بررسی توان پیش بینی آزمون بندر-گشتالت برای آمادگی ابتلاء به ناتوانی های خواندن و دیکته در کودکان پیش دبستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روان‌شناسی، دانشگاه الزهراء(س)تهران

2 استادیار روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشگاه الزهراء(س)

jld-1-3-91-4-7

چکیده

پژوهش حاضر توان آزمون بندر-گشتالت را در پیش بینی
ابتلاء به ناتوانی خواندن و دیکته ی کودکان پیش دبستانی تهران
بررسی کرده است. این تحقیق برای دستیابی به آزمونی جهت
تشخیص کودکان نیازمند درمان ناتوانی خواندن و دیکته ی قبل از
ورود به دبستان انجام شد. این پژوهش از نوع علّی- مقایسه ای بود.
473 کودک پیش دبستانی به صورت تصادفی از مناطق 5،2،3 و 6
آموزش و پرورش شهر تهران انتخاب و با آزمون بندر-گشتالت
آزمون شدند. وضعیت خواندن و دیکته ی آن ها در پایه ی اول
85 مبتلا - ابتدایی بررسی شد که 28 کودک دارای بهر هی هوش 95
به ناتوانی خواندن و دیکته با 28 کودک دارای همان سطح هوش و
نشان داد که عدم t فاقد ناتوانی یادگیری مقایسه شدند. نتایج آزمون
خطای یکپارچگی کودکان پی شدبستانی آماده برای ابتلاء به ناتوانی
خواندن و دیکته بیش از کودکان پیش دبستانی عادی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation of the power of the Bender Gestalt test in the prediction of preschool children’s predisposition for dyslexia and dysgraphia

نویسندگان [English]

  • S.A Mehrinejad 1
  • N Sobhi Gharamaleki2 2
  • S Rajabi Moghadam 3
1 Assistance professor in Psychology, Alzahra University
2 Assistance professor in Psychology of University, Mohaghegh Ardabili
3 MA student of Psychology, Alzahra university
چکیده [English]

the current research investigated the power
of Bender Gestalt test in provident of the affliction
readiness to dyslexia and dysgraphia in Tehranian
preschool children. This research carrying out in
direct access to the test for diagnosis the children that
have need the therapy for dyslexia and dysgraphia
before of entrance to elementary school the method
of the research was the descriptive from the kind of
longitudinal. 743 preschool children selected
randomly from the regions 2, 3, 5, 6 education of
Tehran city. Subjects have have been tested with
Bender Gestalt test. Finally 28 preschool children
with 85-95 I.Q that in elementary first grade affected
to dyslexia and dysgraphia compares with the same
I.Q preschool child 28 and without learning disability
.the mean total error and fourfold errors of distortion,
rotation, disintegration, perseveration compared
between two groups with independent test. The
results showed that merely the disintegration error
score of preschool children possessing readiness for
being affected to dyslexia and dysgraphia is
significantly more than normal preschool children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dyslexia
  • Dysgraphia
  • Bender Gestalt test
اری لوئیز، مارلی( 1982 ). آسیب شناسی عضوی مغز و ازمون بندر - گشتال . ت ترجمه ی حبیب الله قاسم
زاده و اکرم خمسه( 1377 ). تهران: رشد.
براهنی، نقی( 1371 ). هنجاریابی آزمون بندر گشتالت با سیستم نمره گذاری رشدی کوپتیز برروی
دانش آموزان 5 تا 10 ساله تهران، کتابخانه ی انستیو روان پزشکی تهران.
پوراعتماد، حمید( 1369 ). مقایس هی الگوی پاس خهای کودکان نارساخوان و بهنجار به آزمون بندر گشتال . ت
پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
پورشریفی، حمید؛ صبحی قراملکی، ناصر؛ علیزاده، رسول و رخشان، فریدون( 1375 )، هنجاریابی آزمون
1 و ) بینایی حرکتی بندر گشتالت در مدارس ابتدایی شهر تبریز. مجل هی پژوه شهای روا نشناختی، 3
.17-35 ،(2
رجبی، غلامرضا( 1387 ). هنجاریابی آزمون ماتریس های پیشرونده ریون رنگی کودکان در دانش آموزان
.41-63 ،(1) شهر اهواز. روا نشناسی معاص ر، 3
دیویس رونالد دی، الدون، ام. براون( 1984 ). موهبت نارساخوانی، ترجمه ی مهناز اخوان تفتی و
فیضی( 1382 )، تهران: دانشگاه الزهرا.
عابدی، محمدرضا، رحمانی، جهان بخش( 1388 ). هنجاریابی آزمون ریون رنگی کودکان 5 تا 10 ساله در
.3-23 ، استان اصفهان. فصلنام هی آموز ه، 23
عزیزیان، مرضیه( 1378 ). بررسی و مقایسه توان آزمون بنتون و بندر گشتالت در تشخیص مشکلات بینایی
8 سال تهران. پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه - کودکان نارساخوان و عادی سنین 10
طباطبایی.
علیزاده، حمید( 1372 ). بررسی حافظ هی بینایی کودکان نارساخوان و عادی پای هی دوم ابتدایی شهر تهرا . ن
پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
قلمبر، نادر( 1374 ). بررسی و مقایسه ادراک دیداری حرکتی در کودکان نارساخوان و عادی در مقطع
73 . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی. - ابتدایی شهر تهران سال تحصیلی 74
سلیکوتیز، ام. ( 1998 ). نارساخوانی و سایر مشکلات یادگیر . ی ترجمه عصمت فاضلی( 1383 ). تهران:
انتشارات سیطرون.
مارنات، گرک گراث( 1990 ). راهنمای سنجش روان . ی ج 1. ترجمه ی حسن پاشا شریفی و محمدرضا
نیکخو( 1384 ). تهران: انتشارات سخن.
Angela, J. Eve, K(2007). Cognitive Functioning in children with and without attention –
deficit Hyperactivity discover with and without comorbid learning disabilities. Journal
of learning disability, 25, 14-32.
Bernice, W. Lorraine, G. Maureen, H. Jeanett, B(2009). The ABCS of learning. Learning
Disabilities. Press kleas.
Etek(2008).Emergency triage education kit. Australia. Department of health and aging.
Judi, L.(1984). The bender visual motor gestalt test: Implications for the diagnosis and
prediction of reading achievement. Journal of school psychology, 22(4), 391-405.
Kohil, A., Malhotra, S., Mohanty, M. Khehra. N. Kaur, M.(2005). Specific learning
disabilities in children: Deficits and neuropsychological profile. International journal of
rehabilital research, 28(2), 165-169.
Koppitz, E(1975). Bender Gestalt test for young children. Alyn sjbacon Inc.
Kisltuk, D.S., Mottnen, R., Sams, M .(2008). Visual processing affects the neural basis of
auditory discrimination. Journal of cognitive neuro science, 19(1),16-41
Otto, B. (2008). Common areas of expectations in language arts for kindergartners.
Pearson Allyn Bacon rorentice Hall.
Proctor, B. Prevatt, F .(2003). Agreement among four models used for diagnosing learning
disability. Journal of learning disabilities, 36(4), 57-64.
Silver, A. Hagin, R. (2002). Learning Disorder in Childhood. 2nd . New York :John Wiley
& sons.
Snow, J.H. (1998). Clinical Use of the Benton Visual Retention Test for Children and
Adolescents with learning disabilities. Journal clinical neuropsychology, 13,1-14.
Tung-Kuang, Wu,Shian-chang Huang and Ying-Kumeng(2008).Evaluation of ANN and
SVM classifiers as predictors to the diagnosis of students with learning disabilies.
Expert systems APPL, 34(3),29-43