ارائه مدل سبک‌های دلبستگی و پیوستگی و انطباق خانواده با دلزدگی زناشویی والدین دانش‌آموزان دارای ناتوانی‌های یادگیری با میانجی‌گری تمایز یافتگی زوجین

نویسندگان

1 دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکتری تخصصی مشاوره، دانشگاه محقق اردبیلی

3 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی

10.22098/jld.2020.856

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارائه مدل سبک‌های دلبستگی و پیوستگی و انطباق خانواده با دلزدگی زناشویی والدین دانش‌آموزان دارای ناتوانی‌های یادگیری با میانجی‌گری تمایز یافتگی زوجین شهر اردبیل در سال 1397 انجام شد. روش پژوهش همبستگی از نوع تحلیل مسیر بود. از والدین دارای کودک مبتلا به ناتوانی یادگیری، 250 والد به روش در دسترس انتخاب و پرسشنامه‌های تمایز بافتگی خود، سبک دلبستگی، پیوستگی و انطباق خانواده و دلزدگی زناشویی مورد استفاده قرار گرفت. داده‌ها با نرم‌افزار ایموس و روش آماری تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها نشان داد که سبک دلبستگی ایمن دارای اثر مثبت و مستقیم و سبک دلبستگی ناایمن دارای اثر منفی و مستقیم بر تمایز یافتگی است. همچنین اثر منفی و مستقیم تمایزیافتگی و همبستگی خانواده بر دلزدگی زناشویی مورد تأیید قرار گرفت. از بین متغیرهای برونزا، سبک دلبستگی ایمن از طریق تمایزیافتگی قادر به کاهش دلزدگی زناشویی شده است، اما سبک دلبستگی ناایمن از طریق تمایزیافتگی به افزایش دلزدگی زناشویی منجر شده است. نتایج نشان می‌دهد نقش میانجی­گری تمایز یافتگی در بین سبک‌های دلبستگی و پیوستگی- انطباق خانواده با دلزدگی زناشویی والدین دانش آموز ان دارای اختلال یادگیری خاص از برازش مطلوبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of mediation of differentiation in attachment styles and affiliation-family adaptation with marital disturbance of parents with special learning disorders

نویسندگان [English]

  • A Sadri Damirchi 1
  • D Fathi 2
  • M Hashemi Mehr 3
1 Associate Professor, University of Mohaghegh Ardabili
2 PhD Student of Counseling, University of Mohaghegh Ardabili
3 Master of Educational Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the role of mediation of differentiation between attachment styles and attachment-family adaptation to marital disturbance of students with special learning disorders in Ardabil city in 1397. The correlation method used here was a path analysis. From parents with children with learning disabilities, 250 parents were selected using available scorecard, differentiation questionnaire, attachment style, family cohesion, family affection, and marital disturbance. The data were analyzed using AMOS and path analysis. The results showed that safe attachment style had a positive and direct effect and insecure attachment style had a negative and direct effect on differentiation. Furthermore, the negative and direct effect of family differentiation and family correlation on marital distress was confirmed. Among exogenous variables, safe attachment style through differentiation has been able to reduce marital distress, but insecure attachment style has led to increased marital disturbance through differentiation. The results show that the role of mediation of differentiation between attachment styles and affiliation-family adaptation with marital frustration of parents of students with a specific learning disorder has a favorable fit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attachment
  • affinity-marital disturbance
  • students' parents with specific learning disorders
اصلانی، خالد؛ عبدالهی، نیره و امان الهی، عباس (1394). رابطة تعهد زناشویی با سبک دلبستگی و تمایزیافتگی خود. دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران.
پناباد، سیمین؛ عطاری، یوسفعلی و صادقی، عباس (1395). رابطة بین تمایزیافتگی خود، نگرش مذهبی و سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی شهر اهواز. کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامع روانشناسی ایران.
پورسینا، زهرا؛ طهماسیان، کارینه و صادقی، منصوره السادات (1393). نقش واسطه‌ای ایمنی هیجانی در رابطة بین کارکرد خانواده و مشکلات رفتاری کودک. روانشناسی خانواده، 1(2)، 69-78.
تاجری، بیوک و بحیرایی، احمد رضا (1387). بررسی رابطة استرس، نگرش مذهبی و آگاهی با پذیرش کودکان پسر کم توان ذهنی در مادران. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 8(2)، 224-205.
تافته گان، فاطمه و کیامرثی، آذر (1395). رابطة طرحواره های ناسازگار اولیه وسبک دلبستگی با دلزدگی زناشویی زنان دارای تعارض زناشویی شهر رشت. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد واحد رشت.
تیموری آسفیچی، علی؛ غلامعلی لواسانی، مسعود و بخشایش، رضا (1391). پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس سبکهای دلبستگی و خودمتمایزسازی. فصلنامه خانواده پژوهی، 8(32)،441-463.
جلالی، ایران؛ احدی، حسن و کیامنش، علیرضا (1395). بررسی تأثیر آموزش خانواده مبتنی بر رویکرد اولسون بر بهبود انطباق و انسجام خانواده. روش‌ها و مدل‌های روانشناختی، 7(24)، 1-22.
حیدری، فاضله؛ فلاحی، وحید و حاجیلو، جلیل. (1397). نقش شیوه‌های فرزندپروری و سبک‌های دلبستگی در پیش‌بینی سازگاری دانش‌آموزان با مدرسه. مجله­ی روان شناسی مدرسه، 7(1)، 138-151.
حسینی، میمنت؛ قاسمی، سعید؛ علوی مجد، حمید؛ منوچهری، هومان؛ حیدری ممقانی، جعفرعلی و نوروزی، زهرا (1392). عملکرد و ساختار خانوادگی والدین دارای فرزند پسر مبتلا به ناتوانی براساس الگوی حلقوی پیچیده در شهر تهران. مجله مطالعات ناتوانی، ۳ (2)، 23-33.
خجسته مهر، رضا؛  احمدی میلاسی، منیژه و سودانی، منصور (1393). نقش تعدیل کننده تعهد دینی در رابطة بین سبک های دلبستگی ناایمن و صمیمیت زناشویی. روانشناسی معاصر،9(1)، 43-54.
خجسته‌مهر، رضا؛ عباس‌پور، ذبیح‌اله و رجبی، رضا (1387). مقایسه پیوستگی، انطباق‌پذیری، سطح ارتباط و رضایت زناشویی در متاهلین پرگذشت و کم گذشت اداره‌های دولتی شهر اهواز. مجله علوم تربیتی و روان‌شناسی، 15(1)، 179-194.
خوش لهجه صدق، مریم و صلیبی، ژانست (1394). بررسی رابطة سبک های دلبستگی و سلامت عمومی با رضایتمندی زناشویی در کارکنلن زن متأهل دانشگاه تربیت مدرس. جامعه پژوهی فرهنگی، 6(1)، 75-107.
ساداتی، سیداحسان؛ مهرابی زاده هنرمند، مهناز و سودانی، منصور (1393). رابطة علی تمایزیافتگی، نوروزگرایی و بخشندگی با دلزدگی زناشویی با واسطه تعارض زناشویی. مجله روانشناسی خانواده، 1(2)، 55-68.
سامی، عباس؛ نظری، علی محمد؛ محسن زاده، فرشاد و طاهری، مهدی (1393) در پژوهشی با هدف رابطة چندگانه سبک دلبستگی، ابعاد شخصیت و رضایت زناشویی با پیمان شکنی زناشویی. مجله تحقیقات علوم رفتاری، 13(3)، 376-387.
سیف اللهی، ناصر و حسن زاده، تورج. (1397). بررسی اثر سبک‌های دل‌بستگی بر اعتیاد به کار و درگیرشدن درکار. مجله­ی روان شناسی مدرسه، 7(3)، 104-120
سپهوند، تورج؛ رسول زاده طباطبایی، سیدکاظم؛ بشارت، علی و علهیاری، عباسعلی (1393). مقایسه زوج درمانگری تلفیقی مبتنی بر خود تنظیم گری-دلبستگی با مدل غنی سازی زناشویی انریچ در افزایش رضایت زناشویی و بهزیستی روانشناختی زوجین. روانشناسی معاصر، 9(1)، 55-70.
شریفی، مرضیه؛ کارسولی، سلیمان و بشلیده، کیومرث (1390). اثربخشی بازآموزی اسنادی در کاهش فرسودگی زناشویی و احتمال وقوع طلاق در زوجین متقاضی طلاق. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده،1(2)، 212-225.
شریفیان، مهناز؛ دبیرمقدم، مهتاب؛ حسن زاده پشنگ، سمیرا و صفاریان، مجید (1393). برسی اثربخشی آموزش برنامه ارتباط زوج ها بر کیفیت زندگی و صمیمیت زناشویی زنان ناراضی از زندگی زناشویی شهر تهران. مطالعات روانشناختی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی الزهراء،10(3)، 47-78.
صدری دیمرچی، اسماعیل؛ انصاری، محمد؛ اسماعیلی قاضی ولوئی و قمی، میلاد (1395). مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه و رضایت زناشویی در مادران کودکان دارای اختلال یادگیری خاص و مادران کودکان عادی. مجله ی ناتوانی های یادگیری، 6(1)، 80-99.
صمدی، مهران (1394). رابطة تمایز یافتگی خود، سبک های دلبستگی و هوش هیجانی با رضایت زناشویی همسران سازگار و ناسازگار. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه محقق اردبیلی.
عشقی، علی (1394). بررسی رابطة سرسختی روانشناختی، تمایز یافتگی خود با دلزدگی زناشویی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه بجنورد.
عطاری، یوسفعلی؛ حسین پور، محمد و راهنورد، سیما (1388). اثربخشی آموزش مهارنهای ارتباطی به شیوه برنامه ارتباطی زوجین بر کاهش دازدگی زناشویی زوجین. اندیشه و رفتار، 4(14)، 27-34.
فرامرزی، حمید؛ فاطمه فرزادی؛ نیره عبدالهی و نوروزیان، مسلم (۱۳۹۵)، رابطة سبک های دلبستگی و مؤلفه های تمایز یافتگی خود با دلزدگی زناشویی کارکنان متاهل دانشگاه شهید چمران اهواز، چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی.
کریمی، پروانه؛ کرمی، جهانگیر و دهقان، فاطمه (1393). رابطة سبک‌های دلبستگی و سبکهای حل تعارض با فرسودگی زناشویی کارکنان متاهل. زن و جامعه (جامعه شناسی زنان)، 5 (4)، 53-70.
مرادی، مسعود؛ فتحی، داود؛ غریب‌زاده، رامین و فائید فر، زیبا (1394). مقایسه فرسودگی تحصیلی، اهمالکاری تحصیلی و احساس تنهایی در دانش‌آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. مجله پزشکی ارومیه، 27(3)، 248-256.
مهدی پور، بازکیایی، مونا و صداقتی فرد، مجتبی (1394) بررسی رابطة بین رضایت زناشویی و صمیمیت زوجین با سازگاری در خانه. فصلنامه روانشناسی نحلیلی-شناختی، 6(22)، 21-31.
میکائیلی‌منیع، فرزانه (1388). مقایسه بهزیستی روان شناختی مادران دانش آموزان دبستانی دارای کم‌توان ذهنی وعادی. تعلیم وتربیت استثنایی، 8 (1)، 53-68.
نریمانی، محمد؛ رضاآقا محمدیان، حمید و رجبی، سوران (1386). مقایسه سلامت روانی مادران کودکان استثنایی با سلامت روانی مادران کودکان عادی. فصلنامه اصول بهداشت روانی، 9(33 و 34)، 24-15
نعیمی، قادر؛ پیرساقی، فهیمه و عربزاده، مهدی (1394). بررسی رابطة ساختاری سلامت خانواده اصلی، طرحواره هیجانی، نظم دهی هیجان با رغبت به ازدواج در دانشجویان با نقش واسطه گری تمایز یافتگی خود. فصلنامه فرهنگی-تربیتی زنان و خانواده، 10(23)، 43-64.
یوسفی، ناصر؛ امانی، احمد و حسینی، صالح. (1395). بررسی رابطه بین عملکرد خانواده و اضطراب امتحان، با نقش واسطه‌ای تمایز یافتگی در دانش آموزان. مجله­ی روان شناسی مدرسه، 5(4)، 52-74.
یا قوتیان، محمود؛ سلیمانیان، علی اکبر و بخشی، مریم (1394). اثربخشی غنی سازی ارتباط بر کاهش دلزدگی والدین کودکان آسیب دیده بینایی. تعلیم و تربیت استثنایی،15(5)، 29-34.
Aslani, K., Abdollahi, N. & AmanElahi, A (2015). The Relationship between Marital Commitment and Attachment Style. Second National Conference on Strategies for Development and Promotion of Educational Sciences, Psychology, Counseling and Education in Iran. (Persian).
Attari, Y., Hosseinpour, M. & Tavvardord, S. (2009). The Effectiveness of Couples Communication Program Training on Reducing Marital Failure. Thought and Behavior; 4 (14): 27-34. (Persian).
Arnaud, C., White-Koning, M., Michelsen, S. I., Parkes, J., Parkinson, K., Thyen, U. et al. (2008). Parent-Reported Quality of Life of Children With Cerebral Palsy in Europe. Pediatrics, 121(1),54-64.
Biadsy-Ashkar, A. & Peleg, O. (2013). The relationship between differentiation of self and satisfaction with life amongst Israeli women: A cross cultural perspective. Health, 5(9), 720-726.
Baker, R. (2001). An emotional processing model for counselling and psychotherapy: A way forward. Counselling in Practice, 7(1), 8-11.
Bowlby, J (1973). Attachment and loss: Vol.2.  Separation, anxiety and anger. New York: basic books.
Bowlby, J. (1969).Attachment and loss,Vol.1. Attachment. New York: Basic Books.
Bowlby, J (1980). Attachment and loss: Vol.3. loss. New York: basic books
Bagarozzi, D. A. (2001). Enhancing intimacy in marriage, Branner-Rouledye, Tylor & Forancis group.
Feeney, J. A., Noller, P. & Patty, J. (1999).  Adolescents' Interactions with the Opposite Sex:  Influence of Attachment Style and Gender." Journal of Adolescence 16:169–186
Ellis, B. J.  (1992). The evolution of sex attraction: Evolution mechanisms in women. In The Addapted
Gabelman, E. (2012). The effects of locus of control and differentiation of self on relationship satisfaction (Doctoral dissertation, The Ohio State University).
Gouin, J. P., Glaser, R., Loving, T. J., Malarkey, W. B., Stowell, J., Houts, C. & Kiecolt-Glaser, J. K. (2009). Attachment avoidance predicts inflammatory responses to marital conflict. Brain, behavior, and immunity, 23(7), 898-904.
Haley, K. & Allsopp, D. (2018). Advocating for students with learning and behavior challenges: Insights from teachers who are also parents. Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth, 63(1), 24–31.
Heidari, F., Fallahi, V., Hajiloo, J. (2018). The role of parenting and attachment styles in predicting the students' adjustment to school. Journal of School Psychology, 7(1), 138-151. (Persian).
 Hirschberger, G., Srivastava, S., Marsh, P., Cowan, C. P. & Cowan, P. A. (2009). Attachment, marital satisfaction, and divorce during the first fifteen years of parenthood. Personal Relationships, 16(3), 401-420.
Karimi, P., Karami, J & Dehghan, F. (2014). Investigating the Relationship between Attachment Style and Conflict Resolution Styles with Married Burnout in Married Staff. Journal of Women and Society; 5 (4): 53-70. (Persian).
Kayser, K. & Rao, S. S. (2013). Process of disaffection in relationship breakdown. In Handbook of divorce and relationship dissolution (pp. 217-238). Psychology Press.
Khojasteh Mehr, R.,  Abbaspour, Z. & Rajabi, R. (2008). Comparison of Cohesion, Adaptability, Level of Relationship and Marital Satisfaction in Long and Short Married Government Offices in Ahvaz. Journal of Educational Sciences and Psychology, 15 (1): 179-194. (Persian).
Khosh lahge Sedgh, M. & Salibi, J. (2015). Investigating the Relationship between Attachment Styles and General Health with Marital Satisfaction in Married Female Personnel at Tarbiat Modarres University. Cultural Research Community; 6 (1): 10-75. (Persian).
Eshghi, A. (2015). The relationship between psychological hardiness, self-differentiation and marital distress. M.Sc. Bojnourd University. (Persian).
Faramarzi, H., Farzadi Abdollahi, N. & Norouzian, M. (2011). The Relationship between Attachment Styles and Self-Differentiation Components with Marital Despair of Married Personnel of Shahid Chamran University of Ahvaz, 4th National Conference on Sustainable Development in Educational Sciences and Psychology. (Persian).
Lavner, J. A., Karney, B. R. & Bradbury, T. N. (2016). Does couples' communication predict marital satisfaction, or does marital satisfaction predict communication? Journal of Marriage and Family, 78(3), 680-694.
Marsh, P., McFarland, F. C., Allen, J. P., Mcelhaney, K. B. & Land, D. (2003). Attachment, autonomy, and multifinality in adolescent internalizing and risky behavioral symptoms. Development and Psychopathology, 15(2), 451-467.
Mehdi Pour, M. (2015) Investigating the Relationship between Marital Satisfaction and Couples' Intimacy with Home Adjustment. Journal of Oncology-Cognitive Psychology; 6 (22): 21-31. (Persian).
Mikaeil Mani, F. (2009). Comparison of psychological well-being of mothers of elementary school students with intellectual disabilities. Exceptional Education & Training; 8 (1): 53-68. (Persian).
Moradi, M., Fathi, D., Gharibzadeh, R. & Fayedifar, Z. (2015). Comparison of academic burnout, academic procrastination and loneliness in students with and without learning disabilities. Urmia Medical Journal, 27 (3), 248-256. (Persian).
Muraru, A. A. & Turliuc, M. N. (2012). Family-of-origin, romantic attachment, and marital adjustment: a path analysis model. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 33, 90-94.
Narimani, M., Agha Mohammadian, H. & Rajabi, S. (2007). Comparison of Mental Health of Exceptional Children with Mental Health of Mothers of Normal Children. Journal of Mental Health Principles 9 (33 & 34): 24-15. (Persian).
Naimi, Gh., Pirsaghi, F. & Arabzadeh, M. (2015). Investigating the Structural Relationship between Principal Family Health, Emotional Schema, Emotion Regulation, and Reluctance to Marry in Students with the Mediating Role of Self-differentiation. Women and Family Cultural-Educational Quarterly. 10 (23): 43-64. (Persian).
Gupta, A. & Singhal, N. (2004). Positive perceptions in parents of children with disabilities. Asia Jalali, I, Ahadi, H,& Kiamansh, A. (2016). The effect of family education based on Olson's approach on improving family cohesion and cohesion. Psychological methods and models. 7 (24): 1-22.
Hosseini, M., Ghasemi, S., Alavi Majd., H, Manouchehri, H., Heydari, M., Jafar, A. &  Norouzi, Z. (2013). Functionality and Family Structure of Parents with Disabled Son Based on Complex Circular Pattern in Tehran. Journal of Disability Studies, 2 (2): 23-33.Pacific Disability Rehabilitation Journal, 15(1), 22-35. (Persian).
Ogeston, P., Mackintosh, V. & Myers, J. (2011), Hope and worry in mothers of children with an autism spectrum disorder or Down syndrome. Research in Autism Spectrum Disorders, 5(4), 1378-1384.
Panabad, S., Attari, Y. & Sadeghi, A. (2016). The Relationship between Self-differentiation, Religious Attitude and Attachment Styles with Marital Satisfaction in Married Students of Islamic Azad University of Ahvaz. National Conference on Science and Technology of Psychology, Educational Sciences and Comprehensive Psychology of Iran.
Poursina, Z., Tahmassian, K. & Sadeghi, M. (2014). The mediating role of emotional immunity in the relationship between family functioning and child behavioral problems. Family Psychology, 1 (2): 69-78.
Pines, A. M., Neal, M. B., Hammer, L. B. & Icekson, T. (2011). Job burnout and couple burnout in dual-earner couples in the sandwiched generation. Social Psychology Quarterly, 74(4), 361-386.
Rodebaugh, T. L., Gianoli, M. O., Turkheimer, E. & Oltmanns, T. F. (2010). The interpersonal problems of the socially avoidant: Self and peer shared variance. Journal of abnormal psychology, 119(2), 331.-345
Sadati, S.H., Mehrabi Zadeh Artist, M. & Sudani, M. (2014). The causal relationship of differentiation, neuroticism, and generosity with marital dissatisfaction mediated by marital conflict. Journal of Family Psychology, 1 (2): 55-68. (Persian).
Sadri Dimarchi, S., Ansari, M.,  Ismaili Ghazi Volvi, F. & Qomi, M. (2017). Comparison of early maladaptive schemas and marital satisfaction in mothers of children with specific learning disorders and mothers of normal children. Journal of Learning Disabilities, 6 (1), 80-99. (Persian).
Sami, A., Nazari, A.M., Mohsenzadeh, F. & Taheri, M. (2014) A study aimed at the multiple relationship between attachment style, personality dimensions and marital satisfaction with marital breakdown. Journal of Behavioral Sciences Research; 13 (3): 376-387. (Persian).
Samadi, M. (1394). Relationship between self-differentiation, attachment styles, and emotional intelligence with marital satisfaction of compatible and incompatible spouses. University of Mohaghegh Ardabili. (Persian).
Seifollahi, N., Hasanzadeh, T. (2018). Investigating the effect of attachment style on workaholism and engagement at work. Journal of School Psychology, 7(3), 104-120. (Persian).
Sepahvand, T., Rasoolzadeh Tabatabai, S.K. & Besharat, A. (2014). Comparison of Integrated Couple Therapy Based on Geri-Attachment Self-Regulation with Enrich Marital Enrichment Model in Increasing Marital Satisfaction and Psychological Well-being of Couples. Contemporary Psychology; 9 (1): 55-70. (Persian).
Sharifi, M., Karsouli, S. & Beshleide, K. (2011). The Effectiveness of Attribution Retraining on Reducing Marital Burnout and Divorce in Divorce Applicant Couples. Journal of Family Counseling and Psychotherapy, 1 (2): 212-225. (Persian).
Sharifian, M., Dabir Moghaddam, M., Hassanzadeh Pashang, S. & Saffarian, M. (2014). The Effectiveness of Couples Relationship Education Program on Quality of Life and Marital Intimacy of Women Dissatisfied with Marital Life in Tehran. Psychological Studies Alzahra School of Education & Psychology; 10 (3): 47-78. (Persian).
Sharifi, M., Karsvly, S. & Bshlydh, K. (2011). Attribution retraining effectiveness in reducing fatigue and the likelihood of divorce and marital couples divorce. Journal of counseling and family therapy, 1(2), 212-225. (Persian).
Shi, L. (2003). The association between adult attachment styles and conflict resolution in romantic relationships. American Journal of Family Therapy, 31(3), 143-157.
Tajeri, B. & Bahrai, A. (2008). The Relationship between Stress, Religious Attitude and Awareness with Adoption of Mentally Retarded Children in Mothers. Research in Exceptional Children, 8 (2): 224-205. (Persian).
Taftan, F. & Kiamarsi, D. (2016). The Relationship between Early Maladaptive Schemas and Attachment Style with Marital Disappointment in Rasht Marital Conflict. MA Degree. Rasht Free University. (Persian).
Teimouri Esfichi, A., Gholam Ali Lavasani, M. & Bakhshayesh, R. (2012). Predicting marital satisfaction based on attachment and self-differentiation styles. Journal of Family Research, 8 (32): 441-463. (Persian).
TenHouten, W. D. (2006). A general theory of emotions and social life. Routledge.
Weisskirch, R. S. & Delevi, R. (2013). Attachment style and conflict resolution skills predicting technology use in relationship dissolution. Computers in Human Behavior, 29(6), 2530-2534.
Yosefi, N., Amani, A., Hosseini, S. (2017). A study of the relationship between family function and test anxiety and the mediating role of differentiation among students. Journal of School Psychology, 5(4), 52-74. (Persian).
 
 اصلانی، خالد؛ عبدالهی، نیره و امان الهی، عباس (1394). رابطة تعهد زناشویی با سبک دلبستگی و تمایزیافتگی خود. دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران.
پناباد، سیمین؛ عطاری، یوسفعلی و صادقی، عباس (1395). رابطة بین تمایزیافتگی خود، نگرش مذهبی و سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی شهر اهواز. کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامع روانشناسی ایران.
پورسینا، زهرا؛ طهماسیان، کارینه و صادقی، منصوره السادات (1393). نقش واسطه‌ای ایمنی هیجانی در رابطة بین کارکرد خانواده و مشکلات رفتاری کودک. روانشناسی خانواده، 1(2)، 69-78.
تاجری، بیوک و بحیرایی، احمد رضا (1387). بررسی رابطة استرس، نگرش مذهبی و آگاهی با پذیرش کودکان پسر کم توان ذهنی در مادران. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 8(2)، 224-205.
تافته گان، فاطمه و کیامرثی، آذر (1395). رابطة طرحواره های ناسازگار اولیه وسبک دلبستگی با دلزدگی زناشویی زنان دارای تعارض زناشویی شهر رشت. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد واحد رشت.
تیموری آسفیچی، علی؛ غلامعلی لواسانی، مسعود و بخشایش، رضا (1391). پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس سبکهای دلبستگی و خودمتمایزسازی. فصلنامه خانواده پژوهی، 8(32)،441-463.
جلالی، ایران؛ احدی، حسن و کیامنش، علیرضا (1395). بررسی تأثیر آموزش خانواده مبتنی بر رویکرد اولسون بر بهبود انطباق و انسجام خانواده. روش‌ها و مدل‌های روانشناختی، 7(24)، 1-22.
حیدری، فاضله؛ فلاحی، وحید و حاجیلو، جلیل. (1397). نقش شیوه‌های فرزندپروری و سبک‌های دلبستگی در پیش‌بینی سازگاری دانش‌آموزان با مدرسه. مجله­ی روان شناسی مدرسه، 7(1)، 138-151.
حسینی، میمنت؛ قاسمی، سعید؛ علوی مجد، حمید؛ منوچهری، هومان؛ حیدری ممقانی، جعفرعلی و نوروزی، زهرا (1392). عملکرد و ساختار خانوادگی والدین دارای فرزند پسر مبتلا به ناتوانی براساس الگوی حلقوی پیچیده در شهر تهران. مجله مطالعات ناتوانی، ۳ (2)، 23-33.
خجسته مهر، رضا؛  احمدی میلاسی، منیژه و سودانی، منصور (1393). نقش تعدیل کننده تعهد دینی در رابطة بین سبک های دلبستگی ناایمن و صمیمیت زناشویی. روانشناسی معاصر،9(1)، 43-54.
خجسته‌مهر، رضا؛ عباس‌پور، ذبیح‌اله و رجبی، رضا (1387). مقایسه پیوستگی، انطباق‌پذیری، سطح ارتباط و رضایت زناشویی در متاهلین پرگذشت و کم گذشت اداره‌های دولتی شهر اهواز. مجله علوم تربیتی و روان‌شناسی، 15(1)، 179-194.
خوش لهجه صدق، مریم و صلیبی، ژانست (1394). بررسی رابطة سبک های دلبستگی و سلامت عمومی با رضایتمندی زناشویی در کارکنلن زن متأهل دانشگاه تربیت مدرس. جامعه پژوهی فرهنگی، 6(1)، 75-107.
ساداتی، سیداحسان؛ مهرابی زاده هنرمند، مهناز و سودانی، منصور (1393). رابطة علی تمایزیافتگی، نوروزگرایی و بخشندگی با دلزدگی زناشویی با واسطه تعارض زناشویی. مجله روانشناسی خانواده، 1(2)، 55-68.
سامی، عباس؛ نظری، علی محمد؛ محسن زاده، فرشاد و طاهری، مهدی (1393) در پژوهشی با هدف رابطة چندگانه سبک دلبستگی، ابعاد شخصیت و رضایت زناشویی با پیمان شکنی زناشویی. مجله تحقیقات علوم رفتاری، 13(3)، 376-387.
سیف اللهی، ناصر و حسن زاده، تورج. (1397). بررسی اثر سبک‌های دل‌بستگی بر اعتیاد به کار و درگیرشدن درکار. مجله­ی روان شناسی مدرسه، 7(3)، 104-120
سپهوند، تورج؛ رسول زاده طباطبایی، سیدکاظم؛ بشارت، علی و علهیاری، عباسعلی (1393). مقایسه زوج درمانگری تلفیقی مبتنی بر خود تنظیم گری-دلبستگی با مدل غنی سازی زناشویی انریچ در افزایش رضایت زناشویی و بهزیستی روانشناختی زوجین. روانشناسی معاصر، 9(1)، 55-70.
شریفی، مرضیه؛ کارسولی، سلیمان و بشلیده، کیومرث (1390). اثربخشی بازآموزی اسنادی در کاهش فرسودگی زناشویی و احتمال وقوع طلاق در زوجین متقاضی طلاق. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده،1(2)، 212-225.
شریفیان، مهناز؛ دبیرمقدم، مهتاب؛ حسن زاده پشنگ، سمیرا و صفاریان، مجید (1393). برسی اثربخشی آموزش برنامه ارتباط زوج ها بر کیفیت زندگی و صمیمیت زناشویی زنان ناراضی از زندگی زناشویی شهر تهران. مطالعات روانشناختی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی الزهراء،10(3)، 47-78.
صدری دیمرچی، اسماعیل؛ انصاری، محمد؛ اسماعیلی قاضی ولوئی و قمی، میلاد (1395). مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه و رضایت زناشویی در مادران کودکان دارای اختلال یادگیری خاص و مادران کودکان عادی. مجله ی ناتوانی های یادگیری، 6(1)، 80-99.
صمدی، مهران (1394). رابطة تمایز یافتگی خود، سبک های دلبستگی و هوش هیجانی با رضایت زناشویی همسران سازگار و ناسازگار. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه محقق اردبیلی.
عشقی، علی (1394). بررسی رابطة سرسختی روانشناختی، تمایز یافتگی خود با دلزدگی زناشویی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه بجنورد.
عطاری، یوسفعلی؛ حسین پور، محمد و راهنورد، سیما (1388). اثربخشی آموزش مهارنهای ارتباطی به شیوه برنامه ارتباطی زوجین بر کاهش دازدگی زناشویی زوجین. اندیشه و رفتار، 4(14)، 27-34.
فرامرزی، حمید؛ فاطمه فرزادی؛ نیره عبدالهی و نوروزیان، مسلم (۱۳۹۵)، رابطة سبک های دلبستگی و مؤلفه های تمایز یافتگی خود با دلزدگی زناشویی کارکنان متاهل دانشگاه شهید چمران اهواز، چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی.
کریمی، پروانه؛ کرمی، جهانگیر و دهقان، فاطمه (1393). رابطة سبک‌های دلبستگی و سبکهای حل تعارض با فرسودگی زناشویی کارکنان متاهل. زن و جامعه (جامعه شناسی زنان)، 5 (4)، 53-70.
مرادی، مسعود؛ فتحی، داود؛ غریب‌زاده، رامین و فائید فر، زیبا (1394). مقایسه فرسودگی تحصیلی، اهمالکاری تحصیلی و احساس تنهایی در دانش‌آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. مجله پزشکی ارومیه، 27(3)، 248-256.
مهدی پور، بازکیایی، مونا و صداقتی فرد، مجتبی (1394) بررسی رابطة بین رضایت زناشویی و صمیمیت زوجین با سازگاری در خانه. فصلنامه روانشناسی نحلیلی-شناختی، 6(22)، 21-31.
میکائیلی‌منیع، فرزانه (1388). مقایسه بهزیستی روان شناختی مادران دانش آموزان دبستانی دارای کم‌توان ذهنی وعادی. تعلیم وتربیت استثنایی، 8 (1)، 53-68.
نریمانی، محمد؛ رضاآقا محمدیان، حمید و رجبی، سوران (1386). مقایسه سلامت روانی مادران کودکان استثنایی با سلامت روانی مادران کودکان عادی. فصلنامه اصول بهداشت روانی، 9(33 و 34)، 24-15
نعیمی، قادر؛ پیرساقی، فهیمه و عربزاده، مهدی (1394). بررسی رابطة ساختاری سلامت خانواده اصلی، طرحواره هیجانی، نظم دهی هیجان با رغبت به ازدواج در دانشجویان با نقش واسطه گری تمایز یافتگی خود. فصلنامه فرهنگی-تربیتی زنان و خانواده، 10(23)، 43-64.
یوسفی، ناصر؛ امانی، احمد و حسینی، صالح. (1395). بررسی رابطه بین عملکرد خانواده و اضطراب امتحان، با نقش واسطه‌ای تمایز یافتگی در دانش آموزان. مجله­ی روان شناسی مدرسه، 5(4)، 52-74.
یا قوتیان، محمود؛ سلیمانیان، علی اکبر و بخشی، مریم (1394). اثربخشی غنی سازی ارتباط بر کاهش دلزدگی والدین کودکان آسیب دیده بینایی. تعلیم و تربیت استثنایی،15(5)، 29-34.
Aslani, K., Abdollahi, N. & AmanElahi, A (2015). The Relationship between Marital Commitment and Attachment Style. Second National Conference on Strategies for Development and Promotion of Educational Sciences, Psychology, Counseling and Education in Iran. (Persian).
Attari, Y., Hosseinpour, M. & Tavvardord, S. (2009). The Effectiveness of Couples Communication Program Training on Reducing Marital Failure. Thought and Behavior; 4 (14): 27-34. (Persian).
Arnaud, C., White-Koning, M., Michelsen, S. I., Parkes, J., Parkinson, K., Thyen, U. et al. (2008). Parent-Reported Quality of Life of Children With Cerebral Palsy in Europe. Pediatrics, 121(1),54-64.
Biadsy-Ashkar, A. & Peleg, O. (2013). The relationship between differentiation of self and satisfaction with life amongst Israeli women: A cross cultural perspective. Health, 5(9), 720-726.
Baker, R. (2001). An emotional processing model for counselling and psychotherapy: A way forward. Counselling in Practice, 7(1), 8-11.
Bowlby, J (1973). Attachment and loss: Vol.2.  Separation, anxiety and anger. New York: basic books.
Bowlby, J. (1969).Attachment and loss,Vol.1. Attachment. New York: Basic Books.
Bowlby, J (1980). Attachment and loss: Vol.3. loss. New York: basic books
Bagarozzi, D. A. (2001). Enhancing intimacy in marriage, Branner-Rouledye, Tylor & Forancis group.
Feeney, J. A., Noller, P. & Patty, J. (1999).  Adolescents' Interactions with the Opposite Sex:  Influence of Attachment Style and Gender." Journal of Adolescence 16:169–186
Ellis, B. J.  (1992). The evolution of sex attraction: Evolution mechanisms in women. In The Addapted
Gabelman, E. (2012). The effects of locus of control and differentiation of self on relationship satisfaction (Doctoral dissertation, The Ohio State University).
Gouin, J. P., Glaser, R., Loving, T. J., Malarkey, W. B., Stowell, J., Houts, C. & Kiecolt-Glaser, J. K. (2009). Attachment avoidance predicts inflammatory responses to marital conflict. Brain, behavior, and immunity, 23(7), 898-904.
Haley, K. & Allsopp, D. (2018). Advocating for students with learning and behavior challenges: Insights from teachers who are also parents. Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth, 63(1), 24–31.
Heidari, F., Fallahi, V., Hajiloo, J. (2018). The role of parenting and attachment styles in predicting the students' adjustment to school. Journal of School Psychology, 7(1), 138-151. (Persian).
 Hirschberger, G., Srivastava, S., Marsh, P., Cowan, C. P. & Cowan, P. A. (2009). Attachment, marital satisfaction, and divorce during the first fifteen years of parenthood. Personal Relationships, 16(3), 401-420.
Karimi, P., Karami, J & Dehghan, F. (2014). Investigating the Relationship between Attachment Style and Conflict Resolution Styles with Married Burnout in Married Staff. Journal of Women and Society; 5 (4): 53-70. (Persian).
Kayser, K. & Rao, S. S. (2013). Process of disaffection in relationship breakdown. In Handbook of divorce and relationship dissolution (pp. 217-238). Psychology Press.
Khojasteh Mehr, R.,  Abbaspour, Z. & Rajabi, R. (2008). Comparison of Cohesion, Adaptability, Level of Relationship and Marital Satisfaction in Long and Short Married Government Offices in Ahvaz. Journal of Educational Sciences and Psychology, 15 (1): 179-194. (Persian).
Khosh lahge Sedgh, M. & Salibi, J. (2015). Investigating the Relationship between Attachment Styles and General Health with Marital Satisfaction in Married Female Personnel at Tarbiat Modarres University. Cultural Research Community; 6 (1): 10-75. (Persian).
Eshghi, A. (2015). The relationship between psychological hardiness, self-differentiation and marital distress. M.Sc. Bojnourd University. (Persian).
Faramarzi, H., Farzadi Abdollahi, N. & Norouzian, M. (2011). The Relationship between Attachment Styles and Self-Differentiation Components with Marital Despair of Married Personnel of Shahid Chamran University of Ahvaz, 4th National Conference on Sustainable Development in Educational Sciences and Psychology. (Persian).
Lavner, J. A., Karney, B. R. & Bradbury, T. N. (2016). Does couples' communication predict marital satisfaction, or does marital satisfaction predict communication? Journal of Marriage and Family, 78(3), 680-694.
Marsh, P., McFarland, F. C., Allen, J. P., Mcelhaney, K. B. & Land, D. (2003). Attachment, autonomy, and multifinality in adolescent internalizing and risky behavioral symptoms. Development and Psychopathology, 15(2), 451-467.
Mehdi Pour, M. (2015) Investigating the Relationship between Marital Satisfaction and Couples' Intimacy with Home Adjustment. Journal of Oncology-Cognitive Psychology; 6 (22): 21-31. (Persian).
Mikaeil Mani, F. (2009). Comparison of psychological well-being of mothers of elementary school students with intellectual disabilities. Exceptional Education & Training; 8 (1): 53-68. (Persian).
Moradi, M., Fathi, D., Gharibzadeh, R. & Fayedifar, Z. (2015). Comparison of academic burnout, academic procrastination and loneliness in students with and without learning disabilities. Urmia Medical Journal, 27 (3), 248-256. (Persian).
Muraru, A. A. & Turliuc, M. N. (2012). Family-of-origin, romantic attachment, and marital adjustment: a path analysis model. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 33, 90-94.
Narimani, M., Agha Mohammadian, H. & Rajabi, S. (2007). Comparison of Mental Health of Exceptional Children with Mental Health of Mothers of Normal Children. Journal of Mental Health Principles 9 (33 & 34): 24-15. (Persian).
Naimi, Gh., Pirsaghi, F. & Arabzadeh, M. (2015). Investigating the Structural Relationship between Principal Family Health, Emotional Schema, Emotion Regulation, and Reluctance to Marry in Students with the Mediating Role of Self-differentiation. Women and Family Cultural-Educational Quarterly. 10 (23): 43-64. (Persian).
Gupta, A. & Singhal, N. (2004). Positive perceptions in parents of children with disabilities. Asia Jalali, I, Ahadi, H,& Kiamansh, A. (2016). The effect of family education based on Olson's approach on improving family cohesion and cohesion. Psychological methods and models. 7 (24): 1-22.
Hosseini, M., Ghasemi, S., Alavi Majd., H, Manouchehri, H., Heydari, M., Jafar, A. &  Norouzi, Z. (2013). Functionality and Family Structure of Parents with Disabled Son Based on Complex Circular Pattern in Tehran. Journal of Disability Studies, 2 (2): 23-33.Pacific Disability Rehabilitation Journal, 15(1), 22-35. (Persian).
Ogeston, P., Mackintosh, V. & Myers, J. (2011), Hope and worry in mothers of children with an autism spectrum disorder or Down syndrome. Research in Autism Spectrum Disorders, 5(4), 1378-1384.
Panabad, S., Attari, Y. & Sadeghi, A. (2016). The Relationship between Self-differentiation, Religious Attitude and Attachment Styles with Marital Satisfaction in Married Students of Islamic Azad University of Ahvaz. National Conference on Science and Technology of Psychology, Educational Sciences and Comprehensive Psychology of Iran.
Poursina, Z., Tahmassian, K. & Sadeghi, M. (2014). The mediating role of emotional immunity in the relationship between family functioning and child behavioral problems. Family Psychology, 1 (2): 69-78.
Pines, A. M., Neal, M. B., Hammer, L. B. & Icekson, T. (2011). Job burnout and couple burnout in dual-earner couples in the sandwiched generation. Social Psychology Quarterly, 74(4), 361-386.
Rodebaugh, T. L., Gianoli, M. O., Turkheimer, E. & Oltmanns, T. F. (2010). The interpersonal problems of the socially avoidant: Self and peer shared variance. Journal of abnormal psychology, 119(2), 331.-345
Sadati, S.H., Mehrabi Zadeh Artist, M. & Sudani, M. (2014). The causal relationship of differentiation, neuroticism, and generosity with marital dissatisfaction mediated by marital conflict. Journal of Family Psychology, 1 (2): 55-68. (Persian).
Sadri Dimarchi, S., Ansari, M.,  Ismaili Ghazi Volvi, F. & Qomi, M. (2017). Comparison of early maladaptive schemas and marital satisfaction in mothers of children with specific learning disorders and mothers of normal children. Journal of Learning Disabilities, 6 (1), 80-99. (Persian).
Sami, A., Nazari, A.M., Mohsenzadeh, F. & Taheri, M. (2014) A study aimed at the multiple relationship between attachment style, personality dimensions and marital satisfaction with marital breakdown. Journal of Behavioral Sciences Research; 13 (3): 376-387. (Persian).
Samadi, M. (1394). Relationship between self-differentiation, attachment styles, and emotional intelligence with marital satisfaction of compatible and incompatible spouses. University of Mohaghegh Ardabili. (Persian).
Seifollahi, N., Hasanzadeh, T. (2018). Investigating the effect of attachment style on workaholism and engagement at work. Journal of School Psychology, 7(3), 104-120. (Persian).
Sepahvand, T., Rasoolzadeh Tabatabai, S.K. & Besharat, A. (2014). Comparison of Integrated Couple Therapy Based on Geri-Attachment Self-Regulation with Enrich Marital Enrichment Model in Increasing Marital Satisfaction and Psychological Well-being of Couples. Contemporary Psychology; 9 (1): 55-70. (Persian).
Sharifi, M., Karsouli, S. & Beshleide, K. (2011). The Effectiveness of Attribution Retraining on Reducing Marital Burnout and Divorce in Divorce Applicant Couples. Journal of Family Counseling and Psychotherapy, 1 (2): 212-225. (Persian).
Sharifian, M., Dabir Moghaddam, M., Hassanzadeh Pashang, S. & Saffarian, M. (2014). The Effectiveness of Couples Relationship Education Program on Quality of Life and Marital Intimacy of Women Dissatisfied with Marital Life in Tehran. Psychological Studies Alzahra School of Education & Psychology; 10 (3): 47-78. (Persian).
Sharifi, M., Karsvly, S. & Bshlydh, K. (2011). Attribution retraining effectiveness in reducing fatigue and the likelihood of divorce and marital couples divorce. Journal of counseling and family therapy, 1(2), 212-225. (Persian).
Shi, L. (2003). The association between adult attachment styles and conflict resolution in romantic relationships. American Journal of Family Therapy, 31(3), 143-157.
Tajeri, B. & Bahrai, A. (2008). The Relationship between Stress, Religious Attitude and Awareness with Adoption of Mentally Retarded Children in Mothers. Research in Exceptional Children, 8 (2): 224-205. (Persian).
Taftan, F. & Kiamarsi, D. (2016). The Relationship between Early Maladaptive Schemas and Attachment Style with Marital Disappointment in Rasht Marital Conflict. MA Degree. Rasht Free University. (Persian).
Teimouri Esfichi, A., Gholam Ali Lavasani, M. & Bakhshayesh, R. (2012). Predicting marital satisfaction based on attachment and self-differentiation styles. Journal of Family Research, 8 (32): 441-463. (Persian).
TenHouten, W. D. (2006). A general theory of emotions and social life. Routledge.
Weisskirch, R. S. & Delevi, R. (2013). Attachment style and conflict resolution skills predicting technology use in relationship dissolution. Computers in Human Behavior, 29(6), 2530-2534.
Yosefi, N., Amani, A., Hosseini, S. (2017). A study of the relationship between family function and test anxiety and the mediating role of differentiation among students. Journal of School Psychology, 5(4), 52-74. (Persian).