مقایسه خودتنظیمی انگیزشی، پردازش هیجانی و حسی در دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص و دانش آموزان بهنجار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان

2 کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد، فارس، ایران

3 دکترای تخصصی روان شناسی بالینی، دانشگاه شیراز

4 دکترای تخصصی روانشناسی بالینی، دانشگاه شیراز

10.22098/jld.2021.4111.1421

چکیده

چکیده
با توجه به ضرورت شناسایی ویژگی‌های کودکان دارای اختلال یادگیری خاص برای ارائه‌ی آموزش‌های مناسب به آنان، هدف پژوهش حاضر بررسی خودتنظیمی انگیزشی، پردازش هیجانی و حسی بین دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص و دانش‌آموزان بهنجار بود. روش پژوهش حاضر، روش علی- مقایسه‌ای بود. جامعه پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان پسر عادی و مبتلا به اختلال یادگیری خاص شهر کازرون بود (سال تحصیلی 95 -96)، و 60 دانش‌آموز به عنوان نمونه انتخاب شدند (30 نفر عادی و 30 نفر مبتلا به اختلال یادگیری خاص). برای گردآوری داده‌ها از مقیاس خودتنظیمی انگیزشی ولترز (1998)، پرسشنامه پردازش هیجانی بارکر (2007) و پرسشنامه وضعیت حسی دان (1999) استفاده شد. داده‌ها با روش تحلیل واریانس چندمتغیری تجزیه و تحلیل شد. طبق نتایج، در دانش-آموزان دارای اختلال یادگیری خاص میانگین خودتنظیمی انگزشی و پردازش حسی پایین‌تر و میانگین مشکلات پردازش هیجانی بالا‌تر از دانش‌آموزان عادی بود (000/0>P). بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص دارای ضعف در خودتنظیمی انگزشی و پردازش هیجانی و حسی هستند که نیاز به آموزش و تقویت شدن در این زمینه‌ها دارند.
کلیدواژه: خودتنظیمی انگیزشی، پردازش هیجانی، پردازش حسی، اختلال یادگیری خاص، دانش‌آموزان.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of self motivational self-regulation, emotional and sensory processing in students with specific learning disorder and normal students

نویسندگان [English]

  • A Rezaeefard 1
  • A Momeni 2
  • A Aghighi 3
  • S Daneshmandi 4
1 Assistant Professor of Educational Sciences, Farhangian University
2 MSc of Science in Psycholog, Islamic Azad University, Firuzabad Branch, Fars, Iran
3 Ph.D. of Clinical Psychology, Shiraz University
4 Ph.D. of Clinical Psychology, Shiraz University
چکیده [English]

Abstract
Considering the need to identify the characteristics of children with special learning disabilities to educate them more effectively, the purpose of this study was to Comparison of self motivational self-regulation, emotional and sensory processing in students with specific learning disorder and normal students. The research method was causal-comparative. The research population included all normal male students with specific learning disorder in Kazeroon (Academic year 95 -96), that which 60 people (30 normal and 30 SLD) were selected as examples. To collect data, we used Walters Self-Regulatory Scale (1998), Barker Emotional Processing Inventory (2007) and Status Questionnaire sensory Wayne Dunn (1999). The data were analyzed using multivariate analysis of variance. According to the results, in students with learning disorder, the mean of motivational self-regulation and sensory processing was lower, and the mean of difficulties in emotional processing was higher than of normal students (p < 0/000). Therefore, it can be concluded that students with specific learning disorder becouse of weakness in their self-regulating, emotional and sensory processing needs to be training and strengthened in these areas.
Keyword: motivational self-regulation, emotional processing, sensory processing, specific learning disorder, students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • motivational self-regulation
  • emotional processing
  • sensory processing
  • specific learning disorder
  • Students