مقایسه ی کمال گرایی و تعلل ورزی در مادران دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روانشناسی تربیتی، دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری روان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

jld-1-1-90-7-4

چکیده

هدف این مطالعه مقایسه کما لگرایی و تعل لورزی در
مادران دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری بود. این پژوهش
از نوع مقطعی-مقایسه ای است. جامعه آماری این پژوهش شامل
کلیه مادران دانش آموزان 9 تا 14 ساله با و بدون ناتوانی یادگیری
شهر اراک در سال 1389 می باشد. آزمودنی های پژوهش شامل
80 نفر از مادران دانش آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری بود که با
استفاده از روش نمون هگیری تصادفی ساده انتخاب شدند و 80
نفر از مادران دانش آموزان عادی به شیوه همتاسازی (بر اساس
سن مادر، تحصیلات و تعداد فرزندان) انتخاب شدند. برای
جمع آوری داده ها از مقیاس های کمال گرایی و تعلل ورزی
استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که بین
دو گروه از مادران در کمال گرایی مثبت، کمال گرایی منفی و
مادران .(Ps<0/ تعلل ورزی تفاوت معناداری وجود دارد ( 001
این دانش آموزان به دلیل انتظارهای غیرواقع بینانه و سرزنش
مداوم خود سطوح بالایی از اضطراب و ترس از شکست را
تجربه می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The purpose of this study was to compare perfectionism and procrastination in mothers of students with and without learning disabilities. From among mothers of all 9-14 year old students with and without learning disability in Arak in 1389 (A.H.), and using a random sampling procedure a sample of 80 mothers of students with LD, and 80 mothers of normal students matched in terms of maternal age, education and number of children was selected. Data were collected using scales of perfecti

نویسندگان [English]

  • F Khormaee 1
  • M Abbasi 2
  • S Rajabi 3
1 Assistant Professor Shiraz University
2 Ph.D.student of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
3 MA. Student of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

The purpose of this study was to
compare perfectionism and procrastination in
mothers of students with and without learning
disabilities. From among mothers of all 9-14
year old students with and without learning
disability in Arak in 1389 (A.H.), and using a
random sampling procedure a sample of 80
mothers of students with LD, and 80 mothers
of normal students matched in terms of
maternal age, education and number of children
was selected. Data were collected using scales of
perfectionism and procrastination. Multivariate
analysis of variance indicated that mothers of
LD students reported more negative perfectionism
and higher procrastination. We speculate that
perfectionism may be the reason for high levels
of anxiety, fear of failure, and depression in
mothers of LD children and procrastination is
used by them to get rid of negative emotions
temporarily.

کلیدواژه‌ها [English]

  • perfectionism
  • procrastination
  • learning disability
اسماعیل زاده، منصور . ( 1384 ). مقایسه باورهای غیر منطقی پدران دانش آموزان عقب مانده ذهنی
7 ساله شهر تهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم - آموزش پذیر و عادی 15
بهزیستی و توانبخشی تهران.
بیات مختاری، لیلا و اخوان تفتی، مهناز . ( 1387 ). بررسی تأثیر نگرش والدین بر خودپنداره و رشد
.3-14 ، اجتماعی کودکان دارای ناتوانی یادگیری. تعلیم و تربیت استثنایی، 86
حافظی، فریبا؛ بختیار پور، سعید و احمد فخرالدین، اعظم . ( 1389 ). مقایسه کمال گرایی، تعلل و
.51-61 ،(9) افسردگی دبیران زن و مرد شهر اهواز. یافت ههای نو در روانشناسی، 3
خدایاری، پروین . ( 1387 ). ناتوانی در یادگیری و انواع آن : نشانه ها ، علائم و راهبردهای انواع
.47-53 ، اختلالات یادگیری. تعلیم و تربیت استثنایی، 78
صالحی، مریم؛ جوانشیر، پریوش؛ سعیدی، معصومه و شجاعی، میترا سادات . ( 1386 ). اختلالات
.22-23 ،(4) یادگیری در دانش آموزان و علل آن. فصلنامه بهروز، 18
عالمی، مریم . ( 1380 ). بررسی و مقایسه میزان باورهای غیر منطقی والدین دانش آموز ان دختر
عقب مانده ذهنی و عادی مقطع پنجم ابتدایی شهر تهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده
روان شناسی و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز.
.20-27 ، فیض آبادی، زهرا. ( 1386 ). اختلالات یادگیری. ماهنامه تعلیم تربیت استثنایی سبزوار، 5
محمود علیلو، مجید. ( 1385 ). کمال گرایی، صفات شخصیتی و الگوهای رفتار والدینی درک شده
.229-252 ،(3) در افراد وسواسی- اجباری وارسی کننده. فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز، 2
معنوی شاد، مرجان؛ دانش، عصمت؛ خوشابی، کتایون و توکلی، حسن . ( 1388 ). نقش سطوح
خشم مادران کودکان دچار ناتوانی های یادگیری و عادی در شیوه های فرزندپروری آنها و
تاثیر آن دو بر خودپنداره فرزندانشان . پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه شهید
بهشتی تهران.
میلانی فر، بهروز. ( 1384 ). روانشناسی کودک و نوجوان استثنای . ی تهران، نشر قدس.
هیودی، بهروز؛ میرزمانی، سید محمود؛ بهرامی، هادی و صالحی، مسعود . ( 1386 ). مقایسه باورهای
غیر منطقی مادران دارای فرزند معلول ذهنی شدید یا عمیق با ماردان دارای فرزند عادی . مجله
75-80 ،(4) پژوهشی توانبخشی، 8
Abolghasemi, A., Ahmadi, M., & Kiamarsi, A. (2007). The Relationship of Metacognition
and Perfectionism with Psychological Consequences in the Addicts. Journal of
Research in Behavioral Sciences, 5, 2, 73-78.
Azizi , K., & Besharat, M.A. (2011). The relationship between parental perfectionism and
child perfectioni- sm in a sample of Iranian families. Procedia Social and Behavioral
Sciences, 15, 1287–1290.
Baumeister, R.F., Heatherton, T.F., & Tice, D.M. (1994). Losing control: How and why
people fail at self-regulation. San Diego: Academic Press.
Beiling, P.J., Israeli, A.l., & Antony, M.M. (2004). Is perfectionism good, bad or both?
Examining models of the perfectionism construct. Personality and Individual
Differences, 36, 1373-1385.
Besharat, M.A., Azizi, K., & Poursharifi, H. (2011). The Relationship Between Parenting
Styles and Children's Perfectionism in a Sample of Iranian Families. Journal of Family
Research, 7, 2, 145-160.
Camadan, F. (2010). Predicting the students’ perfectionism from their parents ’
perfectionism. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 4260–4265.
Chu, A.C., & Chol, J.N. (2005). Rethinking procrastination: Positive effects of active
procrastination behavior on attitudes and performance. Journal of Social Psychology,
145, 245-264.
Clark, S., & Coker, S. (2009). Perfectionism, self-criticism and maternal criticism: A study
of mothers and their children. Personality and Individual Differences, 47, 321-325.
Conor, D.B. (2003). Predicting hopelessness and psychological distress: The role of
perfectionism and coping. Journal of Counseling Psychology, 50, 362- 372.
Dyson, L.L. (2003). Children with learning disabilities with in the family context: A
comparison with siblings in global self-concept, academic self-perception, and social
competence. Learning Disabilities Research and Practice, 18, 1–9.
Effert, B., & Ferrari, J.R. (1989). Decisional procrastination: Examining personality
correlates. Journal of Social Behavior and Personality, 4, 151-156.
Enns, M.W., Cox, B.J., & Clara, I. (2002). Adaptive and maladaptive perfectionism:
Developmental origins and association with depression proneness. Personality and
Individual Differences, 33, 921–935.
Fee, R.L., & Tangney, J.P. (2000). Procrastination: A means of avoiding shame or guilt?
Journal of Social Behavior and Personality, 15, 167-184.
Flett, G.L. & Hewitt, P.L. (2006). Positive versus Negative Perfectionism in
Psychopathology: A Comment on Slade and Owens’s Dual Process Model. Behavior
Modification, 30, 4, 472 495.
Flett, G.L. & Hewitt, P.L. (2002). Perfectionism and Maladjustment: An Overview of
Theoretical, Definitional and Treatment Issues. In P.L. Hewitt, & G.L. Flett (Eds.),
Perfectionism: Theory, Research, and Treatment (p. 5-31).Washington, DC: American
Psychological Association.
Flett, G.L. & Hewitt, P.L. (2005). The Perils of Perfectionism in Sports and Exercise.
Current Directions in Psychological Science, 14(1), 14-18.
Haase, A.M. & Prapavessis, H. (2003). Assessing the Factor Structure and Composition of
the Positive and Negative Perfectionism Scale in Sport. Personality and Individual
Differences, 36, 1725-1740.
Heiman, T., & Berger, O. (2008). Parents of children with Asperger syndrome or with
learning disabilities: Family environment and social support. Research in Developmental
Disabilities, 29, 289–300.
Hewitt, P.L., & Flett, G.L. (1991). Perfectionism in the self and social contexts:
Conceptualization, assessment, and association with psychopathology. Journal of
Personality and Social Psychology, 60, 456-470.
Hewitt, P.I., Gaelian, C.F., Flett, G.L., & Sherry, S.B. (2002). Perfectionism in children,
associations with depression, anxiety and anger. Personality and Individual Differences,
32, 1049-1061.
Hosseini, F., & Khayyer, M. (2009). Prediction of Behavioral and Decisional
Procrastination Considering Meta-Cognition Beliefs in University Students. Iranian
Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 15(3), 265-273.
Howell, A.J., & Watson, D.C. (2007). Procrastination: Association with goal orientation
and learning strategies. Personality and Individual Differences, 43, 167-178.
Johnson, D., & Slaney, R.B. (1996). Perfectionism: Scale Development and a study of
Perfectionistic Clients in Counseling. Journal of College Student Development, 37, (1),
29-41.
Klassen, R.M., Krawchuk, L.L., & Rajani, S. (2008). Academic procrastination of under
graduates: Low self-efficacy to self-regulate predicts higher levels of procrastination.
Contemporary Educational Psychology, 33, 915–931.
Lerner, J.W.(1997). Children with Learning disabilities: theories, diagnosis and teaching
strategies. Boston: Houghton Mifflin.
McKean, K.J. (1994). Using multiple risk factors to assess the behavioral, cognitive, and
affective effects of learned helplessness. The Journal of Psychology, 128, (2), 177-183.
Quine, L., & Paul, J. (1985). Examining the causes of stress in families with severely
mentally handicapped children. British Journal of Social Work, 15, 501-517.
Rice, K.G., Tucker, C.M., & Desmond, F.F. (2008). Perfectionism and Depression Among
Low-Income Chronically Ill African American and White Adolescents and Their
Maternal Parent. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings, 15, 171-181.
Roach, M.A., Ormond, G.I., & Barratt, M.S. (1999). Mothers and fathers of children with
Down syndrome: Parental Stress and involvement in children. American Journal on
Mental Retardation, 104, 422–436.
Rohrbaugh, D. (2006). Perceived stress in active, passive and non-procrastinating college
students. Psychology II.
Schwarzer, R.S.G., & Diehl, M. (2000). Compensatory health belifs. Scale Development and
psychometric properties. Available in www.Psycho. Meglill.ca/perpg/fac/knaeuper/ehb
Siegle, D., & Schuler, P.A. (2000). Perfectionism differences in gifted middle school
students. Academic Search Premier, 23, 39-44.
Stoeber, J., & Otto, K. (2006). Positive conceptions of perfectionism: Approaches,
evidence, challenges. Personality and Psychology Review, 10, 295-319.
Terry-Short, L.A., Owens, R.G., Slade, P.D., & Dewey, M.E. (1995). Positive and negative
perfectionism. Personality and Individual Differences, 18, 663-8.
Valentine, D.P., McDermott, S., & Anderson, D. (1998). Mothers of adults with mental
retardation: Is race a factor in Perceptions of burdens and gratification? Families in
Society, 79, 577–584.
Vieth, A.Z., & Trull, T.J. (1999). Family patterns of perfectionism: An examination of
college students and their parents. Journal of personality assessment, 12, 49-67.
Walsh, J.J., & Ugumba-Agwunobi, G. (2002). Individualdi Differences in statistics anxiety:
the roles of perfectionism, procrastination and trait anxiety. Personality and Individual
Differences, 33, 239–251.
Wong, B.Y.L. (2003). General and specific issues for researchers’ consideration in
applying the risk and resilience Framework to the social domain of learning disabilities.
Learning Disabilities Research & Practice, 18, 68–76.