تأثیر آموزش حرکات درشت و ظریف بر کاهش علائم نارساخوانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی کودکان استثنایی و مدرس دانشگاه پیام نور مرکز نقده

2 استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

3 استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

4 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز نقده

jld-2-2-91-11-2

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی اثر بخشی آموزش حرکات درشت وظریف برکاهش علائم نارساخوانی
دانش آموزان نارسا خوان مقطع ابتدایی پرداخته است . روش پژوهش ن یمه آزمایشی ب ه صورت پیش آزمون
و پس آزمون با گروه کنترل می باشد. به منظور انجام این پژوهش 30 نفر از دانش آموزان نارسا خوان که به
مرکز ناتوانی های یادگیری شهرستان نقده مراجعه کرده بودند به شیوه نمونه گیر ی در دسترس انتخاب
شدند و در دوگروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند(هرگروه 15 نفر).آزمون نارساخوانی وآزمون
رشدحرکتی اوزرتسکی ب ه عنوان پیش آزمون از هر دو گروه ب ه عمل آمد . سپس بر روی گروه آزمایش،
روش آموزش حرکات درشت وظریف به مدت 30 جلسه مداخله انجام گرفت . بلافاصله پس از اتمام
آموزش، آزمون نارسا خوانی وآزمون رشد حرکتی اوزرتسکی ب ه عنوان پس آزمون، از هر دو گروه ب ه عمل
وآزمون ها ی پارامتریک spss آمد. پس از جمع آوری داده ها، فرضیه های پژوهش با استفاد ه از نرم افزار
برای گروه های همبسته مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت . یافته های پژوهش حاکی از آن بود t نظیر آزمون
که مداخله های تر میمی به روش آموزش حرکات درشت وظریف علاوه بر کاهش علائم نارسا خوانی
سبب افزایش مهارت های حرکتی دانش آموزان نارسا خوان نیز شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of gross and fine motor training on reducing symptoms of dyslexia

نویسندگان [English]

  • F Behmard 1
  • M Estaki 2
  • H Ashayeri 3
  • H Asadpour 4
1 Corresponding Author: M.A of exceptional children psychology
2 ph.D assistant professor of Iislamic Azad university Tehran center
3 ph.D professor of Tehran Medical university
4 M.A Nagadeh Payamenoor university
چکیده [English]

This study is an attempt to investigate the effectiveness of gross and fine
motor training on reducing the symptoms of dyslexia in elementary school
dyslexic students. The research method was quasi-experimental with preand
post-tests and a control group. A convenient sample of thirty students
referred to a learning disability school in Naghadeh city was selected and
assigned to two control and experimental groups (15 groups). Dyslexia test
and Oseresky Motor Development scale were administed as pre-test to both
groups. Next, gross and fine motor training was given to the experimental
group for 30 sessions. Immediately after training, the Dyslexia test and
Oseresky motor development scale were administered as post-tests to both
groups. Finally, all data were analysed using parametric tests such as the ttest
for correlated groups. Findings reveal that due to unrealistic
expectations and continual self-blame, mothers of of these students
experience high levels of anxiety and depression. On account of lack of
emotional awareness and inability to process feelings cognitively, these
mothers are unable to identify, understand and describe their emotions and
have limited ability to adapt to stressful situations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dyslexia
  • gross motor
  • fine motor
آرنهایم، دانیل و سینکلر، ویلیامزای ( 1995 ). حرکت درمانی ، چاپ دوم، ترجمه حمید علیزاده ،
1385 )، تهران: انتشارات رشد. )
تأثیر آموزش حرکات درشت و ظریف بر کاهش علائم نارساخوانی
38
اسدی دوست ، نوشین ( 1387 ). تأثیر روش یکپارچگی حسی و آموزش مهار تهای ادراکی –
حرکتی برمشکلات حرکتی کودکان نارساخوان پای ههای اول تاسوم مقطع ابتدایی
شهراصفها . ن پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی وروان شناسی کودکان
استثنایی دانشگاه اصفهان.
.45-50،(11) استکی، مهناز ( 1388 ). علائم اختلال در یکپارچگی حسی، بازتاب دانش، 3
باباپور خیرالدین، جلیل ( 1385 ). مقایسه ی مهارت های حرکتی دانش آموزان نارساخوان و عادی،
.20-28 ،(40) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 28
پاشا، غلامرضا( 1370 ). بررسی توسعه الگوهای حرکتی و رابط هی آ نها با کن شهای هوشی در
کودکان عقب مانده ذهن . ی پایان نامه کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران.
پا کادانیا، پراکاش و احمدپناه، محمد( 1386 ). مروری بر پژوهش های اخیر، تهران: پژوهشگاه
مطالعات آموزش و پرورش پژوهشکده ی کودکان استثنایی.
جنسن، اریک ( 1383 )، مغز و آموزش ترجمه محمد حسین لیلی؛ سپیده، رضوی ( 1383 )، چاپ
اول، انتشارات مدرسه
حسن پور هش تایجانی، عباداله ( 1381 ): نارسا خوانی و تدریس به دانش آموزان نارسا خوان در
.17-23 ،(1) کلاس های عادی. نشریه تعلیم و تربیت استثنایی ، 10
سنندجی، هایده ( 1387 ). تأثیر یک پارچگ ی حسی بر کا هش علائم نارسا خوان . ی پایان نامه
کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی.
سورتجی، حسین ( 1386 ). تأثیر درمان یکپارچگی بر مهارت های حرکتی درشت و ظریف
.38-45 ،2( کودکان 5 تا 7 ساله با نشانگان داون، مجل هی علمی پژوهشی توابخشی، ( 1
فاوست،آنجلا؛ نیکلسون، راد ( 2009 ). مترجم رمضانی و اسوکلایی، احمد ( 1388 ). مروری بر نقش مخچه
در نارسا خوانی. تهران.انتشارات پژوهش درحیطه ی کودکان استثنایی.
فریار، اکبر و رخشان، فریدون ( 1367 ). ناتوان یهای یادگیر ی.تبریز. انتشارات نیما.
فریار، اکبر و رخشان، فریدون ( 1379 ). ناتوان یهای یادگیر ی.تبریز . انتشارات نیما.
قاسم زاده، حبیب الله( 1385 ). نوروپسیکولوژی شناختی . مجموعه مقاله های سمپوزیوم
نوروپسیکولوژی شناختی ایران.تهران. انتشارات ارجمند.
کاپلان، بنیامین و سادوک، و یرجیینا ( 2003 ). خلاصه ی روان پزشکی کاپلان ، چاپ اول،
ترجمه ی نصرت الله پور افکاری ( 1385 )، تبریز: شهر آب.
کافی ماسوله، سیدموسی( 1381 ). نوروپسیکولوژی اختلالات یادگیری. سمپوزیوم نوروپسیکولوژی
شناختی ایران. دانشگاه بین المللی امام خمینی.
سیف نراقی، مریم و نادری، عزت الله ( 1382 ). اختلالات یادگیری. تهران: انتشارات امیر کبیر.
سیف نراقی، مریم و نادری، عزت الله ( 1384 ). نارسایی های ویژه در یادگیری و چگونگی
تشخیص و روش های باز پروری، چاپ سوم، تهران: انتشارات مکیال
لرنر، ژانت دبلیو ( 1997 ). ناتوانی های یادگیری . مترجم عصمت دانش ( 1384 ). تهران : انتشارات دانشگاه
شهید بهشتی.
Beng stone & Gwenn’s(1966). arrltionshir between perceptual-motor development
and motor. Performance of nine years old boys, on published master’s
thesis university of Colorado.
Clancy, H. & Clark, M, J.(1990). Occupational therapy for children. Churchill
Livingstone, u.k.10(2),219-232.
Chu, S. (1996) valuating the sensory Integrative Function of Mainstream School
Children with Specific Developmental, 59(3), 465-474.
Kaufman, L.B, Schihling, D.L. (2007). Implementation of a strength Training program
for A 5 year –old child with poor body Awareness and developmental coordination
disorder. Journal of Psychology, 14(3), 27-33.
Knights. & Flint, J. (2000). Screening Chromosome ends for learning disability.
www.bmj.com. Journal of Psychology, 7(2), 17-23.
Macmillan, Jenny (2004). Music and Dyslexia, piano professional, spring, 2004.
Journal of Psychology, 4(2), 10-17
Reid, G. (2003). Dyslexia: a practitioners hand book. Third Edition. John Wiley &
sons ltd.
Moren, C. & Barro, V.(1999) Body expression in the motor development of
preschool children psychic. Journal Articles .Spain, 14(3), 27-33.
Wilson, B & Kaplan, B. (1994). Follow-up Assessment of children Receiving
sensory Integration Treatment occupational therapy. Journal of Research.
15(4), 201-210.