کاربرد چهارمین ویرایش آزمون هوشی وکسلر کودکان در تشخیص اختلال زبان نوشتاری و ریاضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

2 استادیار گروه مشاوره، دانشگاه شهرکرد

jld-2-2-91-11-4

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی کاربرد آزمون هوشی وکسلر- 4 در تشخیص اختلالات یادگیری می پردازد. از
بین دانش آموزان ارجاعی به مراکز اختلالات یادگیری دولتی استان چهارمحال و بختیاری 37 نفر که دارای
اختلال در زبان نوشتاری، 34 نفر که دارای اختلال در ریاضی بودند، بعد از مصاحبه ی بالینی انتخاب شدند.
33 نفر دانش آموز عادی همتا شده با 71 دانش آموز دارای اختلال یادگیری جهت مقایسه انتخاب شدند.
ابزار اصلی پژوهش آزمون هوشی وکسلر- 4 می باشد که در استان چهارمحال و بختیاری انطباق و
- هنجاریابی شده است و از ویژگ یهای روان سنجی مناسبی برخوردار می باشد. نتایج پژوهش نشان داد: 1
در خرده آزمون های فراخنای ارقام و واژگان کودکان دارای اختلال در بیان نوشتاری بیش از یک انحراف
معیار با میانگین فاصله داشتندکه عملکرد ضعیفی محسوب م یشود. 2-در گروه دارای اختلال در ریاضی،
آزمودنی ها عملکرد ضعیفی درخرده آزمون های طراحی با مکع بها و مفاهیم تصویری داشتند. 3- هر سه
گروه در خرده آزمون های اطلاعات عمومی و حساب عملکرد ضعیفی داشت هاند. 4- در خرده آزمون های
طراحی با مکعب ها و مفاهیم تصویری و همچنین هوش بهر استدلال ادراکی گروه دارای اختلال ریاضی به
شکل معنی داری عملکرد ضعیف تری نسبت به دو گروه دیگر داشت هاند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using Wechsler Intelligence Scale-4 for diagnosing children with learning disorders (writing and math)

نویسندگان [English]

  • T Shsrifi 1
  • M Rabiei 2
1 Assistant professor, Islamic Azad University Sharekord Beranch
2 Assistant professor,University of Sharekord
چکیده [English]

The present study examines the applicability of Wechsler Intelligence Scale-4 for
diagnosing learning disorders in children. After a clinical interview, 37 students
with writing disorders and 34 students with math learning disorders were selected
out of the students who had referred to the State Learning Disorders Center in
Chaharmahal and Bakhtiari Province. A control group of 33 normal students,
matched with the 71 students with learning disorders, were selected for
comparison. The Wechsler Intelligence Scale-4 was the main research tool used in
the study which was adapted and standardized in the Chaharmahal and Bakhtiari
Province. It enjoys proper psychometric features. The results showed that: 1) on the
digit span and vocabulary subtests, the scores of children with writing disorder was
less than -1SD indicating poor performance; 2) children with math learning
disorder showed poor performance on block design and picture concept subtests; 3)
all three groups showed performance in the general information and counting
subtests; 4) in the block design and picture concepts and perceptual reasoning
subtests, students with math learning disorder showed significantly lower
performance in contrast to the two other groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wechsler Intelligence Scale-4
  • learning disorder
  • writing disorder
  • math learning disorder
احدی، حسن و کاکاوند، علی( 1388 ) . اختلالات یادگیر . یتهران : ارسباران
امین زاده، احمد و حسن آبادی، حسن( 1389 ). نارسایی های شناختی زیر بنایی در ناتوانی ریاضی.
.201-187 ،23( فص لنام هی روا نشناسی تحولی روا نشناسان ایرانی، ( 2
دادستان، پروین ( 1379 ). روا نشناسی مرضی تحول . ی تهران: سمت.
دفتر مشاوره و تحقیق آموزش و پرورش( 1373 ). گزارش جامع هنجاریابی آزمون هوشی ریون 2. تهران:
وزارت آموزش و پرورش (منتشر نشده).
شهیم، سیما ( 1371 ). هنجاریابی آزمون هوش وکسلر کودکان در شیراز. مجل هی علوم اجتماعی و انسانی
.122-153 ،( 14 و 13 ) دانشگاه شیراز، 7
عباسی گراوند، جلیل ( 1373 ). هنجاریابی آزمون هوشی وکسلر کودکان برای دان شآموزان 9 ساله شهر
تهرا . ن پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه علامه.
عابدی، محمدرضا؛ صادقی، احمد و ربیعی، محمد ( 1386 ). انطباق هنجاریابی و بررسی پایایی و روایی
آزمون.
هوش وکسلر چهار در چهارمحال و بختیار . ی سازمان آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری.
،( مارنات،گسری( 2003 ). راهنمای سنجش روان . ی ترجمه: حسن پاشا شریفی ومحمد رضا نیکخو( 1390
چاپ پنجم تهران: سخن.
مولوی، حسین ( 1372 ). هنجاریابی مقدماتی و مطالعه پایایی و اعتبار ماتری سهای پیشرونده استاندارد ریون
.45-32 ،( 1 و 2 ) در اصفهان و شهر باب . ک مجل هی پژوهشی دانشگاه اصفهان، 5
Cohen. A., Fiorello. C. A. & Farely. F. H. (2006). The cylindrical structure of the Wechsler
Intelligence scale for children-Iv: A retest of the Guttmann model of intelligence.
Intelligence. Corrected prool. CA: Brooks&Cole.
Dumont, R., & Rapport, L. J. (2008). Interpreting the WISC-IV. In J.M. Sattler, (Ed).
Assessment of children: Cognitive foundations. (5th Ed). 364-402.
Flangan. D. P., & Kaufman. A. S. I. (2004) Essential of WISC- IV assessment. Hoboken.
New Jersey: John Wiley & sons.
Folk. R. F., Silverman. L. K., Jmoran, D. (2004). Using two WISC-IV indices to identify the
gifted. Paper present at the 51st Annual convention of the National Association for
Gifted Children.
Gresham, F.M., & Vellutino, F.R. (2010). What is the Role of Intelligence in the
Identification of Specific Learning Disabilities? Issues and Clarifications. Learning
Disabilities Research and Practice, 25 (4), 194-206.
Goldstein, S. (2011). Learning Disabilities in Childhood. In S. Goldstein, J.A. Naglieri, &
M. DeVries, (Eds.), Learning and Attention Disorders in Adolescence and Adulthood:
Assessment and Treatment (2nd Ed.) (pp. 31-58).New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
Hale, J., Alfonso, V., Berninger, V., Bracken, B., Christo, C., Clark, E. & et al.(2010).
Intervention, Comprehensive Evaluation, and Specific Learning Disabilities
Identification and Intervention: an Expert White Paper Consensus.Learning Disability
Quarterly, 33, 223-236.
Kaufman, A. S., & Lichtenberger, E. O. (2000). Essentials of WAIS-III assessment. New
York: Wiley.
Kaufman, A. S., Kaufman, J. C., Balzopal, R.,& Mchean, J. E. (1996). Comparison of three
WISC-III short forms. Journal of Clinical Psychology, 25(2), 97-105.
Kavale, K.A. (2005). Identifying Specific Learning Disability: Is Responsiveness to
Intervention the Answer? Journal of LearningDisabilities, 38 (6), 553-562.
Lezak,L.D.(1983).Neuropsychologycal assessment.New York: oxford university press.
Sattler, J. M. (2001). Assessment of children: Cognitive applications (4th Ed). San Diego,
CA: Author.
Sattler, J. M. (2002). Assessment of children: Behavioural and clinical applications (4th
ed.). La Mesa, CA: Jerome M. Sattler Publisher.
Sattler, J. M. & Dumont, R. (2008). Wechsler Intelligence Scale for Children- (4th Ed)
(WISC-IV): Description. In J.M. Sattler Assessment of Children: Cognitive
Foundations (5th Ed), 265-315.
Silverman, L. K., Gilman, B.,& Falk, R, F. (2007). Who and the gifted using the new WISCIV.
Denver, Colorado: Gifted Development Center.
Sullivan, P. M. (1997). Factor analysis of the WISC-III with defacing hard of hearing
children. New Jersey: Center of Psychological Services.
Taddei, S. (2011). Evaluation of children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder and
Specific Learning Disability on the WISC and CognitiveAssessment System. Social
and Behavioral Sciences, 29, (2) 574 – 582
Vogel, M. O. (2002). The utility to the WAIS- III versus the WISC- III in sixteen year olds
with learning disability. Dissertation of PhD Degree, Loyola university of Chicago.
Wechsler, D. (1997). Wechsler Adult Intelligence Scale (3rd Ed). San Antonio, TX: The
Psychological Corporation.
Wechsler, D. (2003a). WISC-IV: Administration and scoring manual. A San Antonio: The
psychological corporation.
Wechsler, D. (2003b). WISC-IV: technical and interpretation manual. San Antonio: The
Psychological Corporation.