مقایسه ی اثربخشی سه شیوه ی آموزش مستقیم، آموزش به کمک کامپیوتر و ترکیبی بر کاهش مشکلات دانش آموزان دارای اختلال ریاضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 مربی و دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه پیام نور

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور

jld-2-2-91-11-5

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه ی اثربخشی سه شیوه ی آموزش مستقیم، آموزش به کمک کامپیوتر و آموزش ترکیبی
بر کاهش مشکلات دانش آموزان دارای اختلال ریاضی در مقاطع سوم و چهارم دبستان است. جامعه ی آماری این
پژوهش، شامل دانش آموزان دختر و پسر پایه سوم و چهارم دبستان شهر تهران است که دارای اختلال یادگیری
90 مشغول به - ریاضی هستند و به مراکز توانبخشی اختلال های یادگیری ارجاع داده شده اند و در سال تحصیلی 91
تحصیل بودهاند. تعداد 20 نفر از دانشآموزانی که از طریق مصاحب هی بالینی، آزمون هوش وکسلر و آزمون
استاندارد شده تشخیص اختلال ریاضی را دریافت کرده بودند، به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و سپس این
دانشآموزان به تصادف در چهار گروه پنج نفری جایگزین شدند. سه گروه آزمایش هر کدام به مدت 12 جلسه
درهر هفته سه جلسه 45 دقیقه آموزش خاص خود را دریافت نمودند و گروه کنترل نیز همان آموزش مرسوم در
مرکز درمان اختلالات یادگیری ویژه را ادامه دادند. از هر چهار گروه پیش آزمون و پس آزمون به عمل آمد و
سپس داده ها با استفاده از تحلیل واریانس تحلیل شد. نتایج این پژوهش نشان داد که برنامه آموزش مستقیم، آموزش
در کاهش مشکلات اختلالات ریاضی دانشآموزان مؤثر ( p=0/ به کمک کامپیوتر و برنامه ترکیبی در سطح( 05
بودهاند. بر این اساس نتیجهگیری می شود که استفاده از روشهای آموزش مستقیم، آموزش به کمک کامپیوتر و
روش ترکیبی میتواند در کاهش مشکلات دانشآموزان دارای اختلال ریاضی از روشهای سنتی مرسوم مؤثرتر
باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of three methods direct education, computer assisted teaching and a combination of the two in reducing problems of students with mathematics disorder

نویسندگان [English]

  • A Motamedi 1
  • Z Bargi Irani 2
  • B karimi 3
1 Assistant Professor of Psychology, University of Alameh
2 Ph.D.student of psychology, University of PNU
3 Assistant Professor of Psychology, University of PNU
چکیده [English]

The objective of the present research was to compare the effectiveness of three
methods direct education, computer assisted teaching and a combination of the
two in reducing problems of students with mathematics disorder.The statistical
population of this quasi-expermetal research consisted of all students in the third
and fourth grades of primary schools in Tehran identited as having mathematics
learning disorder and referred to learning disorders rehabilitation centers.
Twenty students were identited as having mathematics disorder through a
clinical interview. The Wechsler Intelligence test and a standardized test for the
diagnosis of mathematics disorder, were selected voluntarily then these students
were randomly placed in four groups of five. Three groups received special
training for 12 sessions of 45 minutes per week and the control group received
the general training provided routinely at the learning disorder treatment center.
From every group pre test and post test was assessments made. Data were
analyzed through analysis of variance. Results showed that direct education,
computer assisted teaching and a combination of the two were effective in
reducing the problems of students with mathematics disorder (p<0.5). It is
concluded that direct training, computer assisted teaching and a combined
method are more effective than common conventional methods in reducing the
problems of student and the mathematics disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mathematics disorder
  • direct training
  • computer assisted teaching and combined method
افروز، غلامعلی( 1390 ). ناتوانی های یادگیری.تهران:دانشگاه پیام نور.
امانی، ملاحت؛ برهمند،اوشا و نریمانی، محمد ( 1390 ). بررسی اثربخشی روشهای نوروسایکولوژیک و
.21-6،(2) تعلیم محتوا در اصلاح اختلال ریاضی .ناتوانی های یادگیری، 1
آناستازی، آن ( 2001 ). روان آزمایی. ترجمه ی محمد نقی براهنی( 1379 ). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
باری ای. مک. نامارا؛ فرانسیس، جی و مک، نامارا ( 1385 ). کلیدهای برخورد با ناتوانی در یادگیری.
ترجمه ترانه بهبهانی. تهران: انتشارات صابرین.
برهمند، اوشا؛ نریمانی، محمد و امانی، ملاحت.( 1385 ). شیوع اختلال حساب نارسایی در دانش آموزان
.930-917 ،(4) دبستانی اردبیل. پژوهش در حیط هی کودکان استثنایی، 6
بهراد، بهنام( 1384 ). فراتحلیل شیوع ناتوانی های یادگیری در دانشآموزان ابتدایی ایران. پژوهش در
.436-417،(4) حیط هی کودکان استثنایی، 5
تبریزی مصطفی ( 1389 ). درمان اختلالات دیکته نویسی، چاپ نهم، تهران، انتشارات فراروان.
جانه، ثمره؛ ابراهیمی قوام، صغری و علیزاده، حمید( 1391 ). بررسی کارکردهای اجرایی، استدلال،
برنامه ریزی سازمان دهی و حافظه کاری در دانشآموزان با و بدون اختلال ریاضی در مقطع ابتدایی
.42-22،(2) استان تهران. روا نشناسی افراد استثنایی، 5
جرالد، والاس و جیمز، مک. لافلین. ( 1987 ). ناتوانی های یادگیری، مفاهیم و ویژگی ها. ترجمه ی محمد
تقی منشی طوسی ( 1369 )، مشهد: انتشارات قدس رضوی.
حمید، نجمه ( 1385 ). بررسی اختلال یادگیری ریاضی در دانشآموزان دختر و پسر دوره ابتدایی ناحیه
یک تهران و اثر آموزش کاربردی، تقویت ژتونی و آرامش عضلانی در کاهش اختلال یادگیری
.119-136 ،(2) ریاضی. مجله علوم تربیتی و روا نشناسی اهواز، 13
شریفی، علی اکبر و داوری، رقیه( 1387 ). شیوع اختلالات خواندن در دانشآموزان پایهی سوم و چهارم
.41-18 ،(4) ابتدایی شهر کرد. پژوهش در حیط هی کودکان استثنایی، 8
مقایسه ی اثربخشی سه شیو هی آموزش مستقیم، آموزش به کمک کامپیوتر و ...
98
شریفی، علی اکبر و داوری، رقیه( 1391 ). شیوع ناتوانی های یادگیری در دانشآموزان پایهی اول و دوم
.41-18 ،(4) ابتدایی استان چهارمحال و بختیاری. پژوهش در حیط هی کودکان استثنایی، 8
در ایران. مجل هی پژوه شهای (WISC-R) شهیم، سیما ( 1371 ). کاربرد مقیاس هوش وکسلر کودکان
.17-22 ( 3 و 4 ) روا نشناس . ی 1
نریمانی، محمد؛ رجبی، سوران؛ افروز، غلامعلی و صمدی خوشخو، حسن( 1390 ). بررسی کارآمدی
مراکز ناتوانی های یادگیری استان اردبیل در بهبود علایم اختلال یادگیری دانشآموزان، فصلنام هی
.109-128 ،(1) ناتوان یهای یادگیری، 1
کاظمی، رضا؛ مؤمنی، سویل و کیامرثی، آذر( 1390 ). بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر
.108-94 ،(1) کفایت اجتماعی دانشآموزان مبتلا به اختلال ریاضی، ناتوان یهای یادگیری، 1
کریمی، بهروز، علیزاده، حمید، فرخی، نورعلی و سعدی پور، اسماعیل. ( 1389 ). مقایسه ی اثربخشی سه
شیوه ی آموزش مستقیم، آگاهی واجشناسی و ترکیبی بر کاهش مشکلات املای دانشآموزان دبستانی
و تدوین برنامه بر آن. پایان نامه دکتری. دانشکده ی روان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی.
کله، پیتر و لورنا، چان( 1993 ). روش ها و راهبردها در تعلیم و تربیت کودکان استثنائی. ترجمه فرهاد
ماهر( 1372 ). تهران: نشر قومس.
در آموزش. چاپ پنجم، تهران: انتشارات هوشمند. ICT .( فتاحیان، حسامالدین( 1383
عچرش، هادی( 1389 ). تأثیر آموزش به کمک کامپیوتر بر پیشرفت تحصیلی در درس علوم. نشری هی
.39-35،(5) علمی پژوهشی فناوری آموزشی، 1
Adams, G., & Carnine, D. (2003). Direct instruction. InH. L. Swanson, K. R. Harris, & S.
Graham (Eds.), Handbook of learning disabilities (pp. 403–416). New York: Guilford
Press.
Adams, G., & Engelmann, S. (1996). Research on direct instruction: 20 years beyond
DISTAR. Seattle, WA: Educational Achievement Systems.
Allbritten, D., Mainzer, R., and Ziegler, D. (2004). Will students with disabilities be
scapegoats for school failures? Educational Horizons, 82(2), 153–60.
Anna-Lind P., Kristen M.M., Jennifer J. M., Tracy B., Viveca B., Julie Koch-McD.,
Roxana R., Haley S., (2009). Brief experimental analysis of early reading interventions.
Journal of School Psychology 47(17) 215–243.
Akerman,P.T.,Elardo,P.T.,Dvhman.R,A. (1979). A Psychosocial study of hyperactive and
chils psychology,7(1),91-99.
Bereiter, C., & Engelmann, S. (1966). Teaching disadvantaged children in the preschool.
Upper Saddle River,NJ: Prentice Hall.
Berger, A., Jones, L., Rothbart, M. K., & Posner, M.I. (2000). Computerized games to
study the development of attention in childhood. Behavior Research Methods,
Instruments, and Computers, 32(3), 297-303.
Brigham R., & Brigham, M. (2001). Current practice alerts: Mnemonic instruction. Reston,
VA: Division for Learning disabilities and Division for Research of the Council for
Exceptional Children.
Butterworth, B., Varma, S., & Laurillard, D. (2011). Dyscalculia: from brain to
education.sience, 332(60),1049-53.
Bulgren, J. A., Deshler, D. D., Schumaker, J. B., & Lenz, B. K. (2000). The use and
effectiveness of analogical instruction in diverse secondary content classrooms. Journal
of Educational Psychology, 16(3), 426–441.
Cowen,E.L.,Pederson. A.,Babigtan.H., LZZO L.D., Trost M.A .(1973). Long-term follow
up of earth detected vulnerable children. Journal of consulting and clinical psychology,
41(3),438-446.
Kavanagh, J.F. & Truss,T.J. (1988). Learning disabilities: Proceedings of the
nationalconference. Parkton, MD:York.P.546.
Kronenberger, W.G., and Meyer, R.G., (2001). The child clinicians handbook (2ndEd.).
Boston:AllynandBacon.
Fletcher, J. M., Lyon, G. R., Fuchs, L. S. & Barnes, M. A. (2007). Learning Disabilities,
from Identification to Intervention. New York: The Guilford Press.
Jack, M. Fletcher., Lynn, S. Fuchs., and Marcia, A. Barnes. (2007). Learning Disabilities
From Identification to Intervention. New York:.A Division of Guilford.
Joyce, B., Weil, M., & Calhoun, E. (2000). Models ofteaching. (6th ed.). Boston: Allyn &
Bacon.
Mark, C. S., Sara, G. T., and Richard, D. W., (2001). Direct instruction and The teaching
of early Reading, Wisconsin's teacher-led insurgency, 14(3), 1-29.
Margaret, M., Flores; M., and Kaylor., (2007). The Effects of a Direct Instruction Program
on the Fraction Performance of Middle school students At – risk for failure in
mathematics. ,Journal of Instructional Psychology, 84(2), 373-385.
Mogasale,V.V.,Patil,V.D.,Patil,N.M., & Mogasale, V. (2011). Prevalence of Specific
Learning Disabilities Among Primary School Children in a South Indian City I.ndian
Journal of Pediatrics,79(3),1-6.
Mccullough, C. Sue. (2000). Using computer technology to monitor student progress and
remidate reading and spelling problem. School psychology review, 195, 37-40.
McCloskey,M.,Caranazza,A., & Basili,A. (1985). Cognitive mechanisms in number
processing and calculation:Evidence from dyscalculia. Brain Cognition, 4(3),171-196.
National Center for Learning Disabilities. (2006). Dyscalculia:A Quick Look Center for
Learning Disabilities, Inc.WWW.Idoline. org.mht.
Oshpitz, J. D., Harrison, S. I., & Spencer, F.C. (1998). Basic handbook of child
psychiatry.New York: Basic Books.
Sadoc k. B. J. & Sadock, V. A.(2005). Kaplan & Sadok s comprehensive textbook of
psychiatry.Eighth Edition, Lippincott Williams and Wilkins.
Shalv,S.R., & Gross-Tsur,V. (2000). Developmental dyscalulia. Pediatric Nerology,
24(3),337-342.
Schumaker, J. B. & Deshler, D. D. (2009). Adolescents with learning disabilities as writers:
Are we selling them short? Learning Disabilities Research Practice, 24(2), 81-92.
Sharp, V. (2006). Computer Education for Teachers: Integrating Teachnology into
classroom Teaching.
Swanson, H. L., Harris, K. R. & Graham, S. (2003). Overview of foundations, causes,
instruction, and methodology in the filed of learning disabilities. In H. L. Swanson, K.
R. Harris, & S. Graham (Eds.), Handbook of learning disabilities (pp. 3–15). New york:
Guilford Press.
Stanovich, K. E., Siegel, L. S. & Gottardo, A. (1997). Converging evidence for
phonological & Surface surface surface subtypes of reading disability. Journal of
Educational Psychology, 89(1), 114-127.
Stokard, jean.(2010). Promoting Reading Achievement and Countering the "Fourth-Grade
Slump": The Impact of Direct Instruction on Reading Achievement in Fifth Grade.
Journal of Education for Students Placed at Risk. Philadelphia: 15(3), 218-225.
Susan, G. Magliaro, B. Lockee. & Burton. K. (2005). Direct Instruction Revisited: A Key
Model for Instructional Technology, ETR&D, 53(4), 41-50.
Wong, B. Y. L., Butler, D. L., Ficzere, S. A., & Kuperis, S. (2006). Teaching adolescents
with learning disabilities and low achievers to plan, write and revise opinion essays
produced on a word processor computer based teaching. Journal of learning disabilities,
29(2): 197-212.
Wiznitzer, M. & Scheffel, D. L. (2010). Learning disabilities. In R. B. David, J. B.
Bodensteiner, D. E. Mandelbaum, & B. Olson (Eds.), C;inical pediatric neurology (pp.
479-492). New York: Demos Medical Publishing.
Watkins ,c.L. (2003). the components of direct instruction. Jurnal of Direct Instruction,
3(2),75-110.
Roft M. S. B. & Golden.M M (1972). Social adjustment and personal development in
children. Minneapolse Unmersn of Mimeota.
Ulman. C.A.(1957) Teachers, peers, and test, as predictor of adjustment. Journal of
Educational psychology,48(2),257-57.