تأثیر کاربرد موسیقی در بهبود عملکرد خواندن و نوشتن دانش‌آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم تربیتی، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز ، ایران

10.22098/jld.2018.614

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی کاربرد موسیقی در بهبود عملکرد خواندن و نوشتن دانش­­­­آموزان مبتلا به اختلال­های یادگیری صورت گرفت. این پژوهش تجربی با روش پیش آزمون­-­پس­آزمون با گروه شاهد بود. بدین منظور­30 نفر بعنوان نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش، آزمون اختلال نوشتن فلاح چای، آزمون اختلال خواندن استنفورد- بینه بود. برنامه کاربرد موسیقی ­­(با کلام و بی کلام)­ در11جلسه (45 دقیقه ای)­مدت پنج هفتة متوالی به دانش­آموزان ارائه گردید­. گروه شاهد در معرض هیچ مداخله­ای قرار نگرفت. داده­های به‌دست آمده با استفاده از آزمون کوواریانس تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان دادکاربرد موسیقی در بهبود عملکرد خواندن دانش‌آموزان مبتلا به اختلال های یادگیری تاثیر مثبت و معناداری دارد. کاربرد موسیقی در بهبود عملکرد نوشتن دانش‌آموزان مبتلا به اختلال های یادگیری تاثیر مثبت و معناداری دارد. در نتیجه کاربرد موسیقی در بهبود عملکرد خواندن و نوشتن دانش­آموزان مبتلا به اختلال یادگیری موثر است.‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The influence of the use of music on improving reading and writing performance of students with learning disabilities

نویسندگان [English]

  • t seydanlo
  • m bagherpur
Department of Educational sciences, Bandargaz branch, Islamic Azad University, bandargaz ,Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of using music in improving the reading and writing skills of students with learning disabilities. The research methodology was a quasi-experimental approach with the pre-test-post-test method with the control group. To this end, 30 people were selected by simple random sampling method. The research tool included Fallah Chi Writing Disorder Test and Stanford Binet Reading Disability Test. The music use program (song and instrumental music) was provided to the students in 11 sessions (45 minutes) for five consecutive weeks. The control group received no intervention. The data obtained were analyzed using the covariance test. The findings suggested that the use of music use has a positive and significant impact on improving the reading performance of students with learning disabilities. Also, the music use indicated a positive and significant effect on improving the writing performance of students with learning disabilities. As a result, music usage is effective in improving the reading and writing skills of students with learning disabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Music usage
  • reading and writing improvement
  • Students
  • learning disabilities (disorders)
ابوالقاسمی،عباس و جوانشیری، لیلا (1391). نقش مطلوبیت اجتماعی با سلامت روانی و خودکارآمدی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر . مجله ی روان شناسیمدرسه،۱(۲)،۶-۲۰.

افروز، غلامعلی وکامکاری، کامبیز (1389).اصولروانسنجیوهوشآزمای. تهران: دانشگاه تهران.

بفرویی،کاظم؛ میرجلیلی، مرضیه و شیرجهانی،اعظم (1394).نقش بازی‌های حرکتی، نقاشی و موسیقی در کاهش مشکلات رفتاری ‌ـ ‌تحصیلی کودکان دارای مشکلات یادگیری.  تعلیم و تربیت استثنایی، ۷ (۱۳۵) :۵۲-۶۲.

خوانجانی، زینب؛ فرجی، رضا و فاروقی، پریا (1394).بررسی اثربخشی آموزش خودنظم‎دهی برکنش‎های اجرایی(حافظه کاری وسازمان‌دهی) دانش‎آموزان با ناتوانی‎های یادگیری مقطع ابتدایی شهرستان سقز .  فصلنامه روانشناسی تحولی روانشناسان ایرانی، ۱۲ (۴۵): ۵۱-۵۹.

دهقانی، مصطفی؛ کریمی، نرگس؛ تقی پورجوان، عباسعلی، حسن نتاج جلودار، فهمیه و زیدبادی، فاطمه (1391). ثربخشی بازی ها ریتمیک حرکتی موزون برمیزان کارکردهای اجرایی کودکان با ناتوانی‌های یادگیری عصب روان شناختی تحولی پیش ازدبستان. مجله ناتوانی های یادگیری، 2، (1): 77 -53.

مصطفی سرباز، زهرا؛ ابوالقاسمی، عباس و رستم اوغلی، سهیلا (1393). مقایسه راهبردهای خودتنظیمی، خلاقیت و جهت گیری هدف در دانش‌آموزان با و بدون اختلال ریاضی . فصلنامهناتوانی های یادگیری، 3، (3): 68-78.

عباس‌زاده، مهتاب؛ پویامنش، جعفر و امیری مجد، مجتبی (1394). اثربخشی موسیقی درمانی در بهبود عملکرد خواندن و نوشتن دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری. مجله مطالعات ناتوانی، ۶ (۱۲): ۲۰- ۲۵.

فلاح، چای (1384).بررسی اختلال های خواندن و نوشتن در بین دانش‌آموزان ابتدایی، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.

کریمی، زهرا (1393). بررسی نقش آموزش مبتنی بر موسیقی برکاهش اختلال‌های یادگیری دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهرستان گیلان، دانشکده تحصیلات تکمیلی، پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تکنولوژی آموزشی، آزاد اسلامی واحد کرمانشاه.

مقدم، کاوه و استکی، مهناز (1390).موسیقی واختلال‌های ریاضی. نشریه تعلیم و تربیت استثنایی، 107: 48-38.

AbasZadeh, M., Poyamnsh, J. & Majd Amiri, M. (2015). The effectiveness of music therapy on reading and writing performance of students with learning disorders. Journal of Disability Studies. 6 (12):20-25. (Persian)

Abolqasemi, A. & Javanshir, L. (2012). The role of social desirability and efficacy in predicting academic achievement and mental health of female students. Journal of School Psychology. 6-20, (2):12-15. (Persian)

Afroz, GA. & Vkamkary, K. (2015). Principles of psychometrics and intelligence testing. Tehran: Tehran University. (Persian)

Darrow, Alice-Ann. (2016). The Every Student Succeeds Act (ESSA): What It Means for Students With Disabilities and Music Educators, National Association forMusic Education 2016. 30(1) 41– 44. DOI: 10.1177/1048371316658327

Bfrofy, K., Mirjalili, M. & Shyrjhany A. (2016). The role of good games, painting and music education in reducing behavioral problems in children with learning difficulties. Exceptional education. 7 (135): 52-62.

Chou, Y. -C., Palmer, S. B., Wehmeyer, M. L. & Skorupski, W. P. (2017) Comparison of self-determination of students with disabilities: multivariate and discriminant function analyses. Journal of Intellectual Disability Research. 61: 144–154.  doi: 10.1111/jir.12297.

Dehghani, M., Karimi, N., Tagipourjvan, A. A, Hassan nattaj jelodar, F. & Zydbady, F. (2012). The Effectiveness of Games Rhythmic Motion-Based Motion for the Performance of Children with Learning Disabilities in Early Childhood Developmental Psychological Nerves, Journal of Learning Disabilities. 2 (1): 77 -53.

Fallah, chai. (2005). Disorders among primary school children reading and writing. Master's Thesis Psychology, Faculty of Humanities, Tarbiat Modarres University.  (Persian)
Karimi , z. (2015). Explores the role of music education based on reducing the learning disorder Gilan city high school, graduate school, thesis for a master's degree in educational technology, Kermanshah Branch. (Persian)

Fijueroa, R.A. (2006). The diagnosis of LD in English Learner. Journal of Learning Disabilities. 39(3), 206-209.

Khvanjany, Z., Faraji, R. & Farooq, f. (2016). Review the effectiveness of self-regulation by the Executive uplift (working memory and organization) primary school students with learning disabilities city turpentine, Iranian Journal of developmental psychology psychologists. 12(45):51-59 (Persian)

Laes T., & Westerlund H. (2017).Performing disability in music teacher education: Moving beyond inclusion through expanded professionalism, International Journal ofMusic Education.5:1-13

Moghaddam, K. & Sestaki,M. (2012). Music disorders math, Journal of exceptional education. 2012, 107: 48-38. (Persian)

Rickson D. &  Warren P. (2017). Music for All: Including young people with intellectual disability in a university environment, Journal of Intellectual Disabilities, First Published. 4: 46-52, https://doi.org/10.1177/1744629517701860

Sarbaz, M., Abolghasemi, Z. & RostamOghli, S. (2015). Comparison of self-regulation strategies, creativity and goal orientation in students with and without dyscalculia, Journal of Learning Disabilities. 2015. 3 (3): 68-78 (Persian)

 Yazdanbakhsh, K. & Bahrami Zahra. (2012). Explore problem-solving strategies for students with learning disabilities, cognitive science First National Conference on Education, Mashhad, Ferdosi University of Mashhad. 89-99 (Persian)

Zimmerman, B. J. (2015). Self- regulated learning: Theories, Measures, and outcomes, city university of New York Graduate center, NY, USA.

Zyga O., Russ Sandra, W. & Meeker Heather. (2017). A preliminary investigation of a school-based musical theater intervention program for children with intellectual disabilities, Journal of Intellectual Disabilities. 2017. 29:54-55, https://doi.org/10.1177/1744629517699334.