اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد مشاهده مقاله 1087550
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 30 روز
درصد پذیرش 20 %