مقایسه‌ی پردازش شناختی و انسجام مرکزی در دانش‌آموزان دختر نارساخوان و عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکتری روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

10.22098/jld.2020.923

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسة پردازش شناختی و انسجام مرکزی در دانش‌آموزان دختر نارساخوان و عادی انجام شده است. این پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه‌ای بود و جامعه آماری آن، کلیة دانش‌آموزان دختر دارای نارساخوانی 7 تا 12 ساله مراجعه کننده به مراکز اختلالات یادگیری شهر کرمانشاه بود که از بین آن­ها 57 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس و همچنین تعداد 60 نفر از دانش‌آموزان عادی به صورت خوشه‌ای چندمرحله‌ای از مدارس ابتدایی دخترانه شهر کرمانشاه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از سیاهه نشانگان نارساخوانی، مقیاس هوشی وکسلر کودکان، تکلیف طراحی قطعات و پرسشنامه پردازش اطلاعات عمیق استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از واریانس چندمتغیری و تک‌متغیری استفاده شد. نتایج نشان داد که دانش‌آموزان عادی نسبت به دانش‌آموزان نارساخوان نمرات بالاتری را در همه مؤلفه‌های پردازش شناختی به دست آوردند. همچنین میانگین نمره‌های تکالیف و زمان صرف‌شده در تکالیف انسجام مرکزی در دانش‌آموزان نارساخوان پایین‌تر بود؛ بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت، نقص در پردازش شناختی و ضعف در انسجام مرکزی، می‌تواند در تشخیص و درمان نارساخوانی مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of cognitive processing and central cohesion in dyslexic and normal female students

نویسندگان [English]

  • A Atadokht 1
  • S Hedayat 2
  • Z Sepehrinasab 2
1 Associate Professor, University of Mohaghegh Ardabili
2 Ph.D. Student in Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

The present study aimed to compare the cognitive processing and central cohesion in dyslexic and normal students. This research is a causal-comparative study. The statistical population of this study was all female students with dyslexia (aged 7 to 12) who referred to Kermanshah learning disability centers. Among them, fifty-seven students were selected through available sampling method, and sixty normal students were randomly selected in a multi-stage cluster of primary school girls in Kermanshah.  Data were collected from Dyslexia syndrome index, Wechsler intelligence test, Block Design Task and deep process information questionnaire. For data analysis, multivariate and one-variable variances were used. The results of this study showed that ordinary students achieved higher scores in all components of cognitive processing than dyslexic students. Also, the mean of homework scores and time spent in central cohesion homework were lower in dyslexic students. So it can be concluded that defects in cognitive processing and weakness in central cohesion can be considered in the diagnosis and treatment of dyslexia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive processing
  • central coherence
  • Dyslexic
  • learning disability
اکبری کوچکسرایی، آناهیتا؛ نوروزی، اصغر و دوستی، یارعلی (1395). مقایسه پردازش شناختی و مهارت‌های اجتماعی دانش آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری و دانش آموزان عادی. مجلة ایده های نوین روانشناسی، 1(1)، 58-51.
انجمن روانپزشکی آمریکا (1393). راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی DSM-5 ترجمه رضاعی و همکاران. تهران: ارجمند (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2013).
بیرامی، منصور؛ پیمان نیا، بهرام و موسوی قیه قشلاقی، الهام (1392). مقایسه کارکردهای اجرایی در دانش­آموزان دارای اختلال ناتوانی در ریاضی با همتایان عادی. دوفصلنامة راهبردهای شناختی در یادگیری، 1، 1، 29-15.
بیرامی، منصور؛ هاشمی، تورج؛ محمودعلیلو، مجید و علیزاده زارعی، مهدی (1393). سازمان ادراکی و انسجام مرکزی حین پردازش های دیداری در کودکان اوتیسم: شواهدی برای از هم گسیختگی ارتباطات کارکردی در مغز اوتیستیک. فصلنامة توانبخشی، 15(2)، 27-18.
حکمتی، عیسی؛ پوراعتماد، حمیدرضا و نجاتی، وحید (1391). نقص یادگیری توالی حرکتی ضمنی در کودکان نارساخوان. فصلنامة روانشناسی کاربردی، 3 (23)، 41-27.
شهیم، سیما (1385). مقیاس تجدیدنظرشده هوشی وکسلر برای کودکان، دستورکار و هنجارها. شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.
عطادخت، اکبر؛ نریمانی، محمد؛ حضرتی ساقصلو، شیوا و مجدی، هادی (1397). مقایسه توانایی برنامه ریزی-سازماندهی و انعطاف پذیری شناختی در دانش آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص. دو فصلنامة راهبردهای شناختی در یادگیری، سال 6(10)، 15-1.
علی پور، احمد و مهدوی نجم آبادی، زهرا (1393). مقایسه انسجام مرکزی در کودکان با نارساخوانی، نارسانویسی، نارسایی در حساب و کودکان عادی. مجله ی ناتوانی های یادگیری، 3 (4)، 98-80.
غیاثی گیشی، مهدی؛ مشهدی، علی و غنائی چمن آباد، علی. (1397). اثربخشی آموزش کنش‌های اجرایی و نوروفیدبک بر ارتقاء عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان. مجله ی روان شناسی مدرسه، 7(2), 177-195.
موسوی، سیده متین؛ حسین خانزاده، عباسعلی و طاهر، محبوبه (1395). مقایسه پردازش شناختی و شناخت اجتماعی در دانش آموزان با و بدون نارساخوانی. مجله ی ناتوانی های یادگیری، 6، 2، 131-115.
میکائیلی منیع، فرزانه و فراهانی، محمدنقی (1385). آیا مدل پردازش واج شناختی برای تبیین نارساخوانی در دانش آموزان نارساخوانی در دانش آموزان دو زبانة عادی و نارساخوان دبستانی مناسب است؟ پژوهش درحیطة کودکان استثنایی، 6 (3)، 768-735.
نریمانی، محمد؛ صبحی قراملکی، ناصر؛ میکاییلی، نیلوفر و دریادل، سیدجواد (1393). مقایسه پردازش شناختی-هیجانی و رفتارهای پرخطر در دانش آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری و عادی.] پایان نامة کارشناسی ارشد[. دانشگاه محقق اردبیلی.
نریمانی، محمد؛ قاسم پور، عبدالله؛ ابوالقاسمی، عباس و حسن زاده، شهناز (1389). مقایسه بازشناسی بیان چهره‌ای هیجان و پردازش شناختی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و افراد بهنجار. مجلة دست آوردهای روان شناختی، 4 (2)، 146-143.
نوری زاده، نرگس؛ میکاییلی منیع، فرزانه و رستمی، رضا. (1394). اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر پردازش شناختی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی. مجله­ی روان شناسی مدرسه، 4(3)، 119-136.
یارمحمدیان، احمد و اصلی آزاد، مسلم (1391). اثربخشی آموزش فراشناخت بر بهبود عملکرد ریاضی کودکان با ناتوانی یادگیری ریاضی. تازه‌های علوم شناختی، 14(1)، 25-14.
یارمحمدیان، احمد؛ قمرانی، امیر؛ سیفی، زهرا و ارفع، مریم (1394). اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی بر حافظه، عملکرد خواندن و سرعت پردازش اطلاعات دانش‌آموزان نارساخوان. مجله ی ناتوانی‌های یادگیری، 4(4)، 117-101.
Akbari Kouchaksaraee, A., Nourozi, A. & Doosti, Y. (2016).comparing the cognitive processing and social skills of students with learning disabilities and normal students. New ideas in Psychology Journal, 1(1), 58-51. (Persian)
Alipour, A. & Mahdavi Najmabadi, Z. (2014). The Comparison of Central coherence between children with dyslexia, dysgraphia, dyscalculia and normal children. Journal of learning disabilities, 3(4), 98-80. (Persian)
Atadokht, A., Narimani, M., Hazrati Sagheslo, Sh. & Majdi, H. (2018). Comparison the Ability of Planning - Organize and Cognitive Flexibility in Children with and without Specific Learning Disorder. Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning, 6(10), 1-15. (Persian)
Bayrami, M., Hashemi, T., Mahmood Alilou, M. & Alizade Zarei, M. (2014). Perceptual Organization and Central Coherence during the Visual Processing in Children with Autism: Evidence for Disrupted Functional Connectivity in Autistic Brain. Journal of Rehabilitation, 15(2), 18-27. (Persian)
Beirami, M., Peymannia, B. & ghiyeh gheshlaghy, E. (2013). The Comparison of executive functions in students with dyscalculia disorder and their normal counterparts. Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning, 1(1), 29-15. (Persian)
Bolte, S., Holtmann, M. Poustka, F. Scheurich, A. & Schmidt, L. (2007) Gestalt perception and local- global processing in high- functioning autism. Journal of Autism and Developmental Disorders. 37(1), 493-504.
Booth, R.D. & Happé, F.G. (2010). “Hunting with a knife and … fork”: Examining central coherence in autism, attention deficit/hyperactivity disorder, and typical development with a linguistic task. Journal of Experimental Child Psychology, 107(4), 377-393.
Brown, T.E. (2006). "Executive functions in attention deficit hyperactivity disorder Tmplications of two conflicting views".
Calkins, S.D. & Marcovitch, S.M. (2010). Emotion regulation and executive functioning In early development: Integrated mechanisms of control supporting adaptive functioninig In S. D. Calkins & M.A. Bell (Eds), development: At the intersection Of emotion and in cognition Of emotion and cognition (pp.37-58). Washington, DC: APA Perss.
Chan, D.W., Ho, C.S., Tsang, S., Lee, S.H. & Chang, K.H. (2007). Prevalence, gender ratio and genderdifferences in reading-related cognitive abilitiesamong Chinese children with dyslexia in HongKong. Educational Studies, 33(2), 49-65.
Dahlin, k.I.E. (2013). Working Memory Training and the Effect on Mathematical Achieve Children with Attention Deficits and Special Needs Journal of Education and learning, 2(1), 118-133.
Denckla, M.B. (2007). Binding together the definitions of attention- deficit/hyperactivity disorder and learning disabilities. In: Meltzer L, editor.
Dowker, A. (2005). Early identification and intervention for students with mathematics dificulties. Journal of learning disabilties, 38, 328- 331.
Ghiyasi, M., Mashhadi, A., Ghanaei Chaman Abad, A. (2018). The effectiveness of executive-function training and neuro-feedback on improving students’ academic performance. Journal of School Psychology, 7(2), 177-195. (Persian).
Halligan, S., Clark, D. & Ehlers, A. (2002). Cognitive processing, memory, and the develop of PTSD symptoms: two experimental analogue studies. Journal of Behavior therapy and experimental Psychiatry, 33, 73-89.
Happé, F.G. & Booth, R.D. (2008). The power of the positive: revisiting weak coherence in autism spectrum disorders. Journal of Psychology (Hove), 61(1), 50-63.
Happe, F.G.E. (2001). Central coherence and theory of mind in autism: Reading homographs in context. British Journal of Developmental Psychology, 15, 1-12.
Happe´, F. & Uta, F. (2006).The Weak Coherence Account: Detail-focused Cognitive Style in Autism Spectrum Disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 36, 1-19.
Hekmati, E., Pouretemad, H. & Nejati, V (2012). The motor sequence learning is implicit in defects of dyslexic children. Journal of applied psychology, 3 (23), 41-27. (Persian)
Keat, O.B. & Ismail, K.B. (2011). Pass cognitive processing: Comparison between normal children with reading difficulties. Journal of humanities and social science, 2(1), 53-60
Melby, M. & Hulme, C.M. (2013). Is working memory training effective? A meta – analytic review. Developmental Psychology, 2, 270–291.
Michaeli Manba, F. & Farahani, M.T. (2006). Is phonological processing model suitable for explaining dyslexia in dyslexic students in normal and dyslexic students in primary school? Research in Exceptional Children, 6 (3), 768-735. (Persian)
Missiuna, C. (2003). Children with developmental coordination disorder: At home and inthe classroom. Canada: Can Child, Center for Childhood Disability Research.
Moldin, S.O. & Rubenstein, L.R. (2006).Understanding autism: from basic neuroscience to treatment by Taylor & Francis Group.
Morgan, P.L., Li, H., Farkas, G., Cook, M., Pun, W.H. & Hillemeier, M.M. (2016). Executive functioning deficits increase kindergarten children’s risk forreadingand mathematics difficulties in first grade”. Journal Contemporary Educational Psychology. 50, 23-32. doi: 10.1016/j.cedpsych.01.004.
Mosavi, S.M., Hosseinkhanzade, A. & Taher, M. (2016).Comparison of cognitive processing and social cognition in students with and without dyslexia. Journal of Learning Disabilities, 6(2), 115-131. (Persian)
Narimani, M., Ghasempour, A., Abolghasemi, A. & Hasanzadeh, Sh. (2010).Comparison of recognition of facial expression and cognitive processing in patients with schizophrenia and normal people. Journal of Psychological Achievements, 4(2), 146-143. (Persian)
Narimani, M., SobhiGaramlaki, N. Mikaeli, N. & Daryadel, S.J. (2014).Comparison of cognitive-emotional processing and high-risk behaviors in students with learning disabilities and normal. [Master's Theses].University of Ardebil. (Persian)
Neumann, N., Dubischar-Krivec, A.M., Poustka, F., Birbaumer, N., Bolte, S. & Braun, C. (2011). Electromagnetic evidence of altered visual processing in autism. Neuropsychologia, 49(11), 30, 11-17.
Nourizade, N., Mikeeli manee, F. & Rostami, R. (2015). The effectiveness of neurofeedback training on cognitive processing in children with attention deficit hyperactivity disorder. Journal of School Psychology, 4(3), 119-136. (Persian).
Pina, F., Flavia, M. & Patrizia, O. (2013). Relationship Between Weak Central Coherence And Mental States Understanding In Children With Autism And In Children With Adhd. Mediterranean Journal of Clinical Psychology, 1, 45-67.
Rinbo, P.S. (2013). Childeren with disorder learning: at home and in the classroom.Can child, center for childhood disability research.
Schulte-Korne, H. (2013) Neurobiology of dyslexia: A reinterpretation of the data. Trends in Neurosciences, 27(12), 720- 726.
Seidman, L.J., Beiderman, J. Monuteaux, M.C., Doyle, A. & Faraone, S.V. (2001). Learning disabilties and executive dysfunction in boys withatention deficit hyperactivity discover. Neuropsychology, 15, 544-556.
Shah, A. & Frith, U. (1983). An islet of ability in autistic children: A research note. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 24, 613- 620.
Shahim, S. (2006). Revising Wechsler scale for children,formula and norms. Shiraz: Shiraz University publications. (Persian)
Silver, H., Ruff, M., Iverson, L., Barth, T., Broshek, K., Bush, S., Koffler, P. & Reynolds, R. (2008). Learning disabilities: Theneed for neuropsychological evaluation. Archives of Clinical Neuropsychology, 23, 217-219.
Swanson, L. H., Harris, R. K. & Graham, S. (2003). Handbook of learning disabilities. New York, NY: Guilford Press.
The American Psychiatric Association (2014).The diagnostic and Statistical Manual of mental disorders DSM-5.translation by Farzin Rezaei and partners. Tehran: arjmand (date of publication of the original language, 2013). (Persian)
Timothy, P. & Kowalski, M.A. (2011). Reading, Writing & Rage: the 3-Rs of A.S. Professional Communication Services, Inc. 1401-A Edgewater Dr.Orlando, FL 32804. www.socialpragmatics.com.
Vander sluis, S., de jenge, P.F. & Vander leij, A. (2004). Inhibition and shifting in children with learning deficits in arithmetic reading. Journal of Expermintal Child Psycholgy. 87, 239- 266.
Yarmohammadian, A. & Asli Azad, M. (2012). The Effect of Metacognitive Training on Improving the Math Performance of Children with Mental Learning Disabilities. New Developments in Cognitive Science, 14(1), 25-14. (Persian)
Yarmohammadian, A., Ghamarani, A., Seifi, Z. & Arfa, M. (2015). Effectiveness of cognitive strategies training on memory, reading performance and speed of information processing in students with dyslexia. Journal of Learning Disabilities, 4(4), 118-124. (Persian)