مقایسه ی میزان نگرانی، امید و معنای زندگی در مادران کودکان مبتلا به اوتیسم، ناشنوایی و ناتوانی یادگیری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه گیلان

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه گیلان

3 دانشجوی دکترای روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

4 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه تهران

jld-3-1-92-7-1

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه ی میزان نگرانی، امید و معنای زندگی در مادران کودکان ن اشنوا،
کودکان مبتلا به اوتیسم و کودکان با ناتوانی یادگیری انجام گرفت . روش پژوهش توصیفی از نوع علی -
مقایسه ای بود و نمونه مورد مطالعه شامل 169 نفر از مادران این کودکان بود که با استفاده از روش
نمونه گیری در دسترس از بین کلیه مادران کودکان 6 تا 12 ساله مبتلا به اوتیسم، ناشنوا و ناتوان در
یادگیری شهر اصفهان در سال 1390 انتخاب شدند . برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش از سه پرسش نامه
نگرانی پنسیلوانیا، مقیاس گرایش به امیدواری بزرگ سالان و پرسش نامه هدف در زندگی استفاده شد .
نتایج نشان داد که بین میزان امید و معنای ز ندگی در بین سه گروه مادران تفاوت معنادار وجود دارد
با افزایش معنای زندگی در مادران کودکان مبتلا به اوتیسم، کودکان ناشنوا و کودکان با .(P<0/01)
ناتوانی یادگیری امید نیز افزایش یافته و نگرانی کاهش م ییابد و بالعکس

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparison of the amount of worry, hope and meaning of life in the mothers of deaf children, children with autism, and children with learning disability

نویسندگان [English]

 • M Berjis 1
 • M Hakim Javadi 2
 • M Taher 3
 • M. Gh Lavasani 4
 • A.A Hossein Khanzadeh 2
1 M. A. in Psychology, University of Guilan
2 Assistant Professor of Psychology, University of Guilan
3 Corresponding Author: Ph.D. student of psychology, University of Mohaghegh Ardabili
4 Associate Professor of Psychology, Tehran University
چکیده [English]

This research was carried out to compare the amount of worry, hope and
meaning of life in mothers of deaf children, children with autism, and
children with learning disability. Descriptive method was used and the
sample consists of 169 mothers who were selected with the use of
convenient sampling method from among all of the mothers of autistic; deaf
and learning disabled children aged 6 to 12 in Isfahan in 2011. The Penn
state Worry Questionnaire (2006), the Adult Dispositional Hope scale
(Schneider, 1991) and the Purpose In Life questionnaire (Crumbaugh &
Maholick, 1969) were used to assess the variables. The findings show that
there is a significant difference in the amount of hope and meaning of life
among the three groups (P<0.01). With an increase in meaning of life in the
mothers of deaf children, children with autism, and children with learning
disability hope increases and worry decreases and vice versa.

کلیدواژه‌ها [English]

 • hope
 • worry
 • meaning of life
 • autism
 • deaf
 • learning disability
افروز، غلامعلی ( 1385 ). مقدم های بر روا نشناسی و آموزش کودکان استثنای . ی تهران، انتشارات دانشگاه
تهران.
امیری، محسن؛ افروز، غلامعلی؛ مال احمدی، احسان؛ جوادی، سحرانه؛ نوراللهی، فاطمه و رضایی
بیداخویدی، اکرم ( 1388 ). بررسی سلامت روانی و استرس والدگری در والدین کودکان ک متوان
.261-268 ،(4) ذهنی. مجل هی علوم رفتاری، 4
تاجری، بیوک و بحیرایی، احمدرضا ( 1387 ). بررسی رابطه ی استرس، نگرش مذهبی و آگاهی با پذیرش
.205-224 ،(8 7) کودکان پسر کم توان ذهنی در مادران. پژوهش در حیط هی کودکان استثنایی، 8
تکلوی، سمیه ( 1390 ). تأثیر آموزش بازی درمانی مادران بر مشکلات رفتاری کودکان دارای ناتوانی های
.44-59 ،(1) یادگیری. مجل هی ناتوان یها ی یادگیری، 1
جمشیدی، امیر ( 1383 ). مقایسه ی مهارت های اجتماعی بین دانش آموزان با مشکلات یادگیری خاص و
.22-31 ،(12) 12 ساله. مجل هی آموزش استثنایی، 2 - دانش آموزان نرمال 8
چراغی، مونا؛ عریضی سامانی، سید حمیدرضا و فراهانی ، حجت اله ( 1387 ). بررسی اعتبار، روایی، تحلیل
،(4) عوامل و هنجاریابی پرسش نامه ی هدف در زندگی گرامباف و ماهولیک. مجله روا نشناسی، 12
.396-413
خرم آبادی، راضیه؛ پوراعتماد، حمیدرضا؛ طهماسبیان، کارینه و چیمه، نرگس ( 1388 ). مقایسه ی استرس
والدگری در مادران کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم با مادران کودکان بهنجار. فصل نامه ی خانوا د ه
.5-19 ، پژوهی، 5
خوشابی، کتایون؛ فرزادفرد، سیدهزینب؛ کاکاسلطانی، بابک؛ پوراعتماد، حمیدرضا و نیک خواه، حمیدرضا
1389 ). بررسی راهبردهای مقابلهای و میزان تنیدگی در مادران کودکان مبتلا به اوتیسم و مقایسه ی )
.87-97 ،(21) آن با مادران کودکان عادی. فص لنام هی خانواد هپژوهی، 6
دهشیری، غلامرضا؛ گلزاری، محمود؛ برجعلی، احمد و سهرابی، فرامرز ( 1389 ). خصوصیات روان سنجی
-57 ،(4) نسخه فارسی پرسش نامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا در دانشجویان. مجل هی روا نشناسی بالینی، 1
.67
دینی ترکی، نورالله؛ بهرامی، هادی؛ داور منش، عباس و بیگلریان، اکبر. ( 1385 ). رابطه فشار روانی با
.41-46 ،(4) رضامندی زناشویی در والدین کودکان عقب مانده ی ذهنی. توا نبخشی، 7
رابینسون، ن، رابینسون، هالبرت، بی ( 1963 ). کودک عقب مانده ذهنی، ترجمه فرهاد ماهر ( 1377 )، مشهد:
انتشارات آستان قدس رضوی، موسسه ی چاپ و نشر.
رجبی دماوندی، گیلدا؛ پوشنه، کامبیز و غباری بناب، باقر( 1388 ). رابطه ی ویژگی های شخصیتی و
راهبردهای مقابله ای در والدین کودکان با اختلال های طیف اوتیسم. پژوهش در حیط هی کودکان
.133-144 ،(2) استثنایی، 9
رئیس دانا، مهین، کمالی، محمد، طباطبایی، سید مهدی و شفارودی، نرگ س ( 1388 ). سفری همراه با
.37-41 ،(1) والدین کودکان ناتوان از تشخیص تا تطابق. مقاله پژوهشی توا نبخشی، 10
کوهسالی، معصومه؛ میر زمانی، سید محمود؛ کریملو، مسعود و میرزمانی، منیره سادات ( 1387 ). مقایسه
،(2) سازگاری اجتماعی مادران با فرزند دختر عقب مانده ذهنی آموز شپذیر. مجل هی علوم رفتاری ، 2
.165-172
گلزاری، محمود ( 1386 ). اعتباریابی مقیاس امید اشنایدر. چاپ نشده. دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
نریمانی، محمد؛ آقامحمدیان، حمیدرضا و رجبی، سوران ( 1386 ). مقایسه سلامت روانی مادران کودکان
.15-24 ، استثنایی با سلامت روانی مادران کودکان عادی، فص لنام هی اصول بهداشت روانی، 33 و 34
نصیری، حبیب اله و جوکار، بهرام ( 1387 ). معناداری زندگی، امید، رضایت از زندگی و سلامت روان در
.157-176 ،(2) زنان، پژوهش زنان، 6
یزدخواستی، فریبا و یارمحمدیان، احمد ( 1389 ). مقایسه ی افسردگی مادران و هوش هیجانی دختران
.75-80 ،(1) نوجوان شنوا و ناشنوای شهر اصفهان. تحقیقات علوم رفتاری، 8
Baker, L., Blacher, Crnic, K. & Edelbrock, C. (2002). Behavior problems and parenting
stress in families of there –years- old children with and without development delays.
American Journal on mental Retardation, 107, 433-444.
Bradford, Y. (1997). Psychological well-being and coping in mothers of youths with Down
syndrome, or Fragile X syndrome. American Journal of mental Retardation, 109(3),
237-254.
Dalzell, J., Nelson, H., Haigh, C., Williams, A. & Monti, P. (2007). West Cheshire Hearing
Advisory and Support Team (HAST). Involving families who have deaf children using
a Family Needs Survey: A multi– agency perspective. Child care Health dev, 33(5),
579 -585.
Davy, CLG. & Wells. (2006). Worry and its psychological disorder theory, Assessment
and treatment. London: Wiley.
Eisenhower, AS. Baker, BL. & Blacher, J. (2005). Preschool children with intellectual
disability syndrome specificity, behavior problems, and maternal well-being. Journal
intellectual Disable, 49(9), 657-671.
Gupta, A. & Singhl, N. (2004). Positive Perceptions in Parents of children with disability.
Rehabilitation Journal, 15(1), 22-34.
Hintermair, M. (2007) Parental resources, parental stress, and socioemotional
development of deaf and hard of hearing children, Journal of Deaf Studies and Deaf
Education, 11, 493–513.
Knutson, J. F., Johnson, C. & Sullivan, P. M. (2004). Disciplinary choices of mothers of
deaf children and mothers of normally hearing children, Child Abuse & Neglect, 28,
925-937
Koydemir, Selda & Tosun, Ulka. (2009). Impact of autistic children on the Lives of
mothers. Procedia and Behavioral Sciences, 1, 2534- 2540.
Lioyd, T. J. & Hastings, R. (2009). Hope as a psychological resilience factor in mothers
and fathers of children with intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disability
Research, 53, 9657 -9668.
Mednick, L., Cogen, F., Henderson, C., Rohrbeck, C.A., Kitessa, D. & Streisand, R.
(2007). Hope more, worry less: Hope as a potential resilience factor in mothers of very
young children with type 1 diabetes. Children’s Health Care, 36, 385 -396.
Ogeston, Paula, L., Mackintosh, Virginia, H. & Myers, Barbara, J. (2011), Hope and worry
in mothers of children with an autism spectrum disorder or Down syndrome. Research
in Autism Spectrum Disorders, 5(4), 1378-1384.
Ongl, Chandran, V. & Peng, R. (2005). Stress experienced by mothers of Malaysian
children with mental retardation. Intellect Disable, 49(9), 657-666.
Parker, J. G. & Asher, S. R. (1987). Peer relation and later personal adjustment: Are low
accepted children at risk?, Psychological Bulletin, 102, 357- 389.
Phoennix, A., Woolett, A. & Lioyd, E. (1995). Challenging Motherhood: Mothers and their
deaf children. In Gregory S, Sheldon R, Bishop J, Editors, Deaf young people and their
families: Developing understanding. New York: Cambridge University Press.
Pisula, E. (2002). Parents of children with Autism: Recent research findings. Psychological
functioning of mothers. Clinical Child Psychology, 19, 371-379.
Plessow – Wolfson S. & Epstein, F. (2005). The experience of story reading: deaf children
and hearing mothers’ interactions at story time. Am Ann deaf, 150(4), 369 – 378.
Roberts, C. & Zubrick, S. (1993). Factor influencing the social statues of children with mild
academic disabilities in regular classrooms. Exceptional children, 59(3), 192-202.
Salovita T. Ltalinna M. & Leinonen E. (2003). Explaining the parental stress of fathers and
mothers caring for a child with intellectual disability. A Double ABCX Model. Journal
Intellectual Disability Research, 47, 103-120.
Shu, B. C., Lung, F. W. & Chang Y. Y. (2000). The mental health in mothers with autistic
children: A care- control study in southern Taiwan, Kaohsiung. Journal of medical
science, 16(6), 308-334.
Snyder, C. R. (1995). Conceptualizing, measuring, and nurturing hope. Journal of
Counseling and development, 73, 355-360.
Weisel, A., Most, T. & Michael, R. (2007). Mothers stress and expectations as a function of
time since childes cochlear implantation. Journal Deaf Stud Deaf Educ, 12(1), 55 -64