تعیین اثربخشی آموزش با استفاده از برنامه چندرسانه‌ای لوح دانش مبتنی بر دیدگاه ساخت‌گرا بر بهبود عملکرد ریاضی دانش‌آموزان دارای ناتوانی یادگیری ریاضی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه سمنان

2 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه سمنان

10.22098/jld.2018.625

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش با استفاده از برنامه چندرسانه­ای لوح دانش مبتنی بر دیدگاه ساخت­گرا بر بهبود عملکرد ریاضی دانش­آموزان دارای ناتوانی یادگیری ریاضی صورت گرفته است. روش پژوهش نیمه تجربی بوده و در آن از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه استفاده شده است. جامعه پژوهش، کلیه دانش آموزان دختر دارای ناتوانی یادگیری سوم ابتدایی منطقه 10 شهر تهران در سال تحصیلی 97-1396 بود، که به روش خوشه­ای تصادفی از میان آنها تعداد 20 دانش آموز به عنوان گروه آزمایش و 20 دانش آموز به عنوان گروه گواه که دامنه هوشی­شان بین 85 تا 115 بود، انتخاب شدند. به گروه آزمایش با استفاده از نرم افزار آموزشی چند رسانه­ای در 41 جلسه که به مدت 81 روز طول کشیده است، آموزش داده شد. گروه گواه در معرض روش­های آموزش سنتی و مرسوم در مدارس قرار گرفت. برای گردآوری اطلاعات از هوشی ریون و آزمون ریاضی کی­مت استفاده شد. به منظور بررسی فرضیه­های پژوهشی، از آزمون تحلیل کواریانس چند متغیری و تک متغیری استفاده شد. یافته­ها نشان داد که آموزش ریاضی با استفاده از نرم افزار چند رسانه­ای نسبت به روش سنتی بر عملکرد ریاضی دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری موثر است(05/0>p). با توجه به یافته­ها استنباط می­شود که آموزش چند رسانه­ای روشی موثر جهت بهبود عملکرد ریاضی دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the effectiveness of education with the use of lohe-danesh multimedia, based on constructive view, on improving math performance of the students with math learning disabilities

نویسندگان [English]

  • M Esmaeili 1
  • M.A Mohammadyfar 2
  • A.M Rezaie 2
1 Ph.D. Candidate of Educational Psychology. Semnan University
2 Correspondent Author: Assistant Professor of Psychology, Semnan University
چکیده [English]

The aim of this study is determining the effectiveness of Lohe-Danesh math multimedia on improving the performance of students based on constructive view and principles of multimedia design. Its methodology is semi-experimental including pre-test and post-test designs on the control group. The research population consists of all the third grade female students of 10th district of ministry of education in Tehran with math learning disabilities within the years of 2016 to 2017. Using random clustering method, 20 students were chosen for the experimental group and 20 students for the control group whose IQ domain ranged from 85 to 115. The experimental group was trained with multimedia software in 41 sessions. Each session lasted 81 days. The teaching method for the experimental group was the educational software, and for the control groups the traditional teaching method (without using educational software). For collecting data, K Math’s mathematical test was used. For analyzing the research hypothesis, multivariate and single variant covariance analysis is used. The results indicate that teaching math with the use of multimedia software is effective for math performance of the students (p > 0.05). It is proved better than the traditional educational methods for teaching math to the students with learning disabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • multimedia software education
  • constructive view
  • Math performance
  • learning disability
احمد علی، امیر و موسوی پور، سعید (1393).تولید چند رسانه­ای آموزشی حساب آموز و اثربخشی آن بر پیشرفت تحصیلی عملیات جمع و ضرب دانش آموزان دختر با ناتوانی یادگیری ریاضی. مطالعات روان­شناسی تربیتی، 10(18)، 82-67.

احمدی، غلامعلی و نخستین روحی، ندا (1393). بررسی تمایز یادگیری با یادگیری الکترونیکی و یادگیری سنتی (چهره به چهره) در آموزش ریاضی. مجله­ی روان­شناسی مدرسه، 3 (2)، 26-7.

اخواست، آسیه؛ بهرامی، هادی؛ پورمحمدرضای تجریشی، معصومه و بیگلریان، اکبر (1388). تاثیر بازی‌های آموزشی بر یادگیری برخی از مفاهیم ریاضی در دانش آموزان پسر کم توان ذهنی. فصلنامه توانبخشی، 10(3)، 18-8.

اسلاوین، رابرت ایی (1378). روانشناسی تربیتی: نظریه و کاربست. ترجمه یحیی سید محمدی. تهران: روان.

آخوندی، آذر (1389). آموزش موثر چندرسانه­ای در راستای آموزش املا به دانش آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری در ایران. مجله علوم اجتماعی و رفتاری، 3(15)، 1954-1951.

باوی، علی (1391). بررسی تاثیر آموزش از طریق نرم افزار چند رسانه­ای بر عملکرد ریاضی دانش آموزان پسر حساب پریش شهرستان تهران. یافته­های نو در روان­شناسی، 8(25)، 69-55.

ذاکری، اعظم (1388). مقایسه تاثیر آموزش به کمک نرم افزار آموزشی و شیوه سنتی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی. پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه تربیت معلم.

رضوی، سید عباس (1390). روندهای اخیر و آتی طراحی آموزشی. مجله رشد تکنولوژی آموزشی، 5، 21-18.

سادات ابطحی، معصومه (1390). تعلیم و تربیت چندرسانه­ای (IMLO) برای کودکان مبتلا به نارساخوانی. مجله پروسدیا-علوم اجتماعی و رفتاری، 47(1)، 1210-1206.

شریفی اردانی، احمد (1389). تاثیر آموزش مستقیم بر یادگیری مفاهیم ریاضی کودکان با اختلال ریاضی. پایان نامه کارشناسی ارشد،  دانشگاه تهران.

عابدی، احمد؛ قادری نجف آبادی، مریم؛ شوشتری، مژگان وگلشنی، فرشته (1390). اثر آموزش برنامه­ی فراشناخت پانورا وفیلیپو بر بهبود عملکرد حل مساله دانش و مهارت فراشناخت دانش آموزان با نارسایی ویژه در ریاضی. فصلنامه روان­شناسی افراد استثنایی، 5، 145-125.

عارفی، محبوبه؛ دانش، عصمت و صفی یاری، زهرا (1388). نقش نرم افزار آموزشی ریاضی دنیای تاتی در پیشرفت ریاضی دانش آموزان کم توان ذهنی پایه اول مجتمع دخترانه شهید صیاد شیرازی تهران. فصلنامه روان­شناسی کاربردی، 3 (1)، 44-27.

عباسی، سیف اله و بادله، علیرضا (1393). تولید محتوای الکترونیکی(نرم افزار آموزشی): استانداردها، ابزارها، نرم افزارها. چاپ اول، تهران: انتشارات دیباگران تهران.

کرک، ساموئل؛ گالاگر، جیمز؛ آناستازیوف، نیکولا و کلمن، ماری (2006). آموزش و پرورش کودکان استثنائی. ترجمه مهدی گنجی،  (1388)، تهران: انتشارات ساوالان.

گلزاری، زینب (1383). تاثیر به کارگیری طراحی آموزشی دست سازه­ها و نرم افزارهای محقق ساخته درس ریاضی دوره راهنمایی بر یادگیری دانش آموزان دختر شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه تربیت معلم.

محمد اسماعیل، الهه (1378). انطباق و هنجارگزینی آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی ایران کی-مت. تهران: پژوهشکده کودکان استثنائی.

معتمدی، عبدالله؛ برقی ایرانی، زیبا وکریمی، بهروز (1391). مقایسه اثر بخشی سه شیوه­ی آموزش مستقیم، آموزش به کمک کامپیوتر و ترکیبی بر کاهش مشکلات دانش آموزان دارای اختلال ریاضی. مجله­ی­ ناتوانی­های یادگیری، 2 (2)، 100-76.

مومنی مهموئی، حسین؛ پاکدامن، محبوبه و لاری، مجتبی (1391). تاثیر نرم افزار آموزشی «ویکی و نیکی» بر میزان خلاقیت و پیشرفت تحصیلی درس ریاضی. فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 3 (2)، 143-127.

مهر محمدی، محمود و شیخ زاده، مصطفی (1383). مقاله با عنوان میزان اثر بخشی نرم افزارآموزش ریاضی ابتدایی براساس رویکرد سازندگی. فصل نامه نوآوری­های آموزشی. دوره پاییز.

میزرایی، رحیم (1389). استفاده از فناوری اطلاعات بر آموزش ریاضی و مقایسه آن با روش سنتی. پایان نامه کارشناسی ارشد، کرمان، دانشکده ریاضی و کامپیوتر.

نصرتی، فاطمه؛ غباری بناب، باقر؛ وکیلی نژاد، مریم وکشاورز افشار، حسین (1395). اثربخشی آموزش مستقیم بر عملکرد ریاضی دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص. مجله ناتوانی­های یادگیری، 5 (4)، 122-108.

Abbasi, S., Badele, A. (2015). Production of Electronic Content (Educational Software): Standards, Tools, Software. First Edition, Tehran, Dibagaran Tehran Publishing. (Persian)

Abedi, A., Ghaderi Najad Abadi, M., Shoushtari, M., & Golshani, F. (2012). The Effect of Panorama and Philipio Metacognition on Improving the Problem-Solving Task of Knowledge and Metacognitive Skills of Students with Special Neurology in Mathematics. Psychology of Exceptional People Quarterly, 5, 125-145. (Persian)

Adeyemi, B. A. (2012). Effects of Computer Assisted Instruction (CAI) on students’ achievement in social studies in Osun state, Nigeria. Mediterranean Journal of Social Sciences, 3(2), 269-277.

Ahmad Ali, A., & Mousavi Pour, S. (2015). Educational Multimedia Production and Its Effectiveness on the Academic Achievement of Girls with Mental Learning Disabilities. (Persian)

Ahmadi, Gh., & Nokhostin Rouhi, N. (2015). Studying the Distinction of Learning with E-Learning and Traditional Learning in Mathematical Education. Journal of School Psychology, 3(2), 26-27. (Persian)

Akhavast, A., Bahrami, H., Pour Mohammad Rezaie Tajrishi, M., & Biglorian, A. (2010). The Effect of Educational Games on Learning Some of the Mathematical Concepts in Mentally Retarded Boy Students. Quarterly Journal of Rehabilitation, 10(3), 18-8. (Persian)

Arefi, M., Danesh, E., & Safi Yari, Z. (2010). The Role of Tatian World’s Mathematical Education Software in Mental Development of Low Power Students of the First Grade of Shahid-Sayyad-Shirazi School for Girls in Tehran. Quarterly of Applied Psychology, 3(1), 27-44. (Persian)

Bavi, A. (2013). The Effect of Education through Multimedia Software on the Mathematical Performance of Male Students in Tehran. New Discoveries in Psychology, 8(25), 55-69. (Persian)

Butterworth,B., Varma, S., & Laurillard, D. (2011). Dyscalculia: from brain to education.sience, 332(60), 53-1049.

Faragher, R., & Brown, R, I. (2005). Numbery for adult with down system: it is a matter of quality if Life. Jornal of Intellectual Disability Rwsearch 4, 761-765.

Ghamarani, A., & Jafari, H. (2008). Computer and Its Impacts on Teaching and Learning Process of Exceptional Students. Edited by Mohammad Reza Nili, Proceedings of the Second Educational Technology Conference, Tehran. Allameh-Tabatabaie University Publishing, 380-388. (Persian)

Golzari, Z. (2005). The Effect of Hand-Made Structures and Software Researches in Math Courses on the Learning Tehranian Girl Students. An M.A. Thesis, Tehran, Tarbiat-Moalem University. (Persian)

Jack, M. Fletcher., Lynn, S. Fuchs., & Marcia, A. Barnes. (2007). Learning Disabilities From Identification to Intervention. New York:.A Division of Guilford.

Kenji, R., & Betlehem, U. (2002). Task engagement & Mathematics performance in children With attention –deficit ltyperactivity disorder : Effects of supplemental computer instruct-ion, school phychology & eyarterly, school psycology & quarterly, 117(3), 242-857.

Khan, T.M. (2010). The effects of multimedia learning on children with different special education needs. Journal of Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2(2), 4341–4345.

Kirk, S., Gallagher, J., Anastasov, N., & Colman, M. (2006). Educating Exceptional Children. Translated by Mahdi Ganji, (1388), Tehran, Savalan Publishing.

Liao, Y. C. (2007). Effects of computer-assisted instruction on students achievement in Taiwan: A meta-analysis. Journal of Computers & Education, 48(2), 216 –233.

Mayer, R.E. (2001). Multimedia learning . New York: Cambridge University pres.

Mehr Mohammadi, M., & Sheykh Zadeh, M. (2005). A Paper Titled the Effectiveness of Primary Mathematical Software Based on Construction Approach. Quarterly of Educational Innovations, Fall. (Persian)

Mirzaie, R. (2011). Using Information Technology in Mathematical Education and comparing it with Traditional Methods. An M.A. Thesis, Kerman, Faculty of Mathematics and Computer. (Persian)

Mohammad Ismail, E. (2000). Adaptation and Normalization of the Iranian Key-Math Achievement. Tehran, Exceptional Children Institute. (Persian)

Momeni Mahmoui, H., Pakdaman, M., & Lari, M. (2013). The Effects of “wiki, niki” Educational Software on the Level of Creativity and Academic Achievement of the Mathematical Course. Quarterly of Information and Communication Technology in Educational Sciences, 3(2). 127-143. (Persian)

Motamedi, A., Barghi Irani, Z., & Karimi, B. (2013). Comparison of the Effectiveness of Three Direct Teaching Methods, Computer Aided and Combined Training and Reducing the Problems of Students with Math Disorders. Journal of Learning Disabilities, 2(2), 76-100. (Persian)

Nosrati, F., Ghobari Bonab, B., Vakili Nejad, M., & Keshavarz Afsar, H. (2012). Effectiveness of Direct Training on the Students’ Math Performance with Specific Learning Disorders. Journal of Learning Disorders, 5(4), 108-122. (Persian)

Olga Pilli, A., & Meral Aksu, B. (2013). The effects of computer-assisted instruction on the achievement, attitudes and retention of fourth grade mathematics students in North Cyprus. Computers & Education, 62, 62-71.

Pulasthi Dhananjaya Gunawardhana, L. K., &  Professor Sellappan Palaniappan. (2016). Multimedia Application for Learning. GSTF Journal on Computing (JOC) Vol.5 No.1.

Razavi, A. (2012). Recent and Future Trends in Educational Design. Journal of Educational Technology Growth, 5, 18-21. (Persian)

Sharifi Ardani, A. (2011). The Effect of Direct Education on Learning Math Concepts in Children with Mental Disorders. M.A. Thesis, Tehran. (Persian)

Slavin, R. E. (2000). Educational Psychology: Theory and Practice. Translated by Yahya Seyed Mohammadi. Tehran, Ravan.

Wiznitzer, M., & Scheffel, D. L. (2010). Learning disabilities. In R. B. David, J. B. Bodensteiner, D. E. Mandelbaum, & B. Olson (Eds.), C;inical pediatric neurology, 479-492.

Zakeri, A. (2010). Comparison of the Effects of Training through Educational Software and Traditional Methods on the Academic Achievement of Mathematical Lessons. M.A Thesis, Tehran, Tarbiat-Moalem University. (Persian)