نقش انگیزش مشارکت ورزشی و حمایت تحصیلی در پیش‌بینی سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری

نویسندگان

1 استادیار گروه رفتار حرکتی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی

10.22098/jld.2020.921

چکیده

پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی سرزندگی تحصیلی براساس حمایت تحصیلی و انگیزش مشارکت ورزشیانجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعة آماری پژوهش را کلّیة دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی­های یادگیری دوره متوسطة اول شهر اردبیل در سال‌تحصیلی 97-1398 تشکیل می‌دادند. نمونة پژوهش شامل 105 نفر (50 نفر دختر و 55 نفر پسر) دارای ناتوانی یادگیری خاص بود که به صورت نمونه­گیری خوشه‌ای چندمرحله­ای انتخاب شدند. از پرسشنامة یادگیری کلرادو، سرزندگی تحصیلی، پرسشنامة انگیزش مشارکت ورزشی و پرسشنامة حمایت تحصیلی برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که بین انگیزش مشارکت ورزشی (و مؤلفه‌های آن) و حمایت تحصیلی (و مؤلفه‌های آن) با سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان رابطة مثبت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون آشکار کرد که تقریباً 49 درصد از کل واریانس اشتیاق تحصیلی براساس حمایت تحصیلی و انگیزش مشارکت ورزشیقابل پیش­بینی است که متغیر حمایت تحصیلی سهم بیشتری داشت؛ بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که انگیزش مشارکت ورزشی و حمایت تحصیلی از متغیرهای مرتبط با سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of sport participation motivation and academic support in predicting academic vitality in students with learning disabilities

نویسندگان [English]

  • M Dehghani 1
  • N Azizian Kohan 2
1 Assistant Professor of Motor Behavior. University of Mohaghegh Ardabili
2 Assistant Professor of Sport Management, University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

The purpose of this study was to predict academic vitality based on academic support and motivation for sport participation. The research method was descriptive correlational. The statistical population of the study consisted of all students with learning disabilities in the first high school in Ardabil in the academic year of 2018-2019. The research sample consisted of 105 people (50 girls and 55 boys) with special learning disability who were selected through multistage cluster sampling. Data were collected using the Colorado Learning Inventory, Academic Vitality, Athletic Involvement Inventory and Academic Support Questionnaire. Data were analyzed using Pearson Correlation Coefficient and Regression Analysis. The findings showed that there is a significant positive relationship between motivation for sport participation (and its components) and academic support (and its components) with students' academic vitality. The results of regression analysis also revealed that approximately 49% of the total variance of academic enthusiasm was predictable based on academic support and motivation for sport participation, with the academic support variable having the highest share. Therefore, it can be concluded that sport participation motivation and academic support are variables related to students' academic vitality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning disabilities
  • sport participation motivation
  • academic support
  • academic vitality
احمدی، مالک؛ نمازی زاده، مهدی و مختاری، پونه (1395). ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة فارسی مقیاس تجدیدنظر‌شدة انگیزش ورزشی در دانشجویان ورزشکار. مطالعات روانشناسی ورزشی، 5(18)، 34.
اسلامی، محمدعلی؛ آزادی، یدالله؛ غرایاق زندی، حسن و عمادالدین، زینب السادات (1396). رابطه بین خوش بینی و خودکارآمدی با انگیزه پیشرفت ورزشی در دانشجویان رشته تربیت بدنی. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 8(32)، 132-111.
افروز، غلامعلی (1394). ناتوانی های یادگیری، تهران: نشر پیام نور.
اقدسی، محمدتقی؛ محمدزاده، حسن و قوامی، اکبر (1394). ارتباط بین شور و اشتیاق به فعالیت بدنی و رضایت از ندگی دانش‌آموزان پسر. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 6(12)، 10-1.
باشقره، فاطمه؛ فراهانی، ابوالفضل و اسدی، حسن (1391). مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه شرکت کننده در فعالیتهای ورزشی منظم گروهی و انفرادی. پژوهشنامه اقتصاد و بازاریابی ورزش، 1(2)، 136-117.
بلبلی، لطفعلی؛ حبیبی، یعقوب و رجبی، علی. (1391). تأثیر افزایش ساعات ورزش بر تصویر بدنی، توده­ی بدنی و اضطراب اجتماعی در دانش آموزان. مجله­ی روان شناسی مدرسه، 2(2)، 29-43.
پورعبدل، سعید؛ قراملکی، ناصر و عباسی، مسلم (1394). مقایسةاهمال کاری تحصیلی و سرزندگی تحصیلی در دانش آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص. مجله­ی ناتوانی های یادگیری، 4(3)، 38-22.
تمنایی فر، محمدرضا و لیث، حکیمه (1394). رابطه هوش هیجانی، خودکارآمدی و حمایت اجتماعی با سازگاری دانش اموزان دبیرستان. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 10(39)، 28-1.
دهقانی‌زاده، محمدحسین و حسین‌چاری، مسعود (1391). سرزندگی تحصیلی و ادراک از الگوی ارتباطی خانواده؛ نقش واسطه‌ای خودکارآمدی. مجله ی مطالعات آموزش و یادگیری، (2)4، 47-21.
دهقانی‌زاده، محمدحسین؛ حسین‌چاری، مسعود؛ مرادی، مرتضی و سلیمانی‌خشاب، عباسعلی (1393). سرزندگی تحصیلی و ادراک از الگوهای ارتباطات خانواده و ساختار کلاس؛ نقش واسطه‌ای ابعاد خودکارآمدی. فصلنامةروانشناسی تربیتی، (32)10، 30-1.
رمضانی، رحیم؛ رحمانی نیا، فرهاد و تقوی تکیار، سید امیر (1388). بررسی انگیزه های شرکت کنندگان در ورزش های همگانی در فضاهای روباز. مدیریت ورزشی، 1(2)، 5.
سامانی، سیامک و جعفری، محمدعلی (1390). بررسی کفایت شاخص‌های روانسنجی مقیاس حمایت تحصیلی (نسخةفارسی). مجلةمطالعات آموزش و یادگیری، (1)3، 60-47.
حسنی، محمد؛ اصغری، مهسا؛ کاظم زاده بیطالی، مهدی و عبدلی سلطان احمدی، جواد. (1395). نقش حمایت اجتماعی مدارس بر رضایت از زندگی دانش‌آموزان: آزمون نقش میانجی رضایت از مدرسه، شایستگی تحصیلی و خودکارآمدی عمومی‌. مجله­ی روان شناسی مدرسه، 5(4)، 31-51.
جناابادی، حسین و شیرانی، اسدالله. (1395). تعیین ارتباط احساس تنهایی و حمایت اجتماعی با اعتیاد به تلفن همراه در دانش‌آموزان. مجله­ی روان شناسی مدرسه، 5(4)، 7-30.
صدوقی، مجید و غفاری، عذرا (1397). رابطه حمایت تحصیلی با فرسودگی تحصیلی با توجه به نقش واسطه گری کیفیت زندگی در مدرسه در بین دانش آموزان دختر. مدیریت مدرسه، 1(22). 206-226.
صفاری نیا، مجید و هزاره ای، زهرا (1387). بررسی و مقایسه و سازگاری تحصیلی دانشجویان سال اول تا چهارم دانشگاه و رابطه ان با حمایت اجتماعی خانواده و دوستان. فصلنامه روانشناسی تربیتی، 4(13)،28-14.
عزیزی نژاد، بهاره (1395). نقش حمایت اجتماعی مدارس بر سازگاری تحصیلی: اثر میانجی رضایت از مدرسه، امیدواری و خودکارآمدی دانش آموزان. پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 4 (13)، 68-57.
فلاحی، علی اصغر و عبدالهی، محمدحسن (1395). ارتباط بین برخی از عوامل آمادگی جسمانی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان 12 تا 18 ساله مقاطع متوسطه اول و دوم. فصلنامه تعلیم و تربیت، 130(2)، 80-60.
فولادیان، جواد؛ سهرابی، مهدی؛ عطارزاده حسینی، سیدرضا و فارسی، علیرضا (1388). ارتباط انگیزه مشارکت ورزشی با سوگیری ورزشی دانشجویان ورزشکار. فصلنامه المپیک، 17(4)، 11-1.
قدرت نما، اکبر و حیدری نژاد، صدیقه (1390). رابطه انگیزه مشارکت ورزشی با میزان فعالیتهای بدنی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. مطالعات مدیریت ورزشی، 18(1)، 202-189.
قنبری، علی (1394). مقایسةمنبع کنترل، خودآگاهی شناختی و ترس از شکست در دانش آموزان با و بدون ناتوانی های یادگیری. مجله ی ناتوانی های یادگیری، 4(1)، 59-44.
کاکاوند، علیرضا؛ نیک اختر، شقایق و سرداری‌پور، مهران. (1396). پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس حمایت اجتماعی ادراک شده، احساس تنهایی و هراس اجتماعی. مجله­ی روان شناسی مدرسه، 6(1)، 81-98.
کردی، علی (1395). پیش‌بینی اشتیاق تحصیلی بر اساس عوامل انگیزشی (سودمندی تکلیف و اهداف تسلط): نقش میانجی افق زمانی در دانش‌آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
کیانی، احمدرضا و کریمیان پور، غفار. (1398). نقش کیفیت زندگی در مدرسه و خودتنظیمی تحصیلی در پیش‌بینی سرزندگی تحصیلی دانش‏آموزان. مجله­ی روان شناسی مدرسه، 8(1)، 173-191.
مرادی ثانی، رعنا و خادمی، علی (1396). بررسی تطبیقی کم خونی در دانش آموزان ابتدایی مبتلا به نارسایی توجه و عادی و ارتباط آن با اختلال های یادگیری. مجله ی ناتوانی های یادگیری، 7(1)، 135-119.
مرادی، مرتضی و چراغی، اعظم (1393). الگوی علّی تجربی از روابط بین ادراک از الگوهای ارتباط خانواده، ادراک از ساختار کلاس، انگیزش و خودگردانی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی در نوجوانان دبیرستانی. مجلةمطالعات آموزش و یادگیری، (1)6، 140-113.
مرادی، مرتضی؛ دهقانی‌زاده، محمدحسین و سلیمانی‌خشاب، عباسعلی (1394). حمایت اجتماعی ادراک شده و سرزندگی تحصیلی؛ نقش میانجی باورهای خودکارآمدی تحصیلی. مجلةمطالعات آموزش و یادگیری، (1)7، 24-1.
یاوری نیا، سونیا؛ سپهریان، فیروزه و یوسفی، رحیم. (1393). بررسی نقش احساس کنترل، حمایت اجتماعی و سلامت عمومی در اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر پایه‌ی سوم مقطع متوسطه شهرستان ارومیه. مجله­ی روان شناسی مدرسه، 3(4)، 143-156.
Afrooz, GH. (2015). Learning Disabilities, Tehran: Payam Noor Publishing. (Persian)
Aghdasi, M., Mohamadzade, H. & Ghavami, A. (2015). The Relationship between Passion for Physical Activity and Satisfaction with Male Students' Desire. Research in Sport Management and Motor Behavior, 6(12), 1-10. (Persian)
Ahmadi, M., Namazizade, M. & Mokhtari, P (2016). Psychometric characteristics of the Persian version of the scale of revised sports motivation in athletic students, Sports Psychology Studies, 5(18), 19-34. (Persian)
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), fifth edition, (DSM 5), translated by Yahya Seyed Mohamadi, Tehran, Ravan publication.
Arikan, H. & Gogus, A. (2009). Strategies of Learning in Groups, The 1st International Congress of Educational Research, 01-03 May 2009, Çanakkale-Turkey.
Arslan, S., Çardak, M. & Uysal, R (2013). Student Academic Support as Predictor of Academic Locus of Control in Turkish University Students. Social and Behavioral Sciences, 106, 2460–2469.
Azizi Nejad, B. (2016). The Role of School Social Support on Academic Adaptation: The Mediating Effect of School Satisfaction, Hope, and Student Self-Efficacy. Research in school and virtual learning, 4(13), 57-68. (Persian)
Bashghare, F., Farahani, A. & Asadi, H. (2012). Comparison of academic achievement of high school students participating in regular group and individual sport activities. Journal of Sport Economics and Marketing, 1(2), 117-136. (Persian)
Bolboli, L., Habibi, Y. & Rajabi, A. (2013). The effect of exercise on body image, body mass and social anxiety in students. Journal of School Psychology, 2(2), 29-43. (Persian).
Dehghanizade, M. & Hosseinchari, M. (2012). Academic vitality and perception of family communication model; mediating role of self-efficacy. Journal of Teaching and Learning studies, 2(4), 21-47. (Persian)
Dehghanizade, M., Hosseinchari, M., Moradi, M. & Solymani, A. (2014). Academic vitality and perception of family communication patterns and class structure; mediating role of self-efficacy dimensions. Journal of Educational Psychology, 10(32), 1-30. (Persian)
Duijn, M., Rosenstiel, I. V., Schats, W., Smallenbroek, C. & Dahmen, R. (2011). Vitality
and health: A lifestyle programme for employees. European Journal of Integrative
Medicine
, 3, 97-10.
Eslami, M., Dortaj, F., Saadi Pour, E. & Delavar, A. (2016). Modeling Academic Passion Based on Personal Resources and Social Resources in Postgraduate Students of Amirkabir University of Tehran. Counseling and Psychotherapy Culture, 8(28), 133-161. (Persian)
Eslami, M., Gharayagh Zandi, Y. & Emadadin, Z. (2017). The Relationship between Optimism and Self-Efficacy With Motivation For Sport Improvement In Physical Education Students. Journal of Counseling and Psychotherapy Culture, 8(32), 111-132. (Persian)
Falahi, A. & Abdollahi, M. (2016). The Relationship between Some Factors of Physical Fitness and Academic Achievement in 12- to 18-year-old High School Students. Journal of Education, 130(2), 60-80. (Persian).
Foladian, J., Sohrabi, M., Attarzade, R & Farsi, A. (2009). THE Relationship between Sport Participation Motivation and Sport Orientation of Athletic Students. Olympic Quarterl, 17(4), 1-11. (Persian)
Ghanbari, A. (2015). Comparison of Locus of Control, Cognitive Self-Awareness, and Fear of Failure in Students With and without Learning Disabilities. Journal of Learning Disabilities, 4(1), 44-59. (Persian)
Ghodratnama, A. & Heidarinejad, S. (2011). Relationship between Sport Participation Motivation and Physical Activity among Students of Shahid Chamran University of Ahvaz. Sport Management Studies. 18(1), 189-202. (Persian).
Gill, D.L. & T.E. Deter (1988). Development of the sport orientation questionnaire. Research Quarterly for Exercise and Sport, 59(3), 191-202.
Hassani, M., Asghari, M., Kazemzadehbeytali, M. & Abdoli Soltanahmadi, J. (2017). The role of social support in life satisfaction of students: Examining the mediating role of school satisfaction, academic competency and self-efficacy. Journal of School Psychology, 5(4), 31-51. (Persian).
Hamre, B.K. & Pianta, R.C. (2001). Early teacher-child relationships and the trajectory of children’s school outcomes through eight grades. Child Development, 72, 625-638.
Jenabadi, H. & Shirani, A. (2017). On the relationship between loneliness and social support and cell phone addiction among students. Journal of School Psychology, 5(4), 7-30. (Persian).
Kakavand, A., Nikakhtar, S. & Sardaripour, M. (2017). Prediction of internet addiction, based on perceived social support, loneliness and social phobia. Journal of School Psychology, 6(1), 81-98. (Persian).
Kiani, A. & Karimianpour, G. (2019). The Role of Quality of Life in School and Self-Regulation in Predicting Students' Academic Vivacity. Journal of School Psychology, 8(1), 173-191. (Persian).
Kordi, A. (2016). Predicting academic motivation based on motivational factors (task usefulness and mastery goals): The mediating role of time horizon in students. Unpublished Master Thesis. Allameh Tabatabaei University. Faculty of Education and psychology. (Persian)
Mackay, A (2006). Participation motivation in martial artists in the west midlands region of England. Journal of sport science and medicine, pp, 28-34.
Malecki, C. K. & Demaray, M. K. (2006). Social support as a buffer in the relationship between socioeconomic status and academic performance. School Psychology Quarterly, 21, 375-395.
Martin, A.J. & Marsh, H.W. (2008). Workplace and academic buoyancy: Psychometric assessment and construct validity amongst school personnel ‌ ‌and students. Journal of Psychoeducational Assessment, ‌26, 168–184.
Moradi, M. & Cheraghi, A. (2014). The causal empirical model of the relationships between perceptions of family communication patterns, perceptions of classroom structure, motivation and academic self-regulation, and academic vitality in high school adolescents. Journal of Teaching and Learning Studies, 1(6), 113-140). (Persian)
Moradi, M., Dehghanizade, M. & Solymani, A. (2015). Perceived social support and academic vitality; the mediating role of academic self-efficacy beliefs. Journal of Teaching and Learning studies, 1(7), 1-24. (Persian)
Moradi Sani, R. & Khademi, A. (2017). A Comparative Study of Anemia in Elementary Students with Attention Deficit Disorders and Its Relationship with Learning Disorders. Journal of Learning Disabilities, 7(1), 119-135. (Persian)
Newmann, S. (2000). The significance and sources of student engagement. In Newmann, F. M. ed. Student engagement and achievement in American secondary schools, pp, 11-
39b (New York: Teachers College Press, pp, 11-39.
Peiffer, K.A. & Pate, R.R. (2007). Motivational factors associated with sports program participation in middle school students. Department of Exercise Science, University of South Carolina, USA.
Pourabdol, S., Sobhi Gharamaleki, N. & Abbasi, M. (2015). Comparison of academic procrastination and academic vitality in students with and without specific learning disorder, Journal of Learning Disabilities, 4(3), 22-38. (Persian)
Ramazani, R., Rahmaninia, F. & Jaghavi, S. (2009).Investigating the motivations of participants in public sports in open spaces. Sports management, 1(2), 5-23. (Persian)
Roberts, G. (1962). Relationship between two implicit goals orientation's (task and ego). The Sport Psychologist, University of Illinois Champaign USA, 35, 78-86.
Safarynia, M. & Hezarei, Z. (2009). Comparison and Comparison of Academic Compatibility between First and Fourth Year Students and Their Relationship with Social Support of Family and Friends. Journal of Educational Psychology, 4(13), 14-28. (Persian)
Samani, S. & Jaafari, M. (2011). Investigating the Adequacy of Psychometric Indicators of Academic Support Scale (Farsi Version). Journal of Education and Learning studies, 1(3), 47-60. (Persian)
Sands, T & Plunkett, S. W (2005). A New Scale to Measure Adolescent Reports of academic Support by Mothers, Fathers, Teachers, and Friends in Latino Immigrant Families. Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 27, 244-253.
Sedoghi, M. & Ghaffari, O. (2018). Relationship between academic support and academic burnout due to the mediating role of quality of life in school among female students, school management, 1(22), 206-226.
Skinner, E., Furrer, C., Marchand, G. & Kindermann, T. (2008). Engagement and disaffection in the classroom: Part of a larger motivational dynamic? Journal of Educational Psychology, 100, 765-781.
Spear, L.P. (2000). The adolescent brain and age related behavioral manifestations. Neuroscience and Behavioral Reviews, 24, 417-463.
Tamanaeifar, M. & Laith, H. (2015). The Relationship between Emotional Intelligence, Self-efficacy and Social Support with Adaptation of High School Students. Journal of Modern Psychological Research, 10(39), 1-28. (Persian)
Tubic, T., Djordjic, V., Milic, M. & Protic-Gava, B. (2015). Relationship between Academic Achievement And Sports Engagement: Are Athletes Better Than Non-Athletes in Terms of Academic Achievement. Proceedings of Adved15 International Conference on Advances in Education and Social Sciences, 12-14 October 2015- Istanbul, Turkey.
Welford, A.T. (2001). Motives for starting and competing in full and half marathon events. In Proceedings of the Sport, Health, Psychology and Exercise Symposium London: Sports Council Health Education Authority.
Wentzel, K. R. (2005). Peer relationships, motivation, and academic performance at school. In A. Elliot & C. Dweck (Eds.), Handbook of competence and motivation. New York, NY: Guilford. PP, 279-296.
Wentzel, K. R., Battle, A., Shannon, L., Russell, S.L. & Looney, L.B. (2010). Social supports from teachers and peers as predictors of academic and social motivation. Contemporary Educational Psychology, 35, 193–202.
Willcutt, E.G., Boada, R., Riddle, M.W., Chhabildas, N., DeFries, J.C. & Pennington, B.F (2011). Colorado Learning Difficulties Questionnaire: Validation of a Parent-Report Screening Measure. Psychological Assessment, 3, 778–791.
Yavarynia, S., Sepehrian, F. & Yousefi, R. (2015). The role of sense of control,social support, and mental health on test anxiety of femal students of third grade of high school in Orumieh. Journal of School Psychology, 3(4), 143-156. (Persian).
Younis Khan, M., Jamil, A., Ali Khan, U. & Kareem, U. (2012): Association between Participation in Sports and Academic Achievement of College Students. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2(8), 1-14.