پیش بینی کنند ههای جمعیت شناختی اختلالات یادگیری در دانش آموزان مقطع ابتدایی استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار روان شناسی بالینی، دانشگاه سمنان

jld-1-2-91-1-2

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی پیش بینی کننده های
جمعیت شناختی اختلالات یادگیری در دانش آموزان ابتدایی
استان گلستان بود. در یک مطالع هی مقطعی واپس نگر، 702 نفر
از دانش آموزان پایه های دوم تا پنجم ابتدایی استان گلستان با
استفاده از روش نمون هگیری خوشه ای چندمرحل های انتخاب
شدند و پرسشنامه ی اطلاعات جمعیت شناختی، مقیاس
مقیاس ،(WISC-R) تجدیدنظر شده ی هوشی وکسلر کودکان
درجه بندی مایکل بام جهت سنجش ناتوانی های کلی یادگیری
به همراه مصاحبه بالینی را تکمیل کردند. دادهها با استفاده از
آزمون خی دو و رگرسیون لوجستیک دو مقول های به روش
تحلیل گردید. نتایج نشان داد PASW ورود هم زمان با نرم افزار
که وضعیت اجتماعی- اقتصادی و محل سکونت قادر بودند به
طور معناداری دان شآموزان دارای اختلالات یادگیری را از
دانش آموزان فاقد اختلالات یادگیری تفکیک نمایند. مدل کامل
96 % موارد به طور صحیح طبقه بندی / رگرسیون نشان داد که 9
شدند. وضعیت اجتماعی- اقتصادی پایین و سکونت در نواحی
روستایی در پیدایش طبقه کلی اختلالات یادگیری سهیم هستند
و میزان بالایی از احتمال ابتلا به اختلالات یادگیری را پیش بینی
می نمایند. این یافت هها دارای پیامدهای کاربردی در طراحی
مداخلات و آموزش های ترمیمی در اختلالات یادگیری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

elementary students, Golestan State, learning disorders, socio-econimic status

نویسنده [English]

  • I Rahimian Boogar
Assistant professor of Clinical Psychology, Semnan University
چکیده [English]

The purpose of this study was to
investigate the demographical predictors of learning
disorders for elementary students in Golestan State.
In a retrospective cross-sectional study, numbers of
702 elementary students from two grade two to five
grade of golestan province were selected by
multistage clustering sampling method and
completed Demographical information questionnaire,
The Wechsler Intelligence Scale for Children-
Revised (WISC-R), The Myklebust Rating Scale to
assess overall learning disabilities along with clinical
interview. Data analyzed by Chi-square and enter
binary Logistic Regression with PASW software.
Results showed that socio-economic Status and
residiency location significantly able to differentiate
students with learning disorders from those without
learning disorders. The total regression model
showed that 96.9% of this sample was classified
correctly. lower socio-economic status and residiency
in rural areas have contribution in incidence of total
learning disorders and predicted the greater variation
in probability of having the learning disorders. These
results have applied implications for intervention
programming and remedial training for learning
disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • elementary students
  • Golestan State
  • Learning disorders
  • socio-econimic status
احدی، بتول ( 1373 ). مقایس هی عملکرد دان شآموزان با اختلال یادگیری و دان شآمو زان بدون اختلال
یادگیری در مقیاس هوش وکسلر کودکا . ن پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
بهراد، بهنام ( 1384 ). فراتحلیل شیوع ناتوانی ها ی یادگیری در دانش آموز ان ابتدایی ایران . پژوهش در
.417-437 ،( 4 پیاپی 18 ) حیط هی کودکان استثنایی، 5
شهیم، سیما . ( 1385 ). مقیاس تجدید نظر ش د هی هوشی وکسلر برای کودکا ن. دستورکار و هنجاره ا،
انتشارات دانشگاه شیراز، چاپ چهارم.
رحیمیان بوگر ، اسحق ؛ صادقی، احمد ( 1385 ). شیوع اختلال خواندن در دانش آموز ان دبستانی . مجل هی
.396-402،(4) روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 12
محمدی فر، محمدعلی؛ بشارت، محمدعلی؛ قاسمی، مریم؛ نجفی، محمود ( 1386 ). شیوع و تنوع
ناتوانی های ویژه یادگیری در میان دانش آموزان دوره ابتدایی شیراز. فصلنامه روا نشناسی و
.21-42 ،(9) علو متربیتی، 3
نریمانی، محمد؛ رجبی، سوران ( 1384 ). بررسی شیوع و علل اختلالات یادگیری در دانش آموزان دوره
.231-252 ،(3) ابتدایی استان اردبیل. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 17
Antshel, K., & Khan, F. M. (2008). Is there an increased familial prevalence of
psychopathology in children with nonverbal learning disorders? Journal of Learning
Disabilities, 41, 208–217.
Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences (second ed.).
Lawrence Erlbaum Associates, 14-72.
Davis, J. M., & Broitman, J. (2011). A brief overview of nonverbal learning disorders. The
Educational Therapist, 27(3), 5–10.
Davis, J., & Broitman, J. (2007). Nonverbal learning disabilities: Models of proposed
subtypes, Part II. The Educational Therapist, 27(4), 5–10.
Eisenmajer, R., Ross, N., & Pratt, C. (2005). Specificity and characteristics of learning
disabilities. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 46, 1108–1115.
Karande, S. (2005). Specific Learning Disability: The invisible handicap. Indian Pediatrics,
42, 315-319.
پیش بینی کننده های جمعیت شناختی اختلالات یادگیری در...
42
Kashner, T. M., Rush, A. J., Surís, A., Biggs, M. M., Gajewski, V. L.Hooker, D. J. (2003).
Impact of structured clinical interviews on physicians’ practices in community mental
health settings. Psychiatric Services, 54, 712–718.
Kronbichler, M., Wimmer, H., Staffen, W., Hutzler, F., Mair, A., & Ladurner, G. (2008).
Developmental dyslexia: Gray matter abnormalities in the occipitotemporal cortex.
Human Brain Mapping, 29, 613–625.
Mabbott, D. J., & Bisanz, J. (2008). Computational skills, working memory, and conceptual
knowledge in older children with mathematics learning disabilities. Journal of Learning
Disabilities, 41(1), 15-28.
Murphy, E., Grey, I. M., & Honan, R. (2005). Co-operative learning for students with
difficulties in learning: A description of models and guidelines for implementation.
British Journal of Special Education, 32, 157–164.
Naogi, S. M., & McCandliss, B. D. (2006). Left lateralized white matter microstructure
accounts for individual differences in reading ability and disability. Neuropsychologia,
44(11), 2178–2188.
Peng, C., Lee, K., & Ingersoll, G. (2002). An Introduction to Logistic Regression Analysis
and Reporting. J Educatio Research, 96(1), 3-13.
Pennington, B. (2009). Diagnosing learning disorders (2nd ed.). New York, Guilford Press.
Reid, D. K., & Valle, J.W. (2004). The discursive practice of LD: Implications for
instruction and parent-school relations. Journal of Learning Disabilities, 37, 466–481.
Schiff, R., Bauminger, N., & Toledo, I. (2009). Analogical problem solving in children
with verbal and nonverbal learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 42, 3–
13.
Schiff, R., Bauminger, N., & Toledo, I. (2009). Analogical problem solving in children
with verbal and nonverbal learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 42, 3–
13.
Seidman, L.J., Biederman, J., & Stephan, A. (2006). neuropsychological functioning in
girls with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder with and without learning
disabilities. Cognition, 102(3), 361-395.
Semrud-Clikeman, M., & Glass, K. L. (2008). Comprehension of humor in children with
nonverbal learning disabilities, Verbal learning disabilities and without learning
disabilities. Annals of Dyslexia, 58, 163–180.
Semrud-Clikeman, M., Walkowiak, J., Wilkinson, A., & Minne, E. P. (2010). Behavior and
social perception in children with Asperger’s disorder, nonverbal learning disability, or
ADHD. Journal of Abnormal Child Psychology, 38, 509–519.
Wright, B. A., & Zecker, S. G. (2004). Learning problems, delayed development, and
puberty. Proceedings of the National Academy of Sciences, 101, 9942–9946