بررسی تجربه زیسته مربیان کودکان دارای اختلالات یادگیری ویژه: یک مطالعه کیفی پدیدارشناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه تبریز

2 استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه تبریز

3 دانشجوی دکترای روان شناسی تربیتی، دانشگاه تبریز

10.22098/jld.2021.6894.1735

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تجربه زیسته مربیانی که سال‌ها با کودکان دارای اختلالات یادگیری ویژه در ارتباط بوده‌اند با روش کیفی پدیدار‌شناسی انجام شد. اطلاعات با استفاده از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته با 9 نفر از مربیان شاغل در مراکز اختلالات یادگیری شهر بندرعباس که از معیارهای لازم برای ورود به مطالعه برخوردار بودند به روش نمونه‌گیری هدفمند و تا رسیدن به مرحله اشباع داده‌ها، گردآوری شد. داده‌ها با روش پیشنهادی اسمیت، طی چهار مرحله، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های حاصل شده مشتمل بر 6 مضمون اصلی (خصوصیات اخلاقی و رفتاری کودکان SLD، نقش خانواده، عملکرد مدرسه، بایسته‌های مربی‌گری، تأثیر شغل در زندگی مربیان، امکانات آموزشی و درمانی) و 19 مضمون فرعی بود. بررسی تجارب مربیان اطلاعات ارزشمندی را برای خانواده‌ها، معلمان و مربیان آموزش ویژه در جهت تشخیص و مداخله به‌هنگام، حمایت چندجانبه و کمک به بهبود وضعیت و شرایط کودکان دارای اختلال یادگیری ویژه فراهم می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Lived Experience of Teachers of Children with Special Learning Disabilities: A Phenomenological Qualitative Approach

نویسندگان [English]

  • S Chenari 1
  • Y Adib 2
  • Z Abedini 3
1 Ph.D Student in Educational Psychology, University of Tabriz
2 Professor of Educational Science, University of Tabriz
3 Ph.D Student in Educational Psychology, University of Tabriz
چکیده [English]

This present study is aimed to investigate the lived experiences of the teachers who have been dealing with students with special learning disorders for years, on a phenomenological qualitative approach. The data is collected using semi-structural interviews with 9 teachers who had the required criterion and were working at learning disorder centers in Bandar Abbas through purposeful sampling until it reached the data saturation stage. Then, the data was analyzed through four stages employing the method proposed by Smith. The findings implied six main categories: Moral and behavioral characteristics of SLD Children, Family Role, School Performance, Teaching Requirements, the Effect of Job on the Teacher’s Life, Remedial and Educational Facilities and nineteen sub-categories. The investigation of teachers’ experiences gives valuable information to families, teachers and special teaching educators to recognize and intervene on time, multilateral support and to help improve the status and conditions of children with special learning disabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • special learning disability
  • Lived Experience
  • teachers
آریا پوران، سعید (1396). مقایسه علائم اختلالات اضطرابی در کودکان مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری و کودکان عادی. مجله مطالعات ناتوانی، 7 (13)، 1-14.
ادیب حاج باقری، محسن؛ پرویزی، سرور و صلصالی، مهوش (1396). روش های تحقیق کیفی. چاپ یازدهم، تهران‌: بشری.
بیرامی، منصور؛ هاشمی، تورج و شادبافی، محمد (1396). مقایسه مشکلات هیجانی- اجتماعی در دانش‌آموزان مبتلا و غیرمبتلا به اختلال‌های یادگیری خواندن و ریاضی. فصلنامه سلامت روان کودک، 4 (3)، 69-78.
غباری‌ بناب، باقر و نقدی، نیره (1395). تجربه زیسته‌ی مربیان دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی: پژوهش کیفی پدیدارشناسی. فصلنامه روا‌‌‌‎ن‌شناسی افراد استثنایی، 7(25)، 1-18.
کسائیان، کوثر؛ کیامنش، علیرضا و بهرامی، هادی (1393). مقایسه‌ی عملکرد حافظه‌ی فعال و نگهداری توجه دانش‌آموزان با و بدون ناتوانی‌های یادگیری. مجله ی ناتوانی‌های یادگیری، 3 (3)، 112-123.
نریمانی، محمد؛ رشیدی، جمال و زردی، بهمن (1398). نقش خودپنداره کودکان، حمایت اجتماعی خانواده و سبک والدگری در پیش‌بینی سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان دارای ناتوانی یادگیری خاص. مجله ی ناتوانی‌های یادگیری، 8(3)، 112-133.
نریمانی، محمد؛ رجبی، سوران؛ افروز، غلامعلی و صمدی خوشخو، حسن (1390). بررسی کارآمدی مراکز ناتوانی‌های یادگیری استان اردبیل در بهبود علایم اختلال یادگیری دانش‌آموزان. مجله ی ناتوانی‌های یادگیری، 1(1)، 109-128.
Adib Hajbagheri, M., Parvizi, S., & Salsali, M. (2017). Qualitative Research Methods. Tehran: Bashari. (Persian).
Ariapooran, S. (2017). A comparative study of the symptomps of anxiety disorder between learning- disabled and regular education children. Middle Eastern Journal of Disability Studies, 7(13), 1-14. (Persian).
Baten, E., & Desoete, A. (2019). Metacognition and motivation in school-aged children with and without mathematical learning disabilities in Flanders. ZDM Mathematics Education, 51(4), 679-689.
Bayrami, M., Hashemi, T., & Shadbafi, M. (2017). Comparison of emotional-social problems in students with and without specific learning disabilities in reading and mathematics. Quarterly Journal of Child Mental Health, 4(3), 69-78. (Persian).
Carnazzo, K., Dowdy, E., Furlong, J. F., & Quirk, M. P. (2019). An evaluation of the social emotional health SurveySecondary for use with students with learning disabilities. Psychology in the Schools, 56(3), 433-446.
Christensen, L. B., Johnson, R. B., & Turner, L. A. (2010). Research methods, design, and analysis 11th ed. Boston MA, Alyn and Bacon.
Deshler, D. D., Schumaker, J. B., Lenz, B. K., Bulgren, J. A., Hock, M. F., Knight, J., & Ehren, B. J. (2001). Ensuring content-area learning by secondary students with learning disabilities. Learning Disabilities Research & Practice, 16(2), 96-108.
Downing, B. (2017). Special Education Teacher Resilience: A Phenomenological Study of Factors Associated with Retention and Resilience of Highly Resilient Special Educators. Doctoral Dissertations, University of California, San Diego.
Fernandez-Alcantara, M., Correa-Delgado, C., Munoz, A., Salvatierra, M., Fuentes-Helices, T., & Laynez-Rubio, C. (2017). Parenting a child with a learning disability: A qualitative approach. International Journal of Disability, Development & Education, 64, 526–543
Fish, W. W., & Stephens, T. L. (2010). Special education: A career of choice. Remedial and Special Education, 31(5), 400-407.
Garderen, D. V., Scheuermann, A., & Poch, A. L. (2019). Special education teachers’ perceptions of students’ with disabilities ability, instructional needs, and difficulties using visual representations to solve mathematics problems. Teacher Education and Special Education, 42(2), 1-14.
Ghobari Bonab, B., & naghdi, N. (2017). Lived experiences of teachers of Students with intellectual disability: A qualitative phenomenological study. Quarterly of Psychology of Exceptional Individuals, 7(25), 1-18. (Persian).
Karamali Esmaili, S., Shafaroodi, N., Hassani Mehraban, A., Parand, A., Qorbani, M., Yazdani, F., & Mahmoudpour, A. (2016). Prevalence of psychiatric symptoms and mental health services in students with specific learning disabilities in Tehran, Iran. International Journal of Mental Health and Addiction, 14, 438-448.
Karande, S., & Kuril, S. (2011). Impact of parenting practices on parent–child relationships in children with specific learning disability. Journal of Postgraduate Medicine, 57, 20-30.
Karande, S., Sholapurwala, R., & Kulkarni, M. (2011). Managing specific learning disability in schools in India. Indian Pediatrics, 48(7), 515-520.
Kasaeian, K., Kiamanesh, A., & Bahrami, H. (2014). A comparison of active memory performance and sustained attention among students with and without learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 3(3), 112-118. (Persian).
Klassen, R. M., Neufeld, P., & Munro, F. (2005). When IQ is irrelevant to the definition of learning disabilities: Australian school psychologists’ beliefs and practice. School Psychology International, 26(3), 297-316.
Kranzler, J. H., Yaraghchi, M., Matthews, K., & Otero-Valles, L. (2020). Does the response-to-intervention model fundamentally alter the traditional conceptualization of specific learning disability?. Contemporary School Psychology, 24(1), 80-88.
Kumar, P., & Agrawal, N. (2019). Learning disabled and their education in India. Human Arenas, 2(2), 228-244.
Littrell, P., Billingsley, B., & Cross, L. (1994). The effects of principal support on special and general educators’ stress, job satisfaction, school commitment, health, and intent to stay in teaching. Remedial and Special Education, 15, 297-310.
Lukemeyer, A., Meyers, M. K., & Smeeding, T. (2000). Expensive children in poor families: Out-of-pocket expenditures for the care of disabled and chronically ill children in welfare families. Journal of Marriage and Family, 62(2), 399-415.
Marfa, F. (2015). Development of learning and social skills in children with learning disabilities: An educational intervention. Procedia - Social and Behavioral Science, 209, 221-228.
Margaret, M. T., & Hanumathappa, M. (2014). Diagnosis of learning disabilities in school going children using data mining techniques: A survey. International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology, 1(8), 149-156.
McLoughlin, J. A., Edge, D., & Strenecky, B. (1978). Perspective on parental involvement in the diagnosis and treatment of learning disabled children. Journal of Learning Disabilities, 11(5), 32-37.
Metsala, J. L., Galway, T. M., Ishaik, G., & Barton, V. E. (2017). Emotion knowledge, emotion regulation, and psychosocial adjustment in children with nonverbal learning disabilities. Child Neuropsychology, 23, 609-629.
Narimani, M., Rajabi, S., Afrooz, G. A., & Samadi Khoshkho, H. (2011). Effectiveness of learning disability centers in improving learning disorder symptoms of students in Ardabil. Journal of Learning Disabilities, 1(1), 109-128. (Persian).
Narimani, M., Rashidi, J., & Zardi, B. (2019). The role of children’s self-concept, family’s social support, and parenting styles in predicting academic vitality among students with specific learning disability. Journal of Learning Disabilities, 8(3), 152-158. (Persian).
Padhy, S. K., Goel, S., Das, S. S., Sarkar, S., Sharma, V., & Panigrahi, M. (2016). Prevalence and patterns of learning disabilities in school children. The Indian Journal of Pediatrics, 83(4), 300-306.
Panicker, A. S., & Chelliah, A. (2016). Resilience and stress in children and adolescents with specific learning disability. Journal of the Canadian Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 25(1), 17-23.
Robledo-Ramon, P., & Garcia-Sanchez, J. N. (2012). Perceptions of the situation of families with children with learning disabilities and ADHD. International Journal for Research in Learning Disabilities, 1(1), 55-78.
Sakiz, H. (2018). Students with learning disabilities within the context of inclusive education: issues of identification and school management. International Journal of Inclusive Education, 22(3), 285-305.
Schuchardt, K., Maehler, C., & Hasselhorn, M. (2008). Working memory deficits in children with specific learning disorders.  Journal of Learning Disabilities, 41(6), 514-523.
Seidman, L. J., Biederman, J., Valera, E. M., Monuteaux, M. C., Doyle, A. E., & Faraone, S. V. (2006). Neuropsychological functioning in girls with attention-deficit/hyperactivity disorder with and without learning disabilities. Neuropsychology, 20(2), 166-177.
Shari, M., & Vranda, M. N. (2015). Knowledge of primary school teachers in identifying children with learning disabilities. Disability, CBR & Inclusive Development, 36(3), 68-76.
Sindelar, P. T., Brownell, M. T., & Billingsley, B. (2010). Special education teacher education research: Current status and future directions. Teacher Education and Special Education, 33(1), 8- 24.
Taderera, C., & Hall, H. (2017). Challenges faced by parents of children with learning disabilities in Opuwo, Namibia. African Journal of Disability, 6, 1-10.
Tahan, O., & Barake, F. (2018). A gaming environment to train teachers diagnose children learning disabilities. In 2018 14th International Computer Engineering Conference (ICENCO) (pp. 48-51). IEEE.
Takeda, T., & Lamichhane, K. (2018). Determinants of schooling and academic achievements: Comparison between children with and without disabilities in India. International Journal of Educational Development, 61, 184-195.
Urfali Dadandi, p., & Sahin, M. (2018). Comparison of self-concept, self-efficacy beliefs and social skills of students with specific learning disabilities and their normal peers. Elementary Education Online, 17(2), 532-545.
Venkatakrishnashastry, I., & Vranda, M. N. (2012). Attitudes of parents towards children with specific learning disabilities. Disability, CBR & Inclusive Development, 23(1), 63-69.
Wiener, J. (2004). Do peer relationships foster behavioral in Children with learning disabilities?. Learning Disability Quarterly. 27(1), 21-30.
Woolf, S. B. (2015). Special education professional standards: How important are they in the context of teacher performance evaluation?. Teacher Education and Special Education, 38(4), 276- 290.