مقایسة نارسایی هیجانی، خودآگاهی شناختی و اشتیاق به مدرسه در دانش‌آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

2 استادیار گروه مشاوره، دانشگاه محقق اردبیلی

10.22098/jld.2020.957

چکیده

هدف از این مطالعه مقایسة نارسایی هیجانی، خودآگاهی شناختی و اشتیاق به مدرسه در دانش‌آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص بود. این پژوهش علّی – مقایسه‌ای از نوع مقطعی – مقایسه‌ای است. جامعة آماری شامل تمامی دانش­آموزان با ناتوانی­های یادگیری خاص و دانش-آموزان بدون ناتوانی های یادگیری خاص پایة چهارم و پنجم ابتدایی شهرستان اردبیل است. نمونة آماری شامل 60 نفر ازدانش­آموزان پایه­های چهارم و پنجم بود که با روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامة آلکسی تایمی تورنتو، پرسشنامة خودآگاهی ولز و پرسشنامة اشتیاق به مدرسه استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) نشان داد که بین دانش­آموزان با و بدون ناتوانی­های یادگیری خاص در نارسایی هیجانی و خودآگاهی شناختی و اشتیاق به مدرسه تفاوت معناداری وجود دارد. یافتـه­هـای پـژوهش حاضر حاکی از مـشکلات دانش‌آموزان ناتوان یادگیری خاص در توانایی­های هیجانی است. دانش‌آموزان بدون ناتوانی­های یادگیری خاص دارای خودآگاهی شناختی بالاتری هستند. همچنین میانگین نمرات دانش­آموزان با ناتوانی یادگیری خاص در اشتیاق به مدرسه به طور معناداری پایین تر از گروه عادی است. براساس نتایج، پیشنهاد مـی­شـود کـه جهـت بهبـود نارسایی هیجانی، خودآگاهی شناختی و اشتیاق به مدرسه در کودکـان دارای ناتوانـی­هـای یـادگیری خاص، بـه راهبردهای روان­شناختی توجه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative analysis of alexithymia, cognitive self-consciousness, and enthusiasm to school in students with and without specific learning disorders

نویسندگان [English]

  • M Naeim 1
  • A Rezaei Sharif 2
  • F Didar 1
1 Social Determinants of Health Research Center, Ardabil University of Medical Sciences
2 Assistant of Counseling, University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

The present study is conducted to compare alexithymia, cognitive self-consciousness, and enthusiasm to school in students with and without specific learning disorders. The research type is a causal-comparative and cross-sectional study. The research population includes all level 4 and 5 primary school students with and without certain learning disabilities living in Ardebil. Sixty students of levels 4 and 5 were selected using a random sampling method. To collect data, the questionnaire of the Toronto Alexithymia Scale, Wales’s self-report questionnaire, and enthusiasm to school questionnaire were used. The results of Multivariate analysis of variance (MANOVA) indicated that there is a significant difference between students with and without certain learning disabilities in terms of alexithymia, cognitive self-consciousness, and enthusiasm to school. Findings of the current research are indicative of emotional abilities learning difficulties of students with certain learning disabilities. Students without certain learning disabilities have higher cognitive self-consciousness. Moreover, the average scores of students with certain learning disabilities in enthusiasm to school are significantly higher than the control group. According to the results, attention to psychological strategies for improving the alexithymia, cognitive self-consciousness, and enthusiasm to school in students with certain learning disabilities was suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alexithymia
  • cognitive self-consciousness
  • enthusiasm to school
  • certain learning disabilities
افروز، غلامعلی (1385). اختلالات یادگیری. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
انجمن روانپزشکی آمریکا (2013). راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی، ویراست پنجم. ترجمه سید محمدی، تهران: انتشارات روان.
بشارت، محمدعلی. (1387). رابطه نارسایی هیجانی با اضطراب، افسردگی، درماندگی روانشناختی و بهزیستی روانشناختی. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 3(10)، 40-17.
بشرپور، سجاد؛ نوری، حیدر؛ عطادخت، اکبر و نریمانی، محمد (1395). مقایسة یادگیری عاطفی و انگیزش معطوف به خطا در دانش‌آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. مجله­ی ناتوانی های یادگیری، 5(3)، 27-7.
پنتریچ، بال آر و شانک، دیل. ایچ (2006). انگیزش در تعلیم و تربیت، نظریه ها تحقیقات و راه کارها. ترجمة مهناز شهر آرای (1388) تهران: انتشارات علم
تبریزی، مصطفی (1389). درمان اختلال های ریاضی. چاپ پانزدهم، تهران: انتشارات فرا روان.
دادستان، پریرخ (1389). اختلال‌های زبان، روش تشخیص و بازپروری (روانشناسی مرضی تحولی 3). تهران: انتشارات سمت. گنجی، حمزه (1393). راهنمای کامل تغییرات و نکات ضروری.DSM-5 چاپ اول، تهران: نشر ساوالان
رحیمیان بوگر، اسحق و صادقی، احمد (1385). شیوع اختلال خواندن در دانش‌آموزان دبستانی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 12(4)، 402-396.
رشید کلور، حجت اله. (1394). مقایسه‌ی اشتیاق به مدرسه و فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان مدارس نوساخت و قدیم ساخت. مجله­ی روان شناسی مدرسه، 4(4)، 60-75.
زلالی بهروز و قربانی، فاطمه (1393). مقایسة انگیزش تحصیلی و اشتیاق به مدرسه در دانش‌آموزان با و بدون نارساخوانی. مجله­ی ناتوانی های یادگیری، 3(4)، 58-44.
سلیمانی، اسماعیل؛ زاهدبابلان، عادل؛ فرزانه، جبرائیل و ستوده، محمدباقر (1390). مقایسة نارسایی هیجانی و مهارتهای اجتماعی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری و به هنجار. مجله­ی ناتوانی های یادگیری، 1(1) 93-78.
سیف، علی اکبر (1391). روانشناسی نوین پرورشی. تهران: انتشارات دوران.
قنبری، علی؛ قنبری، محمد؛ باقریان سرارودی، رضا و نادری لردجانی، مریم (1392). مقایسة منبع کنترل، آگاهی شناختی و ترس از شکست در دانش‌آموزان با و بدون ناتوانی های یادگیری. مجله­ی ناتوانی‌های یادگیری، 3(1)، 59-44.
کاشانی موحد، آمنه (1384). رابطة حافظة فعال و پایداری هیجانی دانش‌آموزان با و بدون اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی. پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد دانشگاه علامه طباطبایی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
کیامرثی، آذر و ایل بیگی قلعه نی، رضا. (1391). ارتباط احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با رضایت از زندگی در دانش آموزان دختر دارای نشانه های ADHD. مجله­ی روان شناسی مدرسه، 1(1)، 76-92.
نریمانی، محمد و وحیدی، زهره (1392). مقایسة نارسایی هیجانی، باورهای خودکارآمدی و عزت نفس در میان دانش‌آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. مجله­ی ناتوانی های یادگیری، 3(2)، 91-78.
نریمانی، محمد و رجبی، سوران (1384). بررسی شیوع و علل اختلال های یادگیری در دانش‌آموزان دوره ابتدائی استان اردبیل. پژوهش در حیطة کودکان استثنائی، 17(3)، 252-231.
نریمانی، محمد؛ رجبی، سوران؛ افروز، غلامعلی و صمدی خوشخو، حسن (1390). بررسی کارآمدی مرکز ناتوانیهای یادگیری استان اردبیل در بهبود علائم اختلال یادگیری دانش‌آموزان. مجله­ی ناتوانی های یادگیری، 1(1)،128-109.
Afrooz, Gh. (2012). Learning Disabilities. Tehran: Payame Noor University Press.
American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition. Translated by Seyed Mohammadi, Tehran: Ravan Publications. (Persian).
Anderman. E. & Yung. A. (1994). Motivation and strategy use in science: individual differences and classroom effects. Journal of Research in Science Teaching, 31, 811-831.
Archambault, I., Janosz, M., Fallu, J. S. & Pagani L. S. (2009). Student engagement and its relationship with early high school dropout.Journal of Adolescence, 32, 651-670.
Auerbach, J. G., Gross-Tsur, V., Manor, O., & Shalev, R. S. (2008). Emotional and behavioral characteristics over a six year period in youths with persistent and nonpersistent dyscalculia. Journal of Learning Disabilities, 41, 263–273.
Bandura, A., Barbaranelli, C., Caprar, G. V. & Pastorelli, C. (1996).Multifaceted impact of self-efficacy beliefs on academic functioning. Child Development, 67, 1206–1222.
Bashrpoor, S., Noori, H., Atadokht, A., Narimani, M. (2016). Comperision of affective learning and error- orientated motivation between students with and without learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 5(3), 7-27. (Persian).
Bembenutty, H. (2010). self-regulation of learning and Academic delay of gratification: gender and ethnic Difference among collage students, journal of Advencead Academics, 18, 4, 586-616.
Besharat, M. (2008). Relations between Alexithymia, Anxiety, Depression, Psychological Distress, and Psychological Well-being. Journal of Modern Psychological Researches, 3(10), 17-40. (Persian).
Besharat, M. A. (2007). Reliability and factorial validity of farsi version of the Toronto Alexithymia Scale with a sample of Iranian students. Psychological Reports, 101(5), 209-222.
Bouffard –Bouchard. (2002). therese, parent, sophie and laviree. Self-regulation on a concept–formation task among average and gited student, excremental child psychology, 56(1),115-134.
Caraway, K., Tucker, C. M., Reinke, W. M., & Hall, C .(2003). Self-efficacy, goal orientation, and fear of failure as predictors of school engagement in high school students. Psychology in the Schools, 40, 417–427.
Finn, J. D. & Rock, D. A. (1997). Academic success among students at risk for school failure. The Journal of Applied Psychology, 82, 221–234.
Finn, J. D. (1989). Withdrawing from school. Review of Educational Research, 59(2), 117-142.
Fristad, M. A., Topolosky, S., Weller, E. B. & Weller, R. A. (1992). Depression and learning disabilities in children. Journal of Affective Disorders, 26, 53–58.
Ghanbari, A., Ghanbari talb, M., Bagerian, R. & Nadri lordjani, M. (2013). A comparative locus of control, cognitive self-consciousness and fear of failure, students with and without learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 3(1), 44-59. (Persian).
Hashemi, Z. (2020). Effectiveness of Metacognitive therapy in patient with Depression: 2 years follow up. Journal of Research in Psychopathology, 1(1)20-28.
Haft, S. L., Duong, P. H., Ho, T. C., Hendren, R. L., & Hoeft, F. (2019). Anxiety and attentional bias in children with specific learning disorders. Journal of abnormal child psychology, 47(3), 487-497
Kiamarsi, A. & Ilbigi Ghale Nee, I. (2012). The relationship of a sense of coherence and alexithymia with life satisfaction in girl students with ADHD symptoms. Journal of School Psychology, 1(1), 76-92. (Persian).
Kashani Movahed, A. (2008). Relationship between working memory and students' emotional stability with and without attention deficit / hyperactivity disorder. Allameh Tabatabaei University Master's Thesis. Faculty of Psychology and Educational Sciences. (Persian).
Kirk, S. A., Gallagher, J. J., Anastasiow, N. J., & Coleman, M. R. (2006). Educating
exceptional children. Boston: Houghton Mifflin.
Laura, N. & Zimmerman, J. (2009). self-regulationand Academic achievement andresilience: A longitudinal study, international journal of educational research, 41(3), 198-215.
Madadi, A. A. & Ghaeli, P. (2002) . Effect of floxitin on alexithymia in patient with major depression disorder. Available from: http://www.iranpa.org/second congress of clinicalpsychology.htm. (Persian).
Minoura, M., Tani, I., Ishii, T., & Gunji, Y. P. (2019). Observing the Transformation of Bodily Self-consciousness in the Squeeze-machine Experiment. JoVE (Journal of Visualized Experiments), (145), e59263
Narimani, M., & Rajabi, S. (2005). A study of the prevalence and causes of learning disorders among elementary students of ardebil province. Journal of Exceptional Children5(3), 323-348. (Persian).
Narimani, M., Basharpoor, S. & Ahmadi, S. (2020). Predicting the Tendency towards High-risk Behaviors based on Moral disengagement with the Role of the Mediator Difficulties in Emotion Regulation (Structural Equation Modeling). Journal of Research in Psychopathology,1(2)56-81.
Narimani, M., Rajabi, S., Afrooz, G. & Samadi Khoshkho, H. (2011). Effectiveness of learning disability centers in improving learning disorder symptoms of students in Ardabil. Journal of Learning Disabilities, 1(1), 109-128. (Persian).
Narimani, M. & Vahidi, Z. (2014). A comparison of alexithymia, self-efficacy and self-esteem in students with and without learning disability. Journal of Learning Disabilities, 3(2), 78-91.. (Persian).
National Joint Committee on Learning Disabilities. (2005). Responsiveness to intervention and learning disabilities. Available from http://www.ldonline.org.
Oyserman, D. (2019). The Essentialized Self: Implications for Motivation and Self‐Regulation. Journal of Consumer Psychology, 29(2), 336-343 Hirshi, T. (1969). Causes of delinquency. Berkley, CA: University of California Press.
Pantrich, B. R. & Shank, D. H (2006). Motivation in education, theories, researches and solutions. Translated by Mahnaz Shahr Arai (2009) Tehran: Elm Publications. (Persian).
Prosecutor, P. (2015). Language disorders, methods of diagnosis and rehabilitation (evolutionary pathological psychology 3). Tehran: Samat Publications. Ganji, Hamza (2014). Complete guide to changes and essential points .DSM-5 First Edition, Tehran: Savalan Publishing. (Persian).
Rashid Kolvir, H. (2016). Comparing the enthusiasm to school and academic burn out in students of the new and old building schools. Journal of School Psychology, 4(4), 60-75. (Persian).
Rahimian Boogar, E. & Sadeghi, A. (2007). Prevalence of Reading Disorder in Primary
School Students. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 12 (4), 396-
402. (Persian).
Rahimian Boogar, E., & Sadeghi, A. (2007). Prevalence of reading disorder in primary school students. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology12(4), 396-402. (Persian).
Reid, D.K., & Valle, J.W. (2004). The discursive practice of LD: Implications for
instruction and parent-school relations. Journal of Learning Disabilities, 37, 466–481.
Schell, K. (2012). The Error-Oriented Motivation Scale: An examination of structural and
convergent validity, Personality and Individual Differences, 52, 352–356.
Schiff, R., Bauminger, N., & Toledo, I. (2009). Analogical problem solving in children
with verbal and nonverbal learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 42, 3–
13.
Seif, A. A (2010). New Educational Psychology. Tehran: Doran Publications. (Persian).
Shahgholian, M., Moradi, A. & Kafi, S. M. (2007). [Relation of alexithymia with emotional expression styles and general health in students]. Iranian journal of psychiatry and clinical psychological, 13(3), 238-248. (Persian).
Skitka, L. J. (2002). Do the means always justify the ends, or do the ends justify the means? Value protection model of justice reasoning. Per's Soc Psycho Bull, 28(5), 452-61.
Soleymani, E., Zahed Babolan, A., Farzaneh, J. & Setoudeh, M. (2011). A comparison of alexithymia and the social skills in students with and without learning disorders. Journal of Learning Disabilities, 1(1), 93-78. (Persian).
Tabrizi, M. (2010). Treatment of dyscalculia, Tehran, Fararavan publication. (Persian).
Tabrizi, Mustafa (2013). Treatment of math disorders. Fifteenth Edition, Tehran: Fara Ravan Publications. (Persian).
Tinto, V. (1975). Dropout from higher education: a theoretical synthesis of recent research. Review of Educational Research, 45(1), 89-125.
Veenman, M. V. J. & Verheij, J. (2005). Technical Students' Met cognitive Skills:RelatingGeneral vs. Specific Met cognitive Skills to Study Success, Learning and Individual Differences,13, 259–272.
Wang, M. T. & Holcombe, R. (2010). Adolescents' perceptions of classroom environment, school engagement, and academic achievement.American Educational Research Journal, 47, 633–662.
Wang, M. T., Willett, J. B. & Eccles, J. S. (2011). The assessment of school engagement: Examining dimensionality and measurement invariance by gender and race/ethnicity. Journal of School Psychology, 49, 465-480.
Zohar, A. (1991). The Met cognitive Knowledge and the Instruction of Higher Order Thinking. Teaching and Teacher Education, 42, 29-38.
Zulalie, B. & Ghorbani, F. (2014). Comparison of academic motivation and school engagement in students with and without dyslexia. Journal of Learning Disabilities, 3(4), 44-58. doi: 93-3--34. (Persian).
Zyngier, D. (2008). Conceptualizing student engagement: Doing education notdoing time. Teaching and Teacher Education, 24, 1765–1776.