بررسی اثر بخشی آموزش مهار تهای زندگی بر کفایت اجتماعی دانش آموزان مبتلا به اختلال ریاضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

2 کارشناس ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

3 عضو هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

jld-1-1-90-7-7

چکیده

هدف این مطالعه تعیین اثربخشی آموزش مهارت های
زندگی بر کفایت اجتماعی دانش آموزان مبتلا به اختلال ریاضی
بود. این مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با
گروه کنترل انجام شد. نمونه پژوهش شامل 40 دانش آموز مبتلا
به اختلال ریاضی در مدرسه ناتوانی هایی یادگیری شهر اردبیل
(n= بود که بصورت در دسترس انتخاب و به دوگروه کنترل( 20
گمارده شدند. برای جمع آوری داده ها از (n= وآزمایش( 20
مصاحبه بالینی، آزمو ن ریاضی کی مت و پرسشنامه کفایت
اجتماعی فلنر استفاده شد. آموزش مهارت های زندگی برای گروه
آزمایش در 8 جلسه به مدت یک ماه ارائه گردید. نتایج تحلیل
واریانس چند متغیری نشان داد که آموزش مهارت های زندگی
کفایت اجتماعی و مؤلف ههای آن را در دانش آموزان مبتلا به
اختلال ریاضی به طور معن یداری افزایش می دهد. این نتایج
حاکی است که آموزش مهارت های زندگی کفایت اجتماعی
دانش آموزان مبتلا به اختلال ریاضی را افزایش م یدهد. این نتایج
تلویحات مهمی در زمینه آموزش و خدمات مشاور های برای این
دانش آموزان به عنوان بخش مهمی از درمان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of life skills training on the social competence of students with dyscalculia

نویسندگان [English]

  • R Kazemi 1
  • S Momeni 2
  • A Kiamarsi 3
1 Assistan Professor of Psychiatry, Islamic azad University, Ardabi branch
2 MA in Clinical Psychology, Islamic Azad University, Ardabil branch
3 Faculty Member, Islamic Azad University Ardabil branch
چکیده [English]

The purpose of the present research
was to examine the effectiveness of life skills
training on the social competence of students
with dyscalculia. This is a quasi- experimental
study with a pretest/post-test experimental and
control group. The sample consisted of 40
students with dyscalculia selected from among
primary school students with learning disabilities
in Ardebil city, and assigned to two experimental
(n=20) and control groups (n=20). Eight onehour
sessions of life skills training were
implemented for the experimental group. To
collect data, a clinical interview, The Key Math
Test, and the Social Competence scale were
used. Multivariate analysis of variance showed
that life skills training significantly increased
social competence in the experimental group.
The findings imply that life skills training
should be an important part of treatment in the
educational and counseling services provided for
students with dyscalculia..

کلیدواژه‌ها [English]

  • life skill training
  • social competence
  • dyscalculia
اسماعیلی، محمد؛ هومن، حیدرعلی ( 1381 ). انطباق و هنجاریابی آز مون ریاضیات ایران کی مت .
.323-332 ،6- مجله پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 4
حاج امینی زهرا .( 1378 ). بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر واکنش ها ی هیجانی نوجوانان .
. 263 -269 ، مجله علوم رفتاری، 3
حمید، نجمه .( 1385 ). بررسی اختلال یادگیری ریاضی در دانش آموز ان دختر و پسر دوره ابتدایی
ناحیه یک تهران و اثر آموزش کاربردی، تقویت ژتونی و آرامش عضلانی در کاهش اختلال یادگیری
119 – 136 ،(2) ریاضی، مجله علوم تربیتی و روانشناسی اهواز، 13
سازمان بهداشت جهانی .( 1993 ). برنامه آموزش مهار تهای زندگ . ی ترجمه ربابه نوری قاسم آب ادی و
پروانه محمدخانی ( 1377 ). چاپ اول، تهران، واحد بهداشت و پیشگیری از سوء مصرف مواد، سازمان
بهداشت جهانی.
سیدعباس زاده، میرمحمد؛ گنجی، مسعود و شیرزاده، علی . ( 1382 ). بررسی رابطه هوش، پیشرفت
تحصیلی دانش آموزان پایه سوم راهنمایی تحصیلی مدارس استعداد درخشان ش هرستان اردبیل، پایان نامه
کارشناسی ارشد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل.
شهنی ییلاق، منیجه؛کرمی، جهانگیر؛ شکرکن، حسین؛ مهرابی زاده، مهناز . ( 1381 ). اثر بخشی روش
119 – 136 ،(2) ترمیمی چند حسی. مجله علوم تربیتی و روانشناسی اهواز، 13
کهرازی فرهاد؛ آزاد فلاح پرویز؛ الهیاری عباسعلی .( 1383 ). بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای حل
.120 – 142 ،(2) مسئله در کاهش افسردگی دانش آموزان. فصلنامه روانشناسی، 7
مومنی، سویل .( 1388 ). بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر کفایت اجتماعی و مهارتهای
ارتباطی دانش آموزان م بتلا به اختلال یادگیری ریاضی . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی
واحد اردبیل.
Agaliotis, L., Kalyva, E. (2008). Nonverbal social interaction skills of children with
learning disabilities. Research in Developmental Disabilities, 29(1), 1–10.
Akerman, P.T., Elardo, P.T., Dvhman. R, A. (1979). A psychosocial study of hyperactive
and childs psychology, 7, 91- 99.
Bowed, A. D. (1992). Integration and mains treming in cultural contex: Cancdian and
American approaches. International Journal of Disability, Development and Education,
39(1), 19-31.
Bruno, R. M. (1981). Interpretation of pectoral presented social situations by learning
disabled and normal children. Journal of Learning Disabilites, 14(2), 350- 352.
Bryan, T. (1998). Social competence of students with learning disabilities. In B. Wong
(Ed.). Learning about learning disabilities. (2nd.Ed.) (p.p.454-466). San Diego:
Academic Press.
Cowen, E .L., Pederson. A., Babigtan. H., Lzzo L.D., Trost M. A. (1973). Long- term
follow up of earth detected vulnerable children. Journal of Consulting and Clinical
Psychology, 41(3), 438- 446.
Eslaminasab, M., Malek Mohammadi, D., Ghiasvand, Z., Bahrami, S. (2011). Effectiveness
of life skills training on increasing self-esteem of high school students. Procedia -
Social and Behavioral Sciences, 30, 1043-1047.
Felner, R. D., Lease, A. M., Philips, R. C. (1990). Social Competence and the Language of
Adequacy as a Subject Matter for Psychology: A Quadripartite Travel Framework. In T.
P. Gullotta. G. R. Adams, & R Montemayor (Eds), The Development of Social
Competence (pp. 254-264). Beverly -Hills: Sage. learning disabilities: a qualitative
analysis of a 20-year longitudinal study. Learn. Disable. Res. Pract, 18, 222–236.
Forneris, T., Danish, S. J., Scott, D.L. (2007). Setting goals, solving problems and seeking
social support. Pub med adolescence, 42 (1), 103-114
Gresham, F. M. (1981). Social kills training with handicapped children. A reeves River to
Edit carom Research, 51, 139-176.
Gresham, F.M., Elliott, S. N. (1988). Social skills deficit as a primary learning disability.
Journal of Learning Disabilities, 22(1), 120-124
Gresham, F.M. (1993). Social skills and Learning Disabilities as type error: Rejoinder to
cote and Andrews. Journal of Learning Disabilities, 26(1), 154-158
Jeffrey, P. (1993). Competency coping and contributory life skills. Journal of Agricultural
Education, 1, 68-74.
Hazel, J. S., schumaker, J. B., Sherman, J. A., Sheldon, J. (1982). Applications of a group
training program in social skills and problem solving to learning disabled and non –
learning disabled youth. Learning Disability Quarterly, 5, 398-408.
Hontington, D.D. (1993). Adolescent with learning disability at risk? emotional well being
depression, subside. Journal of Learning Disability, 26(3), 159-166.
بررسی اثربخشی آموزش مهارت ها زندگی بر کفایت ...
108
Kavanagh, J.F., Truss, T.J. (1988). Learning disabilities: Proceedings of the national
conference. Parkton, MD: York. P. 546.
Kendall, O., Braswel, L. (1993). Cognitive- Behavior Oral Therapy for Impulsive Children
(2 Ed). New York: Guilford Press. Remedial and Special Education, 19, 300–309.
La Greca, A. M., Stone, W. L.(1990). Children with disabilities: the role of achievement in
social. Personal and behavioral functioning. In H. L. Swanson & B. K. Keogh (Eds),
Learning disability: Theoretical and research issues. Hillsde, N. J.: Erlbaum, PP. 333-352.
Larson, K. A., Gerber, M.M. (1987). Effects of social Meta cognitive training for
enhancing overt behavior in learning disabled and low achieving delinquents.
Exceptional Children, 54, 201- 211.
Merz, M.A. (1985). Social skills training with learn in disabled children. Dissertation
Abstracts International, 46 1231A . (University Microfilms, No. 82- 14145).
McClelland, M. M., Morrison, F. J. (2003). The emergence of learning related social skills
in preschool children. Early Childhood Research Quarterly, 81, 206-224.
Nabors, L. A., Reynold, M. S., Weist, M. D., (2000). Qualitative evaluation of a high
school mental health program. Journal of Youth and Adolescence, 29 (1), 1-13.
Roft M., S.B. & Golden. M M (1972). Social adjustment and personal developement in
children. Minneapolse Unmersn of Mimeota
Rourke, B.P., Del Dotto, J.E. (1994). Learning disabilities, a neuropsychological
perspective. New York: SAGE Publicatins.
Schumaker, J. B., Elliottt ,E. (1982). Social Skills training of LD adolescents. Learning
Dsabilit Quarter, 5, 409- 414
Turner, N.E., MC Donald, J., Somerset, M.(2008). Life skills, Mathematical reasoning
and critical thinking: A curriculum for the prevention of problem gambling, Journal of
Gambling Studies, New York, 24(3).
Ulman. C. A. (1957) Teachers, peers, and test, as predictor of adjustment. Journal of
Educational psychology, 48(2), 257-57.
White, W. J., Schumaker, J. B., Warner, M. M., Alley, G .R. Deshler, D.D (1980). The
current status of young adults identified as learning disabled during the school career
(Research Report No 21).