اثربخشی برنامه ی تلفیقی روانی - آموزشی بر سبک تبیین بدبینانه ی دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران

2 دانشیار گروه روان‌شناسی استثنایی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران

3 استادیار گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران

4 استادیار گروه سنجش، دانشگاه علامه طباطبایی

jld-2-1-91-7-1

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی برنامه ی تلفیقیِ روانی -
آموزشی بر سبک تبیین بدبینانه دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری بود.
این مطالعه ی نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه
کنترل انجام شد. نمونه ی پژوهش شامل 30 دانش آموز میتلا به اختلال
یادگیری در مرکز ناتوای های یادگیری شهر همدان است که به صورت
به (n= و کنترل( 15 (n= در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش( 15
صورت تصادفی جایگزین شدند. برای جمع آوری داده های پژوهش از
آزمون هوش ریون، آزمون ریاضی کی- مت، آزمون خواندن و
پرسشنامه سبک های اسناد کودکان استفاده شد. آموزش برنامه تلفیقی
در 10 جلسه به مدت یک ماه برگزار شد. نتایج تحلیل کواریانس نشان
داد که برنامه ی تلفیقی روانی - آموزشی بر کاهش سبک تبیین بدبینانه ی
دانش آموزان با ناتوانی یادگیری به صورت معن یداری تأثیر دارد. این
نتایج می تواند پشتوانه ای برای کاربست مداخلات عاطفی- هیجانی در
کنار دوره های آموزش تحصیلی برای دانش آموزان با ناتوانی یادگیری
باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of integrated psycho-educational program on the pessimistic explanatory style of students with learning disabilities

نویسندگان [English]

  • J Aslani 1
  • H Alizadeh 2
  • S Ebrahimi ghavamabadi3 3
  • N.A Farokhi 4
1 Ph.D sudent of educational psychology, University of Allameh Tabatabai
2 Associate professor of Exceptional psychology, University of Allameh Tabatabai
3 Assistant professor of educational psychology, University of Allameh Tabatabai
4 Assistant professor of Assessment, University of Allameh Tabatabai
چکیده [English]

The purpose of the present research was
to determine the effectiveness of integrated psychoeducational
program on the Pessimistic explanatory
style students with learning disabilites. This is a
quasi-experimental study with a pretest/post-test
experimental and control group. The sample
consisted of 30 students with learning disabilities in
hamedan city. Assigned to two experimental (n=15)
and control group (n=15). To collect the data, the
Raven intelligence test, The Key Math test, The
reading test and Children Attributional Style
Questionnaire were used. ten one hour session of
integrated psycho-educational program training were
implemented for the experimental group. The
analysis of covariance showed that psychoeducational
program training significantly increased
Pessimistic explanatory style in the experimental
group. These results could support the application of
emotional interventions in academic courses for
students with learning disabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • integrated psycho-educational program
  • Pessimistic explanatory style
  • learning disabilities
استالارد، پل( 2005 ). درمان شناختی- رفتاری با کودکان و نوجوانان (ترجمه ی حمید علیزاده و علی محمد
گودرزی، 1389 ). تهران: نشر دانژه.
زاهد، عادل؛ رجبی، سعید؛ و امیدی، مسعود( 1391 ). مقایسه ی سازگاری اجتماعی، هیجانی، تحصیلی و
یادگیری خودتنظیمی در دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. مجل هی ناتوان یهای یادگیری، 1
.43 -62 ،(2)
علایی خرایم، رقیه؛ نریمانی، محمد؛ و علایی خرایم، سارا( 1391 ). مقایسه ی باورهای خودکارآمدی و
انگیزه ی پیشرفت در میان دان شآموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. مجل هی ناتوان یهای یادگیری،
.85-104 ،(3)1
فلاح چای، حمیدرضا( 1373 ). بررسی اختلال خواندن و نوشتن در بین دان شآموزان ابتدای . ی پایان نامه
کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه تربیت مدرس.
لطیفی، زهره؛ امیری، شعله؛ ملک پور، مختار؛ و مولوی، حسین( 1388 ). اثربخشی آموزش حل مسئله ی
شناختی- اجتماعی بر بهبود روابط بین فردی، تغییر رفتارهای اجتماعی و ادراک خودکارآمدی
.70-84 ،(3) دانش آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری. تاز ههای علوم شناختی، 11
Journal of Learning Disabilities, Autumn 2012 مجله ی ناتوانی های یادگیری، پاییز 1391
Vol.2, No.1/6-24 6-24/ دوره ی 2، شماره ی 1
23
محمد اسماعیل، الهه( 1378 ). انطباق و هنجارگزینی آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی ایران کی -مت
تهران: پژوهشکده کودکان استثنایی.
Banks, R. (2006). Psychotherapeutic interventions for people with learning disabilities. The
journal of psychiatry. Elsevier Ltd 5, 10.
Bloom, B. S. (1982). Human characteristics and school learning. New York: McGraw-
Hill.
Chapman, James. W., & Boersma, Frederic, J. (1979). Self – Perception of ability,
expectations and locus of control in elementary learning disabled children. Paper
presented at the annual meeting of the American educational research association.
Sanfrancisco, California.
Dunn, P. B., & Shapiro, S. K. (1999). Gender differences in the achievement goal
orientation of ADHD children. Cognitive therapy and Research, 23, 327-344.
Freilich, R., & Shechtman, Z. (2010). The contribution of art therapy to the social,
emotional, and academic adjustment of children with learning disabilities. The Arts in
psychotherapy, 37, 97-105.
Fulk, B. M., Brigham, F. J., & Lohman, D. A. (1998). Motivation and self-regulation: A
comparison of students with learning and behavior problems. Remedial and Special
Education, 19, 300–309.
Heath, N. L., & Ross, S. (2000). Prevalence and expression of depressive symptomatology
in students with and without learning disabilities. Learning Disability Quarterly, 23,
24–36.
Magyar-Moe, J. (2009). Therapists guided to positive psychological interventions. New
York, Elsevier.
Miranda, A., Villaescusa, M. I., Vidal-Abarca, E. (1997). Is attribution retrairing necessary?
Use of self regulation procedures for enhancing the reading comprehension strategies of
children with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 30(5), 503-512.
Nicki, G. (1996). Learned Helplessness and Attribution for Success and Failure in LD
Students. National Center for Learning Disabilities.
Olivier, M. A. J., & Steenkamp, D. S. (2004). Attention-dificit/hyperactivity disorder:
Underlying deficit in achievement motivation. International Journal for the
Advancement of Counselling, 26, 47-63.
Pearl, R. (1982). LD children attributions for success and failure: A replication with a
labeled LD sample. Learning Disability Quarterly, 5, 173-176.
Pearl, R., Bryan, T., & Donahue, M. (1980). learning disabled children attributions for
success and failure. Learning Disability Quarterly, 3, 3-9.
Peterson, I., Maier, S. F., Seligman, M. E. P. (1993). Learned helplessness: A theory for the
age of personal control. New York: Oxford University Press.
Pintrich, P. R., Anderman, E. M., & Klobucar, C. (1994). Intraindividual differences in
motivation and cognition in student with and without learning disabilities. Journal of
Learning Disabilities, 27, 360-370.
Riddick, B., Sterling, C., Farmer, M., & Morgan, S. (1999). Self-esteem and anxiety in the
educational histories of adult dyslexic students. Dyslexia, 5, 227–248.
Sideridis, G. D. (2006). Classroom goal structures and hopelessness as predictors of day-today
experience at school: Differences between students with and without learning
disabilities. Department of psychology. University of Crete.
Sideridis, G. D. (2007). Why are student with LD depressed? Journal of Learning
Disabilities. Hammill Institute on disabilities.
Sideridis, G. D., Morgan, P., Botsas, G., Padeliadu, S., & Fuchs, D. (2006). Prediction of
students with LD based on metacognition, motivation, emotions and psychopathology:
A ROC analysis. Journal of Learning Disabilities, 39, 215–229.
Snyder, C. R, Lopez, S. J.(2007). Positive Psychology: The Scientific and Practical
Explorations of Human Strengths. Thousand Oaks.
Tarnowski, K. J., & Nay, S. M. (1989). Locus of control in children with learning
disabilities and hyperactivity: A subgroup analysis. Journal of Learning Disabilities,
22(6), 381-383.
Valas, H. (2001). Learned helplessness and psychological adjustment: Effects of learning
disabilities and low achievement. Scandinavian Journal of Educational Research, 45,
101–114.
Zealand. A. (2004). Relationships among achievement, perceptions of control, selfregulation,
and self-determination of students with and without the classification of
learning disabilities. Submitted for the degree of doctor of philosophy of the graduate
school of arts and sciences. Columbia University.