تعیین رابطه ی حالت های فراشناختی، سودمندی ادراک شده و تأکیدات هدفی والدین با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روانشناسی، دانشگاه تبریز

2 کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه تبریز

3 کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشگاه تبریز

jld-3-1-92-7-6

چکیده

هدف پژوهش حاضر پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس حالت ها ی فراشن اختی، سودمندی ادراک شده و
تأکیدات هدفی والدین در افراد دچار ناتوانی یادگیری در شهرستان خرم آباد بود . در یک مطالعه همبستگی از نوع
90 که در مدارس - پیش بینی، 81 نفر از دانش آموزان دچار اختلال یادگیری شهر خرم آباد که در سال تحصیلی 91
ناتوانی یادگیری این شهر مشغ ول به تحصیل بودند . بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده ا نتخاب شدند و
پرسش نامه حالت روان شناختی، سودمندی ادراک شده و تأکیدات ه دفی والدین را تکمیل کردند . داده ها با استفاده
از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره تحلیل گردید . نتایج ضریب همبستگی نشان داد که بین
متغیرهای پیش بین با متغیر ملاک ارتباط معن اداری وجود دارد؛ نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که از بین
متغیرهای پیش بین، متغیر آگاهی فراشناختی و برنام ه ریزی از مؤلفه های باورهای فراشناختی و مؤلفه های تأکید ات
هدفی والدین (بعد تسلطی و عملکردی ) به طور مع ناداری تغییرات مربوط به پیشرفت تحصیلی را تبیین می کنند . این
یافته ها دارای پیامدهای کاربردی در طراحی مداخلات و آموزش های ترمیمی در اختلالات یادگیری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between metacognitive states, perceived instrumentality, parental goal emphases and academic achievement of students with learning disabilities

نویسندگان [English]

  • M Mahmood alilu 1
  • Y Movahedi 2
  • J Alizadehgoradel 3
1 Professor of Psychology ,University of Tabriz
2 Corresponding Author: M. A. Student of psychology, University of Tabriz
3 M. A. Student of psychology, University of Tabriz
چکیده [English]

The aim of the present research was to determine the relationship of
metacognitive states, perceived instrumentality and parental goal emphasis
with academic achievement in learning disabilities students. The population
of this study includes all learning disabilities students of Korramabad
enrolled in the 2011-2012 academic year. The research sample consisted of
81 students who were selected through convenience sampling. To collect the
data, metacognitive states questionnaire, perceived instrumentality and
Parental goal emphases questionnaire were used. The results of Pearson’s
correlation analysis showed that predictor variables (metacognitive states,
perceived instrumentality and parental goal emphases) are positively
associated with criterion variable (academic achievement) (p<0/001).
Multiple regression analysis showed metacognitive awareness variable and
planning from component of metacognitive beliefs, and components of
parent's goal emphases (mastery and performance) to be predictors of
academic achievement in learning disabilities students. These results have
applied implications for intervention programming and remedial training for
learning disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • metacognition
  • instrumentality
  • goal emphases
  • learning disabilities
رحیمیان بوگر، اسحق ( 1391 ). پیش بینی کنند ههای جمعیت شناختی اختلالات یادگیری در دانش آموزان
.22-42 ،(2) مقطع ابتدایی استان گلستان. مجله ی ناتوان یهای یادگیری، 1
سالاری فر، محمد حسین؛ پاکدامن، شهلا ( 1391 ). نقش مؤلفه های حالت فراشناختی در خودنظم جویی.
.91-106 ،(22) فص لنام هی روا نشناسی کاربردی. 2
.( سالاری فر، محمدحسین؛ پوراعتماد، حمیدرضا؛ حیدری، محمود و اصغرنژادفرید، علی اصغر ( 1390
باورها و حالت فراشناختی، بازدارنده یا تسهیل کننده خودتنظیمی تحصیلی. فص لنام هی فرهنگ
.32-48 ،(7) مشاوره و روان درمانی، 2
شجاعی، زهرا؛ شی خالاسلامی، راضیه و احمدی، ساره ( 1388 ). پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی
دانشجویان بر اساس جهت گیری هدف پیشرفتی والدین و اساتید آن ها. نهمین همایش سالانه ی انجمن
مطالعات برنامه درسی ایران، چالش ها و چشم اندازها، تبریز.
تعیین رابطه ی حالت های فراشناختی، سودمندی ادراک شده و تأکیدات هدفی والدین با ...
108
صادقی، زینب و محتشمی، رضا ( 1389 ). نقش فراشناخت در فرآیند یادگیری. فص لنام هی راهبردهای
.143-148 ،(2) آموزش، 3
قاسمی، علی و فولادچنگ، محبوبه ( 1390 ). بررسی نقش تأکیدات هدفی والدین در خودتنظیمی یادگیری
.70-86 ، دانش آموزان. مجل هی مطالعات روان شناسی تربیتی، 11
نقش، زهرا؛ قاضی طباطبایی، محمود و علی طرخان، رضا ( 1389 ). الگوی ساختاری رابطه ی
خودکارآمدی، سودمندی ادراک شده و پیشرفت تحصیلی: بررسی نقش واسطه ای یادگیری خود نظم
.1-16 ،(1) بخش. تازههای علوم شناختی، 12
Bouffard, B., Trerese S. P., Serge, L. (1993). Self-regulation on concept formation task
among average and gifted students. J Exp Child Psychol, 56(1),115-34.
Brown, A. L. (1980). Metacogntive development and reading comprehension. In: Rand J,
Bertram C, William F, editors. Theatrical issues in reading comprehension: Perspectives
from cognitive psychology, linguistics, artificial intelligence and education. Hillsdale:
Erlbaum.
Cetinkaya, P. & Erktin, E. (2002). Assessment of metacognition and its Relationship with
Reading comprehension, Achievement and Aptitute. Bogazici University Journal of
education, 19 (1), 1-11.
Flavell, J. H. & Flavell, R. F. (2004). Development of children intuitions about thought .
action relations. Journal of cognition and development, 5 (4), 451-460.
Friedel, J. M., Cortina. K. S., Turner. J. C. & Midgley, C. (2006). Achievement goals,
efficacy beliefs and coping strategies in mathematics: The role of perceived parent and
teacher goal emphasis. Contemporary Educational Psychology, 32, 434- 458.
Friedel, J. M., Cortina. K. S., Turner. J. C. & Midgley, C. (2010). Changes in efficacy
beliefs in mathematics across the transition to middle school: Examining the effects of
perceived teacher and parent goal emphases. Journal of Educational Psychology, 102,
1, 102-114.
Hartman, H. J. (2001). Metacognition in learning and instruction theory, research and
practice. Dordrecht: Kluwer Academic.
Hudson, T.( 2007). Teaching second language reading. England: Oxford University Press.
Jetton, T. L. & Alexander, P .A.( 2001). Interest assessment and the content area literacy
environment: Challenges for research and practice. Educ Psychol Rev,13(3),303-18.
Kaplan, A. (2008). Clarifying metacognition, self-regulation and selfregulated learning:
What the purpose? Educational psychology Review, 20, 477-484.
Lounsbury, J. W., steel, R. P., Loveland, J. M. & Gibson, L.W.(2004). An investigation of
personality traits in relation to adolescent school absenteeism. journal of youth and
adolescence, 33, 457-466.
Malka, A. & Covington, M. V. (2005). Perceiving school performance as instrumental to
future goal attainment: Effects on graded performance. Contemporary Educational
Psychology, 30(1), 60-80.
Mih, C. & Mih, V. (2010). Components of self-regulated learning, Implications for school
performance, ACTA DIDACTICA NAPOCENSIA, 3 (1), 39-48.
Miller, R. B. & Brickman, S. J. (2004). A model of future-oriented motivation and selfregulation.
Educational Psychology Review, 16(1), 9-33.
Nuttin, J. & Lens, W. (1985). Future time perspective and motivation: Theory and research
method. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
O'nell, H. F. & Abedi. J. (1996). Reliability and validity of a state metacognitive inventory:
Potential for alternative assessment. The Journal of Educational Research, 89, 234-
245.
Panaoura, A., Gagatsis, A. & Demetriou. (2009). An intervention to the metacognitive
performance: self-regulation in mathematics and mathematical modeling. Acta Didactia
universitatis comenianae. Mathematics, 9, 63-79.
Perfect, J. T. & Schwartz. B. L. (2004). Applied metacognition, Cambridge university
press, 15-39.
phalet, K., Andriessen, I. & Lens, W. (2004). How future goals enhance motivation and
learning in multicultural classrooms. Educational Psychology Review, 16(1), 59–89.
Pintrich, P. R. ( 2003). A motivational science perspective on the role of student motivation
in learning and teaching contexts. J Educ sychol,95(4),667-86.
Pintrich, P. R. & Schunk, D. H. (2002). Motivation in Education: Theory, Research, &
Application. Merrill, Prenpice – Hall.
premuzic, T. & furnham, A. (2003). Personality traits and academic examination
performance. European Journal of Personality, 17, 237-250.
Schiff, R., Bauminger, N. & Toledo, I. (2009). Analogical problem solving in children with
verbal and nonverbal learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 42, 3–13.
Skitka, L. J. (2002). Do the means always justify the ends, or do the ends justify the means?
Value protection model of justice reasoning. Pers Soc Psychol Bull, 28(5), 452-61.
Swanson, C. ( 1990). What is metacognition? J Educ Psychol, 211, 114-23.
Wells, A. (2000). Effect of instruction in metacognitive self- assessment strategy on
chemistry student's self-efficacy and achievement. Academia Arena, 2(11), 1-10.
Wells, A. (2010). Metacognitive Therapy for anxiety and depression, Cognitive behavioral
therapy book reviews, 6 (1), 1-4.
Wollfolk, A. E. (2001). Beyond words: The influence of teachers’ nonverbal behaviors on
students’ perceptions and performances. Elementary School Hournal, 85(4),513-28.