دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، زمستان 1392 
7. مقایسه ی انواع خطاهای ادراکی در کودکان با و بدون ناتوانی یادگیری

صفحه 109-124

آرام نوره درویشعلی؛ بتول احدی؛ عباس ابوالقاسمی؛ رضا باقریان سرارودی