بررسی اثربخشی روش های نوروسایکولوژیک و تعلیم محتوا در اصلاح اختلال ریاضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی وهیأت علمی دانشگاه بجنورد

2 دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 استاد گروه روان شناسی، دانشگاه محقق ادربیلی

jld-1-2-91-1-1

چکیده

هدف این مطالعه تعیین اثربخشی روش های
نوروسایکولوژیک همراه با تعلیم محتوا در اصلاح اختلال
ریاضی دا نش آموزان دوم تا پنجم ابتدایی شهر اردبیل بود. تعداد
16 نفر از دانش آموزانی که از طریق مصاحبه ی بالینی، آزمون
هوش و آزمون استاندارد شده تشخیص اختلال ریاضی را
دریافت کرده بودند، تکالیف نوروسایکولوژیکی را در 15
جلسه و تعلیم محتو ا را در 10 جلسه به صورت انفرادی دریافت
کردند. آزمون استاندارد شده ی حساب و فرم موازی آن برای
ارزیابی عملکرد ریاضی دانش آموزان در پیش آزمون و
پس آزمون استفاده شد . نتایج نشان داد که دانش آموزان در
پس آزمون نسبت به پیش آزمون در آزمون ریاضی بهتر عمل
کرده اند. نتایج حاضر اهمیت کار با تکالیف نوروسایکولوژیکی
را مورد تأکید قرار می دهد که تقویت حافظه و توجه می تواند
یادگیری ریاضی را در افراد مبتلا به اختلال ریاضی اصلاح کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An examination of the effectiveness of neuropsychological and content-based training methods in the remediation of mathematics disorder

نویسندگان [English]

  • M Amani 1
  • U Barahmand 2
  • M Narimani 3
1 Ph.D.student of psychology,Bojnord University
2 Associate Professor of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
3 Professor of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

The goal of this study was to determine
the effectiveness of a neuropsychological method
and content-based training in the remediation of
mathematics disorder in students of grades 2 to 5 in
elementary schools of Ardabil. Sixteen students
who had received a diagnosis of arithmetic disorder
based on a clinical interview, an intelligence test
and a standardized arithmetic battery, At the first
received individually neuropsychological tasks in
15 sessions and content-based instruction in 10
sessions. Standardized arithmetic battery and its
parallel form were used for evaluation of
mathematics performance students in pre and post
test. Results showed that students performed in
standardized arithmetic battery in post test better
than pre test. The obtained findings underscore the
importance practice with neuropsychological tasks
that strength memory and attention can remedy
arithmetic learning in children with mathematics
disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mathematics disorder
  • neuropsychological method
  • content-based training
برهمند، اوشا؛ نریمانی، محمد و امانی، ملاحت ( 1385 ). شیوع اختلال حساب نارسایی در دانش آموزان
.917-930 ،(4) دبستانی شهر اردبیل. پژوهش در حیطه کودکان استثنائ ی، 6
سید عباس زاده، میر محمد؛گنجی، مسعود و شیرزاد، علی( 1382 ). بررسی رابطه هوش با پیشرفت تحصیلی
دانش آموزان پایه ی سوم راهنمایی تحصیلی مدارس استعدادهای درخشان شهرستان اردبیل. پایان نامه
کارشناسی ارشد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل.
عابدی، احمد( 1389 ). اثر مداخلات عصب روانشناختی بر بهبود عملکرد تحصیلی کودکان دچار
.1-16 ،(1) ناتوانی های یادگیری ریاضی. تاز ههای علوم شناختی، 12
عابدی، احمد؛ فراهانی، حجت اله و باقرزاده، بنفشه ( 1389 ). مقایسه ی ویژگی های عصب - روان شناختی
.47-58 ،(2) کودکان با ناتوانی های یادگیری ریاضی و عادی دوره دبستان. روانشناسی معاصر، 5
صبحی قراملکی، ناصر ( 1375 ). بررسی و مقایس هی ویژگی های توجه، فراخنای توجه، توجه انتخابی در
میان کودکان مبتلا به اختلال یادگیری و عادی در مدارس ابتدایی شهر تبریز. پایان نامه ی دوره ی
کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
کجباف، محمدباقر؛ لاهیجانیان، زهرا و عابدی، احمد( 1389 ). مقایسه نیمرخ حافظه کودکان عادی با کودکان
.17-25 ،(1) دچار ناتوانی های یادگیری در املاء، ریاضی و روخوانی. تاز ههای علوم شناختی، 12
کراتوچویل، توماس و موریس، ریچارد( 1991 ). روانشناسی بالینی کود . ک ترجمه محمدرضا نائینیان
1381 )، چاپ دوم، تهران، انتشارات رشد. )
فریار، اکبر و رخشان، فریدون ( 1363 ). ناتوان یهای یادگیر . ی تهران، نشر میترا.
،( والاس، جرالد و مک لافین، جیمز ( 1980 ). ناتوان یهای یادگیر . ی ترجمه تقی منشی طوسی.( 1369
مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی.
هالاهان، دنیل و کافمن، جیمز( 1994 ). کودکان استثنایی مقدم های بر آموز شهای ویژ.ه ترجمه مجتبی
جوادیان( 1381 )، چاپ هفتم، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی.
Adams, G. L., & Engelmann, S. (1996). Research on Direct Instruction. Seattle, WA:
Educational Achievement Systems.
Becker, W., & Carnine, D. (1981). Direct instruction: A behavior theory model for
comprehensive educational intervention with the disadvantaged. In S.W. Bijou & R.
Ruiz (Eds.) Behavior modification: Contributions to education. Hillsdale, NJ: Lawrence
Erlbaum Associates.
Butterworth, B., Varma, S., & Laurillard, D. (2011). Dyscalculia: from brain to education.
Science, 332(6033),1049-53.
Henik, A., Rubinsten, O., & Ashkenazi, S. (2011). The "where" and "what" in
developmental dyscalculia. Clin Neuropsychol, 25(6), 989-1008.
Lerner, J. W. (1993). Learning disabilities. 5th edition, Boston: Houghton Mifflin.
Long, C.J. (1997). Test Reviews. Neuropsychology& Behavioral Neuroscience, Online.
McCloskey, M., Caranazza, A., & Basili, A. (1985). Cognitive mechanisms in number
processing and calculation: Evidence from dyscalculia. Brain Cognition, 4, 171-196.
Reynolds, T. (2004). Comprehensive Trial Making Test(CTMT). Archives of Clinical
Neuropsychology, 19, 703-708.
Sadock, B. J., & Sadock, V. A. (2005). Kaplan & Sadock s comprehensive textbook of
psychiatry. Eighth Edition, Lippincott Williams and Wilkins.
Siegel, S., & Ryan, E.B. (1989). The development of working memory in normally
achieving and subtypes of learning disabled children. Child development, 60, 973-980.
Shalev,S.R., & Gross-Tsur,V. (2000).Developmental dyscalculia. Pediatric Neurology,
24,337-342.
Shalev, S.R., Manor, O., Amir, N., & Gross-Tsur, V. (1993). The acquisition of arithmetic
in normal children:Asessment by a cognition model of dyscalculia developmental.
Medicine and Child Neurology, 35, 393-360.