اثربخشی آموزش نقاشی بر عملکرد ریاضی و حافظه غیرکلامی دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی کودکان استثنایی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی

2 استادیار گروه روان شناسی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش نقاشی بر عملکرد ریاضی و حافظه غیر کلامی دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی صورت گرفت. این پژوهش آزمایشی با پیش‌آزمون- پس‌آزمون به همراه گروه کنترل می‌باشد. در این مطالعه تجربی تعداد 24 دانش‌آموز دختر پایه سوم دبستان شهر ارومیه که در آزمون ریاضیات کی- مت نمره پایین­تر از نقطه برش گرفتند به روش در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. پس از انجام پیش‌آزمون، آزمودنی‌های گروه آزمایش در 12 جلسه آموزش نقاشی درمانی دریافت کردند و سپس پس‌آزمون اجرا شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از آزمون‌های کی- مت، ماتریس‌های پیشرونده ریون، عملکرد ریاضی و حافظه غیر کلامی ری استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیری (MANCOVA) به کمک نرم‌افزار SPSS استفاده شده است. یافته‌ها نشان داد در عملکرد ریاضی و حافظه غیر کلامی بین دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی‌داری وجود دارد. در نهایت نتیجه گرفته می‌شود که آموزش مبتنی بر نقاشی بر میزان عملکرد ریاضی و حافظه غیر کلامی دانش‌آموزان مبتنی بر ناتوانی یادگیری ریاضی مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of painting teaching on math and non-verbal memory performance of students with mathematic learning disabilities

نویسندگان [English]

  • M Esmail poor 1
  • A Shaker dioulagh 2
1 M.A in psychology, Urmia branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
2 Corresponding Author: Assistant Professor, Urmia branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effectiveness of painting teaching on math and non-verbal memory performance of students with mathematic learning disabilities. The research was an experimental one with pre-test and post-test. Forty four female students from elementary school in Mashhad City participated in this study. These students were randomly selected from those who have taken lower score than average in Q-Mat math test. The students were randomly divided into two control and experimental groups. After doing the pre-test, experimental group was exposed to painting teaching method during 12 sessions and then post-test was given to both control and experimental groups. In order to gather data, Q-Mat, Raven's progressive matrices, match performance and Ray’s non-verbal memory tests were used. Data were analyzed by multivariate analysis of variance (MANCOVA) and SPSSv22. Results showed that there is a significant difference between the control group and the experimental group with regard to math and non-verbal performance. It was concluded that painting teaching has positive impact on performance of math and non-verbal memory of students with learning disabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Math performance
  • non-verbal memory
  • learning disabilities
آناستازی، آن  (1975). روانآزمایی. ترجمه محمدنقی براهنی (1379)، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

بروان، دانیل (1992). هنردرمانی. ترجمه مهدی وهابی (1384)، تهران: جیحون.

بهرامی، هادی )1382). آزمون­های روانی. تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 234-197.

تویسرکانی راوری، فاطمه، عرب زاده، مهدی و کدیور، پروین (1394).  رابطه ی محیط کلاس، اهداف پیشرفت و تفکر تأملی با عملکرد ریاضی دانش‌آموزان. مجله ی روان شناسی مدرسه، 4(1)، 69-52.

جنگی قوجه بیگلو، شهلا؛ شیرآبادی، علی اکبر؛ جانی، ستاره و پوراسمعلی، اصغر (1394). اثربخشی هنردرمانی بر پایه نقاشی درمانی در کاهش اضطراب کودکان دچار لکنت زبان. مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 23(2)، 60-53.

دادستان، پریرخ (1384). روانشناسیمرضی، تهران: انتشارات ساوالان.

عابدی، احمد؛ پیروز زیجردی، معصومه و یارمحمدیان، احمد (1391). اثربخشی آموزش توجه بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی. مجله ناتوانی­های یادگیری، 2(1)، 106-92.

عابدی، احمد؛ قادری نجف آبادی، مریم؛ شوشتری، مژگان و گلشنی، فرشته (1390). اثر آموزش برنامه فراشناخت پانورا و فیلیپو بر بهبود عملکرد حل مسئله دانش و مهارت فراشناخت دانش‌آموزان با نارسایی ویژه در ریاضی، فصلنامه روان شناسی افراد استثنایی، 2(2)، 145-125.

غلامزاده خادر، مجتبی؛ باباپور خیرالدین، جلیل و صبوری مقدم، حسن (1392). اثربخشی نقاشی درمانی در کاهش نشانه‌های اختلال افسردگی کودکان دبستانی. پژوهش­های روانشناسی بالینی و مشاوره، 4(2)، 32-19.

محمد اسماعیل، الهه و هومن، حیدرعلی (1381). انطباقوهنجاریابیآزمونریاضیاتایرانکی- مت، تهران: سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی کشور.

مهدوی، افسانه (1385). مقدمه­ای بر هنردرمانی. مجله رهپویه هنر، 2(1)، 33-28.

واعظ فر، سید سعید؛ محمدی فر، محمد علی و نجفی، محمود (1393). اثربخشی آموزش به روش سؤالات هدفمند بر عملکرد ریاضی و تفکر تأملی. مجله ی روان شناسی مدرسه، 3(2)، 240-252.

والاس، جرالد و مک لافلین، جیمز (1980). اختلال­هاییادگیری. ترجمه تقی منشی طوسی (1373)، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.

Abedi, A. Gaderi najaf Abadi, M. Shoshtari, M. golshani, F. (2012). Effect of teaching Panoura & Philippou's meta-cognitive program on performance of problem- solving & meta-cognitive knowledge and skill in student's with math learning disability, journal of psychology of exceptional individuals, 2(5): 145-156. (Persian).

Abedi, A. Pirooz Zijerdi, M. Yarmohammadian, A. (2012). The effectiveness of training attention on mathematical performance of students with ma thematic learning disability, Journal of Learning Disabilities, Autumn.2 (1): 92-106. (Persian).

Anastasi,a. (1988). Psychological testing. (6th ed). New York, mac Millan. 

Bahrami hadi. (2015). Psychological Testing: Theoretical and Applied Fundamentals (8th ed). Tehran, Allameh Tabataba'i University. (Persian).

Berryhill, M. (2008). Visual memory and the brain. Retrieved from. http://www.visionsciences.org/symposia2008_4.html.

Bley, N.S., Thornton, C.A (2001). Anchoring adolescents understanding of math concepts in rich problem solving environments. Rime Spec Education, 3(5), 299-314.

Bravan danil. (1992). Art therapies. Mehdi vahabi (1384), 1th ed, Tehran, jeyhoon. (Persian).

Dadsetan parirokh. (2005). Psychopathology, Tehran, savalan. (Persian).

Dowker, A. (2005). Early identification and intervention for student with mathematics difficulties. Journal of learning Disabilities, 38 (4), 324-332.

Driessnack, M. (2005). Children’s drawings as facilitators of communication a meta-analysis. Journal Pediatric Nursing, 20, 415-23.

Fadaee, F., Jamnejad, M., Mozinani, R. (2002). The application of drawing and painting as a method to decrease the anxiety of People with schizophrenia. Journal Rehab, 3, 6-11.

Geary, D. C. (2004). Mathematics and learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 37(1), 4-15.

Geary, D. C. (2006). Role of cognitive theory in the study of learning of learning disability in mathematics. Journal of Learning Disabilities, 38(4), 305-307.

Geary, D.C. Bailey, D.H., Bailey,D.H., & Hoard, M. K. (2009). Predicting mathematical achievement and mathematical learning disability with a simple screening tool. The Number Sets Test. Journal of Psych educational Assessment, 3, 256-279.

Gersten, R., Jordan, N. C., & Flojo, J. R. (2005). Early identification and interventions for students with mathematics difficulties. Journal of learning disabilities, 38(4), 293-304.‏

Golamzadeh, M. Babapour, J. Sabouri moghaddam, H. (2015).  The effect of art therapy based on painting therapy in reducing the symptoms of depression disorder in elementary School Boys, journal of Research in Clinical Psychology and counseling’s, 4(2): 19-32. (Persian).

Gompers, P., & Lerner, J. (2000). The determinants of corporate venture capital success: Organizational structure, incentives, and complementarities. In Concentrated corporate ownership (pp. 17-54). University of Chicago Press.‏

Hanly, T.V (2005). Commentary on early identification and intervention for students with mathematical difficulties: Make sense-Do the Math. Journal Learn Disabilities. 2(4), 355-364.

Heller, W. (1997). Understanding nonverbal learning disability. [online]. <http://www.nldontheweb.org/heller.htm.

Iverach, L., Brian, S., Jones, M., Block, S., Lincoln, M., Harrison, E, et al. (2009). Prevalence of anxiety disorders among adults seeking speech therapy for Stuttering. Journal Anxiety Disorder, 23, 928-34.

Jangi Gojebiglou S, Shirabadi A, Jani S, Pouresmali A (2015). Effectiveness of art Therapy Based on Painting Therapy to Reduce Anxiety of Children with Stuttering, Scientific Journal of Ilam University of Medical Sciences, 23(2): 53-60. (Persian).

Korkman, M., Pesonen, A.E (1994). A comparison of neuropsychological test profiles of children with attention deficit-hyperactivity disorder and/or learning disorder. Journal Learn Disabilities. 4(60), 383-392.

Mahdavi a. (2006). Introduction to Art Therapy, journal of Routine Art, 2(1): 28-33. (Persian).

Mattison, R. E, & Mayes, S. D. (2012). Relationships between learning Disability, executive function, and psychopathology in children With ADHD. Journal of Attention Disorder, (2), 138-46.

Mohammad esmaeil, E. Hooman, H.A. (2002). Adaptation and Standardization of the IRAN KEY-MATH Test of Mathematics Research on Exceptional children, 2(4): 323-332. (Persian).

Roussell, L., Noel, M.P. (2006). Basic numerical skills in children with mathematics learning disabilities: A comparison of symbolic number magnitude processing. Cognition. 102, 361-395.

Silver, C.H., Ruff, R.M., Iverson, G.L., Barth, J.T., Broshek, D.K., BushS.S., Koffler, S.P., Reynolds., (2007), C. R., Archives of clinical Neurophysiology, 23, 217-219 .

Swanson, H. L., Kehler, P., & Jerman, O. (2010). Working memory, strategy Knowledge, and strategy instruction in children with reading disabilities. Journal of Learning Disabilities, 43 (1), 24-47.

Swanson, H.L., Jerman, O. (2006). Math Disabilities: A selective meta-Analysis of the literature. Review Education Research. 4(76): 249-251.

Thompson, S. (1996). Nonverbal learning disorders. [Online]. <http://www .nldontheweb.org/thompson.htm>.

Wallace, Gerald, Mc loughlin, James A. (1994). Learning disabilities: concepts and characteristics, mashhad, Astan Quds Razavi Publishing House. (Persian).