بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنام هی مشکلات یادگیری کلورادو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

jld-1-1-90-7-2

چکیده

پرسشنامه ی مشکلات یادگیری کلورادو
یک ابزار جدید برای تشخیص سریع و آسان مشکلات
یادگیری دان شآموزان معرفی شده است. هدف پژوهش
می باشد. CLDQ حاضر تعیین ویژگی های روا نسنجی
جامعه آماری این مطالعه را کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی
شهر اردبیل تشکیل می داد. اطلاعات از والدین 374
90 مشغول به تحصیل - دانش آموز که در سال تحصیلی 91
بودند، بدست آمد. نمونه به روش خوشه ای چند مرحله ای
براساس CLDQ انتخاب شد. نتایج نشان داد که اعتبار
0/ 0 و با استفاده از روش بازآزمایی، 94 / آلفای کرونباخ 90
می باشد. بررسی های مربوط به روایی محتوا، تفکیکی و
مؤید روایی پرسشنامه ی مذکور است. ،CLDQ سازه ی
یافته های حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی همانند
فرم اصلی، پنج عامل همبسته ولی مجزا را آشکار ساخت که
عبارتند: از خواندن، شناخت اجتماعی، اضطراب اجتماعی،
مشکلات فضایی و حساب. با توجه به نتایج بدست آمده
ابزاری قابل اعتماد و روا برای CLDQ می توان گفت که
سنجش و غربال گری مشکلات یادگیری دانش آموزان
می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric properties of Colorado Learning Difficulties Questionnaire (CLDQ)

نویسندگان [English]

  • N Hajloo 1
  • A Rezaie Sharif 2
1 Assistant Professor, University of Mohaghegh Ardabili
2 Ph. D. student of psychology, Tehran University
چکیده [English]

The Colorado Learning Difficulties
Questionnaire (CLDQ) is a new parent-report
rating scale that was developed to provide a
brief screening measure for learning difficulties.
This study examined the psychometric properties
of CLDQ. The statistical population included all
elementary school pupils of Ardabil city. Data
were gathered from 374 parents of students
who were enrolled in school in 2011-2012. The
sample was selected using multistage cluster
sampling procedure. The CLDQ was found to
have good internal consistency (Cronbach's
alpha was 0.90) and test-retest reliability
(0.94). The content, discriminant and construct
validity of the questionnaire were found to be
desirable. Just as in the original measure,
exploratory and confirmatory factor analysis
revealed five correlated but distinct factors
labeled reading, social cognition, social anxiety,
spatial difficulties and math. Findings confirm
the CLDQ as a valid and reliable instrument for
the assessment and screening of students with
learning difficulties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychometric properties
  • learning difficulties
  • Colorado Learning Disabilities Questionnaire
  • Students
پرون، م. ( 1990 ). روانشناسی بالین . ی ترجمه محمود منصور و پریرخ دادستان ( 1379 ). تهران، بعثت.
دادستان، پریرخ. ( 1378 ). روانشناسی مرضی تحولی. تهران، سمت.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی،الهه. ( 1385 ). رو شهای تحقیق در علوم رفتاری، تهران، آگاه.
سیف نراقی، مریم و نادری، عزت الله. ( 1379 ). نارسای یهای ویژ هی یادگیری و چگونگی تشخیص و
روشهای بازپرور . ی تهران، لکیان.
فریار، اکبر و رخشان، فریدون. ( 1379 ). مشکلات یادگیری، مفاهیم و ویژگ یه.ا مشهد، آستان قدس
رضوی.
کاپلان، هارولد؛ سادوک، بنجامین و گرب، جان. ( 2002 ). خلاصه روانپزشک . ی ترجمه نصرت اله
پورافکاری. ( 1382 ). تهران، شهرآب.
کرک، ساموئل. ( 1984 ). اختلالات یادگیری تحولی و تحصیل . ی ترجمه سیمین رونقی، زینب خانجانی و
وثوقی، مهین. ( 1377 ). تهران، انتشارات آموزش و پرورش استثنایی.
لطفی کاشانی، فرح و وزیری، شهرام. ( 1383 ). روانشناسی مرضی کود . ک تهران، نشر ارسباران.
.( والاس، جرالد و لافلین، جیمز. ( 1975 ). اختلا لهای یادگیر . ی ترجمه محمد تقی منشی طوسی ( 1379
مشهد، آستان قدس رضوی.
هومن، حیدر علی. ( 1381 ). انداز هگیر یهای روانی و تربیتی، فن تهیه تست و پرسشنامه. تهران، نشر پارسا.
Alexopoulos, D.S., & Kalaitzidis, I. (2004). Psychometric properties of Eysenck
personality Questionnaire, short scale in Greece. Personality and Individual
Differences, 37, 1205-1220.
American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental
disorders (4th ed., Text Rev.). Washington, DC: Author.
Gadow, K. D., & Sprafkin, J. (2002). Child Symptom Inventory- 4 Screening and Norms
Manual. Stony Brook, NY: Checkmate plus.
Goldston, D. B., Walsh, A., Mayfield, A. E., Reboussin, B., Sergent Daniel, S., Erkanli, A.,
. . . Wood, F. B. (2007). Reading problems, psychiatric disorders, and functional
impairment from mid- to late adolescence. Journal of the American Academy of Child
& Adolescent Psychiatry, 46, 25–32.
Hallahan, D.P., Lioyd, J.W., Kauffman, J.M., Weiss, M. & Martinez, E.A. (2005). Learning
disabilities: Foundations, characteristics and effective teaching. New Jersey: Pearson
Education Inc.
Klin, A., Volkmar, F. R., Sparrow, S. S, Cicchetti, D. V., & Rourke, B. P. (1995). Validity
and neuropsychological characterization of Asperger syndrome: Convergence with
nonverbal learning-disabilities syndrome. Journal of Child Psychology and Psychiatry,
36, 1127–1140.
Magajna, L., Kavkler, M. & Ortar-Krizaj, M. (2003). Prevalence's of learning disabilities in
Slovenia: Finding from the international survey on the incidence and correlates of
learning disabilities in Slovenia. Dyslexia. 9 (4), 229-252.
Rourke, B. P. (1989). Nonverbal learning disabilities: The syndrome and the model. New
York, NY: Guilford Press.
Rudan, I., Rudan, D., Campbell, J., Biloglav, V. & Urek, R. (2004). Prevalence of learning
disabilities in Croatian island isolated. Journal of Intellectual & Developmental
Disability, 29 (1), 25-36.
Schnoes, C., Reid, R., Wagner, M., & Marder, C. (2006). ADHD among students receiving
special education services: A national survey. Exceptional Children, 72, 483–496.
Willcutt, E.G., Boada, R., Riddle, M.W., Chhabildas, N., DeFries, J.C., & Pennington, B.F.
(2011). Colorado Learning Difficulties Questionnaire: Validation of a Parent-Report
Screening Measure. Psychological Assessment, 3, 778–791.