسانه (1389). تاثیر آموزش کارکردهای اجرایی بر عملکرد نیمرخ اسید وکسلر کودکان در دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری شهر شیراز. مجله روش­ها و مدل­های روان شناختی، 1(2)، 93-108.
کامیابی، مرضیه؛ تیموری، سعید و مشهدی، علی (1393). اثربخشی آموزش حافظه کاری بر کاهش مشکلات خواندن و بهبود حافظه کاری دانش‌آموزان نارساخوان. مجله تعلیم و تربیت استثنایی، 14(2)، 33-41.
لرنر، جانت (1976). ناتوانی­های یادگیری؛ اصول نظری، تشخیص و توانبخشی کودکان LD، ترجمه فریدون رخشان و اکبر فریار (1392). تهران: انتشارات مبنا.
مشهدی، علی؛ رسول زاده، کاظم، آزاد، پرویز و سلطانی فر، عاطفه (1389). توانایی برنامه­ریزی و سازماندهی در کودکان ADHD. مجله مطالعات تربیتی و روان شناسی ، 11(1)، 1875- 1882.
مرادیان، زهرا؛ مشهدی، علی؛ آقامحمدیان، حمیدرضا و اصغری نکاح، سید محسن. (1393). اثربخشی قصه درمانی مبتنی بر کنش‌های اجرایی بر بهبود بازداری و برنامه‌ریزی/سازماندهی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی. مجله ی روان شناسی مدرسه، 3(2), 186-204.
نریمانی، محمد و رجبی، سوران (1384). بررسی شیوع و علل اختلالات یادگیری در دانش آموزان دوره ابتدایی استان اردبیل. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 5(3)، 323- 348.
نریمانی، محمد و سلیمانی، اسمائیل (1392). اثربخشی توانبخشی شناختی بر کارکردهای اجرایی (حافظه کاری و توجه) و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی. مجله ناتوانی های یادگیری، 2(3)، 91-115
نظیفی، مرتضی؛ طباطبایی، کاظم؛ فلاح، پرویز و مرادی، علیرضا (1391). اثربخشی توانبخشی شناختی به کمک رایانه و دارو در بازداری پاسخ و زمان واکنش کودکان نارساتوجه و فزون کنش. مجله روان شناسی بالینی، 4(1)، 87-98.
Abedi, A. Malekpour, M. (2010). The Effectiveness of Educational-Psychological Early Interventions on Improving Executive Functions and the Attention of Children with Neuropsychological Learning Disabilities. Educational Approaches, 5(1), 67-88. (Persian)
Aghae Sabet, S.S. (2013). Improving reading performance through visual interventions, Master's degree in clinical psychology of children and adolescents, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shahid Beheshti University. (Persian)
Ahadi, H. Kakavand, A. (2009). Learning disabilities; from theory to practice; Tehran: Arasbaran Publications. (Persian)
Alizadeh, H. (2006). Relationship of neurological executive functions with developmental disorders. Journal of advinces in Cognitive Science, 8 (4), 57-70. (Persian)
Alizadeh, H. (2004). Disorders of attention deficit hyperactivity disorder, features, evaluation and treatment. Tehran: Growth Publishing. (Persian)
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorder; Fifth Edition. President Dilip.Jeste, M.D.
Aqabaabi, S., Malekpour, M. Abedi, A. (2012). The Effectiveness of Teaching Functional Teaching on the Academic Performance of Children with Spelling Learning Disabilities. Journal of advinces in Cognitive Science, 14 (2) 63-72. (Persian)
Avzton, S. (2012). Effect of neuroscience based cognitive skill training on growth of cognitive deficits associated with learning disabilities in children grades. Minneapolis: College of education, Walden University.
Babapur Khairiddin, J (2006). Comparison of motor skills in dyslexic and normal students. Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences, 28 (4(7-10. (Persian)
Dawson, P. Queer, R. (2010). Executive functions in children and adolescents, translation of Ali Akbar Ebrahimi et al. (2014). Esfahan: Writing. (Persian)
Fadai, A., Bigdeli, I. Miladi, H (2013). Evaluation of functional memory and prospective memory in patients with ketamine and amphetamine dependent patients. Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 6 (4), 861-873. (Persian)
Gatian, A., & Garolera, M. (2012). Efficacy of an adjunctive computer based cognitive impairment and Alzheimers disease: a single blind randomized clinical trail: the Journal of Geriatric Psychiatry, 15 (2), 28-35.
Gomari Givi, H., Narimani, M. Mahmoudi, H. (2012). Effectiveness of cognitive advance software on executive functions, inhibition of response and working memory of children with dyslexia and attention deficit hyperactivity disorder. Journal of Learning Disabilities, 1 (2), 98-115. (Persian)
Gomari Givi, Hossein, Narimani, Mohammad and Rabiei, Jaleh (2009). Comparison of executive functions in children with attention deficit hyperactivity disorder and learning disabilities with normal children. Journal of fundementals of Mental Health, 11 (44), 322-333. (Persian)
Ghiyasi, M., Mashhadi, A., Ghanaei Chaman Abad, A. (2018). The effectiveness of executive-function training and neuro-feedback on improving students’ academic performance. Journal of School Psychology, 7(2), 177-195. doi: 10.22098/jsp.2018.699
Hammill, D. D. (1990). On defining learning disabilities: an emerging consensus. Journal of learning disabilities, 23 (4), 74-84. (Persian).
Heqtash, A., Ojinejad, A.R. Teimouri, H. (2014). Effect of direct teaching method on reading skills of students with reading disability in primary school 2nd grade. Quarterly Journal of Medical Education Education Development Center, 5 (4), 49-57. (Persian)
Kamyabi, M., Teimouri, S. Mashhadi, A. (2014). Effectiveness of working memory training on reducing reading difficulties and improving the working memory of dyslexic students. Journal of Exceptional Education, 14 (2), 33-41. (Persian)
Kazemi, S.A. Seif, A. (2010). The Effect of Exercise Exercise Training on the Performance of Wechsler Acid Profile in Children with Student Disabilities in Shiraz. Journal of Methods and Psychological Models, 1 (2), 93-108. (Persian)
Lerner, J. (1976). Learning Disabilities; Theoretical Principles, Diagnosis and Rehabilitation of LD Children, Translated by Fereydoun Rakhshan and Akbar Fayyar (2013). Tehran: Mutaan Publications. (Persian)
Moradian, Z., Mashhadi, A., Aghamohammadian, H., Asghari Nekah, M. (2014). The effectiveness of narrative therapy based on executive functions on the improvement of inhibition and planning/organizing performance of student with ADHD. Journal of School Psychology, 3(2), 186-204. (Persian).
Mashhadi, A., Rasoulzadeh, K., Azad, P. Soltani Far, A. (2010). Ability to plan and organize in ADHD children. Journal of Educational Studies and Psychology, 11 (1), 1875-1882. (Persian)
Narimani, M, Rajabi, S. (2005). A study of the Prevalence and Causes of Learning Disorders among Elementary Students of Ardebil Province. Journal of Exceptional Children, 5 (3), 323-348 (Persian)
Narimani, M. Soleymani, E. (2013).The effectivenes of cognitive rehabilitation on executive functions(working memory and attention ) and academic achievement in students with math learning diworder. Journal of learning disability. 2(3), 91-115. (Persian)
Nazifi, M.,  Rasoul Zadeh-Tabatabaie, K.,  Azad- Fallah, P.,  Moradi A. (2012). The Effect of Computer-Assisted Cognitive Rehabilitation and Drug Therapy on Response Inhibition and Reaction Time of Children with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, Journal of clinical psychology, 4(1), 87-98. (Persian)
Owen, A. M., Hampshire, A., & Grahn, J. A. (2010). Putting brain training to the test nature. Europe PMC Funders Group, 465 (7299), 775-778.
Rezaei Pour, Y. (2011). The impact of computer games on cognitive performance. Master thesis, Tabriz University. (Persian)
Rutter M, Yule W. (1975). The concept of specific reading retardation. Journal of Child Psychology and Psychiatry; 16(3), 181– 197.
Saduk, V. A. Saduk, B. (2007). Psychoanalysis. Translation by Farzin Rezaee (2010). Tehran: Arjmand Publications (Persian).
Sharifi, T. Rabiei, M. (2012). Application of the fourth edition of the Wechsler IQ test for the diagnosis of written and math disorders. Journal of Learning Disabilities, 2 (2), 59-75 (Persian).
Shiran, A., Breznitz, Z. (2011). The effect of cognitive training on recall range and speed of information processing in the working memory of dyslexia and skiled readers. Journal of neurolinguistics, 24, (2011), 524-537.
Shokouhi Yekta, M., Lotfi, S., Rostami, R., Arjomand Nia, A A.,Yeganeh, N. Sharifi, A (2014). The Effectiveness of Cognitive Computer Training on the Performance of Active Dyslexic Children's Memory. Journal of Audiometry, 23 (3), 46-56. (Persian)
Thorell, L. B., Linqvist, S., Nutley, S. B., Bohlin, G., & Klingberg, T. (2009). Training ana transfer effects of executive functions in preschool children. Journal of Developmental Science, 12(1), 106-113.
Torgeson, J. (2000). Individual difference in response to early intervention in reading: the lingering  problem of treatment resister. Journal of learning disabilities research and practice, 15(1), 55-64.
Twamley, W. E., Palmer, W. B., Jeste, V. D., Taylor, J. M., & Hiton, K. R. (2006). Transient and Executive Function Working Memory in Schizophrenia. Journal of Schizophrenia Research, 87(3), 185-190.
Vandierendonck, A., Kemps, E., Fastame, M., Chiara, M. (2004). Working memory components of the Corsi Blocks task. British journal of psychology. 95 (1), 57-79.
Zeidabadi Nejad, F., Malekpour, M., Faramarzi, S., Chopanzadeh, R. Taghipour, A (2013). Effectiveness of psycho-motor skills training on executive functions of preschool children with non-verbal learning disorders. Journal of advinces in Cognitive Science, 15 (3), 32-39. (Persian)
Zelazo, P. D., Muller, U., Marcovitch, S., Argities, G.r & Sultherland, A. (2002). The developmental of Executive Functions in eaely childhood. Journal of Learning Disabilities. 36 (3), 230-46.