اثربخشی آموزش توجه بر عملکرد ریاضی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد روان‌شناسی وآموزش کودکان استثنایی، دانشگاه اصفهان

3 دانشیار گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه اصفهان

jld-2-1-91-7-6

چکیده

هدف از مطالعه حاضر، تعیین اثر بخشی آموزش توجه بر
عملکرد ریاضی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی است. روش
این پژوهش آزمایشی بود، جامعه ی آماری دانش آموزان دختر با
ناتوانی یادگیری ریاضی پایه ی چهارم آموزش و پرورش اصفهان
بودند، که از بین آن ها 30 نفر که در آزمون ریاضیات کی – مت
نمره پایین تر از نقطه برش گرفتند با روش نمونه گیری خوشه ای چند
مرحله ای، انتخاب و به روش تصادفی در دوگروه 15 نفره آزمایش و
کنترل جایگزین شدند.آزمودنی های گروه آزمایش در 12 جلسه 45
دقیقه ای، آموزش توجه را دریافت کردند. به منظور جمع آوری
داده ها از آزمون ماتری سهای پیشرونده ریون رنگی کودکان، آزمون
ریاضیات کی- مت و آزمون عملکرد ریاضی پایه ی چهارم دبستان
استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دادکه آموزش توجه بر عملکرد
تحصیلی ریاضی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی مؤثر بود.
بر این اساس می توان نتیجه گیری کرد که آموزش توجه همانند سایر
مهارت های زیر بنایی یادگیری ریاضی می تواند رویکرد مؤثر در
درمان ناتوانی یادگیری ریاضی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectivness of training attention on mathematical performance of students with mathematics learning disability

نویسندگان [English]

  • A Abedi 1
  • M Pirooz Zijerdi 2
  • A Yarmohammadian 3
1 Assistant Professor of Psycology Esfahan University
2 MA. Student of Psychology, Esfahan University
3 Associate professor of psychology, Esfahan University
چکیده [English]

The purpose of the present research is to
review the effectiveness of attention training of the
mathematical performance on students with
mathematic learning disability. The methodology is
experimental, and the statistical community involves
female students with fourth grade elementary
mathematics learning disabilities, among which 30
students were selected by the method of multi-stage
clustering random sampling, whose scores in key
math mathematical test were lower than the criterion
point and were placed in groups of experiment and
control at random (15 in experiment group and 15 in
control group). The experiment group received the
attention test in 12 sessions, each one took 45
minutes. To gather data, the Raven intelligence test,
the key Math test and fourth elementary school
mathematical performance test were used. The result
of the research revealed that training attention
significantly increases mathematical performance of
students with math learning disability. The result
showed that attention test like other basic skills of
math learning can be applied as an intervention to
improve math problem in students with mathematic
learning disability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mathematic learning disability
  • attention training
  • mathematic performance
آناستازی، آن ( 1975 ). روان آزمای . ی ترجمه ی محمدنقی براهنی ( 1379 ). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
انجمن روان پزشکی امریکا( 2000 ). متن تجدیدنظر شد هی راهنمای تشخیصی و آماری اختلا لهای روانی
چاپ چهار. م ترجمه ی نیکخو و آوادیس، تهران: انتشارات سخن.
اهرمی، راضیه ( 1390 ). اثربخشی آموزش دقت بر توانایی خواندن دانش آموزان نارساخوان دختر پایه ی
سوم ابتدایی شهر اصفهان. پایان نام هی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان.
حمید، نجمه ( 1385 ). بررسی اختلال یادگیری ریاضی در دانش آموزان دختر و پسر دوره ی ابتدایی ناحیه ی
یک شهر تهران و اثر آموزش کاربردی، تقویت ژتونی و آرامش عضلانی در کاهش اختلال یادگیری
.119-136 ، ریاضی در آنان. مجله علوم تربیتی و روا نشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، 2
سیف نراقی، مریم و نادری، عزت اله ( 1379 ). نارسایی های ویژه در یادگیری. تهران: انتشارات مکیال.
عابدی، احمد( 1389 ). اثر مداخلات عصب شناختی بر بهبود عملکرد تحصیلی کودکان دچار ناتوانی
. 1-16 ، یاد گیری ریاضی ، تاز ههای علوم شناختی. 1
عابدی، احمد؛ قادری نجف آبادی، مریم؛ شوشتری، مژگان و گلشنی، فرشته ( 1390 ). اثر آموزش برنام هی
فراشناخت پانورا وفیلیپو بر بهبود عملکرد حل مسئله دانش و مهارت فراشناخت دانش آموزان با
.125-145 ، نارسایی ویژه در ریاضی. فصلنامه روا نشناسی افراد استثنایی، 5
فریار، اکبر و درخشان، فریدون ( 1371 ). ناتوانی یادگیر . ی تبریز: انتشارات نیما.
.( لرنر،ژانت ( 2000 ). ناتوان یهای یادگیری ( نظری هها، راهبردها و رو شها). ترجمه ی عصمت دانش( 1384
تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
محمد اسماعیل، الهه و هومن، حیدرعلی( 1381 ). انطباق و هنجار یابی آزمون ریاضیات ایران کی م . ت
تهران: سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی کشور.
هونجانی، اسماعیل ( 1386 ). اثربخشی آموزش دقت بر توانایی دیکت هنویسی دان شآموزان دور هی ابتدایی
دارای اختلال یادگیری در شهر اصفها . ن پایان نامه ی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان .
.( والاس، جرالد و مک لافلین، جیمز ( 1980 ) . اختلا لهای یادگیر . ی ترجمه ی تقی منشی طوسی( 1373
مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
Barkley, R. A. (1997). Behavioral inhibition, sustained attention, and executive functions:
Constructing a unifying theory of ADHD. Psychological Bulletin, 121, 65-94.
Callejo, M., & Vila, A.(2009). Approach to mathematical problem solving and students’
belief systems: Two case studies. Educational Studies in Mathematics, 72(1), 111–126.
Dowker, A. (2005). Early identification and intervention for student with mathematics
difficulties. Journal of learning Disabilities, 38 (4), 324-332 .
Epsy. K.A., McDiarmid, M.M., Cwik. F., Stalets, M. M., Hamby, A, &Senn, T. (2004). The
contribution of executive funection to emergent mathematic skill in preschool children.
Developmental Neurophysiology, 26, 465-486.
Fletcher, J.M., Lyon, G.R., Fuchs, L.S., & Barnes, M. A. (2007). Learning disabilities:
From identifcation to intervention. New York: Guilford Press .
Geary,D.C.(2010). Mathematical disabilities: Reflections on cognitive, neuropsychological
and genetic components. Learning and Individual Differences, 20 (2), 130-133 .
Geary,D.C,. Bailey,D.H.,,. Bailey,D.H., & Hoard, M. K. (2009). Predicting mathematical
achivement and mathemathical learning disability with a simple screening tool. The
Number Sets Test. Journal of Psychoeducational Assessment, 3, 256 – 279.
Geary, D. C.(2006). Role of cognitive theory in the study of learning of learning disability
in mathematics. Journal of Learning Disabilities, 38(4), 305-307.
Geary, D. C. (2004). Mathematics and leaming disabilities. Journal of Learning
Disabitites, 37(1), 4-15.
Geary, D.C., Hamson, C.O., & Hoard, M.K.(2000). Numerical and arithmetical cognition:
A longitudinal study of process and concept deficits in children with learning disability.
Journal of Experimental Child Psychology, 77, 236–263 .
Geary, D.C., Hoard, M.K., Byrd-Craven, J., & DeSoto, C.M. (2004). Strategy choices in
simple and complex addition: Contributions of working memory and counting
knowledge for children with mathematical disability. Journal of Experimental Child
Psychology, 88, 121–151.
Gersten, R., Jordan N. & Flojo, JR. (2005). Early identification and Intervention for
students with mathematics difficulties. Journal of Learning Disability. 2005; (38), 293-
304.
Jordan, N.C., & Hanich, L. B. (2003). Characteristics of children with moderate
mathematics deficiencies: A longitudinal perspective. Learning Disabilities Research
and Practice, 18, 213–221 .
Mazzocco, M. M. M. (2001). Math learning disability and math LD subtypes: Evidence
from studies of Turner syndrome, fragile X syndrome, and neurofibromatosistype1.
Journal of Learning Disabilities, 34(6), 520–533.
McCloskey, G., Perkins, L., & Divner, B. (2009). Assessment and intervention for
executive function difficulties. New York: Rutledge Press .
Meltzer, L. (Ed.) (2007). Executive function in education: From theory to practice. New
York: Guilford Press.
Montague, M., & Dietz, S. (2009). Evaluating the evidence base for cognitive strategy
instruction and mathematical problem solving. Exceptional Children, 75(3), 285–302.
Roussell, L., Noel, M.P.,(2006). Basic numerical sklls in children with mathematics
learning disabilities: A comparison of symbolic number magnitude processing.
Cognition. 102, 361-395 .
Seidman, L. J.(2006). Neuropsychological functioning in people with ADHD across the
lifespan . Clinical Psychology Review, 26, 466–485.
Silver, C.H., Ruff, R.M., Iverson, G.L., Barth, J.T., Broshek, D.K., BushS.S., Koffler, S.P.,
Reynolds.,(2007), C. R., Archives of clinical Neurophysiology, 23, 217-219 .
Sterr, A. M. (2003). Attention performance in young adults with learning disabilities.
Learning and Individual Differences, 14, 125-133 .
Van der Sluis, S., de Joung, P. F., & Van der Leij, A. (2003). Inhibition and shifting in
children with learning deficits in arithmetic and reading. Journal of Experimental, 16,
327-375.