اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد مشاهده مقاله 1207278
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 29 روز
درصد پذیرش 21 %