دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی اثر بخشی آموزش راهبرد های خود تعلیمی کلامی بر سازگاری اجتماعی و هماهنگی دیداری حرکتی دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1402

10.22098/jld.2023.13578.2120

متین سلطانی؛ محمد نریمانی؛ توکل موسی زاده


مقایسه‏ اثربخشی آموزش مبتنی بر هوش چندگانه و آگاهی واج ‏شناختی و ترکیب این دو روش بر بهبود مهارت‏ های خواندن دانش ‏آموزان نارساخوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1402

10.22098/jld.2023.13562.2117

بهروز فولادی؛ محمد نریمانی؛ توکل موسی زاده؛ سمیه تکلوی


مقایسه سبک های تفکر و بهزیستی تحصیلی در دانش‌آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1403

10.22098/jld.2024.14819.2159

محمد نریمانی؛ نیما صادقزاده بلیل


نقش انتظارات معلم ادراک شده در پیش‌بینی درگیری شناختی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1403

10.22098/jld.2024.14774.2157

محدثه مرتضی پور؛ حسین جناآبادی؛ افسانه مرزیه


اثربخشی مدل بهزیستی مدرسه بر پیوند با مدرسه و خودتنظیمی تحصیلی در دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1403

10.22098/jld.2024.14943.2163

مهدیه یحیی نژاد؛ حسین جناآبادی؛ سجاد کاظمی