داوران

پروفسور محمد نریمانی

پروفسور غلامعلی افروز

پروفسور عباس ابوالقاسمی

دکتر اسماعیل سلیمانی

دکتر علی عیسی زادگان

دکتر نادر حاجلو

دکتر فرزانه میکاییلی  منیع

دکتر ناصر صبحی

دکتر سعید آریان پوران

دکتر سوران رجبی

دکتر اکبر عطادخت

دکتر سجاد بشرپور

دکتر بتول احدی

دکتر جلیل باباپور

دکتر فریبرز درتاج

دکتر مجید محمودعلیلو

دکتر موسی کافی