شیوع ناتوانی های یادگیری در دانش آموزان پای هی اول و دوم ابتدایی استان چهارمحال و بختیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور

2 کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه پیام نور

jld-1-2-91-1-4

چکیده

مطالعه حاضر، با هدف بررسی میزان شیوع ناتوانی های
یادگیری در دانش آموزان پایه ی اول و دوم استان چهارمحال و بختیاری
انجام شد. روش این پژوهش، توصیفی است. 415 نفر دانش آموز ( 209
پسر و 206 دختر) پایه ی اول و دوم ابتدایی با روش نمونه گیری خوشه ای
انتخاب شدند و با استفاده از سه آزمون ریاضی کی مت، آگاهی واج
شناختی و اختلال نگارش مورد سنجش قرار گرفتند. داده های این
پژوهش از طریق روش های آمار توصیفی و آزمون خی دو تحلیل
7/ 5 درصد دانش آموزان پایه اول و 55 / گردید. نتایج نشان داد که 42
درصد دانش آموزان پای هی دوم دارای اختلال خواندن م یباشند. همچنین
6 درصد و در / میزان شیوع اختلال ریاضی در بین دانش آموزان پایه اول 9
7 درصد می باشد. بر اساس نتایج این / بین دانش آموزان پایه دوم 5
6 درصد از دانش آموزان / 7 درصد از دانش آموزان پسر و 06 / پژوهش 69
6 درصد از دختران / 8 درصد دانش آموزان پسر و 54 / دختر پایه اول و 57
پایه دوم اختلال نگارش دارند. تفاوت بین میزان شیوع اختلال خواندن در
دانش آموزان دختر و پسر از نظر آماری معنادار بود، و تعداد بیشتری از
دانش آموزان پسر اختلال خواندن دارند؛ اما تفاوت بین شیوع اختلال
ریاضی و اختلال نگارش در دانش آموزان دختر و پسر از نظر آماری
معنادار نبود. شیوع ناتوانی یادگیری در میان دانش آموزان پایه ی اول و
دوم دبستان های استان چهارمحال و بختیاری نسبتاً بالاست و شیوع اختلال
خواندن در دانش آموزان پسر بیش از دانش آموزان دختر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of learning disabilities in first and second grade students of elementary school in Chaharmahal Va bakhtiari Province

نویسندگان [English]

  • A.A Sharifi 1
  • R Davari 2
1 Faculty Member of Psychology, Payam-NourUniversity
2 MA in Educational Psychology, Payam-Nour University
چکیده [English]

This study has aimed to investigate the
Prevalence of learning disabilities among first and
second grade students at elementary school in
chaharmahal va bakhtiari province (Iran). Method of
this research is descriptive. 415 students (209 boys
and 206 girls) were selected by a cluster sampling.
Subjects were measured with three tests, KeyMath
Diagnostic Arithmetic Test, phonological awareness
and writing disorder test. Data analysis was carried
out using descriptive statistical methods, and chisquare
test. results indicated that 5.42 percent of first
grade students and 7.55 percent of second grade
students suffered from reading disorder. Also the
prevalence of dyscalculia among first grade and
second-grade students was 6.9% and 7.5%
respectively. According to this results, 7.69% of
male and 6.06 % of female in first grade students and
8.57% of male, and 6.54% of female in second grade
students have writing disorder. Difference between
prevalence of reading disorder in the female and
male students was statistically significant, and a
greater number of male students having a reading
disorder, But the difference between prevalence of
dyscalculia and dysgraphia in female and male
students was not statistically significant. The
prevalence of learning disabilities among first and
second grade students in chaharmahal va Bakhtiari
Province is relatively high. And reading disorder is
more prevalent in male students than female
students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning disorders
  • learning disabilities
  • elementary students
افروز، غلامعلی( 1390 ). ناتوان یهای یادگیر . ی تهران: دانشگاه پیام نور.
بهراد، بهنام ( 1384 ). فرا تحلیل شیوع ناتوانی های یادگیری در دانش آموزان ابتدایی ایران. پژوهش در
.436-417 ،(4) حیط هی کودکان استثنایی، 5
حسن زاده، رمضان ( 1382 ). رو شهای تحقیق در علوم رفتار . ی تهران: نشر ساوالان.
برای TOLD-P: حسن زاده، سعید، و مینایی، اصغر( 1380 ). انطباق و هنجاریابی آزمون رشد زبان 3
.35-51 ، کودکان فارسی زبان تهرانی. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 1
رحیمیان، اسحاق و صادقی، احمد( 1385 ). شیوع اختلال خواندن در دانش آموزان دبستانی. مجله
.396-402 ،(4) روا نپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 12
زندی، بهمن؛ نعمت زاده، شهین؛ سمایی، مهدی و نبی فر، شیما( 1385 ). بررسی و توصیف خطاهای املایی
.639-660 ،(2) دانش آموزان پایه ی دوم دبستان. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 6
سلیمانی، زهرا، و کاظمی دستجردی، مهدی( 1384 ). تعیین روایی و اعتبار آزمون آگاهی واج شناختی.
.82-100 ،(1) فصلنامه روانشناسی، 33
شریفی، علی اکبر و داوری، رقیه( 1387 ). شیوع اختلالات خواندن در دانش آموزان پایه ی سوم و چهارم
.413-18 ،(4) ابتدایی شهرکرد. پژوهش در حیط هی کودکان استثنایی، 8
محمد اسماعیل، الهه، و هومن، حیدر علی ( 1381 ). انطباق و هنجاریابی آزمون ریاضیات ایران کی مت.
.323- پژوهش در حیط هی کودکان استثنائی، 332،6
نریمانی، محمد؛ رجبی، سوران؛ افروز، غلامعلی؛ صمدی خوشخو، حسن( 1390 ) بررسی کارآمدی مراکز
ناتوانی های یادگیری استان اردبیل در بهبود علایم اختلال یادگیری دانش آموزان، فصلنام هی
شیوع ناتوانی های یادگیری در دانش آموزان ...
76
.109-128 ،(1) ناتوان یهای یادگیری، 1
Altarac, M., & Saroha, E. (2007). Lifetime prevalence of learning disability among US
children. Pediatrics, 119 (1), 77-83.
Ayumi, Seki, Kazumi, Kassai, Hitoshi, Uchiyama, & Tatsuya, Koeda. (2008). Reading
ability and phonological awareness in Japanese children with dyslexia. Brain and
Development, 30(3), 179-188.
Dirks, Evelien, Spyer, Ginny, van Lieshout, Ernest C. D. M., & de Sonneville, Leo. (2008).
Prevalence of Combined Reading and Arithmetic Disabilities. Journal of Learning
Disabilities, 41(5), 460-473.
Karande, S, Mahajan, V, & Kulkarni, M. (2009). Recollections of learning disabled
adolescents of their schooling experiences: a qualitative study. Indian Journal of
Medical Sciences, 63(9), 382-391.
Lyon, G. R. (2002). Reading development, reading difficulties & reading instruction.
Journal of School Psychology, 40(Educational & public health issues), 3-6.
Mihandoost, Zeinab. (2011). The Survey of Correlate Causes of Learning Disabilities
Prevalence among Elementary Students. Asian Social Science, 7(7),194-198.
Mogasale, V. V., Patil, V. D., Patil, N. M., & Mogasale, V. (2011). Prevalence of Specific
Learning Disabilities Among Primary School Children in a South Indian City. Indian
Journal of Pediatrics,79(3), 1-6.
Noshpitz, J. D., Harrison, S. I., & Spencer, F. C. (1998). Basic handbook of child
psychiatry. New York: Basic Books.
Silver, A., & Hagin, R. . (2002). Disorders of learning in Childhood. New York: John
Wiley & Sons, Inc.
Stanovich, K. E. , Siegel, L. S., & Gottardo, A. (1997). Converging evidence for
phonological & surface subtypes of reading disability. Journal of Educational
Psychology, 89(1), 114-127.
Swanson, L. H., Harris, R. K., & Graham, S. (2003). Handbook of learning disabilities.
New York, NY: Guilford Press.
Barbaresi WJ, Katusic SK, Colligan RC, Weaver AL, Jacobsen SJ. (2005). Math learning
disorder: incidence in a population-based birth cohort, 1976-82, Rochester, Minn.
Ambulatory Pediatrics. 5(5), 281-289.