اعضای هیات تحریریه

موسس

دانشگاه محقق اردبیلی

دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir
jlduma.ac.ir

مدیر مسئول

دکتر محمد نریمانی

استاد ممتاز روان‌شناسی استاد ممتاز گروه آموزشی روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

uma.ac.ir
narimaniuma.ac.ir
0000-0001-7533-2323

h-index: 23  

سردبیر

دکتر محمد نریمانی

استاد ممتاز روان‌شناسی استاد ممتاز گروه آموزشی روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

uma.ac.ir
narimaniuma.ac.ir
0000-0001-7533-2323

h-index: 23  

مدیر اجرایی

دکتر زهرا رستم اوغلی

روان‌شناسی دکتری تخصصی روان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران

uma.ac.ir
zahrar715yahoo.com

کارشناس نشریه

دکتر سارا تقی زاده

روان‌شناسی دکترای روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

uma.ac.ir
sara.taghizadeh1370gmail.com
0000-0002-0669-538X

h-index: 2  

آقای علی سلمانی

روان‌شناسی بالینی گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق، اردبیل، ایران.

uma.ac.ir/
ali.s.b.1375gmail.com
0000-0002-0703-6650

h-index: 2  

اعضای هیات تحریریه

دکتر عباس ابوالقاسمی

استاد روان‌شناسی استاد گروه آموزشی روان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

guilan.ac.ir/~abolghasemi1344
abolghasemi_44guilan.ac.ir
0000-0002-7378-9730

h-index: 18  

دکتر بتول احدی

دانشیار روان‌شناسی دانشیار گروه آموزشی روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

staff.alzahra.ac.ir/ahadi
bahadi08gmail.com
0000-0001-8473-8181

h-index: 14  

دکتر غلامعلی افروز

استاد ممتاز روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی استاد ممتاز گروه آموزشی روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنائی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

psyedu.ut.ac.ir
afroozut.ac.ir
0000-0003-2386-3223

h-index: 21  

دکتر جلیل باباپور

استاد روان‌شناسی سلامت استاد گروه آموزشی روان‌شناسی بالینی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

tabrizu.ac.ir
babapourjyahoo.com
0000-0001-9163-6386

h-index: 17  

دکتر اوشا برهمند

دانشیار روان‌‎‌شناسی بالینی و سلامت دانشیار بازنشسته دانشگاه محقق اردبیلی / دانشیار دانشگاه سیتی نیویورک، کالج کوئینز، نیویورک، آمریکا

qc.cuny.edu
usha.barahmandqc.cuny.edu
0000-0003-3049-2854

h-index: 18  

دکتر فریبرز درتاج

استاد روان‌شناسی تربیتی استاد گروه آموزشی روان‌شناسی تربیتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

ped.atu.ac.ir
dortajaut.ac.ir
0000-0002-9186-2196

h-index: 19  

دکتر مجید محمود علیلو

استاد روان‌شناسی بالینی استاد گروه آموزشی روان‌شناسی بالینی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

tabrizu.ac.ir
m_alilooyahoo.com
0000-0003-4829-1495

h-index: 16  

دکتر موسی کافی ماسوله

استاد روان‌شناسی استاد گروه آموزشی روان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

guilan.ac.ir/~mosakafi
mosakafieyahoo.com
0000-0001-8094-6725

h-index: 15  

دکتر محمد نریمانی

استاد ممتاز روان‌شناسی استاد ممتاز گروه آموزشی روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

uma.ac.ir
narimaniuma.ac.ir
0000-0001-7533-2323

h-index: 23  

دکتر نادر حاجلو

استاد روان‌شناسی استاد گروه آموزشی روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

uma.ac.ir
hajloo53uma.ac.ir
0000-0002-2935-7455

h-index: 19  

دکتر نیلوفر میکائیلی

استاد روان‌شناسی استاد گروه آموزشی روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

uma.ac.ir
nmikaeiliuma.ac.ir
0000-0001-5510-5983

h-index: 16  

دکتر سیف اله آقاجانی

دانشیار روان‌شناسی کودکان استثنایی دانشیار گروه آموزشی روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

uma.ac.ir
sf_aghajaniyahoo.com
0000-0001-9848-9016

h-index: 15  

دکتر سجاد بشرپور

استاد روان‌شناسی استاد گروه آموزشی روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

uma.ac.ir
basharpoor_sajjaduma.ac.ir
0000-0002-2920-2605

h-index: 17  

ویراستار ادبی نشریه

دکتر مهرداد آقائی

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

uma.ac.ir
m.aghaeiuma.ac.ir
0000-0002-3396-5189