دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، دی 1391 
تأثیر آموزش حرکات درشت و ظریف بر کاهش علائم نارساخوانی

صفحه 25-39

jld-2-2-91-11-2

فرشاد بهمرد؛ مهناز استکی؛ حسن عشایری؛ حاتم اسدپور


اثر آموزش فراشناختی حلّ مسئله بر ناتوانی یادگیری ریاضی

صفحه 40-58

jld-2-2-91-11-3

حسین زارع؛ علی احمدی ازغندی؛ اعظم نوفرستی؛ علی حسینایی


اثر بخشی نوروفیدبک بر اختلال یادگیری همراه با اختلال نقص توجه/ بیش فعالی

صفحه 123-158

jld-2-2-91-11-7

نرگس نوری زاده؛ فرزانه میکاییلی منیع؛ رضا رستمی؛ وحید صادقی