مقایسه ی نارسایی هیجانی، باورهای خودکارآمدی و عزتنفس در میان دانش آموزان با و بدون ناتوانییادگیری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

d_jld_3_2_92_12_25_5

چکیده

هدف این مطالعه، مقایسه ی نارسایی هیجانی، باورهای خودکارآمدی و عزت نفس در میان
دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری بود. این پژوهش از نوع علی- مقایسه ای است . جامعه ی آماری
این پژوهش شامل کلیه ی دانش آموزان پایه ی پنجم و ششم ابتدایی (دختر و پسر ) با و بدون ناتوانی ها ی
92 بود . آزمودنیهای پژوهش، 30 نفر از دانش آموزان با ناتوانی - یادگیری شهر ایلام در سال تحصیلی 93
یادگیری بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و 30 نفر از دانش آموزان
عادی نیز به شیوه ی همتاسازی (بر اساس، سن، جنس و پایه ی تحصیلی ) انتخاب شدند . ابزار مورد استفاده
در این پژوهش، مقیاس آلکسی تایمی تورنتو، پرسش نامه خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران و مقیاس
عزتنفس روزنبرگ بود . نتایج نشان داد که بین دو گروه از دانش آموزان در نارسایی هیجانی، باورهای
خودکارآمدی و عز تنفس تفاوت معناداری وجود دارد . یافته های پژوهش حاضر حاکی از مشکلات
دانشآموزان ناتوان یادگیری در توانایی های هیجانی است . همچنین به دلیل آن که انتظار ات پایینی از خود
دارند، سطوح پایینی از باورهای خودکارآمدی و عزت نفس را تجربه می کنند. بنابراین توجه به برنامه های
آموزشی و خدمات مشاورهای برای این دانشآموزان از اهمیت ویژهای برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparison of alexithymia, self-efficacy and self-esteem in students with and without learning disability

نویسندگان [English]

  • M Narimani 1
  • Z Vahidi 2
1 Professor of psychology, University of Mohaghegh Ardabili
2 Corresponding Author: M.A in psychology, University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

 
The purpose of this study is to compare alexithymia, self-efficacy and selfesteem
in students with and without learning disabilities. This is a causalcomparative
study. The target population of the study includes all students
of5th and 6th grades of primary school (girl and boy) with and withoutlearning
disabilities in Ilam in 2013-2014 from which 30 students with LD and 30
normal students were selected using random sampling method and matched
method (in terms of age, gender and class), respectively. Data were collected
using Toronto Alexithymia Scale, general self-efficacy questionnaire of
Scherer et al and Rosenberg’sself-esteem Scale. Results indicated that the two
groups of students differed significantly regarding alexithymia, self-efficacy
and self-esteem. Findingsreveal that learning disabled students face
difficulties inemotional abilities as well. Moreover, since they expect little
from themselves, they experience low levels of self-efficacy beliefs and selfesteem.
Thus, training plans and consultancy services are of vital importance
tothestudents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alexithymia
  • self-efficacy
  • Self-esteem
  • learning disability 1
ابوالقاسمی، عباس؛ رضاییجمالویی، حسن؛ نریمانی، محمد و زاهد، عادل( 1390 ). مقایسه ی شایستگی
اجتماعی و مؤلفههای آن در دانشآموزان دارای ناتوانی یادگیری و دانشآموزان دارای پیشرفت
.6-23 ،(1) تحصیلی پایین، متوسط و بالا. مجلهی ناتوان یهای یادگیری، 1
افروز، غلامعلی( 1385 ). اختلالات یادگیری. تهران: انتشارات دانشگاه پیامنور.
بختیارپور، سعید؛ حافظی، فریبا و بهزادیشینی، فاطمه( 1389 ). رابطهی بین جایگاه مهار، کمالگرایی و
خودکارآمدی با اضطراب امتحان و عمل کرد تحصیلی در دانشجویان. مجلهی یافتههای نو در
.35-52 ، روا نشناسی. 3
بشارت، محمدعلی( 1387 ). رابطه ی نارسایی هیجانی با اضطراب، افسردگی، درماندگی روان شناختی و
.24-45 ،(10) بهزیستی روان شناختی. فص لنام هی علمی -پژوهشی روا نشناسی دانشگاه تبریز، 3
بشارت، محمد علی( 1388 ). سبک های دلبستگی و نارسایی هیجانی. فص لنام هی پژوه شهای روا نشناختی،
.63-80 ،(4)12
Journal of Learning Disabilities, Winter 2014 مجله ی ناتوانی های یادگیری، زمستان 1392
Vol.3, No.1/78-91 78 -91/ دوره ی 3، شماره ی 1
90
بیابانگرد، اسماعیل( 1370 ). بررسی رابطهی بین مفاهیم منبع کنترل، عزتنفس و پیشرفت تحصیلی در
دان شآموزا . ن پایاننامهی کارشناسی ارشد، دانشکدهی روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.
دلاور، علی( 1390 ). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: انتشارات رشد.
رجبی، سعید؛ ابوالقاسمی، عباس و عباسی، مسلم( 1391 ). نقش عزتنفس و اضطراب امتحان در پیشبینی
.46-62 ،(3) رضایت از زندگی دانشآموزان پسر دارای اختلال ریاضی. مجلهی ناتوان یهای یادگیری، 1
سلیمانی، اسماعیل؛ زاهدبابلان، عادل؛ فرزانه، جبرائیل و ستوده، محمدباقر( 1390 ). مقایسه ی نارسایی
هیجانی و مهارت های اجتماعی دانشآموزان دارای اختلال یادگیری و به هنجار. مجلهی ناتوان یهای
.78-93 (1) یادگیری، 1
عزیزی ابرقویی، محسن( 1387 ). رابط هی بین خودکارآمدی و کیفیت تجارب یادگیری با فرسودگی
تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارش . د پایاننامهی کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
علاییخرایم، رقیه؛ نریمانی، محمد و علاییخرایم، سارا( 1391 ). مقایسه ی باورهای خودکارآمدی و
انگیزهی پیشرفت در میان دانشآموزان با و بدون ناتوانی های یادگیری. مجلهی ناتوان یهای یادگیری،
..85-104 ،(3)1
محمدی، نادر( 1384 ). بررسی مقدماتی اعتبار و قابلیت اعتماد مقیاس حرمت خود روزنبرگ. مجلهی
.313-320 ،(2) روا نشناسان ایرانی، 3
کاشانی موحد، آمنه ( 1384 ). رابط هی حافظ هی فعال و پایداری هیجانی دان شآموزان با و بدون اختلال
نارسایی توجه/ بی شفعالی. پایان نامه ی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی. دانشکده روان شناسی
و علوم تربیتی.
Auerbach, J. G., Gross-Tsur, V., Manor, O., & Shalev, R. S. (2008). Emotional and
behavioral characteristics over a six year period in youths with persistent and
nonpersistent dyscalculia. Journal of Learning Disabilities, 41, 263–273.
Bagby, R. M., Taylor, G. J., & Parker, J. D. A. (1994). The Twenty-itemToronto
Alexithymia Scale: II. Convergent, Discriminant, andConcurrent Validity. Journal of
PSychosomatic Research, 38, 33-40.
Bagby, R. M. & Taylor. (1997). Affect Dysregulation and Alexithymia. In G.J. Taylor, R.
M. Bagby, & J. D. A. Parker (Eds.), Disorders of Affect Regulation: Alexithymia in
Medical and Psychiatric Illness (pp. 26-45).Cambridge: University Press.
Bandura, A. (1999). self-efficacy in changing societies. New York, Cambridge university
press.
مقایسه ی نارسایی هیجانی، باورهای خودکارآمدی و عزت نفس در میان دانش آموزان با و ...
91
Besharat, M. A. (2007). Reliability and factorial validity of farsi version of the Toronto
Alexithymia Scale with a sample of Iranian students. Psychological Reports, 101(5),
209-222.
Beshart, M. A. (2008) . [Relation of alexithymia with ego defense styles]. Journal of
fundamentals of mental health, 10(3), 181-90. (Persian)
Fristad, M. A., Topolosky, S., Weller, E. B. & Weller, R. A. (1992). Depression and
learning disabilities in children. Journal of Affective Disorders, 26, 53–58.
Lane, R. D., Ahern, G. L., Schwartz, G. E. & Kaszniak, A. W. (1997). Is Alexithymia the
Emotional Equivalent of Blindsight? BiologicalPsychiatry, 42, 834-844.
Lyon, R. (2000). Developing reading skills in young children. Lecture summary PDF
document. Learning Disabilities Association of America (LDA).
Madadi, A. A. & Ghaeli, P. (2002) . Effect of floxitin on alexithymia in patient with major
depression disorder. Available from: http://www.iranpa.org/second congress of
clinicalpsychology.htm
Mahmoudi, A., & Betsur, N. (2010). Relationship between adjustment and self- esteem
among adol Escents, Asian Journal of development matters, 3 (1),75-86.
McNulty, M. (2003). Dyslexia and the life course. Journal of Learning Disabilities,
36(4),363-381.
Motan, I. & Gencoz, T. (2007). The relationship between the dimensions of Alexithymia
and the intensity of depression and anxiety. Turk J Psychiatry, 18(4), 333-43.
Muller. J., Alpers G. W. & Reim, N. (2010). Abnormal attentional bias in alexithymia.
Journal of Psychosomatic Research; 56(6), 617.
National Joint Committee on Learning Disabilities. (2005). Responsiveness to intervention
and learning disabilities. Available from http://www.ldonline.org
Patil, M., Saraswathi, G. & Padakannaya, P. (2009). Self-esteem and Adjustment among
Children with Reading and Writing Difficulties. Stud Home Comm Sci, 3(2), 91-95.
Raj, P., & Agarwal, S. (2005). Behavioural Intervention in School Setting. Enhancing Self
Esteem and Controlling Behavioural Problems. National Academy of Psychology, 50(4),
348-351.
Taylor, G. J. (2000). Recent Developments in Alexithymia Theory andResearch. Canadian
Journal of Psychiatry, 45, 134-142.
Taylor, G.J. & Bagby, M. (2000). An overview of the Alexithymia construct. Inr. Bar-on &
J. D. A. Parker (Eds.), The Hadbook of Emotional Intelligence (PP.263-276).San
Francisco:Jossey-Bass.
Shahgholian, M., Moradi, A. & Kafi, S. M. (2007). [Relation of alexithymia with emotional
expression styles and general health in students]. Iranian journal of psychiatry and
clinical psychological, 13(3), 238-248. (Persian).
Smith, E.E., Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B., & Loftus, G. (2002). Atkinson and
Hilgard's introduction to psychology. (14th ed). New York: Wadsworth Publ.