تأثیر راهبرد کپی، پوشش و مقایسه بر بهبود املای دانش آموزان ابتدایی با ناتوانی نوشتن

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه سمنان

2 دانشیار گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه سمنان

3 استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه بجنورد

10.22098/jld.2019.788

چکیده

ناتوانی‌های یادگیری و بخصوص ناتوانی نوشتن یکی از موانع پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی راهبرد کپی، پوشش و مقایسه بر عملکرد املای دانش آموزان ابتدایی با ناتوانی نوشتن صورت گرفت. از یک طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. شرکت کنندگان 41 نفر از دانش آموزان با ناتوانی یادگیری املا، پایه سوم ابتدایی شهرستان راور بودند که با ملاک های ورود انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. راهبرد کپی، پوشش و مقایسه طی 10 جلسه، به مدت4هفته،3 بار در هفته و هر جلسه 5/1 ساعت برای گروه آزمایش اجرا شد. پس از پایان مداخله و یک ماه پس از آن آزمون املا اجرا شد. داده‌ها با مدل تحلیل واریانس چند متغیری اندازه‌گیری مکرر تحلیل شدند. یافته‌ها حاکی از آن بود که در بعد حافظه دیداری، حساسیت شنیداری، تمییز دیداری و یادآوری نمرات خطای گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به طور معنادار کاهش داشته است. افزون برآن، یافته ها نشان داد گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل عملکرد بالاتری در آزمون تعمیم املایی داشته اند. با توجه به اهمیت دانش آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری به خصوص در پایه ابتدایی و مشکلات املایی آنها و با توجه به نتایج این مطالعه و تاثیرات راهبرد کپی، پوشش و مقایسه بر دانش‌آموزان دارای ناتوانی املا، می‌توان از مجموعه تمرین‌ها و آزمون‌های این راهبرد به منظور حل مشکلات املایی و بهبود پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری املا بهره برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of copy, cover and comparison strategies on improving spelling in elementary school students with writing disability

نویسندگان [English]

  • H Poortaghiabadi 1
  • S Talepasand 2
  • M Nazifi 3
1 M.A in Educational Psychology, Semnan University
2 Associate Professor in Psychology, Semnan University
3 Assistant Professor in Psychology, Bojnord University
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effectiveness of copy, cover and comparison strategies on the spelling performance of elementary students with writing disabilities. A pre-test and post-test design with a control group was used. Participants were 41 students with spelling learning disabilities in the 3rd grade elementary school in Rawor city, selected by inclusion criteria and divided into two experimental and control groups. Copy, cover and comparison strategies were performed for 10 sessions, for 4 weeks, 3 times per week and 1.5 hours for each session. After the end of the intervention and a month later, a spell test was carried out. Data were analyzed using repeated measure multivariate analysis of variance analysis. The findings showed that in the visual memory dimension, auditory sensitivity, visual differentiation and reminder of the error scores of the experimental group significantly decreased in the control group. In addition, the findings showed that the experimental group had a higher performance in the spell-checking test compared to the control group. Considering the importance of students with learning disabilities, especially in elementary school and their spelling problems, and considering the results of this study and the effects of copying strategies, coverage and comparisons on spelling disability students, a set of exercises and tests of this strategy can be used to solve spelling problems and improve the academic achievement of students with spelling learning disabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning disabilities
  • Spelling disability
  • Copy
  • cover
  • and comparison strategies
حمدآیی، آرزو(1382). پرورش توانایی های ذهنی و رفع اختلالات یادگیری. تهران: نشر مبنا.
باعزت، فرشته(1387). اثر مداخله های نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن و نوشتن دانش‌آموزان مبتلا به نارساخوانی تحولی نوعی زبانی گزارش نهایی طرح پژوهشی. دانشگاه شهید بهشتی تهران.
بهراد، بهنام(1384). فراتحلیل شیوع ناتوانی های یادگیری در دانش آموزان ابتدایی ایران . فصل­نامه پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 4، 415-436.
تبریزی، مصطفی؛ تبریزی، نرگس و تبریزی، علی(1391). درمان اختلالات دیکته نویسی. تهران: انتشارات فراروان.
ذونفن، شهناز(1385). کاربرد فن آوری های جدید در آموزش. تهران: سمت.
سعداللهی، علی؛ سلمانی، معصومه؛ افتخاری، زهرا؛ بختیاری، جلال؛ کسبی، فاطمه؛ محمدی، امیر؛ ملاح، مرضیه؛ رضایی، حسین؛ قربانی، راهب(1389). خطاهای دیکته نویسی دانش آموزان مدارس ابتدایی در جمعیت های ایرانی. مجله ی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، 1(37)، 32-45.
شهیم، سیما( 1385 ). مقیاس تجدیدنظرشده هوشی وکسلربرای کودکان / انطباق وهنجاریابی. شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.
کاکاوند،علیرضا(1385). روانشناسی مرضی کودک.تهران: نشر ویرایش.
گورمن، جین چنگ(1386). ناتوانی های هیجانی و نارسایی های یادگیری در دانش آموزان مدارس ابتدایی. ترجمه باعزت و راغب. تهران: انتشارات پیام مولف. (تاریخ انتشار به زبان اصلی 2001).
یوسفی، فرشته(1998). استانداردسازی مقیاس روتر برای ارزیابی مشکلات رفتاری و عاطفی دانش آموزان دختر و پسر ابتدایی شیراز. مجله دانشگاه علوم انسانی و اجتماعی، شیراز، 13 (1)،192-172.
Behrad, B. (2006). Meta-analysis of the incidence of learning disabilities in elementary students. Journal ofResearchin the area ofExceptional Children,415-436.
Berninger,V. M., & Amtmann, D. (2003). Preventing written expression disabilities through early and continuing assessment and intervention for handwriting and/ or spelling problems: research in to practice. In Swanson HL, Harris K. R., & Graham, k. (Eds.), Handbook of learning disabilities, 343-363.
Carter, M., Mclaughlin, T. F., Derby, K. M., Schular, H., & Everman, J. (2011). Differential effects of cover, copy and compare in spelling with four high school students with server behavior disorders. Academic Research Intervention, 1, 43-52.
Cates, G. L., Dunne, M., Erkfritz, K. N., Kivisto, A., Lee, N., & Wierzbicki, J. (2007). Differential effects of two spelling procedures on acquisition, maintenance, and adaptation to reading. Journal of Behavioral Education, 16, 70-81.
Cieslar, W., McLaughlin, T. F., & Derby, K. M. (2008). The effects of the copy, cover, and compare procedure on the math and spelling performance of a high school student with behavior disorder: A case report. Preventing School Failure, 52(4), 45-51.
Fletcher, J. M., Lyon, G. R., Fuchs, L. S., & Barnes, M. A. (2008). Learning disabilities. New York, NY: Guilford press.
Fletcher, J. M., Lyon, G. R., Fuches, L. S., Barns, L. S., & Barnes, M. A. (2007). Learning disabilities, from identification to intervention. New York, NY: Guilford press.
Graham, S., & Perin, D. (2007). Writing next: Effective strategies to improve writing of adolescents in middle high schools - A report to carnegie corporation of New York. Washington, DC: Alliance for excellent education.
Graham, S., Harris, K. R., Fink-chorzempa, B., & Adkins, M. (2004). Extra spelling instruction promotes better spelling, writing and reading performance right from start. In a. pincus (ed.), tips from the experts: A Compendium of Advice on Literacy Instruction from Educator and Researchers. Long valley, NJ: NJDA.
Hollingsworth, E. B., Keith, M., Mclaughlin, T. F., & Derby, K. M. (2012). The use of cover, copy and compare to improve spelling with a middle school student in a behavior intervention classroom. Academic Research International. 2(3), 124-183.
Hubbert, E. R., Weber, K. P., & Mclaughlin, T. F. (2000). A Comparison of Copy, Cover and Compare and a Traditional Spelling Intervention for an Adolescent with a Conduct Disorder. Child and Family Behavior Therapy, 22(3), 55-68.
Kaplan, H., Sadock, B., Gereb, J. (2003). Brief Psychiatric. Poorafkari N. (Persian translator). Tehran: Shahr ashoob Publication.
Kroneberger, M. G., & Dunn, D. W. (2003). Learning disorders. Neurologic clinics. 21, 952-991.
Lerner, J. (2003). Learning disabilities: theories, diagnosis and teaching strategies. Boston: Houghton Mifflin.
Mclaughlin, T. F., Weber, K. P., & Barrette, A. (2004). Spelling academic intervention in Watson ts, skinner ch. Ed. Encyclopedia of school psychology, New York: Kluwer academic/plenum publisher. 317-320.
McLaughlin, T. F., & Skinner Ch, H. (1996). Improving Academic Performance through Self‐Management: Cover, Copy, and Compare. Intervention in School & Clinic, 32(2), 113‐118.  
Moser, L. A., Fishley, M., Konrad, M., & Hessler, T. (2012). Effects of the Copy-Cover-Compare Strategy on Acquisition, Maintenance and Generalization of Spelling Sight Words for Elementary Students with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. Child and Family Behavior Therapy, 34, 93-110.
Moser, L. A. (2009). The Effects of Copy, Cover and Compare Strategy an Acquisition, Maintenance, and Generalization of Spelling Sight Words for Elementary Students with Disabilities. Thesis Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Master of Arts in the Graduate School of the Ohio State University.
Nies, K. A., & Belfiore, P. J. (2012). Enhancing spelling performance in students with learning disabilities. Journal of Behavioral Education, 15, 162-170.
Romani, C., Olson, A., Dibetta, A. (2005). Spelling disorder. The science of reading. oxford, UK: black wen.
Sadock, B., & Sadock, V. A. (2007). Synopsis of psychiatry: behavioral sciences/clinical psychiatry (10th Ed.) New York: Lippincott Williams & Wilkins.   
Silver, C. H., Ruff, R. M., Iverson, G. L., Barth, J. T., Broshek, D. K., Bush, S. S., Koffler, S. P., & Reynolds, C. R. (2008). Learning disabilities: the need for neuropsychological evaluation. Archives of Clinical Neuro-Psychology, 23(2), 217-219.
Skinner, C. H., Mclaughlin, T. F., & Logan, P. (1997). Cover, Copy and Compare: A Self-Managed Academic Intervention Effective Across Skills, Students, and Setting. Journal of Behavioral Education, 7, 295-360.
Wanzek, J., Vaughn, S., Wexler J, Swanson, E. A., Edmonds, E., & kim, A. E. (2006). A synthesis of spelling and reading interventions and their effects on the spelling outcomes of students with ld. Journal of Learning Disabilities. 39(3): 528-543.