اثربخشی نقاشی درمانی درکاهش رفتارهای پرخاشگرانه ی دانش آموزان دختر دچار نارساخوانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد روان‌شناسی، دانشگاه رازی کرمانشاه

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رود هن

jld-1-3-91-4-6

چکیده

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی نقاشی درمانی درکاهش
پرخاشگری دانشآموزان دختر نارساخوان انجام شد. جامعه ی
آماری پژوهش، شامل کلیه ی دانشآموزان دختر نارساخوان مراجعه
کننده به مراکز اختلالات یادگیری شهر کرمانشاه بود که از میان
آن ها نمونهای به حجم 120 نفر به روش نمونهگیری موجود انتخاب
شد و پس از تکمیل پرسشنامه پرخاشگری آیزنک 30 نفرکه
بیش ترین نمره را داشتند، انتخاب گردید و به صورت تصادفی به دو
گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش به مدت 6 جلسه
به نقاشی آزاد پرداختند. بعد از مداخله برای هر دو گروه پس آزمون
به عمل آمد. طرح پژوهش آزمایشی بود. برای تجزیه و تحلیل
داده ها از روش آماری تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج پژوهش
نشان داد که بین میانگین نمرات پیشآزمون و پسآزمون
پرخاشگری در دو گروه آزمایش وکنترل تفاوت معنا داری وجود
دارد. از یافتههای پژوهش میتوان نتیجه گرفت که نقاشی درمانی
درکاهش رفتارهای پرخاشگرانه دانشآموزان دختر دچار نارساخوانی
مؤث ر است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of art therapy (painting) in reducing the aggressive behavior of students with dyslexia

نویسندگان [English]

  • J Karami 1
  • M Alikhani 2
  • A Zakiei 2
  • K Khodadi 3
1 Assistant Professor of Psychology, University of razi Kermanshah
2 MA. Student of Psychology, University of razi kermanshah
3 MA. Student of Psychology, Islamic azad University, Rodehen
چکیده [English]

This paper investigates the effectiveness
of painting in reducing aggressive behavior
among students with dyslexia. The study
population consisted of all dyslexic female
students in Kermanshah referred to centers of
learning disorders in Kermanshah, which among
them a sample of 120 were selected in available
sampling method and after completing Eysenck
aggression questionnaire, 30 with highest scores
were divided randomly into two groups of
experimental and control. Experimental group
began free painting for 6 sessions and after
intervention, post-test was conducted for both
groups. The design of study was of experimental
and in order to analyze data, statistical method of
covariance was used. The results indicated that
there was a significant relationship between pretest
and post-test aggression scores in both groups
of experimental and control. In terms of findings
it could be concluded that painting is effective in
reducing aggressive behaviors of female students
with dyslexia

کلیدواژه‌ها [English]

  • Art therapy
  • aggressive behavior
  • dyslexia
بارون، رابرت( 2005 ). روان شناسی اجتماعی. ترجمه:دکتر یوسف کریمی( 1389 ). تهران: نشر روان.
باعز ت، فرشته( 1387 ). تعیین عوامل اختلال های هیجانی مؤث ر بر نارساخوانی دانش آموزان مقطع ابتدایی.
.404- 412 ،(4) پژوهش در حیط هی کودکان استثنایی، 8
بروان، دانیل( 1992 ) هنر درمان . ی ترجمه: مهدی وهابی( 1384 ). تهران: جیحون.
بهپژوه،احمد؛ نوری، فریده( 1381 ). تأثیر نقاشی درمانی در کاهش رفتارهای پرخاشگرانه ی دانشآموزان
.155-170 ،(2) عقبمانده ی ذهنی. مجله رو ا نشناسی و علوم تربیتی، تهران، 32
1. Melkowits
اثربخشی نقاشی در کاهش رفتارهای پرخاشگرانه ی دانش آموزان دختر دچار نارساخوانی
116
تکلوی، سمیه( 1390 ) . تأثیر آموزش بازی درمانی مادران بر مشکلات رفتاری کودکان دارای ناتوانیهای
.44-59 ،(1 ) یادگیری. فصلنام هی علمی- پژوهشی ناتوانیهای یادگیری، 1
دادستان ، پریرخ( 1384 ). روان شناسی مرضی، تهران: انتشارات ساوالان.
15- درتاج، فریبرز( 1388 ) . تأثیر آموزش خشم بر پرخاشگری و سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر 12
.62-72 ،(12) ساله. فصلنام هی روانشناسی کاربردی، 3
کاپلان، هارولد، سادوک. بنجامین جی و سادوک، ویرجینیا.( 2007 ) خلاصه روا نپزشکی(علوم رفتاری -
روان پزشکی) چاپ سوم ، ترجمه ی پورافکاری ، نصرت الله،( 1386 )، تهران: انتشارات شهر آب.
کریمی ، یوسف( 1387 ). اختلالات یادگیری، تهران: انتشارات ساوالان.
عبادیان، محمود( 1383 ). گزیده ی زیباشناسی هگل. تهران: فرهنگستان هنر.
میلانی فر ، بهروز( 1385 ). روان شناسی کودکان و نوجوانان استثنای . ی تهران: نشر قومس.
محامدی، منیژه( 1386 ). درام درمانی. تهران: سلسله انتشارات نشر قطره.
ملکی، صدیقه ( 1385 ). بررسی تأثیر آموزش گروهی مهار تهای کنترل خشم بر پرخاشگری نوجوانان
راهنمایی منطق هی 2 کر . ج پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات پرستاری . تهران : دانشگاه
تربیت مدرس.
میرباقری، مزدک ( 1381 ). بررسی تأثیر برنامه بحث گروهی بر سطح خود پنداره و پرخاشگری نوجوانان
پسر دبیرس تا نهای منطق هی 6 تهرا . ن پایان نام ه ی کارشناسی ارشد پرستاری، تهران دانشگاه تربیت
مدرس. دانشگاه علوم تربیتی و روان شناسی.
نزادیکاشانی، غزاله ( 1388 ). تأثیر نقاشی بر کاهش پرخاشگری پرخاشگری دانش آموزان دختر عقب
.70-78 ،(4) مانده ی ذهنی آموزشپذیر مقطع ابتدایی. ویژهنامه توانبخشی اعصاب کودکان، 11
در کاهش پرخاشگر ی دانش آموزان (UV هاشمی، محبوبه ( 1389 ). تأثیر نمایش عروسکی (همراه با نور
دختر عقب مانده ی ذهنی آموزش پذیر. ویژه نام هی توانبخشی اعصاب کودکا . ن تهران: دوره ی یازدهم.
شماره ی پنجم.
Crimmens P.(2006). Drama Therapy and Story making in Special Education .First edition.
Philadelphia: London Jessica Kingsley Publishers.
Levick, M.F.(1983).They couldn’t talk and so they draw. Illinois: Charles .C. Thomas.
Jentery,D.(2007). Anger manayement and may not help at all. Journal of cousulting and
clinical psychology,3, 422-441.
Kaplan F.(2007). Art Therapy and Social Action. First edition. Philadelphia: London
Jessica Kingsley Publishers.
Li H.L. (2002). Painting therapy for a child with emotional and behavioral disorders .A
single case study.Thesis for master of art in art Therapy and counseling ;.Abstract page.
Malchiodi CA.(2003). Handbook of art therapy. 4th Ed. New York: The Guilford press.
Melkowits.A.T.K.(2008).Art therapy with an adoptive family: A case study of adoptee with
reactive attachment disorder. Thesis for master of art in art Therapy and counseling.
USA. Ursuline college. Abstract page & pp: 45.
Nissimov-Nahum E.(2009). Use of drawing task to study art therapists' personal
experiences in treating aggressive children. The Arts in Psychotherapy; 36,140-147.
Rastle M.A (2008) .Individual art therapy counseling with at-risk childrenin
schooletting.Thesis for master of art in art Therapy and counseling. USA. Ursul in
college. Abstract page.
Strachan, L.(2007). Using lamgery to predict self- confidence and anxity in young elite ath
lrtes. Journal of Imager Resarch in sport and physical Activity, 1(1), 35-40.