تأثیر آموزش دقت بر توانایی خواندن دانش‌آموزان نارساخوان پسر پایه سوم ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد آموزش ابتدائی، گروه علوم تربیتی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.

10.22098/jld.2019.790

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف بررسی تأثیر آموزش دقت بر توانایی خواندن دانش‌آموزان نارساخوان پسر پایه سوم انجام شد. روش پژوهش، نیمه آزمایشی، با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانش‌آموزان پسر نارساخوان پایه سوم ابتدایی شهر ارومیه بودندکه به شیوة نمونه­گیری هدفمند 30 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب و با روش تصادفی در گروه‌های 15 نفره آزمایش و کنترل گمارده شدند. ابتدا از هر دو گروه پیش­آزمون به عمل آمد. سپس به مدت 12 جلسه آموزش دقت بر روی گروه آزمایش اجرا شد و از هر دو گروه پس­آزمون به عمل آمد. ابزار جمع آوری اطلاعات فهرست نشانگان نارساخوانی بود. داده‌های به دست آمده با استفاده از تحلیل کوواریانس و با نرم افزار  SPSS نسخه 21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که آموزش دقت بر توانایی خواندن دانش‌آموزان نارساخوان پسر پایه سوم ابتدایی شهر ارومیه تأثیر مثبت و معنی­دار دارد. نتیجه می­شود که از آموزش دقت می­توان به عنوان رویکردی مؤثر در اصلاح نارساخوانی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of accuracy training on reading ability of dyslexic students in third basic elementary school

نویسندگان [English]

  • F Ayarrezaie 1
  • M Sameri 2
1 M.A. in Elementary education, Department of Education, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia ,Iran
2 Assistant Professor, Department of Education, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of accuracy training on reading ability of dyslexic boy students in third grade. The research method was a quasi-experimental design with pretest-posttest. The statistical population of this study was all third grade boy students that have learning disabilities in Urmia city from which a sample of 30 people were chosen through targeted sampling and were randomly divided into two 15-member control and experimental groups. Both groups sat for the pretest and the experimental group received accuracy training in 12 sessions, while the control group did not receive this treatment. At the end, both groups sat for the posttest. The instrument used in this study was Dyslexia syndrome list scale. The collected data was analyzed using covariance through SPSS software, version 21. The results showed that accuracy training had a positive and significant effect on reading ability in dyslexic students of the third grade elementary school of Urmia. Overall, it can be concluded that paying attention to teaching accuracy as basic reading skills can be an effective approach to dyslexic modification.

کلیدواژه‌ها [English]

  • accuracy training
  • reading ability
  • dyslexic students
اسمعیل زاده روزبهانی، آزاده (1392). بررسی اثربخشی آموزش توجه بر کاهش غلط‌های املایی دانش‌آموزان دارای مشکلات املانویسی. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی.
اهرمی، راضیه؛  شوشتری، مژگان؛  گلشنی منزه،  فرشته و کمرزرین، حمید (1390). اثربخشی آموزش دقت بر توانایی خواندن دانش‌آموزان نارساخوان دختر پایه سوم ابتدائی شهر اصفهان. فصل­نامه روان­شناسی افراد استثنائی، 3 (1) ، 54-40.
بابایی،  فرزانه (1395). بررسی تأثیر آموزش دقت در دانش‌آموزان دارای ناتوانی خواندن پایه سوم ابتدایی شهر آبادان.  چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روان­شناسی .
باقری نیا، هاجر (1397). تاثیرﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻗﺖ ﺩﯾﺪﺍﺭﯼ ﻭ ﺷﻨﯿﺪﺍﺭﯼ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺩﺍﻧﺶ­ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻧﺎﺭﺳﺎﺧﻮﺍﻥ ﭘﺎﯾﻪ ﺩﻭﻡ ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯽ ﺷﻬﺮﺳﺒﺰﻭﺍﺭ،  پایان­نامه کارشناسی ارشد.
تقی زاده، سارا؛ نریمانی، محمد؛ صادقی هشجین، گودرز و بشرپور، سجاد. (1397). اثر بخشی آموزش ادراک دیداری بر بهبود توجه دانش‌آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی. مجله ی روان شناسی مدرسه، 7(1)، 102-120.
حسین­خانزاده، عباسعلی؛ شجاعی، ستاره؛ امیری، پریناز؛ صادقی، سعید؛ آزادی منش، پگاه و آزادی منش، صبا (1395). تاثیر برنامه آموزشی تقویت توجه و ادراک حسی- حرکتی بر عملکرد ریاضی دانش آموزان پسر با ناتوانی یادگیری ریاضی. دوفصل­نامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 4 (7)، 1-12.
خدامهری، فاطمه؛ فلاحی، مهناز؛ جاوید، خسرو و کافی ماسوله، سید موسی (1394). اثربخشی روش تصحیح نارساخوانی دیویس بر عملکرد خواندن دانش‌آموزان پسر مبتلا به نارساخوانی. فصل­نامه تحول روان­شناختی کودک، 2 (1)،  49-35.
شریفی، طیبه و ربیعی، محمد (1391). کاربرد چهارمین ویرایش آزمون هوشی وکسلر کودکان در تشخیص اختلال زبان نوشتاری و ریاضی. مجله ناتوانی­های یادگیری، 2 (2)، 59-75.
صداقتی، لیلا؛ فروغی، رقیه؛ شفیعی، بیژن و مراثی، محمدرضا (1389). بررسی میزان شیوع نارساخوانی در دانش‌آموزان طبیعی پایه اول تا پنجم دبستان­های اصفهان. دوماهنامه  شنوایی شناسی، 19(1)، 101-94.
عابدی، احمد و آقابابایی، سارا (1389). اثربخشی آموزش حافظه فعال بر بهبود عملکرد تحصیلی کودکان با ناتوانی یادگیری ریاضی. مجله روان­شناسی بالینی، 2 (4)، 81-73.
عبدالقادری، ماریه؛ خدا مهری شیجانی، فاطمه؛ کافی، موسی؛ فلاحی، مهناز؛ خسرو جاوید، مهناز (1396). تأثیر آموزش موقعیت‌یابی و تسلط بر نماد بر چگونگی خواندن دانش‌آموزان نارساخوان پسر. ناتوانی­های یادگیری, 7(1)، 61-75.
نریمانی، محمد؛ سلیمانی، اسماعیل و تبریزچی، نرگس. (1394). بررسی تأثیر توانبخشی شناختی بر بهبود نگهداری توجه و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان دارای اختلال ADHD. مجله ی روان شناسی مدرسه، 4(2)، 118-134.
هونجانی، اسماعیل(1388). اثربخشی آموزش دقت بر توانائی دیکته نویسی دانش آموزان دورة ابتدائی دارای  
یارمحمدیان، احمد ؛ قمرانی، امیر؛ شیرزادی، پرستو و قاسمی، مسلم (1395) . بررسی اثربخشی روش داستان گویی بر عملکرد خواندن دانش آموزان نارساخوان پسر پایه سوم ابتدائی شهر اصفهان. مجله مطالعات ناتوانی، 6،  184-190.
یحیی زاده، آیدا؛ کریمی، رقیه و حسن نیا جورشری، مهدیس (1395). سطح انگیزش، خودپنداشت و نگرش نسبت به خواندن در دانش‌آموزان نارساخوان. سلامت روان کودک، 3 (3)، 31-42.
Abdolgaderi, M., Khodamehri, SH., Kafi, F., Falahi, M & Khosrojavid, M. (2017). The Effect of Positioning Training and Symbolism on How to Read Dyslexic Boy Students. Learning disabilities, 7 (1), 61-75. (Persian).
Abedi, A., Agababayi, S. (2007). The Effectiveness of Active Memory Training on Improving Academic Performance in Children with Mental Learning Disabilities. Journal of Clinical Psychology, 2 (4), 73-81. (Persian).
Ahromi, R., Shooshtari, M., Golshani Monazah. F & Kamar Zarin, H. (2011). The effectiveness of teaching dyslexic students the ability to read carefully the third-grade girl in Isfahan. Journal of Psychology Special, 3 (1), 140-154. (Persian).
Babayi, F. (2016). The Effect of Accuracy Training on Students with Disabilities in Reading of the Third Basic Elementary School in Abadan. Fourth Scientific Conference on Educational Sciences and Psychology. (Persian).
Bagerinia, H. (2018). Effect of visual and audience acuity on the reading progress of dyslexic students in elementary school secondary school, master's thesis. (Persian).
   Brooks, A.D., Berninger, V.W & Abbott, R.D. (2013). Letter naming and letter writing reversals in children with dyslexia: Momentary inefficiency in the phonological and orthographic loops of working memory. DevNeuropsychol. 36 (7), 847-868.
Catts, H.W., Hogan TP, Fey ME. (2003). Subgrouping poor readers on the basis of individual differences in reading- related abilities. J Learn Disabil, 36 (2), 151-64.
Esmaeelzade Roozbahani, A. (2013). Study Effectiveness of Attention Education on Reducing Spelling Mistakes among Students with Outage Problems, Master's thesis in Allameh Tabatabaei University, Faculty of Educational Sciences and Psychology. (Persian).
Geary, D. C. (2004). Mathematics and learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 37 (1), 4-15.
Honjani, E. (2008). The Effectiveness of Accuracy Training on the Dictation Ability of Elementary Students with Learning Disabilities in Isfahan. Master's thesis of Isfahan University .( Persian)
Hoskyn, M., & Swanson, H. L. (2000). Cognitive of low achievers and children with reading disabilities: A selective meta-analytic review of the published literature. School Psychology Review, 29, 102-119.
Huberty, CJ. (2002). A history of effect sizes indices. Educational Psychology Measurement. 62, 227–240.
Hussein Khanzadeh, A., Shojaei, S., Amiri, P., Sadeghi, S., Azadi Manesh, P & Azadi Manesh, S. (2016). The Effect of Attention strengthen and perception of Sensory-Motor training program on mathematical performance  of male students with mathematical learning disability, biquarterly journal of cognative strategies in learning , 4 (7), 1-12. (Persian).
Khodamehri, F., fallahi, M., khosro, Jj & kafimasoole, SM. (2013). Effect of Davis Dysfunction Correction Method on Reading Performance in Male Dyslexic Students. Quarterly journal of child psychological development, 2 (1), 35-49. (persian).
Kibby, M., Marks W., Morgan S. & Long, C. (2004). Specific impairment in developmental reading disabilities: a working memory approach. Journal of Learning Disabilities, 37, 349–63.
Montague, M., Cavendish, W. (2013). Introduction to the Special Issue: Implications of the Proposed DSM- 5 Changes for the Identification and Treatment of Students with LD and/or ADHD. J Learn Disability, 46 (1), 3–4.
McCloskey, G., Perkins, L., & Divner, B. (2009). Assessment and intervention for
executive function difficulties. New York: Routledge Press.
Narimani, M., Soleymani, E., Tabrizchi, N. (2015). The effect of cognitive rehabilitation on attention maintenance and math achievement in ADHD students. Journal of School Psychology, 4(2), 118-134. (Persian).
Sedagati, L., Forugi, R., Shafiee, B & Merasi, MR. (2010). The prevalence of dyslexia in primary school students in Isfahan primary school. Volume Audiology Bulletin, 9 (1), 94-101. (Persian).
Sharifi, T., Rabiei, M. (2013). Using Wechsler Intelligence Scale-4 for diagnosing children with learning disorders (writing and math). J Learn Disabil. 2 (2), 59-79. (Persian).
Swanson, L. H., Harris, R. K., & Graham, S. (2003). Handbook of learning disabilities. New York, NY: Guilford Press.
Taghizadeh, S., Narimani, M., Sadeghi Hashjin, G., Basharpoor, S. (2018). The effectiveness of visual perception training on improving attention in students with ADHD. Journal of School Psychology, 7(1), 102-120. (Persian)
Wajuihian, S. (2011). Dyslexia: An Overview. The South African Optometrist, 70 (2), 89-98.
Wallace, AJ. (2005). Early identification of learning disorders helps children succeed. Pediatr Ann, 34 (4), 328-329.
Yahyazadeh, A., Karimi, R., Hassannia Jorshari, M. (2016). Motivation, Self – Concept and Attitudes toward Reading in Students with Dyslexia. JCMH. 3 (3), 31-42. (Persian).
Yarmohamadian, A., Ghamarani, A., Shirzadi, P, Ghasemi, M. (2016). the effectiveness of storytelling method on reading performance of students with dyslexia in third grade primary school boys in isfahan, MEJDS, 6, 190-184. (Persian)