نویسنده = احمد عابدی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر مدل هوش چندگانه بر خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر نارساخوان

دوره 5، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 69-85

محمدرضا ربیعی نژاد؛ محمدباقر کجباف؛ محمدمهدی مظاهری؛ هوشنگ طالبی؛ احمد عابدی


3. مقایسه‌ی نیم‌رخ کارکردهای اجرایی و توجه کودکان عادی وکودکان دچار ناتوانی‌های یادگیری

دوره 3، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 99-111

شیما قلمزن؛ محمدرضا مرادی؛ احمد عابدی


4. اثربخشی برنامه ی فراشناخت پانورا و فیلیپو بر خودپنداره ی کودکان با اختلال یادگیری ریاضی

دوره 3، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 63-77

راضیه عباسیان؛ احمد عابدی؛ سحر نصرآزادانی؛ زهرا سیفی


5. فراتحلیل اثربخشی مداخلات روان شناختی و آموزشی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری ریاضی

دوره 2، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 61-81

عبدالحسین شمسی؛ احمد عابدی؛ مریم صمدی؛ مریم احمدزاده