مقایسه ی شایستگی اجتماعی و مولفههای آن در دانشآموزان دارای ناتوانی یادگیری و دانشآموزان دارای پیشرفت تحصیلی پایین، متوسط و بالا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

2 کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 استاد روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

4 استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

jld-1-1-90-7-1

چکیده

هدف این مطالعه مقایس هی شایستگی اجتماعی و
مؤ لّفه های آن در دانشآموزان دارای ناتوانی یادگیری و
دانش آموزان دارای پیشرفت تحصیلی پایین، متوسط و بالا است.
آزمودنی های پژوهش شامل 160 دانشآموز( 40 نفر دارای
ناتوانی یادگیری، 40 نفر دارای پیشرفت تحصیلی پایین، 40 نفر
دارای پیشرفت تحصیلی متوسط و 40 نفر دارای پیشرفت
تحصیلی بالا) پایه تحصیلی دوم راهنمایی بودند که به روش
تصادفی خوشهای چند مرحلهای از میان دانشآموزان مدارس
ناحیه 1 و 2 شهر اردبیل انتخاب شدند. برای جم عآوری دادهها
از آزمونهای محقق ساخته خواندن، نوشتن و ریاضیات،
پرسشنامه ی شایستگی اجتماعی فلنر و آزمون هوشی ریون
استفاده شد. نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری نشان داد که
دانش آموزان دارای ناتوانیهای یادگیری و دانشآموزان دارای
پیشرفت تحصیلی پایین نسبت به دانشآموزان دارای پیشرفت
تحصیلی متوسط و بالا در شایستگی اجتماعی نمرات کمتری
کسب کردند. این نتیجه تلویحات مهمی در زمینه آموزش و
ارتقای بهداشت روانی دانش آموزان استثنایی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparison of social competence and its components in students with learning disability and students with low, average and high academic achievement

نویسندگان [English]

  • A abolghasemi 1
  • H Rezaee 2
  • M Narimani 3
  • A Zahed Babolan 4
1 Associate Professor, University of Mohaghegh Ardabili
2 MA. in Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
3 Professor of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
4 Assistant Professor, University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

The purpose of the present study
was to compare social competence and its
components in students with learning disability
and students with low, average and high
academic achievement. Using a multi- stage
random cluster sampling method, a study
sample of 160 second grade guidance school
students (40 with learning disability, 40 with
low academic achievement 40 with moderate
academic achievement and 40 with high
academic achievement) was selected from
students in the 1st and 2nd districts of Ardabil.
Data were collected using the Social
Competence Scale, Raven's Progressive
Matrices and researcher constructed tests for
reading, writing and math evaluation. The
MANCOVA results showed students with
learning disability and students with low
academic achievement scored lower on indices
of social competence than students with
average and high academic achievement. This
finding has important implications as regards
the education and mental health of exceptional
students

کلیدواژه‌ها [English]

  • social competence
  • learning disability
  • academic achievement
احدی، حسن؛ کاکاوند، علیرضا. ( 1388 ). اختلالات یادگیری از نظریه تا عم . ل چاپ سوم، تهران، ارسباران.
انجمن روانشناسی امریکا. ( 2000 ). متن تجدید نظر شده چهارمین راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای
روانی. ترجمه ی هامایاک آوادیس یانس و محمدرضا نیکخوه( 1388 ). چاپ اول، تهران، نشر سخن.
برهمند، اوشا؛ نریمانی، محمد؛ امانی، ملاحت. ( 1385 ). شیوع اختلال حساب نارسایی در دانش آموزان
.917-930 ،(4) دبستانی شهر اردبیل. پژوهش در حیط هی کودکان استثنایی، 6
سیدعباس زاده، میرمحمد؛ گنجی، مسعود و شیرزاد، علی. ( 1382 ). بررسی رابطه ی هوش، پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان پایه ی سوم راهنمایی تحصیلی مدارس استعداد درخشان شهرستان اردبیل،
پایان نامه ی کارشناسی ارشد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل.
گورمن، جین. چنگ.( 2002 ). اختلالات هیجانی و ناتوانیهای یادگیری در کلاسهای ابتدای . ی ترجمه
محمد نریمانی و ناصر دگرماندروق. ( 1381 ). چاپ اول، اردبیل، انتشارات نیک آموز.
نریمانی، محمد؛ رجبی، سوران. ( 1384 ). بررسی شیوع اختلالات یادگیری در دانش آموزان دوره ابتدایی.
.221-252 ،(3) پژوهش در حیط هی کودکان استثنایی، 5
Bear, G. G., Minke, K. M., & Manning, M. A. (2002). Self-concept of students with
learning disabilities: A meta-analysis. School Psychology Review, 31, 405-427.
Bender, W. N., & Wall, M. E. (1994). Social-emotional development of students with
learning disabilities. Learning Disability Quarterly, 28(2),87-94.
Coleman, J. M., & Minnett, A. M. (1992). Learning disabilities and social competence: A
social ecological perspective. Exceptional Children, 59, 234-240.
Conte, R., Andrews, j. (1993). Social skills in the context of Learning Disaiblities
definition: A reply to Gresham and Elliot directions for the future. Journal of Learning
Disablities, 26, 146- 153.
Felner, R. D., Lease, A. M., and Philips, R. C.(1990). Social Competence and the Language
of Adequay as a Subject Matter for Psychology: A Quadripartite Trievel Frmework. In
T.P.Gullotta. G. R. Adams, & R Montemayor (Eds), the Deveolopment of Social
Competence (pp. 254-264).
Gresham, F. M.(1981). Social skills training with handicapped children: a review. Rev.
Educ. Res., 51, 139-176.
Gresham, F.M., & Elliott, s. n. (1988). Social skills deficit as a primary learning disability.
Journal of Learning Disablities, 22, 120-124.
Hazel, J. S., & Schumaker, J. B. (1988). Social skills & Learning Disaiblities, Current issues
and recommendations of the national conference. Parkton, MD: yorc press. 239-344.
Heiman, T. Berger, B. (2007). Parents of children with Asperger syndrome or with learning
disabilities: Family environment and social support. Research in Developmental
Disabilities, 29, 289–300.
Hiebert, B., Wong, B., & Hunter, M. (1982). Affective influences on lrerning disabiled
adolescencts. Learning Disabilities Quarterly, 5(4), 334-343.
Holder, H. B., & Kirkpatrick, S.W. (1991). Interpretation of emotion from facial
expressions in children with and without lrerning disabilities. Journal of Learning
Disabilities, 24, 170-177.
Kavale, K., & Forness, S. R. (1995). Social skills deficits and training: a meta-analysis of
the research in learning disabilities. Adv. Learn. Behav. Disabil., 9, 119–160.
Kendall, O. & Braswel, L. (1993). Cognitive- Behavior Oral Therapy for Impulsive Children
(2 ed). New York: Guilford Press.emedial and Special Education, 19, 300–309.
LaGreca, A. M. (1981). Social behavior and social perception in learning disabled children:
A review with implications for social skills training. Journal of Pediatric Psychology, 6,
359-416.
La Greca, A. M., & Stone, W. L. (1990) Children with disabilities: the role of achievement in
social. personal, and behavioral functioning. In H. L. Swanson & B. K. Keogh (Eds),
Learning disability: Theoretical and research issues. Hillsde, N. J.: Erlbaum, pp. 333-352.
Most, T., & Greenbank, A. (2000). Auditory, visual, and auditory–visual perception of
emotions by adolescents with and without learning disabilities, and their relationship to
social skills. Learn. Disabil. Res. Pract., 15, 171–178.
Nabuzoka, D., & Smith, P. K. (1995). Identification of expressions of emotions by children
with and without learning disabilities. Learn. Disabil. Res. Pract, 10, 91–101.
Parker, J. G., & Asher, S. R. (1987). Peer relations and later personal adjustment: Are low
accepted children at risk? Psychological Bulletin, 102, 357-389.
Parril-Burnstein, M. (1981). Problem solving and lrerning disabilities: An information
prossesing approach. New York: Grune & Stratton.
Roberts, C., & Zubrick, S. (1993). Factor influencing the social status of children with mild
academic disabilities in regular classrooms. Exceptional children, 59(3), 192-202.
Journal of Learning Disabilities, Autumn & Winter 2011 مجله ی ناتوانی های یادگیری، پاییز و زمستان 1390
Rourke, B. P. (1995). Syndrome of nonverbal learning disabilities: Neurodevelopmental
manifestations. New York: The Guilford Press.
Sideridis, G. D., Morgan, P., Botsas, G., Padeliadu, S., & Fuchs, D. (2006). Prediction of
students with LD based on metacognition, motivation, emotions and psychopathology:
A ROC analysis. Journal of Learning Disabilities, 39, 215–229.
Silver, H. Ruff, M. Iverson, L. Barth, T. Broshek, K. Wechsler, D. (1991). Manual for the
Wechsler Intelligence Scale for Children—Third edition. San Antonio, TX:
Psychological Corporation.
Silver., H. Ruff., M. Iverson., L. Barth., T. Broshek., K. Bush., S. Koffler., P. Reynolds, R.
(2008). Learning disabilities: The need for neuropsychological evaluation. Archives of
Clinical Neuropsychology, 23, 217–219.
Sobornie, E. J. (1994). social-affective characteristics in early adolescents identified as
learning disabled and nondisabled. Learning Disabilities Quarterly, 17(4), 268-279.
Swanson, H. L. & Malone, S. (1992). Social skills and lrerning disabilities: A meta-analysis
of the literature. Social psychology Review, 21, 579-582.
Tsatsanis, K. D., Fuerst, D. R., & Rourke, B. P. (1997). Psychosocial dimensions of
learning disabilities: External validation and relationship with age and academic
functioning. Journal of Learning Disabilities, 30, 490–502.
Vaughn, S., Elbaum, B., & Boardman, A. G. (2001). The social functioning of students
with learning disabilities: implications for inclusion. Exceptionality, 9, 47–65.