اثربخشی آموزش مبتنی بر هوش های چندگانه ی گاردنر بر میزان خطاهای املای دانش آموزان با ناتوانی یادگیری پایه ی سوم ابتدایی شهر اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه اصفهان

2 استاد روانشناسی، دانشگاه اصفهان

3 استادیار روان شناسی، دانشگاه اصفهان

jld-2-4-92-5-3

چکیده

هدف از مطالعه ی حاضر، تعییین اثر بخشی آموزش مبتنی برهوش های چندگانه گاردنر بر میزان
خطاهای املای دانش آموزان با ناتوانی یادگیری بود. روش پژوهش آزمایشی و از طرح پیشآزمون-
پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. بدین منظور 30 دانش آموز دختر با ناتوانی یادگیری املا پایه ی سوم
ابتدایی به شیوه ی نمونه گیری تصادفی چند مرحلهای انتخاب و به روش تصادفی در گروههای آزمایش
15 نفر) و کنترل ( 15 نفر)، گمارده شدند. ابزارهای مورد استفاده به منظور جمع آوری داده ها شامل آزمون )
هوش ریون، پرسش نامه هوشهای گاردنر وآزمون املا بود.آموزش بر روی گروه آزمایش در 12 جلسه
ارائه گردید. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش مبتنی برهوشهای چندگانه گاردنر بر میزان
خطاهای املا دان شآموزان با ناتوانی یادگیری املا مؤثر است.این نتایج میتواند به عنوان یک روش
مداخلهای در بهبود اشکالات املا در دانشآموزان با ناتوانی یادگیری املا مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The efficacy of training based of gardner multiple intelligence on spelling errors of 3rd grade students with learning disability in Isfahan city

نویسندگان [English]

  • F Ranjbari 1
  • M Malekpoor 2
  • S Faramarzi 3
1 MA of Psychology, University of Isfahan
2 Professor of Psychology, University of Isfahan
3 Corresponding Author:Assistant Professor of Psychology, University of Isfahan
چکیده [English]

The purpose of the present research is to investigate the effectiveness of
Gardner multiple intelligence training on spelling errors of students with learning
disability. The methodology is experimental. For this research, 30 students were
selected by the method of multi-stage random sampling and were placed in the
group of experiment and control at random. To gather the data, from the Raven
intelligence test, Gardner intelligences questionnaire, spelling errors check list
were used. The training was presented in 12 sessions. The result of the analysis of
Covariance revealed that the training was significantly effective on spelling errors
of students with spelling learning disability. This result can be used as an
intervention to improve math problem in students with mathematic learning
disability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gardner intelligence
  • Student
  • spelling learning disability
آرمسترانگ، توماس ( 2001 ). هوش های چندگانه درکلاس درس. ترجمه: مهشیدصفری( 1387 )، تهران،
انتشارات مدرسه.
آقابابایی، سارا( 1389 ). اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی (حافظه ی فعال و بازداری پاسخ) بر بهبود در
کارکردهای اجرایی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری املای پایه ی سوم دبستان.
پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
آناستازی، آنا ( 1970 ). روان آزمایی. ترجمه ی محمد نقی براهنی ( 1379 ). تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
انجمن روان پزشکی امریکا. ( 2000 ). متن تجدیدنظر شده راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی
چاپ چهارم. ترجمه ی نیک خو و آوادیس، تهران، انتشارات سخن.
حاجی حسین ینژاد، غلام رضا و بالغی زاده، سوسن( 1380 ). مقایسه تأثیر روش تدریس مبتنی بر نظریه گاردنر
،20- و روش های سنتی برعملکرد ریاضی دانش آموزان. فص لنام هی پژوهش مسائل تعلیم و تربیت، 19
.1- 24
رحمانی، جواد( 1386 ). پایایی، روایی و هنجاریابی آزمون ماتریس های پیش رونده ی پیشرفته در دانشجویان
6-74 ، دانشگاه آزاد واحد خوراسگان. مجل هی دانش و پژوهش در روا نشناسی، 34
اثربخشی آموزش مبتنی بر هوش های چندگانه ی گاردنر بر میزان خطاهای املای ...
58
کیامرثی، آذر و مؤمنی، سویل ( 1392 ). بررسی ارتباط سرمایه ی اجتماعی و شادکامی با پیشرف تحصیلی
.119-130 ،(1) در دانش آموزان دختر دبیرستانی. فص لنام هی روا نشناسی مدرسه، 2
باباپور، خیرالدین؛ پورشریفی، احمد؛ هاشمی، تورج و احمدی، عزت الله ( 1391 ). رابطه ی مؤلفه های
،(4) فراشناخت و ذهن آگاهی با باورهای وسواسی دانش آموزان. فص لنام هی روا نشناسی مدرسه، 1
.23-38
درتاج، فریبرز و عاصمی، سهیلا ( 1391 ). بررسی میزان تأثیر برنامه ی منتخب حرکتی بر توانمندی ادراکی
حرکتی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیرآموز پای هی دوم. فص لنام هی روا نشناسی مدرسه،
.39-55 ،(4)1
رضایی، مریم( 1388 ). اثربخشی آموزش ریاضی براساس هو شهای چندگانه گاردنر برمیزان عملکرد
تحصیلی دان شآموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی دختر پایه سوم ابتدایی اصفها . ن پایان نامه ی رشته
کودکان بانیازهای خاص کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان.
سادوک، ویرجنیا و سادوک، بنیامین( 2003 ). خلاصه روان پزشکی: علوم رفتاری/ روان پزشکی. ترجمه
حسن رفیعی، فرزین رضاعی و سجانیان( 1387 ). چاپ پنجم، تهران، ا نتشارات ارجمند.
سیف نراقی، مریم و نادری، عزت اله( 1384 ). اختلالات یادگیری. تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ هفتم.
شرقی الیله سر، سکینه( 1389 ). اثربخشی آموزش مبتن یبر هو شهای چن دگانه گاردنر بر عملکرد خواندن
دان شآموزان با علائم نارساخوانی سوم ابتدایی شهر اصفها . ن پایان نامه ی رشته روان شناسی کودکان
استثنایی کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان.
شریفی درامدی، پرویز( 1376 ). روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی. تهران، انتشارات ارسباران.
عابدی، احمد( 1387 ). ساخت و هنجاریابی مقیاس سنجش و براورد هوش های چندگانه کودکان 6 تا
10 ساله شهر اصفهان، سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان.
عابدی،احمد؛ آقایی، اصغر و قادری نجف آبادی، مریم( 1390 ). اثر آموزش برنامه فراشناخت پانورا و فیلیپو
بر بهبود عملکرد حل مسأله ی دانش و مهارت فراشناخت دانش آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی. در
حال چاپ.
کرک، ساموئل و چالفانت، جیمز( 1984 ). اختلالات یادگیری تحولی و تحصیلی. ترجمه: سیمین رونقی،
زینب خانجانی و مهین وثوقی رهبری.( 1377 ). تهران، سازمان آموزش وپرورش ا ستثنایی.
لرنر، ژانت دبلیو( 1997 ). ناتوانی های یادگیری نظریه ها، تشخیص و راهبردهای تدریس. مترجم: عصمت
دانش.( 1384 ). تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
مطلب زاده، خلیل و منوچهری، مریم( 1387 ). بررسی رابطه ی هوش های چندگانه با مهارت خواندن و
در فراگیران ایرانی. مجل هی علمی و پژوهشی (IELTS) درک مطلب درآزمون بین المللی انگلیسی
.135-140 ،(42) اصول بهداشت روان . ی سال یازدهم، 2
مک شین، جی و داکرل، جو( 1993 ). روی آورد شناختی در: تشخیص و درمان اشکالات یادگیری
کودکان ترجمه ی پرویز شریفی درآمدی، پریوش نریمانی و کامبیز کامکاری( 1380 ). اصفهان،
انتشارات خوشنواز.
Armstrong, T. (2003). The multiple Intelligences of Reading and writing. Alexandria,
VAASCD.
Chan.W.D. (2007). Musical aptitude and multiple intelligence among chinese gifted
students in hongkong:do self-perceptions predict abilities? Journal of personality and
indivisualdifferences. Elsivier.1004.1615.
Douglas,O.Burton,K& Durham,R.(2008).The multiple Intelligence teaching strategy on the
academic achievement of eighth grade math students instructional psychology.
proquest education journal.182 dyslexia in Italy and the united states children.
56,1403-17.
Drakeford.J.(2010). The Howard Gardner School: A Portrait of a Small Progressive,
Independent and Alternative High School for Bright, Creative Non-Traditional
Learners.Virginia Roach
Gardner, H. (1983). Frams of mind: the theory of multiple intelligences. New York: Basic
Books.
Intan Azura. M; Shaheen.M; Schubert.F.(2008).Teaching information literacy through
learning stylish: The application of Gardner’s multiple Intelligences. Jornal of
librarianship And information science,96-97.
Koksal ,M. yel ,M. (2007). The Effect of Multiple Intelligences Theory (MIT)- based
Instruction on Attitudes Towards the Course, Academic Success, And Permanence of
Teaching on the Topic of ‘Respiratory Systems’.Educational sciences: Theory &
practice. 7(1), 231-239.
Romani ,C. Olson, A.& Dibetta, A.(2005).spelling disorder. The science of reading.
Oxford, UK: Black well.
Saban.(2001). Searching of the student who is educated in high school. Doing sports and
not,s relationship between their creativity and multiple intelligence areas.
Safaa saleh.H.(2010). Effect of using the activities of multiple intelligences to learn some
basic skills in kata and level of harmonic behavior of the mentally Handicapped,
"Acceptors for learning." Procedia social and behavioral science. 1950- 1951.
Sozen, H. sozen, M & Tekat ,A.(2009).Comparison of the profiles of the potential teachers
in different disciplines based on multiple intelligences theory (Samsun city sample).
Journal of procedia social and behavioral sciences. Elsevier. 943-948.
Kelly, D., Tangne, B. (2006). Adapting to intelligence profile in an adaptive educational
system. Interacting with computers, 18, 385-409.
Mokhtar, A., Majid. S. H., & Foo, S. (2008). Information literacy education through
mediated learning and multiple intelligences. Journal of Library Information Science
Research, 195-206.
Nolen, J. L. (2003). Multiple intelligences in the classroom. Education, 124 (1), 115-119.
Weiler, A. (2005). Information- seeking behavior in generation Y students. Motivation,
critical thinking and learning theory. Journal of Academic Librarianship, 31 (1), 46-53.
Yenicea, N., Aktamis, H. (2010). Determination of multiple intelligence domains and
learning styles of the teacher candidates. Procedia sicial and Behavioral Sciences, 2,
3274-3281.