اثربخشی توانبخشی مخچه بر روی رشد حرکتی و بیان نوشتاری دانش آموزان دارای اختلال دیسگرافیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه ارومیه

2 استاد روان شناسی، دانشگاه ارومیه

3 دانشیار روان شناسی دانشگاه ارومیه

10.22098/jld.2021.7029.1749

چکیده

اصطلاح دیسگرافیا به نقیصه‌ای در زبان نوشتاری اطلاق می‌شود که به جنبه‌های حرکتی و فنی مهارت نوشتن توجه دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی توانبخشی مخچه بر بیان نوشتاری و رشد حرکتی دانش‌آموزان دارای اختلال دیسگرافیا انجام گرفت. روش تحقیق تحقیق حاضر آزمایشی و جامعه‌ی آماری شامل کلیه دانش‌آموزان مقطع ابتدایی دارای اختلال دیسگرافی مرکز اختلالات یادگیری شهرستان ارومیه در سال تحصیلی 99-1398 بودند(120=n). از بین آن‌ها 30 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل به صورت تصادفی گمارش شدند. ابزارهای گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه رشد حرکتی لینکلن اوزرتسکی و آزمون معلم ساخته پیشرفت تحصیلی املا ‌نویسی بود. هم‌چنین گروه آزمایش به مدت 20 جلسه 45 دقیقه‌ای مورد توانبخشی قرار گرفتند. نتایج مطالعه حاضر براساس آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد میانگین گروه آزمایش و کنترل در متغیرهای بیان نوشتاری و رشد حرکتی به طور معناداری متفاوت می‌باشد. بدین معنی که بعد از اجرای توانبخشی مخچه میانگین دانش‌آموزان دارای اختلال دیسگرافیا نسبت به گروه کنترل به طور معناداری افزایش و بهبود یافته است. براساس نتایج مطالعه حاضر به پژوهشگران حوزه تعلیم و تربیت پیشنهاد می‌گردد برای بهبود پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دیسگرافی، در کنار سایر مداخلات آموزشی از توانبخشی مخچه نیز استفاده نمایند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of cerebellar rehabilitation on motor development and written expression in students with dysgraphia

نویسندگان [English]

  • N Kazemzadeh 1
  • F Sepehrian Azar 2
  • E Soleimani 3
1 Master of Psychology, Urmia University
2 Professor of Psychology, Urmia University
3 Associate Professor of Psychology, Urmia University
چکیده [English]

The term dysgraphia refers to imperfections in written language that focus on the motor and technical aspects of writing skills. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of cerebellar rehabilitation on written expression and motor development in students with dysgraphia. The research method of this research is pre-test and post-test with control group. The statistical population of this study included all students with dyslexia in Uremia Learning Disorders Center in the academic year of 2019-20 that the list included 120 people (N = 120). Thirty people were selected using simple random sampling method and the experimental and control groups were assigned randomly. Data collection tools included Lincoln Ossietzky Motor Development Questionnaire and Teacher Spelling Writing Achievement Test. Also the experimental group was tested for 20 sessions of 45 minutes. The results of the present study were based on multivariate analysis of covariance with their default observations show that were significantly different the mean of the experimental and control groups in the variables of written expression and motor development. This means that after performing cerebellar rehabilitation increased and improved significantly the mean of students with dysgraphia compared to the control group. Therefore, based on the results of this study, it is suggested to researchers in the field of education that to improve the academic achievement of students with disabilities, use cerebellar rehabilitation method Along with other educational interventions

کلیدواژه‌ها [English]

  • written expression
  • cerebellar rehabilitation
  • motor development