مقایسه نشخوارهای فکری و مکانیسم‌های دفاعی در دانش‌آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره، دانشگاه کردستان

2 دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه کردستان

10.22098/jld.2021.7118.1759

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه نشخوارهای فکری و مکانیسم‌های دفاعی در دانش‌آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص انجام شد. روش پژوهش علی-مقایسه‌ای بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر پایه‌های هفتم، هشتم و نهم شهرستان سنندج در سال تحصیلی 99-98 بود. نمونه پژوهش شامل 106 دانش‌آموز (53 دانش‌آموز با اختلال یادگیری خاص و 53 دانش‌آموز بدون اختلال یادگیری خاص) بود که به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های؛ اختلال یادگیری کلورادو (CLDQ)، مکانیسم دفاعی، پاسخ نشخواری (RRS) و مصاحبه بالینی ساختاریافته استفاده شد. داده‌ها با نرم افزار SPSS و آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (Manova) تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین دو گروه از دانش-آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص در نشخوارهای فکری و مکانیسم‌های دفاعی تفاوت معنادار وجود دارد (0/00>P). دانش-آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص، نشخوارهای فکری بیشتری داشته و از مکانیسم‌های دفاعی رشدنایافته و نوروتیک بیشتر استفاده می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

comparison of rumination and defense mechanisms in students with and without special learning disorder

نویسندگان [English]

  • D Chahardoli 1
  • N Yoosefi 2
  • Sh Ghobadizadeh 1
  • S Pashaabadi 1
1 M. A. of Counseling, University of Kurdistan
2 Associate Professor of Counseling, University of Kurdistan
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate and compare rumination and defense mechanisms in students with and without specific learning disorder. The research method was causal-comparative. The statistical population included all of boy and girl students of seventh, eighth and ninth grade in Sanandaj city in the year 2018-2019. The study sample included of 106 students (53 students with special learning disorder and 53 students without special learning disorder) who were selected by multistage cluster random sampling. The data was collected using the Chronic Liver Disease Questionnaire (CLDQ), Defense Style Questionnaire, Ruminative Response Scale (RRS) and structured clinical interview. The data was analyzed by SPSS software and Multivariate test. The results showed that there was a significant difference between the two groups of students with and without specific learning disorder in rumination and defense mechanisms (p < 0.00). Students with specific learning disabilities have more rumination and use more immature and neurotic defense mechanisms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • specific learning disorder
  • rumination
  • defense mechanisms